Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2011:BU6589

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
02-12-2011
Datum publicatie
02-12-2011
Zaaknummer
22-003456-10
Formele relaties
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBSGR:2010:BM3656, Meerdere afhandelingswijzen
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan mensenhandel. Hij heeft minderjarige meisjes geworven voor de prostitutie door hen meermalen te vragen voor hem als prostituee te werken en morele druk op hen uit te oefenen.

De slachtoffers betroffen meisjes die kwetsbaar waren door hun jonge leeftijd of door hun persoonlijke situatie.

De verdachte lijkt zich te hebben laten leiden door zijn behoefte in korte tijd veel geld te verdienen; daarvoor was hij niet alleen actief met het werven van jonge meisjes maar ook met het vervaardigen van kinderporno en de voorbereiding van de produktie van verdovende middelen. Ook heeft hij wapens en munitie in zijn bezit gehad.

Voorts heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan het plegen van ontuchtige handelingen, bestaande uit het seksueel binnendringen van het lichaam van twee meisjes die de leeftijd van 16 jaren nog niet hadden bereikt, waarbij het bij één van de slachtoffers meermalen is gebeurd in bijzijn van anderen.

Het hof veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 730 dagen, met aftrek van voorarrest, waarvan 234 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rolnummer: 22-003456-10

Parketnummers: 09-900087-09, 09-655480-09 en 09-900669-09

Datum uitspraak: 2 december 2011

TEGENSPRAAK

Gerechtshof te 's-Gravenhage

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 7 mei 2010 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1988,

[adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzittingen in hoger beroep van dit hof van 13 mei 2011, 7 oktober 2011, 11 oktober 2011, 4 november 2011 en 18 november 2011.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte van het bij parketnummer 09-900087-09 onder 3, 4, 5 primair, 6, 7 en 8 ten laste gelegde, bij parketnummer 09-655480-09 primair ten laste gelegde en bij parketnummer 09-900669-09 primair en subsidiair ten laste gelegde vrijgesproken.

Voorts is de verdachte ter zake van het bij parketnummer 09-900087-09 onder 1, 2, 5 subsidiair, 9 en 10 primair ten laste gelegde en bij parketnummer 09-655480-09 subsidiair ten laste gelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaren, waarvan 1 jaar voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren, met aftrek van voorarrest, met een beslissing over de inbeslaggenomen voorwerpen als weergegeven in het vonnis waarvan beroep.

Namens de verdachte en door de officier van justitie is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Ontvankelijkheid van het hoger beroep

De officier van justitie heeft tijdig na het instellen van het hoger beroep een schriftuur met grieven tegen

het vonnis waarvan beroep ingediend, waaruit blijkt dat de grieven niet zijn gericht tegen de beslissing van de rechtbank ter zake van de onder parketnummer 09-900087-09 onder 3, 4 en 6 ten laste gelegde feiten en het onder parketnummer 09-900669-09 ten laste gelegde feit.

De advocaat-generaal heeft ter terechtzitting in hoger beroep van 13 mei 2011 bevestigd dat het appel niet

is gericht tegen deze feiten. Het appel dat bij akte onbeperkt was ingesteld is echter niet in zoverre bij akte ingetrokken.

Nu de advocaat-generaal in hoger beroep geen bezwaren tegen de beslissing van de rechtbank ter zake van de hierboven genoemde feiten heeft opgegeven en het hof ambtshalve geen redenen ziet voor een inhoudelijke behandeling daarvan in hoger beroep zal het openbaar ministerie in zoverre niet-ontvankelijk worden verklaard in het hoger beroep.

Ontvankelijkheid van het hoger beroep ten aanzien van feit 5 primair

De raadsman heeft aangevoerd dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in het hoger beroep ten aanzien van de beslissing tot het instellen van hoger beroep tegen de vrijspraak van de verkrachting van Slachtoffer 2, zoals onder 5 primair ten laste gelegd. De veroordeling van deze verkrachting was onder meer gebaseerd op het filmpje met nummer [bestandsnaam 1]. Het openbaar ministerie heeft bij akte onbeperkt appel ingesteld in de zaak van medeverdachte Medeverdachte 1, maar tijdens de regiezitting van 13 mei 2011 heeft de advocaat-generaal - onder meer - laten weten dat het hoger beroep zich niet richt tegen de beslissing van de rechtbank tot vrijspraak van de verkrachting van Slachtoffer 2. In de zaak van de verdachte heeft de advocaat-generaal het appel ten aanzien van genoemde beslissing van de rechtbank echter gehandhaafd.

Dit is naar de mening van de raadsman in strijd met het gelijkheidsbeginsel, omdat op genoemd filmpje door

Slachtoffer 2 ook seksuele handelingen worden verricht bij Medeverdachte 1.

Het hof overweegt hieromtrent als volgt.

Het openbaar ministerie heeft de vrijheid om te kiezen in welke zaak hoger beroep wordt ingesteld en of dat hoger beroep wordt gehandhaafd. Dat de advocaat-generaal alleen in de zaak tegen de verdachte het hoger beroep tegen de beslissing van de rechtbank tot vrijspraak van het onder 5 primair ten laste gelegde heeft gehandhaafd en niet in de zaak tegen een medeverdachte, leidt er naar het oordeel van het hof niet toe dat het openbaar ministerie in zoverre niet-ontvankelijk moet worden verklaard in het hoger beroep.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg - ten laste gelegd hetgeen staat in de inleidende dagvaardingen met de parketnummers 09-900087-09, 09-655480-09 en 09-900669-09.

Het hof heeft de feiten die in deze dagvaardingen zijn opgenomen van een doorlopende nummering voorzien. Het hof zal die nummering in dit arrest aanhouden.

Parketnummer 09-900087-09:

Feit 1:

hij in of omstreeks de periode van 01 april 2008 tot en met 23 januari 2009 te Pijnacker, gemeente Pijnacker-Nootdorp, althans in Nederland, om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren van

XTC-pillen, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende MDMA (Methyleendioxymethylamfetamine) en/of MDEA (Methyleendioxyethylamfetamine), zijnde MDMA (Methyleendioxymethylamfetamine) en/of MDEA (Methyleendioxyethylamfetamine) een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, voor te bereiden en/of te bevorderen,

- een of meer ander(en) heeft getracht te bewegen om dat/die feit(en) te plegen, te doen plegen, mede te plegen, uit te lokken en/of om daarbij behulpzaam te zijn en/of om daartoe gelegenheid, middelen en/of inlichtingen te verschaffen, en/of

- zich en/of een ander of anderen gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen tot het plegen van dat/die feit(en) heeft getracht te verschaffen, en/of

- voorwerpen en/of vervoermiddelen en/of stoffen en/of gelden en/of andere betaalmiddelen voorhanden heeft gehad, waarvan hij en/of zijn mededader(s) wist(en) of ernstige reden had(den) te vermoeden dat zij bestemd waren tot het plegen van het hierboven bedoelde feit,

immers heeft hij, verdachte, toen en daar opzettelijk:

- contact gelegd met personen ten behoeve van de verkoop van een tabletteermachine voor de xtc-productie en/of

- informatie verzameld op internet ten behoeve van de vervaardiging van mdma en/of xtc-tabletten en/of

- ongeveer 5000 gram, althans een hoeveelheid, materiaal bevattende een microcellulose met een mengsel magnesium stearate en/of een of meer metalen stempel(s) met daarop een logo van een kroon en/of een appel, althans een

of meer onderde(e)l(en), welke deel uitmaken van een tabletteermachine voorhanden heeft gehad, waarvan verdachte wist of ernstige redenen had te vermoeden dat/die zij bestemd was/waren voor het plegen van dat/die feiten.

Feit 2:

hij op of omstreeks 23 januari 2009 te Pijnacker, gemeente Pijnacker-Nootdorp, een of meer wapens van categorie III, te weten

- een (omgebouwd) alarm- c.q startpistool 9mm (Woltra) en/of

- een pistool 6.35mm (FN),

en/of munitie van categorie III, te weten

- 21 patronen van 7.65mm kaliber,

voorhanden heeft gehad.

Feit 3:

hij in of omstreeks de periode van 21 januari 2009

en 22 januari 2009 te Pijnacker, gemeente Pijnacker-Nootdorp, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om met het oogmerk om zich en/of

een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld Aangever 1 te dwingen tot

de afgifte van een geldbedrag (ter hoogte van 8.000,- euro), in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan die Aangever 1, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte:

- meermalen, althans eenmaal met een of meer andere personen naar de woning van die Aangever 1 is gegaan en/of

- die andere personen op de hoek van de straat hebben staan wachten en/of

- hij zich Willem heeft genoemd en zich daardoor heeft voorgedaan als iemand anders en/of

- tegen die Aangever 1 heeft gezegd dat hij wordt gevolgd en/of - aan die Aangever 1 2000,- euro heeft gevraagd en dat geldbedrag heeft verhoogd naar 8000,- voor (dader-) informatie over de bij die Aangever 1 gepleegde inbraak en/of

- (vervolgens) door de politie gewaarschuwd werd dat hij op 22 januari 2009 bedreigd en/of afgeperst zou worden door ene Yousef en zijn vrienden,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.

Feit 4:

hij in of omstreeks de periode van 01 januari 2006 tot

en met 22 januari 2009 te Pijnacker, gemeente Pijnacker-Nootdorp, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) Slachtoffer 1 heeft gedwongen tot het ondergaan van (een) handeling(en) die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die Slachtoffer 1, hebbende verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s) zijn/hun penis in de vagina en/of de mond van die Slachtoffer 1 geduwd/gebracht en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) hierin dat verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s)

- haar benen uit elkaar heeft/hebben geduwd en/of

- haar heeft/hebben vastgehouden en/of

- haar kleding heeft/hebben uitgetrokken en/of

- haar een mes heeft/hebben getoond en/of

- heeft/hebben gedreigd dat zij voor Verdachte aan het werk moest in de prostitutie en/of

(aldus) voor die Slachtoffer 1 een bedreigende situatie heeft doen ontstaan

Feit 5 primair:

hij in of omstreeks de periode van 11 juli 2006 tot en met 31 december 2008 te Pijnacker, gemeente Pijnacker-Nootdorp, althans in Nederland, meermalen, althans eenmaal, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, op een of meer tijdstip(pen) telkens door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) Slachtoffer 2 (geboren [geboortedag] 1991) meermalen (telkens) heeft gedwongen tot het ondergaan van (een) handeling(en) die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die Slachtoffer 2, hebbende verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s)

(Film [bestandsnaam 2])

- zijn/hun penis(sen) in de vagina en/of de anus en/of

de mond van die Slachtoffer 2 en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) hierin dat verdachte en/of (een of meer van zijn) mededader(s)

- haar onverhoeds bij haar heupen heeft/hebben beetgepakt en/of

- met zijn borst op de rug van die Slachtoffer 2 heeft/hebben gedrukt en/of

- het haar van die Slachtoffer 2 heeft/hebben vastgepakt en/of daaraan heeft/hebben getrokken en/of

- het hoofd van die Slachtoffer 2 in de richting van zijn penis geduwd heeft/hebben en/of

- de nek en/of de heupen van die Slachtoffer 2 heeft/hebben vastgehouden, waardoor zij niet omhoog kon komen en/of

- tezamen met drie, althans een of meer perso(o)n(en),

in een kelderbox, althans een kleine (afgesloten) ruimte, bij die Slachtoffer 2 was/waren en daardoor een uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht op die Slachtoffer 2 heeft/hebben gehad en/of

(aldus) voor die Slachtoffer 2 een bedreigende situatie heeft doen ontstaan en/of

(Film [bestandsnaam 3)

- met kracht zijn/hun vinger(s) in de vagina van die Slachtoffer 2 geduwd en/of gebracht en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) hierin dat verdachte en/of (een of meer van zijn) mededader(s)

- (terwijl die Slachtoffer 2 tegenwerkt) de benen van die Slachtoffer 2 uit elkaar heeft geduwd, althans met kracht met zijn hand tussen die bij elkaar geklemde benen van die Slachtoffer 2 is gegaan en/of

- tezamen met drie, althans een of meer perso(o)n(en),

in een kelderbox, althans een kleine (afgesloten) ruimte, bij die Slachtoffer 2 was/waren en daardoor een uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht op die Slachtoffer 2 heeft/hebben gehad en/of (aldus) voor die Slachtoffer 2 een bedreigende situatie heeft doen ontstaan

en/of

in voornoemde periode meermalen, althans eenmaal, telkens - zijn/hun penis(sen) in de vagina en/of de anus en/of de mond van die Slachtoffer 2 geduwd en/of gebracht en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) hierin dat verdachte en/of (een of meer van zijn) mededader(s)

- zich heeft/hebben voorgedaan alsof hij en/of zijn mededader(s) bepaalde affectieve gevoelens voor

Slachtoffer 2 had(den) en/of

- heeft/hebben gedreigd en/of gezegd dat zij voor

Verdachte en/of zijn mededader(s) aan het werk moest in

de prostitutie en/of dat hij haar naar het buitenland

zou brengen en/of haar (vervolgens) zou verkopen en/of

- heeft/hebben ingepraat op die Slachtoffer 2 om seksuele handelingen met hem/hen en/of anderen te verrichten

en/of te ondergaan en/of

- heb(ben) geweten van de jonge leeftijd en/of de emotionele kwetsbaarheid van die Slachtoffer 2 en/of

- alcohol en/of drugs heeft/hebben gegeven en/of laten gebruiken aan/door die Slachtoffer 2 en/of

- die Slachtoffer 2 heeft/hebben geslagen en/of geschopt en/of

- onverwacht en/of onverhoeds meerdere perso(o)n(en) bij die seksuele handelingen heeft/hebben betrokken en/of

- die seksuele handelingen heeft/hebben gefilmd en/of laten filmen en/of

- die seksuele handelingen heeft/hebben laten plaatsvinden in een afgesloten kelderbox, althans een kleine ruimte, in aanwezigheid van meerdere personen en/of

- door intimidatie en/of ontstane machtsongelijkheid en/of overwicht een dusdanige druk op die Slachtoffer 2 heeft/hebben uitgeoefend, waardoor die Slachtoffer 2 verminderd in staat was om weerstand te bieden en/of/althans een uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht op die Slachtoffer 2 heeft/hebben gehad en/of

(aldus) voor die Slachtoffer 2 een bedreigende situatie heeft doen ontstaan;

Feit 5 subsidiair:

hij in of omstreeks de periode 11 juli 2006 tot en met

19 mei 2007 te Pijnacker, gemeente Pijnacker-Nootdorp, althans in Nederland, meermalen, althans eenmaal, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met Slachtoffer 2 (geboren [geboortedag] 1991) die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die Slachtoffer 2, hebbende verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s)

- zijn/hun penis(sen) in de vagina en/of de anus en/of

de mond van die Slachtoffer 2 geduwd en/of gebracht en/of

- zijn/hun vinger(s) in de vagina van die Slachtoffer 2 geduwd en/of gebracht.

Feit 6:

hij in of omstreeks 11 juli 2006 tot en met 10 juli 2007 te Pijnacker, gemeente Pijnacker-Nootdorp, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met Slachtoffer 3 (geboren [geboortedag] 1991), die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit

het seksueel binnendringen van het lichaam van die Slachtoffer 3, hebbende verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s) zijn penis in haar mond gedaan.

Feit 7:

hij in of omstreeks de periode van 1 februari 2008 tot en met 22 januari 2009 te 's-Gravenhage en/of te Pijnacker, gemeente Pijnacker-Nootdorp, althans in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) Slachtoffer 4 (telkens) heeft gedwongen tot het ondergaan van (een) handeling(en) die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het meermalen seksueel binnendringen van het lichaam van die Slachtoffer 4, hebbende verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s) (telkens) zijn/hun penis in de vagina en/of de mond en/of de anus van die Slachtoffer 4 geduwd/gebracht en/of aan de vagina van die Slachtoffer 4 gelikt en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) hierin dat verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s) (telkens):

- met kracht bij haar is/zijn binnengedrongen en/of

- haar meermalen, althans eenmaal, heeft/hebben geslagen en/of geschopt tegen het lichaam en/of

- zich heeft/hebben voorgedaan alsof hij en/of zijn mededader(s) bepaalde affectieve gevoelens voor Slachtoffer 4 had(den) en/of

- heeft/hebben gedreigd en/of gezegd dat zij voor

Verdachte en/of zijn mededader(s) aan het werk moest in

de prostitutie en/of dat hij haar naar het buitenland

zou brengen en/of haar (vervolgens) zou verkopen en/of

- heeft/hebben ingepraat op die Slachtoffer 4 om seksuele handelingen met hem/hen en/of anderen te verrichten

en/of te ondergaan en/of

- heb(ben) geweten van de jonge leeftijd en/of de emotionele kwetsbaarheid van die Slachtoffer 4 en/of

- alcohol en/of drugs heeft/hebben gegeven en/of laten gebruiken aan/door die Slachtoffer 4 en/of

- onverwacht en/of onverhoeds meerdere perso(o)n(en) bij die seksuele handelingen heeft/hebben betrokken en/of

- die seksuele handelingen heeft/hebben laten plaatsvinden in kamer, in aanwezigheid van meerdere personen en/of

- door intimidatie en/of ontstane machtsongelijkheid en/of overwicht een dusdanige druk op die Slachtoffer 4 heeft/hebben uitgeoefend, waardoor die Slachtoffer 4 verminderd in staat was om weerstand te bieden en/of/althans een uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht op die Slachtoffer 4 heeft/hebben gehad en (aldus) voor die Slachtoffer 4 een bedreigende situatie heeft doen ontstaan.

Feit 8:

hij in of omstreeks de periode van 01 februari 2008 tot en met 22 januari 2009 te Pijnacker, gemeente Pijnacker-Nootdorp, althans in Nederland opzettelijk een persoon (te weten Slachtoffer 4), meermalen, althans eenmaal,

- in haar nier(en) en/of tegen haar be(e)n(en) en/of haar gezicht, althans tegen haar lichaam heeft gestompt en/of geslagen, waardoor deze letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden.

Feit 9:

hij in of omstreeks 11 juli 2006 tot en met 22 januari 2009 te Pijnacker, gemeente Pijnacker-Nootdorp, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, één of meermalen een afbeelding en/of een gegevensdrager, bevattende één of meer afbeelding(en) van seksuele gedragingen, te weten, onder meer:

- (p.281/395/404/488) film [bestandsnaam 4], 45 seconden, geschatte leeftijd tussen 16 en 18 jaar oud, geheel naakt meisje (Slachtoffer 2, geboren [geboortedag] 1991) met twee mannen (Medeverdachte 1 en Verdachte) in beeld. Het meisje pijpt de eerste man. Vervolgens stopt zij en draait zich naar de tweede man. Ze houdt de penis van de eerste man in haar hand en trekt hem af, de tweede man pijpt zij en/of

- (p.1243) film [bestandsnaam 5], filmpje waarop een meisje (Slachtoffer 5, geboren [geboortedag] 1991) een man oraal bevredigt en/of seksuele handelingen verricht met twee mannen en/of

- (p.491) films [bestandsnamen 6 en 7], waarop is te zien dat een meisje (Slachtoffer 6, geboren [geboortedag] 1990) seksuele handelingen verricht met twee mannen (Medeverdachte 1 en Verdachte). Beide mannen laten zich oraal door haar bevredigen en beide mannen brengen hun penis in haar vagina en/of

- (p.502) film [bestandsnaam 8], waarop is te zien dat een meisje (Slachtoffer 3, geboren [geboortedag] 1991) een man (Medeverdachte 1) oraal aan het bevredigen is, terwijl een andere man (Verdachte) in die ruimte aanwezig is en filmt. Deze laatste man heeft ook een ontblote stijve penis.

bij welke vorenbedoelde afbeelding(en) (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar

nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, (telkens) heeft/hebben verspreid en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of uitgevoerd en/of in bezit heeft/hebben gehad.

Feit 10 primair:

hij in of omstreeks de periode van 01 september 2006 tot en met 22 januari 2009 te Pijnacker, gemeente Pijnacker-Nootdorp en/of te Delft, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

a. Slachtoffer 4 (geboren [geboortedag] 1992),

- terwijl deze in de periode van 01 september 2006 tot en met 06 maart 2008 de leeftijd van 16 jaren nog niet had bereikt en/of

- terwijl deze in de periode van 07 maart 2008 tot en met 22 januari 2009 de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt en/of

b. Slachtoffer 7 (geboren [geboortedag] 1992),

- terwijl deze in de periode van 01 september 2006 tot en met 06 november 2008 de leeftijd van 16 jaren nog niet had bereikt en/of

- terwijl deze in de periode van 07 november 2008 tot en met 22 januari 2009 de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt en/of

c. Slachtoffer 2 (geboren [geboortedag 1991),

- terwijl deze in de periode van 01 september 2006 tot en met 19 mei 2007 de leeftijd van 16 jaren nog niet had bereikt en/of

- terwijl deze in de periode van 20 mei 2007 tot en met 22 januari 2009 de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt en/of

d. Slachtoffer 5 (geboren [geboortedag] 1991),

- terwijl deze in de periode van 01 september 2006 tot en met 28 augustus 2007 de leeftijd van 16 jaren nog niet had bereikt en/of

- terwijl deze in de periode van 29 augustus 2007 tot en met 22 januari 2009 de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt en/of

e. Slachtoffer 8 (geboren [geboortedag] 1992),

- terwijl deze in de periode van 01 september 2006 tot en met 19 mei 2008 de leeftijd van 16 jaren nog niet had bereikt en/of

- terwijl deze in de periode van 20 mei 2008 tot en met 22 januari 2009 de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt en/of

f. Slachtoffer 9 (geboren [geboortedag] 1992),

- terwijl deze in de periode van 01 september 2006 tot en met 12 januari 2008 de leeftijd van 16 jaren nog niet had bereikt en/of

- terwijl deze in de periode van 13 januari 2008 tot en met 22 januari 2009 de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt,

heeft/hebben geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die Slachtoffer 4 en/of die Slachtoffer 7 en/of die Slachtoffer 2 en/of die Slachtoffer 5 en/of die Slachtoffer 8 en/of die Slachtoffer

9,

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s)

- meermalen, althans eenmaal, in chatgesprekken gesproken over dat/die meisje(s) voornoemd, om haar/hen te 'vangen' en/of te hersenspoelen en/of in zijn/hun macht te krijgen en/of verliefd op hem/hun te laten worden en/of

- meermalen, althans eenmaal tegen dat/die meisje(s) gezegd dat zij voor hem moest(en) werken als prostituee en/of gezegd wat zij waard zou zijn als zij als prostituee voor hem/hen zou gaan werken en/of

- een huis en/of kamer gehuurd en/of contacten gelegd

om een kamer/huis te huren in Den Haag en/of Pijnacker, gemeente Pijnacker-Nootdorp, althans in Nederland geregeld waar die/dat meisje(s) ondergebracht kon(den) worden om seksuele handelingen te verrichten en/of

- informatie verzameld en/of contacten gelegd, althans gesproken met Broer verdachte over het opstellen van contracten ten behoeve van de prostitutie en/of

- met een of meer meisje(s) voornoemd seksuele handelingen verricht en/of deze handelingen gefilmd en/of

- een of meer filmpje(s) met daarop seksuele handelingen met een of meer meisje(s) aan een ander laten zien en/of daarbij gezegd: "Als je vrouwen wilt hebben of leasen, dan kun je mij altijd bellen", althans woorden van gelijke aard en/of strekking, althans een of meer meisje(s) aan (een) ander(en) aangeboden om met haar seksuele handelingen mee te verrichten;

Feit 10 subsidiair:

hij in of omstreeks de periode van 01 september 2006 tot en met 22 januari 2009 te Pijnacker, gemeente Pijnacker-Nootdorp en/of te Delft, althans in Nederland, ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

a. Slachtoffer 4 (geboren [geboortedag] 1992),

- terwijl deze in de periode van 01 september 2006 tot en met 06 maart 2008 de leeftijd van 16 jaren nog niet had bereikt en/of

- terwijl deze in de periode van 07 maart 2008 tot en met 22 januari 2009 de leeftijd van 18 jaren nog niet

had bereikt en/of

b. Slachtoffer 7 (geboren [geboortedag] 1992),

- terwijl deze in de periode van 01 september 2006 tot en met 06 november 2008 de leeftijd van 16 jaren nog niet had bereikt en/of

- terwijl deze in de periode van 07 november 2008 tot en met 22 januari 2009 de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt en/of

c. Slachtoffer 2 (geboren [geboortedag] 1991),

- terwijl deze in de periode van 01 september 2006 tot en met 19 mei 2007 de leeftijd van 16 jaren nog niet had bereikt en/of

- terwijl deze in de periode van 20 mei 2007 tot en met 22 januari 2009 de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt en/of

d. Slachtoffer 5 (geboren [geboortedag] 1991),

- terwijl deze in de periode van 01 september 2006 tot

en met 28 augustus 2007 de leeftijd van 16 jaren nog niet had bereikt en/of

- terwijl deze in de periode van 29 augustus 2007 tot en met 22 januari 2009 de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt en/of

e. Slachtoffer 8 (geboren [geboortedag] 1992),

- terwijl deze in de periode van 01 september 2006 tot en met 19 mei 2008 de leeftijd van 16 jaren nog niet had bereikt en/of - terwijl deze in de periode van 20 mei 2008 tot en met 22 januari 2009 de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt en/of

f. Slachtoffer 9 (geboren [geboortedag] 1992),

- terwijl deze in de periode van 01 september 2006 tot en met 12 januari 2008 de leeftijd van 16 jaren nog niet had bereikt en/of

- terwijl deze in de periode van 13 januari 2008 tot en met 22 januari 2009 de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt,

te werven, vervoeren, over te brengen, te huisvesten, op te nemen, met het oogmerk van uitbuiting van die Slachtoffer 4 en/of die Slachtoffer 7 en/of die Slachtoffer 2 en/of die Slachtoffer 5 en/of die Slachtoffer 8 en/of die Slachtoffer 9,

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s)

- meermalen, althans eenmaal, in chatgesprekken gesproken over dat/die meisje(s) voornoemd, om haar/hen te 'vangen' en/of te hersenspoelen en/of in zijn/hun macht te krijgen en/of verliefd op hem/hun te laten worden en/of

- meermalen, althans eenmaal tegen dat/die meisje(s) gezegd dat zij voor hem moest(en) werken als prostituee en/of gezegd wat zij waard zou zijn als zij als prostituee voor hem/hen zou gaan werken en/of

- een huis en/of kamer gehuurd en/of contacten gelegd

om een kamer/huis te huren in Den Haag en/of Pijnacker, gemeente Pijnacker-Nootdorp, althans in Nederland geregeld waar die/dat meisje(s) ondergebracht kon(den) worden om seksuele handelingen te verrichten en/of

- informatie verzameld en/of contacten gelegd, althans gesproken met Broer verdachte over het opstellen van contracten ten behoeve van de prostitutie en/of

- met een of meer meisje(s) voornoemd seksuele handelingen verricht en/of deze handelingen gefilmd en/of - een of meer filmpje(s) met daarop seksuele handelingen met een of meer meisje(s) aan een ander laten zien en/of daarbij gezegd: "Als je vrouwen wilt hebben of leasen, dan kun je mij altijd bellen", althans woorden van gelijke aard en/of strekking, althans een of meer meisje(s) aan (een) ander(en) aangeboden om met haar seksuele handelingen mee te verrichten,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.

Parketnummer 09-655480-09

Feit 11 primair:

hij op een of meer tijdstippen in omstreeks de periode van 29 augustus 2008 te Delft, althans in Nederland, meermalen, althans eenmaal, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) Slachtoffer 5 heeft gedwongen tot het ondergaan van (een) handeling(en) die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het meermalen seksueel binnendringen van het lichaam van die Slachtoffer 5, hebbende verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s) (telkens) (met kracht)

- zijn penis en/of vinger(s) in de vagina van die Slachtoffer 5 gebracht en/of

- zijn penis in de mond van die Slachtoffer 5 gebracht en/of

- die Slachtoffer 5 gedwongen hem en/of zijn mededader(s) af te trekken

en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) hierin dat verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s):

- zich heeft/hebben voorgedaan alsof hij en/of zijn mededader(s) bepaalde affectieve gevoelens voor Slachtoffer 5 had(den) en/of

- heeft/hebben gedreigd en/of gezegd dat zij voor

Verdachte en/of zijn mededader(s) aan het werk moest in

de prostitutie en/of dat hij haar naar het buitenland

zou brengen en/of haar (vervolgens) zou verkopen en/of

- heeft/hebben ingepraat op die Slachtoffer 5 om seksuele handelingen met hem/hen en/of anderen te verrichten

en/of te ondergaan en/of

- heb(ben) geweten van de jonge leeftijd en/of de emotionele kwetsbaarheid van die Slachtoffer 5 en/of

- alcohol en/of drugs heeft/hebben gegeven en/of laten gebruiken aan/door die Slachtoffer 5 en/of

- die Slachtoffer 5 heeft/hebben geslagen en/of geschopt en/of

- onverwacht en/of onverhoeds meerdere perso(o)n(en) bij die seksuele handelingen heeft/hebben betrokken en/of

- die seksuele handelingen heeft/hebben gefilmd en/of laten filmen en/of

- die seksuele handelingen heeft/hebben laten plaatsvinden in een afgesloten kelderbox, althans een kleine ruimte, in aanwezigheid van meerdere personen en/of

- door intimidatie en/of ontstane machtsongelijkheid en/of overwicht een dusdanige druk op die Slachtoffer 5 heeft/hebben uitgeoefend, waardoor die Slachtoffer 5 verminderd in staat was om weerstand te bieden en/of/althans een uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht op die Slachtoffer 5 heeft/hebben gehad en (aldus) voor die Slachtoffer 5 een bedreigende situatie heeft doen ontstaan.

Feit 11 subsidiair:

Hij op een of meer tijdstippen in omstreeks de periode van 29 augustus 2006 tot en met 28 augustus 2008 te Delft, althans in Nederland, meermalen, althans eenmaal, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met Slachtoffer 5 (geboren op [geboortedag] 1991), die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit

het seksueel binnendringen van het lichaam van die Slachtoffer 5, hebbende verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s) (telkens)

- zijn penis en/of vinger(s) in de vagina van die Slachtoffer 5 gebracht en/of

- zijn penis in de mond van die Slachtoffer 5 gebracht en/of

- zich laten aftrekken door die Slachtoffer 5.

Parketnummer 09-900669-09:

Feit 12 primair:

hij in of omstreeks de periode van in of omstreeks de periode van 11 juli 2006 tot en met 18 mei 2009 te Delft en/of te Pijnacker, gemeente Pijnacker-Nootdorp en/of Delfgauw, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk (een) bankbiljet(ten) van 50 euro, dat/die verdachte en/of zijn mededader(s) zelf heeft/hebben nagemaakt of vervalst of waarvan de valsheid of vervalsing verdachte, toen hij dat/die ontving, bekend was,

- opzettelijk (een) als echt(e) en onvervalst(e) bankbiljet(ten) heeft/hebben uitgegeven en/of

- met het oogmerk om dat/die als echt en onvervalst uit te geven of te doen uitgeven, in voorraad heeft gehad;

Feit 12 subsidiair:

[Medeverdachte 2] en/of [Medeverdachte 3] in of omstreeks de periode van 01 maart 2008 tot en met 18 mei 2009 te Delft en/of te Pijnacker, gemeente Pijnacker-Nootdorp en/of Delfgauw, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk (een) bankbiljet(ten) van 50 euro, dat/die verdachte en/of zijn mededader(s) zelf heeft/hebben nagemaakt of vervalst of waarvan de valsheid of vervalsing verdachte, toen hij dat/die ontving, bekend was,

- opzettelijk (een) als echt(e) en onvervalst(e) bankbiljet(ten) heeft/hebben uitgegeven en/of

- met het oogmerk om dat/die als echt en onvervalst uit te geven of te doen uitgeven, in voorraad heeft gehad,

tot het plegen van welk misdrijf verdachte in of omstreeks de periode van 1 maart 2008 tot en met 18 mei 2009 te Den Haag en/of te Delft en/of te Pijnacker, gemeente Pijnacker-Nootdorp en/of Delfgauw en/of elders in Nederland opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft door

immers heeft hij, verdachte, toen en daar opzettelijk:

- informatie verzameld op internet ten behoeve van de vervaardiging van vals geld en deze informatie doorgegeven aan [Medeverdachte 2] en/of

- een of meer perso(o)n(en) benaderd en gezegd dat deze de harde schijf moest weghalen.

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven, omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Vrijspraak

Naar het oordeel van het hof is niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan de verdachte onder

5 primair, 7, 8 en 11 primair is ten laste gelegd, zodat de verdachte daarvan - overeenkomstig de vordering van de advocaat-generaal en het vonnis waarvan beroep - behoort te worden vrijgesproken.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1, 2, 5 subsidiair, 9 primair,

10 primair en 11 subsidiair ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

Feit 1:

hij in de periode van 01 april 2008 tot en met 23 januari 2009 te Pijnacker, gemeente Pijnacker-Nootdorp, om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk bereiden van

XTC-pillen, bevattende MDMA Methyleendioxymethylamfetamine), zijnde MDMA (Methyleendioxymethylamfetamine) een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, voor te bereiden

- voorwerpen en stoffen voorhanden heeft gehad, waarvan hij wist dat zij bestemd waren tot het plegen van het hierboven bedoelde feit,

immers heeft hij, verdachte, toen en daar opzettelijk:

- ongeveer 5000 gram materiaal bevattende een microcellulose met een mengsel magnesium stearate en metalen stempels met daarop een logo van een kroon en/of een appel, welke deel uitmaken van een tabletteermachine voorhanden gehad, waarvan verdachte wist dat die bestemd waren tot het plegen van dat feit.

Feit 2:

hij op 23 januari 2009 te Pijnacker, gemeente Pijnacker-Nootdorp wapens van categorie III, te weten

- een (omgebouwd) alarm- c.q startpistool 9mm (Woltra) en

- een pistool 6.35mm (FN),

en munitie van categorie III, te weten

- 17 patronen van 7.65mm kaliber,

voorhanden heeft gehad.

Feit 5 subsidiair:

hij in de periode 11 juli 2006 tot en met 19 mei 2007 te Pijnacker, meermalen tezamen en in vereniging met anderen, met Slachtoffer 2 (geboren [geboortedag] 1991) die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, die bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die Slachtoffer 2, hebbende verdachte en/of een van zijn mededader(s)

- een penis in de vagina en/of de anus en de mond van

die Slachtoffer 2 gebracht en

- (een) vinger(s) in de vagina van die Slachtoffer 2 gebracht.

Feit 9:

hij in de periode 11 juli 2006 tot en met 22 januari 2009 te Pijnacker, gemeente Pijnacker-Nootdorp, tezamen en in vereniging met een ander, meermalen een gegevensdrager, bevattende afbeeldingen van seksuele gedragingen, te weten:

- (p.1243) film [bestandsnaam 5], filmpje waarop een meisje (Slachtoffer 5, geboren [geboortedag] 1991) een man oraal bevredigt en/of seksuele handelingen verricht met twee mannen en

- (p.491) films [bestandsnaam 6 en 7], waarop is te zien

dat een meisje (Slachtoffer 6, geboren [geboortedag 1990) seksuele handelingen verricht met twee mannen (Medeverdachte 1 en Verdachte). Beide mannen laten zich oraal door haar bevredigen en beide mannen brengen hun penis in haar vagina en

- (p.502) film [bestandsnaam 8], waarop is te zien dat een meisje (Slachtoffer 3, geboren [geboortedag] 1991) een man oraal aan het bevredigen is, terwijl een andere man (Verdachte) in die ruimte aanwezig is en filmt.

Deze laatste man heeft ook een ontblote stijve penis.

bij welke vorenbedoelde afbeeldingen telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken, heeft vervaardigd en in bezit heeft gehad.

Feit 10 primair:

hij in de periode van 22 maart 2008 tot en met 22 januari 2009 te Pijnacker, gemeente Pijnacker-Nootdorp en/of te Delft, althans in Nederland,

a. Slachtoffer 4 (geboren [geboortedag] 1992),

- terwijl deze in de periode van 22 maart 2008 tot en met 22 januari 2009 de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt en

b. Slachtoffer 7 (geboren [geboortedag] 1992),

- terwijl deze in de periode van

22 maart 2008 tot en met 06 november 2008 de leeftijd van 16 jaren nog niet had bereikt en

- terwijl deze in de periode van 07 november 2008 tot en met 22 januari 2009 de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt en

c. Slachtoffer 2 (geboren [geboortedag] 1991),

- terwijl deze in de periode van 20 mei 2007 tot en met 22 januari 2009 de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt

heeft geworven, met het oogmerk van uitbuiting van die Slachtoffer 4 en die Slachtoffer 7 en die Slachtoffer 2,

immers heeft verdachte

- in chatgesprekken gesproken over die meisjes voornoemd, om hen te 'vangen' en te hersenspoelen en in zijn macht te krijgen en

- tegen die meisjes gezegd dat zij voor hem moesten werken als prostituee en/of gezegd wat zij waard zou zijn als zij als prostituee voor hem zou gaan werken en

- informatie verzameld over het opstellen van contracten ten behoeve van de prostitutie en

- een filmpje met daarop seksuele handelingen met een meisje aan een ander laten zien en daarbij gezegd: "Als je vrouwen wilt hebben of leasen, dan kun je mij altijd bellen;

Feit 11 subsidiair:

hij in de periode van 29 augustus 2006 tot en met 28 augustus 2008 in Nederland, meermalen, tezamen en in vereniging met een ander, met Slachtoffer 5 (geboren [geboortedag] 1991), die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die Slachtoffer 5, hebbende verdachte

en/of (een of meer van) zijn mededaders (telkens)

- een penis in de mond van die Slachtoffer 5 gebracht.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd, is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewijsvoering

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

In die gevallen waarin de wet aanvulling van het arrest vereist met de bewijsmiddelen dan wel, voor zover artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering wordt toegepast, met een opgave daarvan, zal zulks plaatsvinden in een aanvulling die als bijlage aan dit arrest zal worden gehecht.

Bewijsoverwegingen

Ten aanzien van de onder 5 subsidiair bewezen verklaarde ontucht met Slachtoffer 2

De raadsman van de verdachte heeft aangevoerd dat aan seksuele handelingen met een persoon onder de 16 jaar

het ontuchtig karakter kan komen te vervallen indien die seksuele handeling als sociaal-ethisch is aanvaard;

de seksuele moraal is naar de verdediging stelt zodanig veranderd dat sprake is van een radicale omslag in de beleving van seksualiteit bij jongeren; jeugdigen experimenteren al heel lang met drank, drugs en seks, alleen de verschijningsvormen zijn de afgelopen jaren heftiger en extremer geworden; seks met meerdere personen vindt ook regelmatig plaats op vrijwillige basis en qua beleving van seks is er veel veranderd.

Het hof overweegt te dien aanzien het volgende.

Uit de verklaring van Slachtoffer 2 van 27 maart 2009 bij de politie volgt dat zij vanaf 2006 tot ongeveer medio 2007 seks heeft gehad met verdachte en medeverdachten. Tegenover de rechter-commissaris op 5 november 2009 heeft zij verklaard dat zij meermalen seks heeft gehad met de verdachte en dat medeverdachten Medeverdachte 1 en [medeverdachte 4] en ook andere jongens erbij waren.

De verdachte heeft ter terechtzitting in eerste aanleg verklaard dat hij meermalen seks met Slachtoffer 2 heeft gehad; aanvankelijk met Slachtoffer 2 alleen, daarna kwamen anderen erbij in welke gevallen Slachtoffer 2 ook wel seks met de anderen had; dat laatste is één of twee keer gebeurd.

Daarnaast zijn de seksuele handelingen met Slachtoffer 2 meermalen op film vastgelegd. De verdachte heeft verklaard één van de personen op de bij dit feit behorende films te zijn.

Artikel 245 van het Wetboek van Strafrecht strekt tot bescherming van de seksuele integriteit van personen

die gelet op hun leeftijd in het algemeen geacht moeten worden niet of onvoldoende in staat te zijn zelf die integriteit te bewaken en de draagwijdte van hun gedrag in dit opzicht te overzien. Daarbij is de maatstaf of de desbetreffende seksuele handeling als sociaal-ethisch is aanvaard. Onder omstandigheden kan aan seksuele handelingen met meisjes onder de 16 jaar het ontuchtig karakter komen te ontvallen, bijvoorbeeld als de handelingen vrijwillig hebben plaatsgevonden tussen personen die slechts in geringe mate in leeftijd verschillen.

In het geval van Slachtoffer 2 is er sprake van seksueel binnendringen van een meisje onder de 16 jaar door meerdere jongens tegelijk, waarbij tussen haar en die jongens sprake is van een niet gering leeftijdsverschil (de verdachte is bijna drie jaar ouder dan Slachtoffer 2 en medeverdachte Medeverdachte 1 is bijna 3,5 jaar ouder). Bovendien zijn de seksuele handelingen een aantal malen gefilmd.

Ook als er van wordt uitgegaan dat de seksuele moraal onder jongeren de afgelopen jaren is verschoven, in die zin dat jeugdigen op steeds jongere leeftijd seksuele handelingen verrichten, dan nog is naar het oordeel van het hof geen sprake van een zodanig veranderde seksuele norm dat seks met meisjes onder de 16 jaar onder juist bovengenoemde omstandigheden algemeen sociaal-ethisch is aanvaard.

Ten overvloede merkt het hof op dat uit het dossier niet is gebleken van een affectieve relatie tussen Slachtoffer 2 en verdachte.

Op grond van het hiervoor overwogene is het hof van oordeel dat wettig en overtuigend is bewezen dat de verdachte samen met anderen op de in de bewezenverklaring omschreven wijze ontucht heeft gepleegd met Slachtoffer 2.

Ten aanzien van de onder 10 primair bewezen verklaarde mensenhandel

De raadsman heeft in zijn pleitnotities aangevoerd dat

de chatgesprekken die de rechtbank als bewijs heeft gebezigd te weinig concreet zijn geweest en dat deze

niet serieus kunnen worden genomen. Daartoe heeft de raadsman het volgende aangevoerd.

De verdachte heeft Slachtoffer 7 wel eens gevraagd om voor hem in de prostitutie te werken, maar Slachtoffer 7 heeft verklaard dit nooit serieus te hebben genomen en nooit door hem onder druk te zijn gezet om voor hem

als prostituee te werken.

Derhalve is zij geen slachtoffer van mensenhandel.

Ook Slachtoffer 4 heeft de vraag van de verdachte of zij voor hem in de prostitutie wilde werken niet serieus genomen, zij dacht dat het een spelletje was. Aan de verklaring van Slachtoffer 4 dat verdachte haar had gevraagd in een woning in [plaatsnaam] prostitutie-werkzaamheden te verrichten kan voorts geen feitelijke invulling van het werven of huisvesten worden ontleend.

Er zijn chatgesprekken tussen verdachte en Slachtoffer 2 waarin verdachte haar vraagt naar [plaatsnaam] te komen.

Dat zij bij de rechter-commissaris heeft verklaard dat zij nooit met verdachte op MSN of anderszins heeft gesproken over werken in [plaatsnaam] of werken in de prostitutie laat volgens de verdediging zien hoe weinig indruk de woorden op haar hebben gemaakt.

De handelingen van de verdachte zijn te weinig concreet geweest om tot een bewezenverklaring van mensenhandel

te komen. Dit dient tot vrijspraak van het onder 10 primair en subsidiair ten laste gelegde te leiden, aldus de verdediging.

Subsidiair stelt de verdediging dat het bestanddeel oogmerk tot uitbuiting niet kan worden bewezen, hetgeen ook dient te leiden tot vrijspraak van het onder

10 primair en subsidiair ten laste gelegde.

Het hof overweegt hierover als volgt.

Het dossier bevat een groot aantal chat-gesprekken die de verdachte in de periode van maart 2008 tot januari 2009 op MSN heeft gevoerd met onder meer medeverdachten [medeverdachte 3, [medeverdachte 2 en medeverdachte 5]. In veel van deze chatgesprekken wordt op een zeer respectloze wijze over de betrokken meisjes gesproken.

Aangegeven wordt voorts dat jacht op hen moet worden gemaakt, dat ze moeten worden gevangen en dat er geld (doekoe) met hen verdiend gaat worden.

Op 16 april 2008 wordt door verdachte en [medeverdachte 2] besproken dat Slachtoffer 4 moet worden gevangen

door [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3]. Op 19 april 2008 bespreekt de verdachte dit ook met [medeverdachte 3, waarop [medeverdachte 3] aangeeft dat hij haar gaat vangen voor de verdachte, dat hij haar een voorproefje gaat geven en haar laat wennen aan het kelderleven. De verdachte geeft verder aan dat Slachtoffer 4 hoer wil spelen en dat zij nog maagd is. Voorts praten ze over een hoerenhuis dat ze willen beginnen.

Op 19 april 2008 chat de verdachte met [medeverdachte 3] over Slachtoffer 2. In dit gesprek geeft hij aan dat hij met haar gesproken heeft, haar gevraagd heeft of de planning nog staat en dat zij daarop ja heeft geantwoord. De verdachte geeft aan dat hij een man kent die veel geld betaalt voor pornofilms met jonge meisjes, dat ze Slachtoffer 2 laten neuken, het filmen en verkopen.

Met betrekking tot Slachtoffer 7 geeft de verdachte tijdens een chatgesprek met [medeverdachte 3] op 12 oktober 2008 aan dat hij grote plannen met haar heeft en haar in een huis gaat zetten.

Uit de voorgaande gesprekken blijkt naar het oordeel van het hof dat de verdachte meermalen met de andere verdachten heeft besproken dat hij Slachtoffer 4, Slachtoffer 2 en Slachtoffer 7 voor zich (en voor anderen) wilde laten werken als prostituee.

Het hof stelt voorts vast dat het bij de verdachte niet is gebleven bij de uitlatingen op MSN tegenover de andere verdachten. De verdachte heeft immers zelf ook de betrokken meisjes benaderd. Hij heeft in een chatgesprek op 22 maart 2008 aan Slachtoffer 2 gevraagd of hun afspraak nog staat. Uit het vervolg van dit chatgesprek leidt het hof af dat deze afspraak ziet op werken in de prostitutie.

De verdachte wil namelijk dat zij naar [plaatsnaam] komt en geeft aan dat daar veel verdiend kan worden met betaalde seks.

Voorts bevat het dossier een chatgesprek tussen Slachtoffer 7 en de verdachte op 3 mei 2008 waarin de verdachte tegen haar zegt dat hij in [plaatsnaam] 300 euro per beurt voor haar kan krijgen en dat als ze genoeg hebben ze ermee stoppen.

Zowel Slachtoffer 4 als Slachtoffer 7 hebben voorts verklaard dat de verdachte hen gevraagd heeft of ze voor hem wilden gaan werken als prostituee. Zij geven aan dat zij dit niet serieus hebben opgevat. Het hof acht dit echter niet aannemelijk nu uit het dossier blijkt dat de verdachte hen meermalen heeft gevraagd en er ook niet voor terugdeinsde enige (morele) druk uit te oefenen.

In bovengenoemd chatgesprek tussen Slachtoffer 7 en verdachte zegt verdachte dat hij niets meer van haar wil weten als zij niet voor hem wil werken. Slachtoffer 2 heeft verklaard dat de verdachte zijn zin doordreef met mooie praatjes.

Slachtoffer 2 heeft als getuige ter terechtzitting in hoger beroep verklaard dat de verdachte "je hersenspoelt".

Aan de overtuiging van het hof dat de chatgesprekken niet alleen maar bedoeld waren als stoere taal dan wel niet serieus bedoelde grapjes zoals door de verdediging is aangevoerd, werkt voorts mee dat in verschillende chats tussen verdachte en zijn medeverdachten wordt gesproken over drugs en wapens. Uit de bewezenverklaring van de feiten 1 en 2 - die verdachte zelf ook heeft erkend -, blijkt dat grondstoffen voor XTC en een tabletteermachine én wapens en munitie bij verdachte zijn aangetroffen;daaruit blijkt dat het dus niet alleen bij gesprekken is gebleven, maar dat daadwerkelijk uitvoering werd gegeven door verdachte aan zijn voornemens die in de chatgesprekken aan de orde zijn gekomen.

Dat het beschikken over een wapen niet geheel los stond van de ten laste gelegde mensenhandel kan worden opgemaakt uit de verklaring van Slachtoffer 4 bij de raadsheer-commissaris, waarin zij uitlegt hoe zij bekend was geworden met verdachtes wapenbezit. Het bekend maken van Slachtoffer 4 met zijn wapenbezit leverde verdachte immers - ook zonder een bedreiging te behoeven uiten - eveneens een drukmiddel. Eenieder die daarmee bekend was kon daaruit opmaken dat met verdachte nu juist geen grapjes gemaakt konden worden.

Uit het dossier komt voorts naar voren dat de verdachte in het najaar van 2008 gedurende een maand een etage heeft gehuurd in [plaatsnaam]. Slachtoffer 4 heeft verklaard dat de verdachte tegen haar heeft gezegd dat zij daar voor hem moest werken.

Daarnaast blijkt uit de aangifte van Aangever 1 dat de verdachte op 21 januari 2009 tegen hem heeft gezegd

dat als Aangever 1 wilde neuken, verdachte veel voor hem kon regelen en dat Aangever 1, als hij vrouwen wilde leasen, hem altijd kon bellen. De verdachte heeft daarbij aan Aangever 1 een filmpje getoond waarop seksuele handelingen met een jong meisje werden verricht.

Gelet op het vorenstaande is het hof van oordeel dat de verdachte feitelijk invulling heeft gegeven aan zijn voornemen om de minderjarige meisjes te werven voor de prostitutie, een situatie die bij uitstek de mogelijkheid en gelegenheid tot uitbuiting biedt. Uit de chatgesprekken blijkt voorts dat de verdachte hiermee geld wilde verdienen; daarmee staat het oogmerk van uitbuiting vast. Ook is sprake van een voltooid delict als bedoeld in artikel 273f lid 1 sub 2 van het Wetboek van Strafrecht. Voor bewezen verklaring daarvan is immers niet vereist dat de uitbuiting ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte zich van 22 maart 2008 (begindatum belastende chatgesprekken) tot 22 januari 2009 heeft bezig gehouden met voormelde mensenhandel.

Nu Slachtoffer 7 gedurende een deel van deze periode de leeftijd van 16 jaar nog niet had bereikt, acht het hof met betrekking tot haar de strafverzwarende omstandigheid van artikel 273f lid 3 van het Wetboek van Strafrecht eveneens bewezen.

Het hof is van oordeel dat het dossier onvoldoende aanwijzingen bevat om te bewijzen dat de verdachte zich ten aanzien van Slachtoffer 8, Slachtoffer 9 en Slachtoffer 5 heeft bezig gehouden met mensenhandel.

Wel is duidelijk geworden dat hij zich ten aanzien van hen in de chatgesprekken op een respectloze wijze heeft uitgelaten.

Op grond van het vorenstaande dient de verdachte naar het oordeel van het hof van de verweten mensenhandel ten aanzien van die meisjes te worden vrijgesproken, hetgeen ook door de advocaat-generaal in zijn requisitoir als het standpunt van het openbaar ministerie naar voren is gebracht.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

het onder 1 bewezen verklaarde levert op:

een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, voorbereiden, door voorwerpen en stoffen voorhanden te hebben, waarvan hij weet dat zij bestemd zijn tot het plegen van dat feit.

het onder 2 bewezen verklaarde levert op:

handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de

Wet wapens en munitie en het feit begaan met betrekking tot een vuurwapen van categorie III.

en

handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie.

het onder 5 subsidiair en 11 subsidiair bewezen verklaarde levert op:

medeplegen van met iemand die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen plegen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, meermalen gepleegd.

het onder 9 bewezen verklaarde levert op:

medeplegen van een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, vervaardigen en in bezit hebben, meermalen gepleegd.

het onder 10 primair bewezen verklaarde levert op:

mensenhandel, meermalen gepleegd.

en

mensenhandel, terwijl de persoon ten aanzien van wie het feit wordt gepleegd, de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte

is dus strafbaar.

Vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd en dat de verdachte van het onder 5 primair, 7, 8 en 11 primair ten laste gelegde zal worden vrijgesproken en ter zake van het onder 1, 2, 5 subsidiair, 9, 10 primair en 11 subsidiair ten laste gelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 730 dagen, waarvan 234 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren, met aftrek van voorarrest, met beslissing over de inbeslaggenomen voorwerpen conform het vonnis waarvan beroep.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

Daarbij heeft het hof in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

De verdachte heeft zich op de in de bewezen verklaring omschreven wijze schuldig gemaakt aan mensenhandel. Hij heeft minderjarige meisjes geworven voor de prostitutie door hen meermalen te vragen voor hem als prostituee

te werken en morele druk op hen uit te oefenen.

De slachtoffers betroffen meisjes die kwetsbaar waren door hun jonge leeftijd of door hun persoonlijke situatie.

De verdachte lijkt zich te hebben laten leiden door zijn behoefte in korte tijd veel geld te verdienen; daarvoor was hij niet alleen actief met het werven van jonge meisjes maar ook met het vervaardigen van kinderporno

en de voorbereiding van de produktie van verdovende middelen. Ook heeft hij wapens en munitie in zijn bezit gehad.

Voorts heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan het plegen van ontuchtige handelingen, bestaande uit het seksueel binnendringen van het lichaam van twee meisjes die de leeftijd van 16 jaren nog niet hadden bereikt, waarbij het bij één van de slachtoffers meermalen is gebeurd in bijzijn van anderen.

Het hof heeft in het nadeel van de verdachte acht geslagen op een de verdachte betreffend uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 27 september 2011, waaruit blijkt dat de verdachte meermalen onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen van strafbare feiten. Dat heeft hem er kennelijk niet van weerhouden de onderhavige feiten te plegen.

Het hof is - alles overwegende - van oordeel dat een deels voorwaardelijke gevangenisstraf van na te melden duur een passende en geboden reactie vormt.

Beslag

De na te melden inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen zoals deze vermeld zijn op de in kopie aan

dit arrest gehechte lijst van inbeslaggenomen voorwerpen onder de nummers 8 en 9, volgens opgave van verdachte aan hem toebehorend, zijn vatbaar voor verbeurdverklaring, nu het voorwerpen zijn met behulp waarvan het onder 9 bewezen verklaarde is begaan. Het hof zal daarom deze voorwerpen verbeurdverklaren en heeft hierbij rekening gehouden met de draagkracht van verdachte.

De na te melden inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, zoals deze vermeld zijn op de in kopie aan

dit arrest gehechte lijst van inbeslaggenomen voorwerpen onder de nummers 5, 6 en 7, dienen te worden onttrokken aan het verkeer, nu het voorwerpen zijn met betrekking tot welke het onder 1 bewezen verklaarde is begaan en die bij gelegenheid van het onderzoek naar het door verdachte begane misdrijf zijn aangetroffen, aan verdachte toebehoren en kunnen dienen tot het begaan of voorbereiden van soortgelijke misdrijven.

Voorts is het ongecontroleerde bezit van een en ander in strijd met de wet of met het algemeen belang.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 33, 33a, 36b, 36c, 36d, 47, 57, 63, 240b, 245 en 273f van het Wetboek van Strafrecht, de artikelen 10 en 10a van de Opiumwet en de artikelen 26 en 55 van de Wet wapens en munitie, zoals zij golden ten tijde van het bewezen verklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Verklaart het openbaar ministerie niet-ontvankelijk

in het hoger beroep, voor zover gericht tegen de onder 3, 4 en 6 ten laste gelegde feiten en het onder 12 ten laste gelegde feit.

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder 5 primair, 7, 8 en 11 primair ten laste gelegde heeft begaan en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 1, 2, 5 subsidiair, 9, 10 primair en 11 subsidiair ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 1, 2, 5 subsidiair, 9, 10 primair en 11 subsidiair bewezen verklaarde strafbaar en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 730 (zevenhonderddertig) dagen.

Bepaalt dat een gedeelte van de gevangenisstraf, groot 234 (tweehonderdvierendertig) dagen, niet ten uitvoer

zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat de verdachte zich voor het einde van een proeftijd van 2 (twee) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Verklaart verbeurd de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:een laptop computer, Hewlett Packard en een computeronderdeel WD externe.

Beveelt de onttrekking aan het verkeer van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

een gereedschapskist met inhoud, 2 stempels met logo "kroon" en "Apple" en spuiten, diverse gereedschap inbrekerswerktuigen: voelers, slotentrekker, documentatie en 2 zakken micro cellulose.

Dit arrest is gewezen door mr. R.C.A. Duindam, mr. C.P.E.M. Fonteijn-Van der Meulen en mr. J.A.C. Bartels, in bijzijn van de griffier mr. C.E. Koppelaars.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 2 december 2011.