Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2012:BY5515

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
26-09-2012
Datum publicatie
07-12-2012
Zaaknummer
22-003828-10
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Het Hof verklaart de verdachte niet strafbaar ter zake van het onder 1 primair, 2, 3 en 4 (diefstal/goederen onbruikbaar maken/brand stichten) bewezen verklaarde en ontslaat de verdachte te dier zake van alle rechtsvervolging.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rolnummer: 22-003828-10

Parketnummers: 11-712474-09, 11-712437-09 en 11-712679-09

Datum uitspraak: 26 september 2012

TEGENSPRAAK

Gerechtshof te 's-Gravenhage

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Dordrecht van 29 maart 2010 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te '[geboorteplaats] op [geboortejaar] 1979,

[adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en op de terechtzitting in hoger beroep van dit hof van 12 september 2012.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen namens de verdachte naar voren is gebracht.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte ter zake van het (onder parketnummer 11-712474-09) primair ten laste gelegde en ter zake van het (onder parketnummer 11-712437-09) onder 1 en 2 ten laste gelegde alsmede ter zake van het (onder parketnummer 11-712679-09) ten laste gelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden, met aftrek van voorarrest. Voorts is bij het bepalen van de straf rekening gehouden met de inhoud van de bij de dagvaarding met parketnummer 11/712437-09 ad-informandum gevoegde zaken met de parketnummers 11-710379-10 en

11-710413-10.

Namens de verdachte is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is bij voornoemde dagvaardingen (11-712474-09, 11-712437-09 en 11-712679-09) achtereenvolgens en door het hof doorlopend genummerd ten laste gelegd dat:

1. primair:

hij op of omstreeks 17 oktober 2009 te Dordrecht met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen koper(draad), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan de gemeente Dordrecht, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte;

1. subsidiair:

hij op of omstreeks 17 oktober 2009 te Dordrecht ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening weg te nemen koper(draad), geheel of ten dele toebehorende aan de gemeente Dordrecht, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, met dat oogmerk dat koperdraad heeft gepakt en/of heeft schoongebrand, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

2.

hij op of omstreeks 13 oktober 2009 te Dordrecht opzettelijk en wederrechtelijk een of meer cel(len) (zijnde cel met nummer 1.21 en/of cel met nummer 1.23) van het cellencomplex gelegen aan de Overkampweg, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Politie Zuid Holland Zuid, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, heeft vernield en/of beschadigd en/of onbruikbaar gemaakt door

- meermaal, althans eenmaal met een met bloed besmeurde sok om zich heen te zwaaien en/of te slaan (in de cel met nummer 1.21)

- meermaal, althans eenmaal met water tegen en/of op de intercom en/of het communicatiesysteem te gooien en/of te gieten (in de cel met nummer 1.23);

3.

hij op of omstreeks 13 oktober 2009 te Dordrecht opzettelijk brand heeft gesticht in een (school)gebouw (gelegen aan de Maria Montessorilaan), immers heeft verdachte toen aldaar opzettelijk een brandende aansteker, althans brandend voorwerp, in elk geval opzettelijk (open) vuur in aanraking gebracht met een (plastic) afvalbak en/of een of meer zeepautom(a)at(en), althans met (een) brandbare stof(fen), ten gevolge waarvan die (plastic) afvalbak en/of een of meer zeepautom(a)at(en) geheel of gedeeltelijk is/zijn verbrand, in elk geval brand is ontstaan, terwijl daarvan gemeen gevaar voor de inventaris van die school, in elk geval gemeen gevaar voor goederen, te duchten was;

4.

hij op of omstreeks 23 december 2009 te Dordrecht met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een krat, inhoudende een of meerdere (volle) fles(sen) bier, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Super de Boer, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte;

Vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd en dat de verdachte ter zake van het onder 1 primair, 2, 3 en 4 ten laste gelegde zal worden ontslagen van alle rechtsvervolging.

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1 primair, 2, 3 en 4 ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1. primair:

hij op 17 oktober 2009 te Dordrecht met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen koper, toebehorende aan de gemeente Dordrecht;

2.

hij op 13 oktober 2009 te Dordrecht opzettelijk en wederrechtelijk cellen (zijnde cel met nummer 1.21 en cel met nummer 1.23) van het cellencomplex gelegen aan de Overkampweg, toebehorende aan Politie Zuid Holland Zuid, onbruikbaar heeft gemaakt door

- meermalen met een met bloed besmeurde sok om zich heen te zwaaien in de cel met nummer 1.21

- meermalen water op de intercom te gieten in de cel met nummer 1.23;

3.

hij op 13 oktober 2009 te Dordrecht opzettelijk brand heeft gesticht in een schoolgebouw (gelegen aan de Maria Montessorilaan), immers heeft verdachte toen aldaar opzettelijk (open) vuur in aanraking gebracht met een afvalbak en zeepautomaten, althans met een brandbare stof, ten gevolge waarvan brand is ontstaan, terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen te duchten was;

4.

hij op 23 december 2009 te Dordrecht met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een krat, inhoudende bierflessen toebehorende aan Super de Boer, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte;

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd, is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewijsvoering

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

In die gevallen waarin de wet aanvulling van het arrest vereist met de bewijsmiddelen dan wel, voor zover artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering wordt toegepast, met een opgave daarvan, zal zulks plaatsvinden in een aanvulling die als bijlage aan dit arrest zal worden gehecht.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het onder 1 primair en 4 bewezen verklaarde levert op:

Diefstal, meermalen gepleegd.

Het onder 2 bewezen verklaarde levert op:

Opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, onbruikbaar maken.

Het onder 3 bewezen verklaarde levert op:

Opzettelijk brand stichten, terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen te duchten is.

Strafbaarheid van de verdachte

Het hof heeft kennis genomen van de in de zaak met parketnummer 11/860672, een zaak die ter terechtzitting in hoger beroep gelijktijdig doch niet gevoegd is behandeld met de onderhavige zaken, omtrent de verdachte opgemaakte psychologische en psychiatrische rapporten van respectievelijk 26 februari 2011 en 11 oktober 2011 -welke rapporten met instemming van de advocaat in deze zaak zijn gevoegd- waaruit, kort en zakelijk weergegeven, naar voren komt dat de verdachte lijdt aan een ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens in de vorm van een chronische psychose, waarschijnlijk veroorzaakt door schizofrenie, waarvan hoogstwaarschijnlijk ten tijde van het ten laste gelegde sprake was. Uit beide voornoemde rapporten volgt de conclusie de verdachte als ontoerekeningsvatbaar voor het ten laste gelegde te beschouwen.

Ter terechtzitting in hoger beroep van 27 februari 2012 heeft het hof opdracht gegeven tot het laten opstellen van een aanvullend psychiatrisch en psychologisch rapport. Op 30 mei 2012 heeft psychiater R. Thomassen de opdracht tot rapportage geretourneerd aangezien de verdachte weigerde hieraan mee te werken. Voorts wordt in het op 18 juni 2012 opgemaakt psychologisch rapport van klinisch psycholoog R.A.R. Bullens geconcludeerd de verdachte voor het ten laste gelegde sterk verminderd toerekeningsvatbaar te achten.

Ter terechtzitting in hoger beroep heeft de advocaat-generaal gewezen op het feit dat laatstgenoemd psychologisch onderzoek niet volledig heeft kunnen plaatsvinden aangezien de verdachte hieraan slechts gedeeltelijk heeft meegewerkt. Gelet hierop en het gegeven dat de eerder opgemaakte rapporten wel met volledige medewerking van de verdachte tot stand zijn gekomen, verzoekt de advocaat-generaal de conclusies van die eerdere rapportages te volgen en de verdachte derhalve voor de ten laste gelegde feiten volledig ontoerekeningsvatbaar te achten en te ontslaan van alle rechtsvervolging. De verdediging heeft zich bij dit standpunt aangesloten.

Het hof onderschrijft de hierboven aangehaalde conclusies van de op 26 februari 2011 en 11 oktober 2011 opgestelde rapporten ten aanzien van de ontoerekeningsvatbaarheid van de verdachte en doet dit derhalve ook ten aanzien van de in deze zaak ten laste gelegde feiten.

Het hof acht de verdachte derhalve ter zake van de bewezen verklaarde feiten niet strafbaar, zodat hij moet worden ontslagen van alle rechtsvervolging.

Het hof heeft bij de afdoening van deze zaak mede in aanmerking genomen de ad informandum gevoegde strafbare feiten met de parketnummers 11-710379-10 en 11-710413-10, waarvan mededeling is gedaan op de dagvaarding (met parketnummer 11/712437-09) van de verdachte, welke feiten de verdachte heeft erkend en ten aanzien van welke feiten het openbaar ministerie heeft laten weten dat de verdachte die zaken als strafrechtelijk afgedaan kan beschouwen wanneer met die feiten rekening is gehouden bij de afdoening van de onderhavige zaak.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 1 primair, 2, 3 en 4 ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het bewezen verklaarde strafbaar.

Verklaart de verdachte niet strafbaar ter zake van het onder 1 primair, 2, 3 en 4 bewezen verklaarde en ontslaat de verdachte te dier zake van alle rechtsvervolging.

Dit arrest is gewezen door mr. W.P.C.M. Bruinsma,

mr. D. Jalink en mr. I.P.A. van Engelen, in bijzijn van de griffier mr. R.T. Poort.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 26 september 2012.