Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2012:BV9825

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
13-03-2012
Datum publicatie
23-03-2012
Zaaknummer
22-001665-10
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

De verdachte heeft zich op de bewezen verklaarde wijze schuldig gemaakt aan een gekwalificeerde diefstal van een personenauto, die eigendom was van een autobedrijf, alsmede een poging tot zware mishandeling van een werknemer van dat bedrijf die de diefstal probeerde te beletten. De verdachte is daartoe in de door hem gestolen auto weggereden, terwijl het slachtoffer zich aan de deurstijl vasthield. Hierbij heeft de verdachte enkele abrupte stuurbewegingen gemaakt, waardoor het slachtoffer op straat is gevallen.

Het Hof veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 10 (tien) maanden. Daarnaast worden de vorderingen tot schadevergoeding van benadeelde partijen toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rolnummer: 22-001665-10

Parketnummer: 09-753779-08

Datum uitspraak: 13 maart 2012

TEGENSPRAAK

Gerechtshof te 's-Gravenhage

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 24 februari 2010 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] (Suriname) op [geboortejaar] 1973,

[adres]

thans uit anderen hoofde gedetineerd in PI Zuid West - De Dordtse Poorten te Dordrecht.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzittingen in hoger beroep van dit hof van 4 oktober 2011 en 28 februari 2012.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte van het onder 5 primair en 6 primair ten laste gelegde vrijgesproken en ter zake van het onder 1 eerste cumulatief/alternatief, 1 tweede cumulatief/alternatief, 2, 3, 4, 5 subsidiair en 6 subsidiair ten laste gelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van tien maanden. Voorts is omtrent de vorderingen van de benadeelde partijen beslist als nader in het vonnis omschreven.

De verdachte heeft tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

hij op of omstreeks 16 september 2008 te Benthuizen, gemeente Rijnwoude, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een personenauto (merk Volkswagen, type Golf, kenteken [kentekennummer 1]), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan US Car Support, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [benadeelde partij], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld bestond(en) uit (met hoge snelheid) wegrijden met/in die personenauto, terwijl genoemde [benadeelde partij] zich aan de deurstijl vasthield en/of (vervolgens) (meerdere malen) (een) abrupt(e) stuurbeweging(en) maken (in de richting van een muur/hek), waarbij genoemde [benadeelde partij] op straat is gevallen;

en/of

hij op of omstreeks 16 september 2008 te Benthuizen, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om aan een persoon genaamd [benadeelde partij], opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, met dat opzet (met hoge snelheid) met een personenauto is weggereden, terwijl genoemde [benadeelde partij] zich aan de deurstijl vasthield en/of (vervolgens) (meerdere malen) (een) abrupt(e) sturbeweging heeft gemaakt (in de richting van een muur/hek), waarbijgenoemde [benadeelde partij] op straat is gevallen;

2.

hij op of omstreeks 13 september 2008 te Nieuwerkerk aan den IJssel, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen 67,42 liter, althans een hoeveelheid, benzine, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Tankstation van Weelde B.V., in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte;

3.

hij op of omstreeks 05 september 2008 te Rotterdam, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen 76,18 liter, althans een hoeveelheid, benzine, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan van der Knaap B.V. Tank en Wasstraat, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte;

4.

hij op of omstreeks 02 september 2008 te Reeuwijk, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen 71,35 liter, althans een hoeveelheid, benzine, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Shell Station de Andel, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte;

5.

hij op een tijdstip in of omstreeks de periode van 01 augustus 2008 tot en met 26 augustus 2008 te Hazerswoude-dorp, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een of meer kentekenpla(a)t(en) ([kentekennummer 2]), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde partij 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte;

Subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 02 tot en met 05 september 2008 te Reeuwijk en/of te Rotterdam,, in elk geval in Nederland, een of meer kentekenpla(a)t(en) ([kentekennummer 2]) heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van die kentekenpla(a)t(en) wist, althans redelijkerwijs had moeten vermoeden, dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof;

6.

hij op een tijdstip in of omstreeks de periode van 05 tot en met 18 september 2008 te Den Haag, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een of meer kentekenpla(a)t(en) ([kentekennummer 3]), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan van Gils autodemontage, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte;

Subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 13 tot en met 16 september 2008 te Benthuizen en/of te Nieuwerkerk aan den IJssel, in elk geval in Nederland, een of meer kentekenpla(a)t(en) (kentekennummer 3]) heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van die kentekenpla(a)t(en) wist, althans redelijkerwijs had moeten vermoeden, dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof;

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Vrijspraak

Naar het oordeel van het hof is niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan de verdachte onder 6 primair is ten laste gelegd, zodat de verdachte daarvan, overeenkomstig de vordering van de advocaat-generaal, behoort te worden vrijgesproken.

Daarnaast acht het hof niet wettig bewezen dat de verdachte het onder 4 en 5 primair en subsidiair ten laste gelegde heeft begaan. Met betrekking tot deze feiten bevinden zich geen camerabeelden in het dossier. Evenmin bevat het dossier enig direct bewijs waaruit de betrokkenheid van de verdachte bij deze feiten blijkt.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1 eerste cumulatief/alternatief, 1 tweede cumulatief/alternatief, 2, 3 en 6 subsidiair ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1.

hij op 16 september 2008 te Benthuizen, gemeente Rijnwoude, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een personenauto merk Volkswagen, type Golf, kenteken [kentekennummer 1], toebehorende aan US Car Support, welke diefstal werd vergezeld en gevolgd van geweld tegen [benadeelde partij 1], gepleegd met het oogmerk om die diefstal gemakkelijk te maken en om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld bestond uit (met snelheid) wegrijden in die personenauto, terwijl genoemde Toorman zich aan de deurstijl vasthield en (vervolgens) meerdere malen abrupte stuurbewegingen maken (in de richting van een muur, waarbij genoemde [benadeelde partij 1] op straat is gevallen;

en

hij op 16 september 2008 te Benthuizen, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om aan een persoon genaamd [benadeelde partij 1], opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, met dat opzet (met snelheid) met een personenauto is weggereden, terwijl genoemde [benadeelde partij 1] zich aan de deurstijl vasthield en (vervolgens) meerdere malen abrupte stuurbewegingen heeft gemaakt in de richting van een muur, waarbij genoemde [benadeelde partij 1] op straat is gevallen.

2.

hij op 13 september 2008 te Nieuwerkerk aan den IJssel, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen 67,42 liter benzine, toebehorende aan Tankstation van Weelde B.V.

3.

hij op 05 september 2008 te Rotterdam, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen 76,18 liter benzine, toebehorende aan van der Knaap B.V. Tank en Wasstraat.

6.

hij op tijdstippen in de periode van 13 tot en met 16 september 2008 te Benthuizen en te Nieuwerkerk aan den IJssel kentekenplaten ([kentekennummer 3]) voorhanden heeft gehad terwijl hij ten tijde van het voorhanden krijgen van die kentekenplaten redelijkerwijs had moeten vermoeden, dat het door misdrijf verkregen goederen betrof.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd, is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewijsvoering

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

In die gevallen waarin de wet aanvulling van het arrest vereist met de bewijsmiddelen dan wel, voor zover artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering wordt toegepast, met een opgave daarvan, zal zulks plaatsvinden in een aanvulling die als bijlage aan dit arrest zal worden gehecht.

Nadere bewijsoverweging met betrekking tot feit 1

Ter terechtzitting in hoger beroep heeft de raadsman betoogd dat de verklaring van de getuige R. Kosters uitgesloten dient te worden voor het bewijs, nu deze -kort en voor zover thans van belang weergegeven- niet consistent heeft verklaard en zijn verklaring derhalve onbetrouwbaar is.

Het hof stelt op basis van in het dossier van de verdachte aanwezige wettige bewijsmiddelen vast dat de getuige [getuige] ten tijde van het onder 1 ten laste gelegde feit het werkzaam was bij bedrijf U.S. Car Support. Op 2 oktober 2008 heeft de politie met deze getuige een fotoconfrontatie gehouden. De verbalisant die aanwezig was bij de fotoconfrontatie zag dat de getuige bij foto 16 na enkele seconden opschrok. Bij foto 17 zei de getuige:"Die ene...". Nadat de fotosessie getoond was zei de getuige [getuige]: Ik twijfelde bij foto 16. Ik weet nu bijna wel zeker dat hij het was". "Ik had meteen een klik van herkenning, maar mijn reactietijd was net te laat en toen was de foto ook weer weg". De door de getuige aangewezen foto 16 was de foto van de verdachte.

Het hof is -gezien het vorenstaande- van oordeel dat de getuige de verdachte heeft herkend in de fotoconfrontatie, dat van een inconsistente verklaring als bedoeld door de raadsman geen sprake is. Zijn verklaring ter zake is naar het oordeel van het hof betrouwbaar en zijn verklaring kan als bewijsmiddel gebruikt worden.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

het onder 1 eerste cumulatief/alternatief en 1 tweede cumulatief/alternatief, bewezen verklaarde levert op:

diefstal, vergezeld en gevolgd van geweld, gepleegd tegen personen met het oogmerk om die diefstal gemakkelijk te maken en om, bij betrapping op heter daad, aan zichzelf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren

en

poging tot zware mishandeling.

het onder 2 en 3 bewezen verklaarde levert op:

diefstal, meermalen gepleegd.

het onder 6 subsidiair bewezen verklaarde levert op:

schuldheling.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

Vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden bevestigd.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

Daarbij heeft het hof in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

De verdachte heeft zich op de bewezen verklaarde wijze schuldig gemaakt aan een gekwalificeerde diefstal van een personenauto, die eigendom was van een autobedrijf, alsmede een poging tot zware mishandeling van een werknemer van dat bedrijf die de diefstal probeerde te beletten. De verdachte is daartoe in de door hem gestolen auto weggereden, terwijl het slachtoffer zich aan de deurstijl vasthield. Hierbij heeft de verdachte enkele abrupte stuurbewegingen gemaakt, waardoor het slachtoffer op straat is gevallen. Door aldus te handelen heeft de verdachte op laakbare wijze inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer.

Daarnaast heeft de verdachte twee maal getankt zonder te betalen. Dergelijke feiten brengen onrustgevoelens en financiële schade voor het slachtoffer met zich mee.

Hij heeft daarbij bovendien gebruik gemaakt van valse kentekenplaten, terwijl hij ten tijde van het voorhanden krijgen van deze kentekenplaten redelijkerwijs kon vermoeden dat deze van diefstal afkomstig waren.

Het hof heeft in het nadeel van de verdachte acht geslagen op een de verdachte betreffend uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 14 februari 2012, waaruit blijkt dat de verdachte veelvuldig onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen van strafbare feiten. Dat heeft hem er kennelijk niet van weerhouden de onderhavige feiten te plegen.

Het hof is - alles overwegende en gelet op de aard van de feiten en op de omvangrijke Justitiële Documentatie omtrent de verdachte, van oordeel dat -niettegenstaande de vrijspraken met betrekking tot het onder 4 en 5, primair en subsidiair ten laste gelegde - een geheel onvoorwaardelijke gevangenisstraf van na te melden duur een passende en geboden reactie vormt.

Vordering tot schadevergoeding [benadeelde partij 1]

In het onderhavige strafproces heeft [benadeelde partij 1] zich als benadeelde partij gevoegd en een vordering ingediend tot vergoeding van geleden materiële schade als gevolg van het aan de verdachte onder 1 eerste cumulatief/alternatief en 1 tweede cumulatief/alternatief ten laste gelegde, tot een bedrag van EUR 150,00.

In hoger beroep is deze vordering aan de orde tot dit in eerste aanleg volledig toegewezen bedrag.

De advocaat-generaal heeft geconcludeerd tot toewijzing van de vordering van de benadeelde partij, met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

De vordering van de benadeelde partij is door en namens de verdachte niet betwist.

Naar het oordeel van het hof heeft de benadeelde partij aangetoond dat de gestelde materiële schade is geleden en dat deze schade een rechtstreeks gevolg is van het onder onder 1 eerste cumulatief/alternatief en 1 tweede cumulatief/alternatief bewezen verklaarde.

De vordering van de benadeelde partij zal derhalve worden toegewezen.

Dit brengt mee dat de verdachte dient te worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij tot aan deze uitspraak in verband met de vordering heeft gemaakt, welke kosten het hof vooralsnog begroot op nihil, en in de kosten die de benadeelde partij ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog moet maken.

Betaling aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer [benadeelde partij 1]

Nu vaststaat dat de verdachte tot een bedrag van EUR 150,00 aansprakelijk is voor de schade die door het bewezen verklaarde is toegebracht, zal het hof aan de verdachte de verplichting opleggen dat bedrag aan de Staat te betalen ten behoeve van het slachtoffer [benadeelde partij 1].

Vordering tot schadevergoeding US Car Support B.V.

In het onderhavige strafproces heeft R.F. Schut, gemachtigde van US Car Support B.V., zich als benadeelde partij gevoegd en een vordering ingediend tot vergoeding van geleden materiële schade als gevolg van het aan de verdachte onder 1 eerste cumulatief/alternatief ten laste gelegde, tot een bedrag van EUR 17.912,95.

In hoger beroep is deze vordering aan de orde tot het in eerste aanleg toegewezen bedrag van EUR 1.147,95.

De advocaat-generaal heeft geconcludeerd tot toewijzing van de vordering van de benadeelde partij, met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

De vordering van de benadeelde partij is door en namens de verdachte niet betwist.

Naar het oordeel van het hof heeft de benadeelde partij aangetoond dat de gestelde materiële schade is geleden en dat deze schade een rechtstreeks gevolg is van het onder 1 eerste cumulatief/alternatief bewezen verklaarde.

De vordering van de benadeelde partij zal derhalve worden toegewezen.

Dit brengt mee dat de verdachte dient te worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij tot aan deze uitspraak in verband met de vordering heeft gemaakt, welke kosten het hof vooralsnog begroot op nihil, en in de kosten die de benadeelde partij ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog moet maken.

Betaling aan de Staat ten behoeve van het US Car Support B.V.

Nu vaststaat dat de verdachte tot een bedrag van

EUR 1.147,95 aansprakelijk is voor de schade die door het bewezen verklaarde is toegebracht, zal het hof aan de verdachte de verplichting opleggen dat bedrag aan de Staat te betalen ten behoeve van het slachtoffer US Car Support B.V.

Vordering tot schadevergoeding Tankstation Van Weelde B.V.

In het onderhavige strafproces heeft G. van Weelde, gemachtigde van Tankstation Van Weelde BV, zich als benadeelde partij gevoegd en een vordering ingediend tot vergoeding van geleden materiële schade als gevolg van het aan de verdachte onder 2 ten laste gelegde, tot een bedrag van EUR 129,43.

In hoger beroep is deze vordering aan de orde tot dit in eerste aanleg volledig toegewezen bedrag.

De advocaat-generaal heeft geconcludeerd tot toewijzing van de vordering van de benadeelde partij, met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

De vordering van de benadeelde partij is door en namens de verdachte niet betwist.

Naar het oordeel van het hof heeft de benadeelde partij aangetoond dat de gestelde materiële schade is geleden en dat deze schade een rechtstreeks gevolg is van het onder 2 bewezen verklaarde.

De vordering van de benadeelde partij zal derhalve worden toegewezen.

Dit brengt mee dat de verdachte dient te worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij tot aan deze uitspraak in verband met de vordering heeft gemaakt, welke kosten het hof vooralsnog begroot op nihil, en in de kosten die de benadeelde partij ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog moet maken.

Betaling aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer Tankstation Van Weelde B.V.

Nu vaststaat dat de verdachte tot een bedrag van EUR 129,43 aansprakelijk is voor de schade die door het bewezen verklaarde is toegebracht, zal het hof aan de verdachte de verplichting opleggen dat bedrag aan de Staat te betalen ten behoeve van het slachtoffer Tankstation Van Weelde BV.

Vordering tot schadevergoeding Tank en wasstation Van der Knaap B.V.

In het onderhavige strafproces heeft [benadeelde partij 3], gemachtigde van Tank en wasstation Van der Knaap B.V. zich als benadeelde partij gevoegd en een vordering ingediend tot vergoeding van geleden materiële schade als gevolg van het aan de verdachte onder 3 ten laste gelegde, tot een bedrag van EUR 143,76.

In hoger beroep is deze vordering aan de orde tot dit in eerste aanleg volledig toegewezen bedrag.

De advocaat-generaal heeft geconcludeerd tot toewijzing van de vordering van de benadeelde partij, met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

De vordering van de benadeelde partij is door en namens de verdachte niet betwist.

Naar het oordeel van het hof heeft de benadeelde partij aangetoond dat de gestelde materiële schade is geleden en dat deze schade een rechtstreeks gevolg is van het onder 3 bewezen verklaarde.

De vordering van de benadeelde partij zal derhalve worden toegewezen.

Dit brengt mee dat de verdachte dient te worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij tot aan deze uitspraak in verband met de vordering heeft gemaakt, welke kosten het hof vooralsnog begroot op nihil, en in de kosten die de benadeelde partij ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog moet maken.

Betaling aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer Tank en wasstation Van der Knaap B.V.

Nu vaststaat dat de verdachte tot een bedrag van

EUR 143,76 aansprakelijk is voor de schade die door het bewezen verklaarde is toegebracht, zal het hof aan de verdachte de verplichting opleggen dat bedrag aan de Staat te betalen ten behoeve van het Tank en wasstation Van der Knaap B.V.

Vordering tot schadevergoeding [benadeelde partij 4]

In het onderhavige strafproces heeft [benadeelde partij 4] zich als benadeelde partij gevoegd en een vordering ingediend tot vergoeding van geleden materiële schade als gevolg van het aan de verdachte onder 4 ten laste gelegde, tot een bedrag van EUR 130,94.

In hoger beroep is deze vordering aan de orde tot dit in eerste aanleg volledig toegewezen bedrag.

De advocaat-generaal heeft geconcludeerd tot toewijzing van de vordering van de benadeelde partij, met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

De vordering van de benadeelde partij is door en namens de verdachte niet betwist.

Nu de verdachte ter zake van het onder 4 ten laste gelegde wordt vrijgesproken, dient de benadeelde partij niet-ontvankelijk te worden verklaard in de vordering.

Aangezien door of namens de verdachte niet is gesteld dat deze met het oog op haar verdediging tegen de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij kosten heeft gemaakt, kan een kostenveroordeling achterwege blijven.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 36f, 45, 57, 63, 302, 310, 312 en 417bis van het Wetboek van Strafrecht, zoals zij golden ten tijde van het bewezen verklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder 4, 5 primair en subsidiair en 6 primair ten laste gelegde heeft begaan en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verklaart zoals hiervoor overwogen, bewezen dat de verdachte het onder 1 eerste cumulatief/alternatief en 1 tweede cumulatief/alternatief, 2, 3 en 6 subsidiair ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 1 eerste cumulatief/alternatief en 1 tweede cumulatief/alternatief, 2, 3 en 6 subsidiair bewezen verklaarde strafbaar en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 10 (tien) maanden.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij 1]

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [benadeelde partij 1] terzake van het onder 1 eerste cumulatief/alternatief en 1 tweede cumulatief/alternatief bewezen verklaarde tot het bedrag van EUR 150,00 (honderdvijftig euro) aan materiële schade en veroordeelt de verdachte om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij.

Verwijst de verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [benadeelde partij 1], een bedrag te betalen van EUR 150,00 (honderdvijftig euro) aan materiële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 3 (drie) dagen hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft.

Bepaalt dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat daarmee zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee zijn verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen.

Vordering van de benadeelde partij US Car Support B.V.

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij US Car Support B.V. terzake van het onder 1 eerste cumulatief/alternatief bewezen verklaarde tot het bedrag van EUR 1.147,95 (duizend honderdzevenenveertig euro en vijfennegentig cent) aan materiële schade en veroordeelt de verdachte om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij.

Verwijst de verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer US Car Support B.V., een bedrag te betalen van EUR 1.147,95 (duizend honderdzevenenveertig euro en vijfennegentig cent) aan materiële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 21 (eenentwintig) dagen hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft.

Bepaalt dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat daarmee zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee zijn verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen.

Vordering van de benadeelde partij Tankstation Van Weelde B.V.

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij Tankstation Van Weelde B.V. terzake van het onder 2 bewezen verklaarde tot het bedrag van EUR 129,43 (honderdnegenentwintig euro en drieënveertig cent) aan materiële schade en veroordeelt de verdachte om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij.

Verwijst de verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer Tankstation Van Weelde B.V., een bedrag te betalen van EUR 129,43 (honderdnegenentwintig euro en drieënveertig cent) aan materiële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 2 (twee) dagen hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft.

Bepaalt dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat daarmee zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee zijn verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen.

Vordering van de benadeelde partij Tank en wasstation Van der Knaap B.V.

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij Tank en wasstation Van der Knaap B.V. terzake van het onder 3 bewezen verklaarde tot het bedrag van EUR 143,76 (honderddrieënveertig euro en zesenzeventig cent) aan materiële schade en veroordeelt de verdachte om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij.

Verwijst de verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer Tank en wasstation Van der Knaap B.V., een bedrag te betalen van EUR 143,76 (honderddrieënveertig euro en zesenzeventig cent) aan materiële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 2 (twee) dagen hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft.

Bepaalt dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat daarmee zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee zijn verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen.

Vordering van de benadeelde partij R.R.C. Becker

Verklaart de benadeelde partij, R.R.C. Becker, in haar vordering tot schadevergoeding niet-ontvankelijk.

Dit arrest is gewezen door mr. I.E. de Vries,

mr. G. Knobbout en mr. M.J.J. van den Honert, in bijzijn van de griffier mr. M.C. Bongaerts.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 13 maart 2012.

Mr. G. Knobbout en de griffier zijn buiten staat dit arrest te ondertekenen.