Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2002:AE9472

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
05-06-2002
Datum publicatie
12-10-2004
Zaaknummer
20.002638.01
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verdachte is als medepleger veroordeeld voor drugssmokkel. Het hof veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 4 jaar en 6 maanden. De cocaine en een aantal andere aan de verdachte toebehorende voorwerpen worden aan het verkeer onttrokken.

Wetsverwijzingen
Opiumwet 2
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

parketnummer : 20.002638.01

uitspraakdatum : 5 juni 2002

tegenspraak

GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH

meervoudige kamer voor strafzaken

A R R E S T

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de arrondissementsrechtbank te Breda van 3 december 2001 in de strafzaak onder parketnummer 02/001775/01 tegen:

[verdachte],

geboren te [plaats] (Chili), op [...] 1953,

wonende te [...] (België),

thans preventief gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting De Boschpoort te Breda.

Het hoger beroep

De verdachte heeft tijdig tegen genoemd vonnis hoger beroep ingesteld.

Het onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en de terechtzitting in hoger beroep.

Het hof heeft kennis genomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen van de zijde van de verdachte naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof verenigt zich met het beroepen vonnis en met de gronden waarop dit berust, behalve voor wat betreft de bewijsvoering en de opgelegde straf en de strafmotivering.

De tenlastelegging

Het hof neemt hier uit het beroepen vonnis de weergave van de tenlastelegging over.

De door het hof gebruikte bewijsmiddelen

PRO MEMORIE

De bijzondere overwegingen omtrent het bewijs

De beslissing dat het bewezen verklaarde door de verdachte is begaan berust op de feiten en omstandigheden die zijn vervat in de hierboven bedoelde bewijsmiddelen, in onderlinge samenhang beschouwd.

Elk bewijsmiddel wordt slechts gebruikt tot bewijs van dat bewezen verklaarde feit waarop het, blijkens zijn inhoud, betrekking heeft.

Ter terechtzitting in hoger beroep heeft de raadsman betoogd dat het opzet van verdachte niet was gericht op het binnen het grondgebeide van Nederland brengen van de cocaïne. Verdachte wilde volgens de raadsman alleen zijn beloning ontvangen in Amsterdam. De raadsman heeft hierbij gewezen op jurisprudentie waaruit naar voren komt dat de enkele wetenschap dat medeverdachten cocaïne gan invoeren geen daderschap hoeft op te leveren.

Het hof verwerpt dit verweer en stelt hiertoe het volgende.

Uit de verklaring zoals verdachte die ter terechtzitting in hoger beroep heeft afgelegd blijkt dat verdachte zelf de cocaïne in Antwerpen heeft opgehaald en afgeleverd aan medeverdachte [medeverdachte]. Ook daarna is verdachte actief gebleven door zorg te dragen voor een auto met chauffeur om de drugs te kunnen vervoeren en in de auto met bestemming Amsterdam te stappen in de wetenschap dat de drugs zich in de auto bevonden. Verdachte heeft derhalve geen afstand genomen van de feitelijke invoer en is dan ook als medepleger aan te merken.

PRO MEMORIE

De redengeving van de op te leggen straf of maatregel

Bij de bepaling van de op te leggen straf is gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezen verklaarde is begaan en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen.

Naar het oordeel van het hof kan niet worden volstaan met een andere of lichtere sanctie dan een straf welke onvoorwaardelijke vrijheidsbeneming voor de hierna te vermelden duur met zich brengt. Daarbij is rekening gehouden met:

- de ernst van het bewezen verklaarde in de verhouding tot andere strafbare feiten, zoals onder meer tot uitdrukking komt in het hierop gestelde wettelijk strafmaximum en in de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd;

- de omstandigheid dat hard drugs als de onderhavige, eenmaal in handen van gebruikers, grote gevaren voor de gezondheid van die gebruikers opleveren, terwijl die gebruikers hun verslaving vaak door diefstal of ander crimineel handelen trachten te bekostigen, waardoor aan de samenleving ernstige schade wordt berokkend.

- de omstandigheid dat verdachte het vervoer van de verdovende middelen heeft georganiseerd en derhalve heeft zorggedragen voor de feitelijke uitvoering van het bewezenverklaarde.

De in de beslissing als zodanig te noemen in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen zijn van zulke aard dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet en met het algemeen belang. Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat het voorwerpen zijn met betrekking tot hetwelk het bewezen verklaarde is begaan dan wel met behulp waarvan het bewezen verklaarde is begaan of voorbereid.

Deze voorwerpen zullen aan het verkeer worden onttrokken.

Het hof heeft bij zijn beslissing deze voorwerpen als een gezamenlijkheid van voorwerpen opgevat, waarop het voorgaande van toepassing is.

Het in de in de beslissing als zodanig te noemen en in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerp moet worden teruggegeven aan verdachte, zijnde degene die blijkens het onderzoek ter terechtzitting redelijkerwijs als rechthebbende kan worden aangemerkt.

De toegepaste wettelijke voorschriften

De oplegging van straf en maatregel is gegrond op de artikelen: 10, 27, 33b, 33c en 47 van het Wetboek van Strafrecht en 2 en 10 van de Opiumwet.

B E S L I S S I N G :

Het hof:

Vernietigt het beroepen vonnis, doch alleen voor zover dit betreft de aan de verdachte opgelegde straf en doet in zoverre opnieuw recht.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de tijd van vier jaar en zes maanden.

Beveelt dat de tijd, door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf daarop geheel in mindering zal worden gebracht.

Verklaart onttrokken aan het verkeer de navolgende inbeslaggenomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

- een koffer, kleur blauw,

- een meerkleurige deken, in de koffer aanwezig,

- een laken, kleur beige, in de koffer aanwezig,

- een krant, de Gazet van Antwerpen, in de koffer aanwezig,

- cocaïne, in een gele ballon, 983,5 gram (inclusief verpakking),

- cocaïne, in een gele ballon, 955 gram (inclusief verpakking),

- cocaïne, in een roze ballon, 958,5 gram (inclusief verpakking),

- cocaïne, in een roze ballon, 997,5 gram (inclusief verpakking)

- cocaïne, in een blauwe ballon, 1022,5 gram (inclusief verpakking),

- cocaïne, in een blauwe ballon, 983 gram (inclusief verpakking),

- cocaïne, in een blauwe ballon, 984,5 gram (inclusief verpakking),

- cocaïne, in een witte ballon, 793 gram (inclusief verpakking),

- cocaïne, in een rode ballon, 1019,5 gram (inclusief verpakking,

- cocaïne, in een groen ballon, 995,5 gram (inclusief verpakking),

Gelast de teruggave aan verdachte van het navolgende inbeslaggenomen, nog niet teruggegeven voorwerp, te weten:

- een mobiele telefoon, merk Panasonic, serienummer 0799045

Bevestigt het beroepen vonnis voor al het overige.

Dit arrest is gewezen door Mr. Aarts, als voorzitter

Mrs. Van Nierop en Pijls, als raadsheren

in tegenwoordigheid van Mr. Lemmers, als griffier.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van 5 juni 2002.

Mr. Pijls is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.

U I T D R A A I G E G E V E N S 1e A A N L E G

zaaknr.: 07

tijd : 13.30

rolnummer: 20.002638.01

verdachte:

[verdachte],

geboren te [plaats] (Chili), op [...] 1953,

wonende te [...] (België), ,

thans preventief gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting De Boschpoort te Breda

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats hier te lande

Is bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Breda van 3 december 2001 ter zake van:

"Medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2, eerste lid, onder A, van de Opiumwet gegeven verbod",

veroordeeld tot:

zeven jaar gevangenisstraf, met aftrek van de tijd in verzekering en in voorlopige hechtenis doorgebracht, met last tot teruggave aan veroordeelde van een mobiele telefoon, merk Panasonic, serienummer 0799045,

met ontrokkenverklaring aan het verkeer van een koffer, kleur blauw, een meerkleurige deken, in de koffer aanwezig, een laken, kleur beige, in de koffer aanwezig, een krant, de Gazet van Antwerpen, in de koffer aanwezig, cocaïne, in een gele ballon, 983,5 gram (inclusief verpakking), cocaïne, in een gele ballon, 955 gram (inclusief verpakking), cocaïne, in een roze ballon, 958,5 gram (inclusief verpakking), cocaïne, in een roze ballon, 997,5 gram (inclusief verpakking), cocaïne, in een blauwe ballon, 1022,5 gram (inclusief verpakking), cocaïne, in een blauwe ballon, 983 gram (inclusief verpakking), cocaïne, in een blauwe ballon, 984,5 gram (inclusief verpakking), cocaïne, in een witte ballon, 793 gram(inclusief verpakking), cocaïne, in een rode ballon, 1019,5 gram (inclusief verpakking), cocaïne, in een groene ballon, 995,5 gram (inclusief verpakking),

met vrijspraak van hetgeen meer of anders is tenlastegelegd dan bewezen is verklaard;