Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2002:AF4970

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
05-03-2002
Datum publicatie
13-10-2004
Zaaknummer
20.000193.01
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vijf jaren ter zake van het "Medeplegen van gijzeling".

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafrecht 282a
Wetboek van Strafrecht 63
Wetboek van Strafrecht 47
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

parketnummer : 20.000193.01

uitspraakdatum : 5 maart 2002

tegenspraak;

GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH

meervoudige kamer voor strafzaken

A R R E S T

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch van 27 december 2000 in de strafzaak onder parketnummer 01/035232-00 tegen:

[verdachte],

geboren te [plaats], op [...] 1975,

wonende te [adres],

thans preventief gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting "Oosterhoek" te Grave.

Het hoger beroep

De verdachte heeft tijdig tegen genoemd vonnis hoger beroep ingesteld.

Het onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en de terechtzitting in hoger beroep.

Het hof heeft kennis genomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen van de zijde van de verdachte naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof verenigt zich met het beroepen vonnis en met de gronden waarop dit berust, behalve voor wat betreft de opgelegde straf en de strafmotivering, en met dien verstande, dat aan de door de eerste rechter gebezigde bewijsmiddelen wordt toegevoegd een proces-verbaal van de verbalisanten M.F. van Alebeek en L.H.M. Wigman, beiden brigadier van de Regiopolitie Brabant Zuid-Oost, in de wettelijke vorm opgemaakt,

voor zover dit proces-verbaal -zakelijk weergegeven- inhoudt als verklaring van [slachtoffer], op 6 september 2000 afgelegd tegenover voornoemde verbalisanten:

Toen ik geboeid in de loods lag heb ik gevraagd of ik mocht bellen. Ik moest immers aan dat geld zien te komen. Ik mocht bellen van [betrokkene 1] en [betrokkene 2]. Ik heb toen mijn vriendin [naam] gebeld. Ik zei tegen haar, dat ik geld moest hebben.

De tenlastelegging

Het hof neemt hier uit het beroepen vonnis de weergave van de tenlastelegging over.

In deze weergave van de tenlastelegging zijn de door de eerste rechter aangebrachte wijzigingen en verbeteringen begrepen.

Het hof overweegt dat in de feitelijke uitwerking van de delictsomschrijving in het primair tenlastegelegde staat vermeld "en/of die [slachtoffer] gezegd dat hij moest zorgen dat er f. 150.000,-- zou worden betaald". Het hof verstaat, gelet op de bewoordingen waarin het kwalificatieve gedeelte van het primair ten laste gelegde is gesteld, zomede het feit dat die [slachtoffer] zelve werd gegijzeld, deze bewoordingen aldus, dat die tot uitdrukking moeten brengen dat anderen dit geld zouden moeten afgeven.

De redengeving van de op te leggen straf of maatregel

De rechtbank heeft de verdachte terzake van "Medeplegen van gijzeling" veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de tijd van dertig maanden, met aftrek van voorarrest.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat verdachte, eveneens voor voormeld feit, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de tijd van dertig maanden , met aftrek van voorarrest.

Het hof heeft in hoger beroep de op te leggen hoofdstraf bepaald op grond van de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezen verklaarde is begaan en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen. Het hof heeft daarbij het volgende in beschouwing genomen.

Verdachte heeft tezamen en in vereniging met zijn mededaders [slachtoffer] wederrechtelijk van zijn vrijheid beroofd en beroofd gehouden met het oogmerk om een ander of anderen te dwingen een geldbedrag te betalen. Deze wederrechtelijke vrijheidsberoving heeft voorts op een wrede manier plaatsgevonden; de handen van die [slachtoffer] werden vastgetaped en vastgebonden, er werd een zak of een jas over het hoofd gedaan, hij werd tegen het hoofd getrapt en met een scherp voorwerp gestoken, in een loods werd om zijn hals een stuk electriciteitsdraad gedaan en werden zijn voeten vastgebonden aan een rooster.

Gelet op voormelde omstandigheden kan naar het oordeel van het hof niet worden volstaan met een straf als door de advocaat-generaal gevorderd. Het hof acht een gevangenisstraf voor de duur van vijf jaren passend en geboden. Daarbij is rekening gehouden met:

A. voormelde grote ernst van het bewezen verklaarde in de verhouding tot andere strafbare feiten, zoals onder meer tot uitdrukking komt in het hierop gestelde wettelijk strafmaximum en in de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd;

B. de mate waarin het bewezen verklaarde persoonlijk leed teweeg heeft gebracht voor het slachtoffer;

C. het gewelddadig karakter van het bewezen verklaarde en de maatschappelijke verontrusting die daarvan het gevolg is;

De toegepaste wettelijke voorschriften

De strafoplegging is gegrond op de artikelen: 10, 27, 47, 63 en 282A van het Wetboek van Strafrecht.

B E S L I S S I N G :

Het hof:

Vernietigt het beroepen vonnis, doch alleen voor zover dit betreft de aan de verdachte opgelegde straf en doet in zoverre opnieuw recht.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de tijd van vijf jaren.

Beveelt dat de tijd, door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf daarop geheel in mindering zal worden gebracht.

Bevestigt het beroepen vonnis voor al het overige.

Dit arrest is gewezen door Mr. Bergkotte, als voorzitter

Mrs. Huurman-van Asten en Wortmann, als raadsheren

in tegenwoordigheid van Dhr. Van Baast, als griffier.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van 5 maart 2002.

U I T D R A A I G E G E V E N S 1e A A N L E G

zaaknr.: 02

tijd : 10.30

rolnummer: 20.000193.01

verdachte:

[verdachte],

geboren te Eindhoven, op 9 augustus 1975,

wonende te [adres],

thans preventief gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting "Oosterhoek" te Grave

Is bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch van 27 december 2000 ter zake van:

"Medeplegen van gijzeling"

veroordeeld tot:

dertig maanden gevangenisstraf, met aftrek van de tijd in verzekering en in voorlopige hechtenis doorgebracht, met vrijspraak van hetgeen meer of anders is tenlastegelegd dan bewezen is verklaard,