Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2011:BU5019

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
26-08-2011
Datum publicatie
18-11-2011
Zaaknummer
BK-10/00792, 11/00340, 11/00341 en 11/00342
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Motorrijtuigenbelasting. Boete. Verwijzingszaak HR 10 december 2010, nr. 09/01317. Blijkens de reacties van partijen op het verwijzingsarrest hebben zij zich beiden op het standpunt gesteld dat de naheffingsaanslagen en de opgelegde boeten moeten komen te vervallen. Het Hof volgt partijen in die eensluidende conclusie.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
V-N 2012/2.22.13
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ’s-GRAVENHAGE

Sector belasting

Nummers BK-10/00792, 11/00340, 11/00341 en 11/00342

Uitspraak van de tweede meervoudige belastingkamer d.d. 26 augustus 2011

in het geding tussen

[X] te [Z], hierna: belanghebbende,

en

de voorzitter van het managementteam van de Belastingdienst Centrale administratie, hierna: de Inspecteur,

betreffende de hierna vermelde naheffingsaanslagen en boetebeschikkingen.

Naheffingsaanslagen, boetebeschikkingen en bezwaar

1.1. De Inspecteur heeft met dagtekening 15 oktober 2003 aan belanghebbende over de onderscheidene tijdvakken van 5 januari 1998 tot en met 4 januari 1999, van 5 januari 1999 tot en met 4 januari 2000, van 5 januari 2000 tot en met 4 januari 2001 en 5 januari 2001 tot en met 25 februari 2001 vier naheffingsaanslagen in de motorrijtuigenbelasting opgelegd van € 1.088, € 1.088, € 1.097 respectievelijk € 149. In alle gevallen is met de naheffingsaanslag bij beschikking een boete vastgesteld van 100 percent van het bedrag van de aanslag.

1.2. Belanghebbende heeft tegen de naheffingsaanslagen en de boetebeschikkingen bezwaar gemaakt. De Inspecteur heeft bij in een geschrift, gedagtekend 6 januari 2006, vervatte uitspraken op bezwaar de naheffingsaanslagen gehandhaafd en de boeten verminderd, telkens tot op 50 percent van het bedrag van de aanslag.

Loop van het geding

2.1. Belanghebbende heeft tegen de uitspraken van de Inspecteur beroep ingesteld bij de rechtbank Haarlem. Bij uitspraak van 27 augustus 2007, nummers AWB 06/2613 tot en met AWB 06/2616, heeft de rechtbank

- de uitspraken van de Inspecteur vernietigd,

- de naheffingsaanslagen en de boetebeschikkingen vernietigd, en

- de Staat gelast het griffierecht van € 37 aan belanghebbende te vergoeden.

2.2. De Inspecteur heeft tegen de uitspraak van de rechtbank hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam. Bij uitspraak van 17 februari 2009, met onder meer de nummers 07/00678 tot en met 07/00681, heeft dat Hof

- de uitspraak van de rechtbank, behoudens voor zover deze betrekking heeft op de proceskosten en het griffierecht, vernietigd,

- de uitspraken van de Inspecteur voor zover deze betrekking heeft op de boetebeschikkingen vernietigd,

- de boeten verminderd, telkens tot op 10 percent van het bedrag van de aanslag en

- de Staat gelast de proceskosten van belanghebbende (voor het deel dat ziet op de onderhavige zaken) tot een bedrag van € 483 te vergoeden.

2.3. Belanghebbende heeft tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad der Nederlanden. De Staatssecretaris van Financiën heeft incidenteel beroep in cassatie ingesteld.

2.4. Bij zijn arrest van 10 december 2010, nummer 09/01317 (hierna: verwijzingsarrest), heeft de Hoge Raad de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam, voor zover betrekking hebbend op de naheffingsaanslagen in de motorrijtuigenbelasting en de daarbij opgelegde boeten, vernietigd, behoudens de beslissingen omtrent het griffierecht en de proceskosten, en de zaak verwezen naar het Gerechtshof te ’s-Gravenhage ter verdere behandeling en beslissing met inachtneming van het arrest.

2.5. Partijen hebben zich naar aanleiding van het verwijzingsarrest schriftelijk uitgelaten.

Zij hebben van elkaars schrifturen, waarvan de inhoud als hier ingelast moet worden beschouwd, kunnen kennisnemen. Het Hof rekent die schrifturen tot de gedingstukken.

2.6. Een onderzoek ter zitting van de zaak heeft niet plaatsgehad. Partijen hebben het Hof schriftelijk toestemming verleend een dergelijk onderzoek achterwege te laten.

Vaststaande feiten

Op grond van de stukken van het geding is, als tussen partijen niet in geschil dan wel door een van hen gesteld en op zichzelf aannemelijk, het volgende komen vast te staan:

3.1. Op 8 mei 2003 heeft bij belanghebbende (een taxi-ondernemer) een onderzoek van de Belastingdienst plaatsgevonden. Van de bevindingen van dat onderzoek is een controlerapport, gedagtekend 1 juli 2003, opgesteld. Het controlerapport vormde voor de Inspecteur aanleiding om op 15 oktober 2003 van belanghebbende motorrijtuigenbelasting na te heffen wegens het ten onrechte toegepast zijn van de taxivrijstelling. Als tijdvak van naheffing is onderscheidenlijk op de aanslagbiljetten vermeld 5 januari 1998 tot en met 4 januari 1999, 5 januari 1999 tot en met 4 januari 2000, 5 januari 2000 tot en met 4 januari 2001 en 5 januari 2001 tot en met 25 februari 2001.

3.2. Het vorenstaande betreft het motorrijtuig met het kenteken [XX-XX-XX] (Mercedes).

3.3. Uit de door partijen ingediende schriftelijke uitlatingen omtrent het verwijzingsarrest blijkt dat belanghebbende met ingang van 25 februari 2001 geen houder meer is van dat motorrijtuig.

Beoordeling van het hoger beroep

4.1. Blijkens de reacties van partijen op het verwijzingsarrest hebben zij zich beiden op het standpunt gesteld dat de naheffingsaanslagen en de opgelegde boeten moeten komen te vervallen.

4.2. Het Hof volgt partijen in die eensluidende conclusie. Bijgevolg dient te worden beslist als hierna is vermeld.

Proceskosten

5.1. Het Hof acht termen aanwezig de Inspecteur te veroordelen in de door belanghebbende gemaakte proceskosten in het hoger beroep na verwijzing. Het Hof stelt deze kosten, op de voet van artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht in verbinding met het Besluit proceskosten bestuursrecht en de daarbij behorende bijlage, vast op € 241,50 wegens beroepsmatig verleende rechtsbijstand (½ punt à € 322 x 1 (gewicht van de zaak) x 1,5 (samenhang)). Hierbij wordt in aanmerking genomen dat de zaken met de nummers 10/00792, 11/00340, 11/00341 en 11/00342 met elkaar samenhangen.

5.2. Nu de uitspraak van de rechtbank in stand blijft, wordt van de Inspecteur ter zake van het hoger beroep in de onderhavige, samenhangende zaken eenmaal een griffierecht geheven van € 443.

Beslissing

Het Gerechtshof:

- bevestigt de uitspraak van de rechtbank, en

- veroordeelt de Inspecteur in de kosten van het hoger beroep na verwijzing aan de zijde van belanghebbende, vastgesteld op € 241,50.

Deze uitspraak is vastgesteld door mrs. U.E. Tromp, J.T. Sanders en B. van Walderveen, in tegenwoordigheid van de griffier drs. C.D.N. van Vugt. De beslissing is op 26 augustus 2011 in het openbaar uitgesproken.

aangetekend aan

partijen verzonden:

Zowel de belanghebbende als het daartoe bevoegde bestuursorgaan kan binnen zes weken na de verzenddatum van deze uitspraak beroep in cassatie instellen bij de Hoge Raad der Nederlanden. Daarbij moet het volgende in acht worden genomen:

1. Bij het beroepschrift wordt een kopie van deze uitspraak gevoegd.

2. Het beroepschrift wordt ondertekend en bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener;

- de dagtekening;

- de vermelding van de uitspraak waartegen het beroep in cassatie is gericht;

- de gronden van het beroep in cassatie.

Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Hoge Raad der Nederlanden (belastingkamer), Postbus 20303, 2500 EH Den Haag.

De partij die beroep in cassatie instelt is griffierecht verschuldigd en zal daarover bericht ontvangen van de griffier van de Hoge Raad. In het cassatieberoepschrift kan worden verzocht de wederpartij te veroordelen in de proceskosten.