Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2001:AE5189

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
28-12-2001
Datum publicatie
11-07-2002
Zaaknummer
98/03995
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

BELASTINGKAMER

Nr. 98/03995

HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH

U I T S P R A A K

Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, negende enkelvoudige Belastingkamer, op het beroep van X te A tegen de uitspraak van Burgemeester en wethouders van P (hierna: de ambtenaar), op het bezwaarschrift betreffende de in het kader van de Wet waardering onroerende zaken aan belanghebbende gezonden beschikking waarbij de waarde van de onroerende zaak B straat 1 te A (hierna: de onroerende zaak) per de peildatum 1 januari 1992 is vastgesteld voor het tijdvak 1 januari 1997 tot en met 31 december 2000.

De mondelinge behandeling

De mondelinge behandeling van de zaak heeft plaatsgevonden in raadkamer ter zitting van het Hof van woensdag 21 november 2001 te 's-Hertogenbosch. Aldaar zijn toen verschenen en gehoord de belanghebbende alsmede de ambtenaar.

De gronden voor de beslissing

Partijen zijn ter zitting nader tot overeenstemming gekomen in die zin dat de in geschil zijnde waarde van de onroerende zaak fl. 175.000,= bedraagt.

De proceskosten

Het Hof acht geen termen aanwezig voor een veroordeling in de kosten als bedoeld in artikel 5a van de Wet administratieve rechtspraak belastingzaken, nu de belanghebbende daarom niet heeft verzocht en ook niet is gebleken dat de belanghebbende, die zich niet heeft laten bijstaan door een beroepsgemachtigde, kosten als bedoeld in artikel 1 van het Besluit proceskosten fiscale procedures heeft gemaakt.

De beslissing

Het Hof:

- vernietigt de bestreden uitspraak;

- vermindert de bij de beschikking voor de onroerende zaak

vastgestelde waarde tot een waarde van fl. 114.000,=;

- gelast dat de ambtenaar aan belanghebbende het gestorte

griffierecht ad fl. 80,= vergoedt.

Aldus vastgesteld op 28 december 2001 door R.J. Koopman, lid van voormelde kamer, in tegenwoordigheid van D.J. Koopmans, waarnemend-griffier, en op die datum in het openbaar uitgesproken.

Aangetekend in afschrift aan partijen verzonden

op: 28 december 2001

Het aanwenden van een rechtsmiddel:

Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de verzenddatum van deze uitspraak beroep in cassatie worden ingesteld bij de Hoge Raad der Nederlanden. Daarbij moet het volgende in acht worden genomen:

1. Het instellen van beroep in cassatie geschiedt door het indienen van een

beroepschrift bij dit gerechtshof (Postadres: Postbus 70583, 5201 CZ

's-Hertogenbosch).

2. Bij het beroepschrift wordt een afschrift van de bestreden uitspraak

overgelegd.

3. Het beroepschrift wordt ondertekend en bevat ten minste:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het beroep in cassatie

is gericht;

d. de gronden van het beroep in cassatie.

Voor het instellen van beroep in cassatie is een griffierecht verschuldigd.

Na het instellen van beroep ontvangt U een nota griffierecht van de griffier van de Hoge Raad. Indien U na een mondelinge uitspraak griffierecht hebt betaald ter verkrijging van de vervangende schriftelijke uitspraak van het gerechtshof, komt dit in mindering op het griffierecht dat is verschuldigd voor het indienen van beroep in cassatie.

In het cassatieberoepschrift kan de Hoge Raad verzocht worden om de wederpartij te veroordelen in de proceskosten.