Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2000:AE9747

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
25-10-2000
Datum publicatie
08-08-2006
Zaaknummer
R20000535
Rechtsgebieden
Civiel recht
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Hof acht betrokkene in staat voort te gaan met betalen van zijn schulden: hyotheekschuld en schulden van echtgenote

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Gerechtshof te 's-Hertogenbosch

Arrest

In de zaak in hoger beroep van:

X.

wonende te P.,

appellant,

hierna te noemen: X.

procureur: mr. G.J.P. Molkenboer.

1. Het geding in eerste aanleg

Het hof verwijst nar de inhoud van de door de rechtbank te 's-Hertogenbosch onder rekestnummer 5431/FT-RK 00844 gewezen uitspraak d.d. 11 september 2000.

2. Het geding in hoger beroep

2.1 Bij beroepschrift, ter griffie ingekomen op 18 september 2000, heeft X. - zakelijk weergegeven - het hof verzocht de bestreden uitspraak te vernietigen en alsnog de schuldsaneringsregeling op hem van toepwassing te verklaren.

2.2 Omdat was gebleken, dat X. door zijn procureur niet op behoorlijke wijze tegen de eerder vastgestelde behandeldatum van 29 september 2000 was opgeroepen, is de mondelinge behandeling van dit appel vervolgens voortgezet op 18 oktober 2000. Op laatstgemelde datum zijn X. en zijn raadsman gehoord.

2.3 Het hof heeft voorts kennisgenomen van de inhoud van:

de producties overlegd bij beroepschrift;

het proces-verbaal van de behandeling van de zaak bij voornoemde rechtbank d.d. 11 september 2000;

de ter zitting door de raadsman van X. overgelegde aantekeningen.

3. De gronden van het hoger beroep

X. stelt zich op het standpunt, dat de rechtbank ten onrechte heeft afgewezen zijn verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling.

4. De beoordeling

4.1 Bij op 13 juli 2000 ter griffie van voornoemde rechtbank ingediend verzoekschrift heeft X. verzocht de schuldsaneringsregeling op hem van toepassing te verklaren.

4.1.1 Bij de uitspraak, waarvan beroep, heeft de rechtbank het verzoek van X. afgewezen op grond van het feit dat X. (een deel van) zijn schulden niet te goeder trouw heeft laten ontstaan dan wel onbetaald heeft gelaten.

4.1.2 Tegen die uitspraak is X. in hoger beroep gekomen.

4.2 Ter zitting van het hof is gebleken, dat X. thans een schuldenlast heeft van om en nabij f 330.000,-, waarvan circa f 260.000,- ter zake van een hypothecaire lening.

4.2.1 Deze hypothecaire schuld is inclusief de verhoging na 1997 met een bedrag van f 35.000,-. 4.2.2Volgens X. heeft de geldverstrekker die verhoging aan hem verstrekt op grond van het feit dat de waarde van eigen woningen, meer in het bijzonder zijn woning, toen aanzienlijk was gestegen.

4.3 Uit hetgeen X. ter zitting naar voren heeft gebracht leidt het hof af, dat X. tot op heden de op hem berustende betalingsverplichtingen op schulden is nagekomen. Bovendien is niet komen vast te staan, dat X. niet meer in staat is om voort te gaan met het betalen van zijn schulden, dan wel in de toestand is komen te verkeren, dat hij heeft opgehouden te betalen. Aannemelijk is dat de hypothecaire lening zonodig kan worden voldaan uit de opbrengst van de woning. Voorts is onvoldoende aannemelijk gemaakt, dat X. met zijn inkomen en/of de overwaarde van aan hem toebehorende eigen woning de door hem gestelde schulden, die - naar de stelling van X. buiten zijn medeweten om - deels mede zijn veroorzaakt dor zijn echtgenote, van wie hij nog niet uit echt is gescheiden, niet (meer) kan betalen.

4.4.1 Dat betekend, dat het hof reeds op die grond van oordeel is, dat het verzoek van X. moet worden afgewezen om de schuldsaneringsregeling op hem van toepassing te verklaren, nu hij in staat geacht wordt te kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden.

4.4.2 Dit brengt mee dat in het midden kan blijven of de schulden al dan niet te goeder trouw zijn ontstaan of onbetaald zijn gebleven en eveneens of artikel 63 Fw zich in het onderhavige geval verzet tegen toepassing van de schuldsaneringsregeling.

4.5 Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen komt het hof tot de slotsom dat op het hoger beroep van X. moet worden beslist op nader aan te geven wijze.

5. De uitspraak

Het hof:

bekrachtigd de door de rechtbank te 's-Hertogenbosch onder rekestnummer 54310/FT-RK 00.844 gewezen uitspraak d.d. 11 september 20000, zij het met verbetering van gronden;

Dit arrest is gewezen door mrs. Koens, Van Etten en De Koeijer-Van Zinner uitgesproken ter openbare terechtzitting van dit hof van 25 oktober 2000 tegenwoordigheid van de griffier.