Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:1999:1

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
28-12-1999
Datum publicatie
05-01-2017
Zaaknummer
20.000879.99
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Valse aangifte, vordering politie als benadeelde partij wordt toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

parketnummer : 20.000879.99

uitspraakdatum : 28 december 1999

tegenspraak;

GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH

meervoudige kamer voor strafzaken

A R R E S T

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis

van de politierechter in de arrondissementsrechtbank te Breda van 11 januari

1999 in de strafzaak onder parketnummer 16639-98 tegen:

[verdachte]

geboren te [geboorteplaats] , op [geboortedag] 1964,

wonende te [woonplaats] , [adres]

Het hoger beroep

De verdachte heeft tijdig tegen genoemd vonnis hoger beroep ingesteld.

Het onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de

terechtzitting in eerste aanleg en de terechtzitting in hoger beroep.

Het hof heeft kennis genomen van de vordering van de advocaat-generaal

en van hetgeen van de zijde van de verdachte naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof verenigt zich met het beroepen vonnis en met de gronden waarop

dit berust, behalve voor wat betreft:

A. de bewijsvoering;

B. de motivering van de toewijzing van de vordering van de benadeelde partij.

De bewijsvoering behoeft, mede gelet op hetgeen in hoger beroep aan de

orde is gekomen, verbetering. Om wille van de leesbaarheid wordt de

bewijsvoering in haar geheel vervangen. De bewezenverklaring door de

eerste rechter komt uitsluitend te berusten op de hierna volgende

bewijsmiddelen en bijzondere overwegingen omtrent het bewijs.

De tenlastelegging

Nu ten aanzien van de tenlastelegging en de bewezenverklaring niet

opnieuw recht wordt gedaan, kan worden volstaan met de omschrijving

zoals in het beroepen vonnis vervat.

De door het hof gebruikte bewijsmiddelen

De door het hof gebruikte bewijsmiddelen staan vermeld in de

aanvulling als bedoeld in de artikelen 365a en 365b van het Wetboek

van Strafvordering; deze aanvulling is aan dit arrest gehecht.

De bijzondere overwegingen omtrent het bewijs

De beslissing dat het bewezen verklaarde door de verdachte is begaan

berust op de feiten en omstandigheden die zijn vervat in de hierboven

bedoelde bewijsmiddelen, in onderlinge samenhang beschouwd.

De vordering van de benadeelde partij

Politie regio Midden- en West Brabant, District Roosendaal, domicilie

kiezende aan het politiebureau, gevestigd aan de Nieuwstraat 4, 4701

HS Roosendaal, heeft zich overeenkomstig het bepaalde in het Wetboek

van Strafvordering in eerste aanleg in de strafzaak gevoegd als

benadeelde partij en een vordering ingediend.

De voeging duurt, voor zover de gevorderde schadevergoeding is

toegewezen, van rechtswege voort in hoger beroep.

De benadeelde partij heeft gepersisteerd bij vergoeding van hetgeen

aan haar in eerste aanleg is toegewezen.

Deze vordering strekt tot vergoeding van geleden schade.

De vordering is betwist.

Het hof overweegt met betrekking tot voormelde vordering het volgende.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is komen vast te staan dat

de betreffende aangifte is gedaan met een ander oogmerk dan waarvoor deze

mogelijkheid is gegeven.

De benadeelde partij heeft als rechtstreeks gevolg van het bewezen

verklaarde handelen oneigenlijke taken verricht, waarmee de

onrechtmatigheid van de gedraging van de verdachte is gegeven.

Mitsdien staat de aansprakelijkheid van de verdachte voor de geleden

schade naar burgerlijk recht vast.

Het hof acht -anders dan de verdediging heeft aangevoerd- de

vordering, gelet op de gegevens op het schadeformulier en het

proces-verbaal waarnaar op dit formulier wordt verwezen, die

gedetailleerd en specifiek zijn, van eenvoudige aard en mitsdien voor

afdoening in het strafproces vatbaar, met veroordeling voorts van de

verdachte in de proceskosten van de benadeelde partij.

De toegepaste wettelijke voorschriften

De strafoplegging is gegrond op de artikelen: 22b, 22c, 22d en 188 van

het Wetboek van Strafrecht.

B E S L I S S I N G :

Het hof:

Bevestigt het beroepen vonnis, met inbegrip van de toewijzing van de

vordering benadeelde partij.

Dit arrest is gewezen door Mr. Vonhogen, als voorzitter

Mrs. Adelmeijer en Meulenkamp, als raadsheren

in tegenwoordigheid van Dhr. Van Baast, als griffier.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof

van 28 december 1999.