Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2000:AA7650

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
12-10-2000
Datum publicatie
04-07-2001
Zaaknummer
97/20200
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Belastingblad 2001/162
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

BELASTINGKAMER

Nr. 97/20200

HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH

U I T S P R A A K

Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, eerste meervoudige Belastingkamer, op het beroep van de naamloze vennootschap N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Y te Z tegen de uitspraak van het Hoofd van de afdeling belastingen van de Publieksdienst van de gemeente N (hierna: de ambtenaar) op het bezwaarschrift betreffende de haar opgelegde aanslagen in de onroerend-goedbelastingen van de gemeente N voor het jaar 1989.

1. Ontstaan en loop van het geding

Aan belanghebbende zijn voor het jaar 1989 wegens het genot krachtens eigendom, bezit of beperkt recht en het gebruik van de onroerende zaak, plaatselijk bekend als W-weg 000 te N (hierna: de onroerende zaak), op één aanslagbiljet verenigde aanslagen in de onroerend-goedbelastingen van de gemeente Nijmegen opgelegd naar een heffingsgrondslag van fl. 1.140.000.000,--, welke aanslagen, na daartegen gemaakt bezwaar, bij uitspraak van de ambtenaar zijn verminderd tot aanslagen berekend naar een heffingsgrondslag van fl. 971.391.000,--.

Belanghebbende is van de uitspraak van de ambtenaar in beroep gekomen bij het Gerechtshof te Arnhem, dat die uitspraak heeft vernietigd en de aanslagen verminderd tot zodanige berekend naar een heffingsgrondslag van fl. 942.391.000,--.

Belanghebbende heeft tegen de uitspraak van het Hof beroep in cassatie ingesteld.

De Hoge Raad heeft bij arrest van 8 juli 1997, nr. 31.274, de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem vernietigd en het geding verwezen naar dit Hof ter verdere behandeling en beslissing van de zaak in meervoudige kamer met inachtneming van het arrest.

Belanghebbende heeft, daartoe door het Hof in de gelegenheid gesteld, naar aanleiding van het arrest een memorie ingediend.

De ambtenaar heeft, daartoe door het Hof in de gelegenheid gesteld, op de inhoud van die memorie gereageerd. Belanghebbende heeft vervolgens nog gerepliceerd.

Belanghebbende heeft het Hof bij schrijven van 11 augustus 2000 bericht dat partijen een schikking hebben bereikt.

2. Gronden voor de beslissing

Partijen zijn nader tot overeenstemming gekomen in deze zin dat de in geschil zijnde aanslagen voor het onderhavige belastingjaar moeten worden berekend naar een heffingsgrondslag van fl. 370.000.000,-- en dat iedere partij haar eigen proceskosten draagt. Gelet op het hiervoor onder 1. vermelde moet worden beslist als volgt.

3. Beslissing

Het Hof vernietigt de bestreden uitspraak en vermindert de aanslagen tot zodanige welke zijn berekend naar een heffingsgrondslag van fl. 370.000.000,--.

Aldus vastgesteld op 12 oktober 2000 door J.Th. Simons, voorzitter, A. Bijlsma en J.W.J. Huige, in tegenwoordigheid van H.J. van den Helm, waarnemend-griffier, en op die dag in het openbaar uitgesproken.

Aangetekend in afschrift aan partijen verzonden op: 12 oktober 2000

Het aanwenden van een rechtsmiddel:

Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de verzenddatum van deze uitspraak beroep in cassatie worden ingesteld bij de Hoge Raad der Nederlanden. Daarbij moet het volgende in acht worden genomen:

1. Het instellen van beroep in cassatie geschiedt door het indienen van een

beroepschrift bij dit gerechtshof (Postadres: Postbus 70583, 5201 CZ

's-Hertogenbosch).

2. Bij het beroepschrift wordt een afschrift van de bestreden uitspraak

overgelegd.

3. Het beroepschrift wordt ondertekend en bevat ten minste:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het beroep in cassatie

is gericht;

d. de gronden van het beroep in cassatie.

Voor het instellen van beroep in cassatie is een griffierecht verschuldigd.

Na het instellen van dit beroep ontvangt U een nota griffierecht van de griffier van de Hoge Raad. Indien U na een mondelinge uitspraak griffierecht hebt betaald ter verkrijging van de vervangende schriftelijke uitspraak van het gerechtshof, komt dit in mindering op het griffierecht dat is verschuldigd voor het indienen van beroep in cassatie.

In het cassatieberoepschrift kan de Hoge Raad verzocht worden om de wederpartij te veroordelen in de proceskosten.