Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2002:AE8798

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
19-09-2002
Datum publicatie
14-10-2002
Zaaknummer
00/01300
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Belastingblad 2003/296
FutD 2002-2029
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

BELASTINGKAMER

Nr. 00/01300

HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH

PROCES-VERBAAL MONDELINGE UITSPRAAK

Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, eerste enkelvoudige Belastingkamer, op het beroep van X B.V. te Y tegen de uitspraak van het Hoofd Afdeling Financiën van de gemeente P (hierna: de ambtenaar) op het bezwaarschrift betreffende de aan haar verzonden kennisgeving, kenmerk A, betreffende de ter zake van het in behandeling nemen van een bouwplan verschuldigde leges

De mondelinge behandeling

De mondelinge behandeling van de zaak heeft plaatsgevonden met gesloten deuren ter zitting van het Hof van 5 september 2002 te 's-Hertogenbosch.

Aldaar zijn beide partijen, met schriftelijk bericht van verhindering, niet verschenen.

Na de behandeling van de zaak heeft het Hof heden, 19 september 2002, de volgende mondelinge uitspraak gedaan.

De beslissing

Het Hof verklaart het beroep ongegrond.

De gronden voor de beslissing

1. Bij kennisgeving gedateerd 27 januari 2000 heeft de ambtenaar belanghebbende medegedeeld dat zij leges verschuldigd was ten bedrage van ƒ 72.566,=, waarbij de bouwkosten van het bouwplan zijn geraamd op ƒ 5.582.250,=, inclusief omzetbelasting.

2. Belanghebbende stelt kennelijk dat zulks onjuist is en dat leges moeten worden berekend over geraamde bouwkosten, exclusief omzetbelasting.

3. In volgnummer 24 van de Tarieventabel 2000, behorend bij de "Verordening op de heffing en invordering van leges 2000" is onder punt 2. respectievelijk punt 3. onder andere het volgende opgenomen:

"Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een

schetsplan/melding op grond van artikel 42 van de

Woningwet/bouwvergunning een bedrag in verhouding tot de van

gemeentewege geraamde bouwkosten inclusief omzetbelasting..", en

"Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van de

verleende melding/vergunning een bedrag in verhouding tot de van

gemeentewege geraamde bouwkosten inclusief omzetbelasting van het

gedeelte dat gewijzigd wordt.".

4. Uit deze twee passages leidt het Hof af dat de leges dienen te

worden berekend over de geraamde bouwkosten inclusief

omzetbelasting, zodat de grief van belanghebbende dient te worden

verworpen.

5. Het gelijk is aan de zijde van de ambtenaar, zodat moet worden beslist zoals hiervoor is vermeld.

De proceskosten

Het Hof acht geen termen aanwezig de ambtenaar te veroordelen in de kosten die belanghebbende in verband met de behandeling van het beroep bij het Hof redelijkerwijs heeft moeten maken.

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal.

Aldus gedaan door J.Th. Simons, lid van voormelde kamer, en voor wat betreft de beslissing in tegenwoordigheid van A.W.J. Strik, griffier, in het openbaar uitgesproken op 19 september 2002.

Aangetekend in afschrift aan partijen verzonden op: 20 september 2002

Het aanwenden van een rechtsmiddel:

U kunt binnen vier weken na de verzenddatum van deze uitspraak dit gerechtshof schriftelijk verzoeken de mondelinge uitspraak te vervangen door een schriftelijke (Postadres: Postbus 70583, 5201 CZ 's-Hertogenbosch).

Voor het verkrijgen van een schriftelijke uitspraak bedraagt het griffierecht voor belanghebbende € 163,50.

Het bestuursorgaan is voor het verkrijgen van een schriftelijke uitspraak een griffierecht van € 163,50 verschuldigd.

De vervanging van een mondelinge uitspraak door een schriftelijke strekt ertoe de mondelinge uitspraak in een andere vorm vast te leggen. Het gerechtshof mag daarbij de gedane uitspraak niet aan een heroverweging onderwerpen.

Uitsluitend tegen een schriftelijke uitspraak van het gerechtshof staat beroep in cassatie open bij de Hoge Raad der Nederlanden.

Daarvoor is eveneens een griffierecht verschuldigd. Het ter verkrijging van een schriftelijke uitspraak betaalde griffierecht wordt door de griffier van de Hoge Raad in mindering gebracht op het voor beroep in cassatie verschuldigde recht.