Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2001:AD6403

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
07-11-2001
Datum publicatie
30-11-2001
Zaaknummer
00/01270
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

BELASTINGKAMER

Nr. 00/01270

HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH

PROCES-VERBAAL MONDELINGE UITSPRAAK

Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, tweede meervoudige Belastingkamer, op het beroep van de heer A te H tegen de uitspraak van het Hoofd van de eenheid Grote ondernemingen M van de rijksbelastingdienst (hierna: de Inspecteur) op zijn bezwaarschrift betreffende de hem voor het jaar 1997 opgelegde aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen.

De mondelinge behandeling

De mondelinge behandeling van de zaak heeft met gesloten deuren plaatsgevonden ter zitting van het Hof van 24 oktober 2001 te 's-Hertogenbosch. Aldaar zijn toen verschenen en gehoord belanghebbende, de heer mr. H, als gemachtigde van belanghebbende, tot bijstand vergezeld van mevrouw mr. I., beiden verbonden aan N & V Belastingadviseurs te M, alsmede, namens de Inspecteur, de heer mr. J., tot bijstand vergezeld van de heer mr. G., beiden verbonden aan de vorengenoemde eenheid van de rijksbelastingdienst.

Na behandeling van de zaak heeft het Hof heden, 7 november 2001, de volgende mondelinge uitspraak gedaan.

De beslissing

Het Hof verklaart het beroep ongegrond.

De gronden voor de beslissing

Vaststaat dat belanghebbende gedurende het onderhavige jaar niet alleen een aanmerkelijk belang had in en arbeid verrichtte ten behoeve van A Beheer B.V., maar dat hij gedurende dat jaar ook een aanmerkelijk belang had in en arbeid verrichtte ten behoeve van K Beheer B.V. en haar zes dochtervennootschappen.

Ingevolge het bepaalde in artikel 4, aanhef en onderdeel d, van de Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 1997; hierna: de Wet) jo. artikel 2h van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (tekst 1997) worden belanghebbendes arbeidsverhoudingen tot al deze vennootschappen fictief als evenzovele dienstbetrekkingen beschouwd.

Belanghebbende, op wie in dezen gelet op het bepaalde in artikel 12a, eerste volzin, van de Wet de bewijslast rust, heeft in ieder geval met betrekking tot K Beheer B.V. en B.V. K XX geen feiten en/of omstandigheden gesteld, laat staan aannemelijk gemaakt, op grond waarvan zou kunnen worden geoordeeld dat ter zake van soortgelijke dienstbetrekkingen waarbij een aanmerkelijk belang geen rol speelt in het economische verkeer een lager loon dan fl. 78.000,= gebruikelijk is. Dit bewijs wordt evenmin geleverd door de enkele omstandigheid dat, naar uit de vaststaande feiten voortvloeit, belanghebbende zijn voor werkzaamheden beschikbare tijd noch geheel ten behoeve van K Beheer B.V., noch geheel ten behoeve van B.V. K XX , aanwendt.

Gelet op het vorenstaande is het belastbare inkomen niet tot een te hoog bedrag vastgesteld. Het beroep is mitsdien ongegrond.

Het door belanghebbende gedane beroep op doel en strekking van artikel 12a van de Wet, de juridische structuur (rechtsvorm) en, naar het Hof begrijpt, het verdragsrechtelijk gelijkheidsbeginsel, faalt, ten aanzien van het laatste reeds omdat geen sprake is van gelijke gevallen.

Nu het beroep ongegrond is en bijzondere omstandigheden niet zijn gesteld of gebleken, vindt het Hof geen aanleiding de Inspecteur te veroordelen tot vergoeding van de door belanghebbende gemaakte proceskosten. De Inspecteur heeft ter zitting verklaard geen aanspraak te maken op vergoeding van proceskosten.

Gelet op het vorenstaande moet worden beslist als eerder vermeld.

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal.

Aldus vastgesteld op 7 november 2001 door J.A. Meijer, voorzitter, P. Fortuin en P. van der Wal, en op die datum in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van Th.A.J. Kock, waarnemend-griffier.

Aangetekend in afschrift aan partijen verzonden

op: 19 november 2001

Het aanwenden van een rechtsmiddel:

U kunt binnen vier weken na de verzenddatum van deze uitspraak dit gerechtshof schriftelijk verzoeken de mondelinge uitspraak te vervangen door een schriftelijke (Postadres: Postbus 70583, 5201 CZ 's-Hertogenbosch).

Voor het verkrijgen van een schriftelijke uitspraak bedraagt het griffierecht voor belanghebbende fl. 150,=.

Het bestuursorgaan is voor het verkrijgen van een schriftelijke uitspraak een griffierecht van fl. 150,= verschuldigd.

De vervanging van een mondelinge uitspraak door een schriftelijke strekt ertoe de mondelinge uitspraak in een andere vorm vast te leggen. Het gerechtshof mag daarbij de gedane uitspraak niet aan een heroverweging onderwerpen.

Uitsluitend tegen een schriftelijke uitspraak van het gerechtshof staat beroep in cassatie open bij de Hoge Raad der Nederlanden. Daarvoor is eveneens een griffierecht verschuldigd. Het ter verkrijging van een schriftelijke uitspraak betaalde griffierecht wordt door de griffier van de Hoge Raad in mindering gebracht op het voor beroep in cassatie verschuldigde recht.