Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2000:AA6004

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
11-02-2000
Datum publicatie
04-07-2001
Zaaknummer
98/00490
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

BELASTINGKAMER.

Nr. 98/00490

HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH.

PROCES-VERBAAL MONDELINGE UITSPRAAK.

Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, eerste enkelvoudige Belastingkamer, op het beroep van CV X u.a. te Y tegen de uit-spraak van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Y (hierna: B en W) op het bezwaarschrift betreffende de haar bij nota van 21 maart 1997 in rekening gebrachte leges, factuurnummer 1111111.

De mondelinge behandeling.

Deze heeft plaatsgevonden in raadkamer ter zitting van 19 januari 2000 te 's-Hertogenbosch. Aldaar zijn verschenen en gehoord mr. P, als gemachtigde van belanghebbende, en B en W.

Na behandeling van de zaak heeft het Hof heden, 2 februari 2000, de volgende mondelinge uitspraak gedaan.

De beslissing.

Het Hof vernietigt de bestreden uitspraak, vermindert de geheven leges tot (afgerond) fl. 78.789,=, gelast dat de ambtenaar aan belanghebbende het gestorte griffierecht ten bedrage van fl. 80,= vergoedt, veroordeelt B en W in de kosten van het geding tot een bedrag van fl. 1.420,= en wijst de gemeente Y aan als de rechtspersoon die deze kosten moet vergoeden.

De gronden.

1. B en W hebben belanghebbende de in dit geschil aan de orde zijnde leges in rekening gebracht in verband met het in behandeling nemen van een aanvraag van belanghebbende tot het verkrijgen van een bouwvergunning voor de bouw van een distributiekantoor met kantoren.

Bij de bestreden uitspraak hebben B en W het verschuldigde legesbedrag verminderd met een bedrag van fl. 15.305,= tot fl. 87.773,=.

2. Ingevolge artikel 1 van de Legesverordening 1997 worden onder de naam "leges" rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Ingevolge punt 5.1 van de bij de Verordening behorende tarieventabel worden onder bouwkosten in dat hoofdstuk verstaan de aannemingssom (inclusief omzetbelasting) als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid van de Uniforme administratieve voorwaarden voor uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze

ontbreekt een raming van de bouwkosten (inclusief omzetbelasting) als bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

3. Partijen houdt verdeeld het antwoord op de vraag of de kosten van koelcellen ad fl. 804.875,= onder de bouwkosten dienen te worden begrepen.

Partijen zijn het erover eens dat, indien het gelijk aan de zijde van belanghebbende is, de nota moet worden verminderd met een bedrag van fl. 8.913,58.

4. In het hier aan de orde zijnde geval heeft belanghebbende gesteld, hetgeen B en W niet hebben betwist, dat koelcellen (diepvries, koelruimte en koelinstallatie) zijn te beschouwen als inrichting van een gebouw, voor welke kosten geen bouwvergunning vereist was.

De leges ter zake van de bouwvergunning dienden derhalve niet te worden berekend over genoemde kosten van de koelcellen.

5. Het gelijk is aan de zijde van belanghebbende, zodat moet worden beslist zoals hiervoor vermeld.

De proceskosten.

Nu belanghebbende geheel in het gelijk is gesteld, acht het Hof termen aanwezig B en W te veroordelen in de kosten die belanghebbende in verband met de behandeling van dit beroep bij het Hof in redelijkheid heeft moeten maken.

Het Hof stelt deze kosten, mede gelet op het bepaalde in het Besluit proceskosten fiscale procedures, op 2 (punten) x fl. 710,= (waarde per punt) x 1 (gewicht van de zaak) x 1 (minder dan 4 samenhangende zaken) is fl. 1.420,=.

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal.

Aldus vastgesteld te 's-Hertogenbosch op 2 februari 2000 door J.Th. Simons, lid van voormelde Kamer, in tegenwoordigheid van A.W.J. Strik, waarnemend-griffier, en op die datum in het openbaar uitgesproken.

Aangetekend in afschrift aan partijen verzonden

op: 11 februari 2000

Het aanwenden van een rechtsmiddel:

U kunt binnen vier weken na de verzenddatum van deze uitspraak dit gerechtshof schriftelijk verzoeken de mondelinge uitspraak te vervangen door een schriftelijke (Postadres: Postbus 70583, 5201 CZ 's-Hertogenbosch).

Voor het verkrijgen van een schriftelijke uitspraak bedraagt het griffierecht voor belanghebbende ¦ 150,=.

Het bestuursorgaan is voor het verkrijgen van een schriftelijke uitspraak een griffierecht van ¦ 150,= verschuldigd.

De vervanging van een mondelinge uitspraak door een schriftelijke strekt ertoe de mondelinge uitspraak in een andere vorm vast te leggen. Het gerechtshof mag daarbij de gedane uitspraak niet aan een heroverweging onderwerpen.

Uitsluitend tegen een schriftelijke uitspraak van het gerechtshof staat beroep in cassatie open bij de Hoge Raad der Nederlanden. Daarvoor is eveneens een griffierecht verschuldigd. Het ter verkrijging van een schriftelijke uitspraak betaalde griffierecht wordt door de griffier van de Hoge Raad in mindering gebracht op het voor beroep in cassatie verschuldigde recht.