Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2000:AE9757

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
13-12-2000
Datum publicatie
08-08-2006
Zaaknummer
R00000656
Rechtsgebieden
Civiel recht
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Hof acht het onjuist indien indien de schuldsaneringsregeling zou gelden als verkapt verzoek tot gratie van geldboetes die nog tamelijk recent zijn.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Beschikking

In de zaak in hoger beroep van:

X., wonende P.

appelant,

de man,

procureur mr M.H.A.J. Slaats

Het geding in eerste aanleg

Het hof verwijst naar de onder rekestnummer 57472/FT-RK 00.1162 op 6 november 2000 gegeven vonnis van de rechtbank te 's -Hertogenbosch, waarvan de inhoud bij X. , bekend is.

Het geding in hoger beroep

2.1 Bij beroepschrift, ingekomen ter griffie op 13 november 2000, heeft X. verzocht de beschikking van de rechtbank te 's -Hertogenbosch d.d. 6 november 2000 te vernietigen en opnieuw rechtdoende hem definitief toe te laten tot de schuldsaneringsregeling (WSNP).

2.2 De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 6 december 2000. Bij die gelegenheid zijn X. en zijn raadsman gehoord.

2.3 Het hof heeft voorts kennisgenomen van de inhoud van :

de producties overgelegd bij het beroepschrift,

de brief van de raadsman van X. ingekomen ter griffie op 4 december 2000, tevens inhoudende de beschikking van de rechtbank te 's-Hertogenbosch betreffende toewijzing van de schuldsaneringsregeling aan Y., de partner van X. en het het faxbericht van de GgzE d.d. 28 november 2000.

De gronden voor het hoger beroep

De grief is gericht tegen de afwijzende beschikking van de rechtbank te 's-Hertogenbosch en de daaraan gegeven motivering.

De gronden voor het hoger beroep

4.1 Bij zijn inleidend verzoekschrift heeft X. de rechtbank verzocht de toepassing van de schuldsanering uit te spreken.

De rechtbank heeft hierover afwijzend beschikt, omdat naar het oordeel van de rechtbank is komen vast te staan dat een substantieel deel van de schulden van X. samenhangt met door hem, recent, althans minder dan 5 jaar geleden gepleegde strafbare feiten, waardoor diverse vorderingen van het Centraal Justitieel Incassobureau zijn ontstaan die een totaalbedrag belopen van fl. 11.524,65. Ten aanzien van deze schulden - zo overweegt de rechtbank - is evident dat X. niet te goeder trouw is geweest ten tijde van het 'aangaan'ervan.

4.2 Ten tijde van het inleidend verzoek d.d. 6 oktober 2000 beliep de totale schuldenlast van X. blijkens de verklaring schuldsanering, fl. 29.517,09. Tot de schulden behoren:

een schuld aan de Finatabank van fl. 10.724,99;

een schuld aan (Transconto en) Wehkamp van fl. 481,--:

een schuld aan Dienst Werk, Zorg en Inkomen van de gemeente Eindhoven van fl. 685.65:--

een schuld aan Dienst Werk, Zorg en Inkomen van de gemeente Eindhoven van fl. 1.450,--;

schulden aan de Belastingdienst Eindhoven van fl. 105,25 en fl. 729,--:

een schuld aan de Nutsbedrijven Eindhoven van fl. 437,--;

een schuld aan de Stichting Trudo (huur) van fl. 687,32;

een schuld betreffende de WOX. van fl. 181,--;

schuld aan de KPN Telecom van fl. 621,93;

schadenota Bisonstraat 1 van fl. 1.703,87;

schuld aan A.M.L. Juristen van fl. 635,44;

Alsmede schulden aan het Centraal Justitieel Incassobureau van respectievelijk fl. 1.500,--, fl. 1.054,55, fl. 8.736,-- en fl. 234,10.

Op basis van deze CJIB-schulden is de rechtbank tot de afwijzing van het verzoek om toepassing van de schuldsanering van X. gekomen.

4.3 Ter zitting brengt X. naar voren dat de rechtbank te 's- Hertogenbosch, bij beschikking op 6 november 2000, nummer verklaring EDH0110001664, de schuldsaneringsregeling van toepassing heeft verklaard voor zijn partner, waarmee hij samenwoont. Indien de schuldsaneringsregeling niet van toepassing wordt verklaard ook voor hem, betekent zulks dat die van zijn partner voor een aantal gemeenschappelijke schulden geen effect heeft. Hij acht zulks niet terecht.

4.4 Voorts brengt X. naar voren dat de vordering van het CJIB van fl. 8.736,-- wegens het 'omkatten'van een auto - van 2 à 3 jaar geleden dateert. Voor dit misdrijf heeft hij zijn straf ondergaan en deze vordering lost hij aan Justitie af met fl. 50,-- per maand.

4.5 X. voert aan vanaf zijn jeugd met psychische problemen te kampen, waardoor hij vaak in problemen met Justitie is gekomen. Omdat X. zelf tot het besef is gekomen dat hij zijn leven moet veranderen, heeft hij zich in mei 2000 vrijwillig voor behandeling aangemeld bij de Forensisch Psychiatrische Polikliniek van de Stichting GgzE. X. die samenwoont en een tweejarig dochtertje heeft, is thans voldoende gemotiveerd om aan zijn problematiek te werken.

4.6 Op de schuldenlast - zo stelt X. - is inmiddels flink afbetaald. Zo zijn de schulden van Transconto en Wehkamp bijna afbetaald, alsmede de schuld aan de Dienst Werk, Zorg en Inkomen van de gemeente Eindhoven. Voorts zijn de schulden aan Trudo (huur), aan de Nutsbedrijven Eindhoven en die betreffende de WOB. aangezuiverd.

4.7 X. heeft geprobeerd via het Stedelijk Steunpunt Schuldhulp te Eindhoven om een minnelijke schikking met zijn schuldeisers te treffen, maar dit is wegens de niet - afkoopbare CJIB-schulden mislukt.

4.8 Voorts verklaart X. ter zitting dat hij, zodra zijn psychische toestand hem dit toestaat, weer gaat werken.

4.9 Het hof overweegt dat X. met betrekking tot het ontstaan van een substantieel deel van de schulden niet te goeder trouw heeft gehandeld. Het hof verwijst hiervoor naar de CJIB-vordering van fl. 8.736,-- van enige jaren geleden, alsmede de recent, in medio 1999, ontstane boete van X. van fl. 1.500,-- wegens het rijden onder invloed.

Alhoewel het hof waardeert dat X. thans gemotiveerd is om aan de behandeling van zijn problemen te werken. Acht het hof gezien het karakter van de voornoemde schulden, geen gronden aanwezig om in hoger beroep het schuldsaneringverzoek toe te wijzen. Het hof acht met het name onjuist indien de regeling van de schuldsanering zou gaan gelden als een verkapt verzoek tot gratie van geldboetes die nog tamelijk recent zijn opgelegd.

De bestreden beschikking dient daarom te worden bekrachtigd. Daaraan doet niet af dat deze beslissing ook gevolgen heeft voor de aan de partner van X. wel verleende schuldsanering.

De beslissing.

Het hof:

Bekrachtigt de bestreden beschikking van de rechtbank te 's-Hertogenbosch van 6 november 2000, waarvan beroep.

Deze beschikking is gewezen door mrs Van Teeffelen, Lo-Sin-Sjoe en Fokker en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 13 december 2000, in tegenwoordigheid van de griffier.