Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2010:BX0391

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
06-10-2010
Datum publicatie
04-07-2012
Zaaknummer
22-001070-10
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

De verdachte heeft in het bijzijn van meerdere personen met een vuurwapen een spiegel in een openbare gelegenheid, te weten een café, kapotgeschoten. Vervolgens is de verdachte naar buiten gegaan, alwaar hij zijn wapen nog aan één van die personen heeft getoond. De verdachte heeft voorts, naast het voor de bedreigingen en de vernieling gehanteerde vuurwapen, nog een tweede vuurwapen voorhanden gehad.

Het Hof veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 (achttien) maanden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rolnummer: 22-001070-10

Parketnummer: 10-691215-09

Datum uitspraak: 6 oktober 2010

TEGENSPRAAK

Gerechtshof te 's-Gravenhage

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 9 februari 2010 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortejaar] 1983,

zonder vaste woon- of verblijfplaats hier te lande,

thans gedetineerd in Penitentiaire Inrichting Haaglanden - Huis van Bewaring Zoetermeer te Zoetermeer.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van dit hof van 22 september 2010.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg - ten laste gelegd dat:

1.

hij op of omstreeks 07 augustus 2009 te Rotterdam tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, ter voorbereiding van een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van acht jaren of meer is gesteld, te weten moord en/of zware mishandeling (met voorbedachte rade) (al dan niet in vereniging), opzettelijk één of meer vuurwapen(s), kennelijk bestemd tot het begaan van dat misdrijf, heeft verworven en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of voorhanden heeft gehad;

2.

hij op of omstreeks 07 augustus 2009 te Rotterdam ter uitvoering van het voornemen om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (meermalen, althans éénmaal) (telkens) opzettelijk een of meer perso(o)n(e) genaamd [benadeelde partij 1] en/of [benadeelde partij 2] van het leven te beroven, althans zwaar lichamelijk letstel toe te brengen, (telkens) met dat opzet met een pistool, althans een vuurwapen, één of meer kogel(s) op een spiegel en/of een ruit in/van café Het Kruispunt heeft afgevuurd, terwijl die [benadeelde partij 1] en/of die [benadeelde partij 2] zich in dat café bevonden terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

Subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op of omstreeks 07 augustus 2009 te Rotterdam, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, [benadeelde partij 2] en/of [benadeelde partij 1] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft/hebben verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s) opzettelijk dreigend met een pistool, althans een vuurwapen, één of meer kogel(s) op een spiegel en/of een ruit in/van café Het Kruispunt afgevuurd, terwijl die [benadeelde partij 1] en/of die [benadeelde partij 2] zich in dat café bevonden;

3.

hij op of omstreeks 07 augustus 2009 te Rotterdam tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, twee, althans een, wapen(s) als bedoeld in artikel 2 lid 1 Categorie III onder 1° van de Wet wapens en munitie, te weten

- een vuurwapen in de zin van artikel 1, onder 3° van die wet in de vorm van een pistool van het merk FN, model 125, kaliber 7,65 millimeter, en/of

- een vuurwapen in de zin van artikel 1, onder 3° van die wet in de vorm van een pistool van het merk Stock, model 6.35, kaliber 6,35 millimeter voorhanden heeft gehad;

4.

hij op of omstreeks 07 augustus 2009 te Rotterdam, op een voor het publiek toegankelijke plaats of in een voor het publiek toegankelijke ruimte, te weten in café Het Kruispunt (gelegen aan de Hilledijk), openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen een spiegel en/of een ruit en/of het meubilair in dat café, welk geweld bestond uit het

- afvuren van één of meer kogels op, althans in de richting van, die spiegel in en/of die ruit, en/of

- gooien van een bierglas en/of schoppen en/of trappen tegen die ruit, en/of

- gooien van een stoel door die ruit, en/of

- gooien met één of meer stoel(en) en/of kruk(ken), althans gooien met het meubilair,

terwijl hij, verdachte, opzettelijk die spiegel heeft vernield;

Subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op of omstreeks 07 augustus 2009 te Rotterdam opzettelijk en wederrechtelijk een spiegel en/of een barkruk en/of een ruit en/of een (bier)glas, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde partij 3], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, heeft vernield en/of beschadigd en/of onbruikbaar gemaakt door het:

- met een vuurwapen afschieten van een kogel op die spiegel en/of

- gooien van dat bierglas en/of schoppen en/of trappen tegen die ruit en/of

- gooien van een stoel en/of een barkruik tegen die ruit en/of

- gooien met één of meer stoel(en) en/of barkruk(ken);

5.

hij op of omstreeks 07 augustus 2009 te Rotterdam ter uitvoering van het voornemen om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (meermalen, althans éénmaal) (telkens) opzettelijk een of meer perso(o)n(e) genaamd [benadeelde partij 1]e van het leven te beroven, althans zwaar lichamelijk letstel toe te brengen, (telkens) met dat opzet een pistool, althans een vuurwapen, getoond en/of voorgehouden en/of op die [benadeelde partij 1] heeft gericht en/of de slede van dat pistool, althans vuurwapen, naar achteren heeft getrokken en/of (vervolgens) (meermalen) de trekker van dat pistool, althans vuurwapen, heeft overgehaald, althans getracht heeft over te halen, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

Subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op of omstreeks 07 augustus 2009 te Rotterdam, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, [benadeelde partij 1] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft/hebben verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s) opzettelijk dreigend een pistool, althans een vuurwapen, op die [benadeelde partij 1] gericht en/of de slede van dat pistool, althans vuurwapen, naar achteren getrokken en/of (vervolgens) (meermalen) de trekker van dat pistool, althans vuurwapen, overgehaald, althans getracht over te halen.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte van het onder 1, 2 primair, 4 primair en 5 primair tenlastegelegde vrijgesproken en ter zake van het onder 2 subsidiair, 3, 4 subsidiair en 5 subsidiair tenlastegelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 15 maanden met aftrek van voorarrest. Ten aanzien van de vordering van de benadeelde partij is beslist zoals nader in het vonnis omschreven.

De officier van justitie heeft tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Vrijspraak

Naar het oordeel van het hof is niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan de verdachte onder 1, 2 primair, 4 primair en 5 primair is tenlastegelegd, zodat de verdachte daarvan - overeenkomstig de vordering van de advocaat-generaal - behoort te worden vrijgesproken.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 2 subsidiair, 3, 4 subsidiair en 5 subsidiair tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

2.

hij op 07 augustus 2009 te Rotterdam [benadeelde partij 2] en [benadeelde partij 1] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, immers heeft verdachte opzettelijk dreigend met een pistool, één kogel op een spiegel in café Het Kruispunt afgevuurd, terwijl die [benadeelde partij 1] en die [benadeelde partij 2] zich in dat café bevonden;

3.

hij op 07 augustus 2009 te Rotterdam wapens als bedoeld in artikel 2 lid 1 Categorie III onder 1° van de Wet wapens en munitie, te weten

- een vuurwapen in de zin van artikel 1, onder 3° van die wet in de vorm van een pistool van het merk FN, model 125, kaliber 7,65 millimeter, en

- een vuurwapen in de zin van artikel 1, onder 3° van die wet in de vorm van een pistool van het merk Stock, model 6.35, kaliber 6,35 millimeter voorhanden heeft gehad;

4.

hij op 07 augustus 2009 te Rotterdam, opzettelijk en wederrechtelijk een spiegel,toebehorende aan [benadeelde partij 3], heeft vernield door het:

- met een vuurwapen afschieten van een kogel op die spiegel;

5.

hij op 07 augustus 2009 te Rotterdam [benadeelde partij 1] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, immers heeft verdachte opzettelijk dreigend een pistool getoond aan die [benadeelde partij 1].

Hetgeen meer of anders is tenlastegelegd, is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewijsvoering

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

In die gevallen waarin de wet aanvulling van het arrest vereist met de bewijsmiddelen dan wel, voor zover artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering wordt toegepast, met een opgave daarvan, zal zulks plaatsvinden in een aanvulling die als bijlage aan dit arrest zal worden gehecht.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

Ten aanzien van het onder 2 en 5 bewezenverklaarde:

Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht, meermalen gepleegd.

Ten aanzien van het onder 3 bewezenverklaarde:

Handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie en het feit begaan met betrekking tot een vuurwapen van categorie III, meermalen gepleegd.

Ten aanzien van het onder 4 bewezenverklaarde:

Opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, vernielen.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

Strafmotivering

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd, dat de verdachte van het onder 1, 2 primair, 4 primair en 5 primair tenlastegelegde zal worden vrijgesproken en ter zake van het onder 2 subsidiair, 3, 4 subsidiair en 5 subsidiair tenlastegelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden met aftrek van voorarrest.

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

Daarbij heeft het hof in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen. De verdachte heeft in het bijzijn van meerdere personen met een vuurwapen een spiegel in een openbare gelegenheid, te weten een café, kapotgeschoten. Vervolgens is de verdachte naar buiten gegaan, alwaar hij zijn wapen nog aan één van die personen heeft getoond. Dit soort feiten wordt over het algemeen door degenen die zijn bedreigd en degenen die daarvan getuige zijn geweest als buitengewoon beangstigend ervaren. Daarenboven heeft de verdachte, door bedoelde spiegel kapot te schieten, geen respect voor andermans eigendom getoond en daarmee overlast en financiële schade veroorzaakt.

De verdachte heeft voorts, naast het voor de bedreigingen en de vernieling gehanteerde vuurwapen, nog een tweede vuurwapen voorhanden gehad. Ongecontroleerd (vuur)wapenbezit brengt een gevaar voor de veiligheid van anderen met zich en veroorzaakt gevoelens van onveiligheid in de samenleving. (Vuur)wapens worden daarnaast in toenemende mate, zo ook in dit geval, gebruikt bij het plegen van strafbare feiten. Daarom dient hiertegen streng te worden opgetreden.

Blijkens een hem betreffend uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 6 september 2010 is de verdachte reeds eerder onherroepelijk veroordeeld voor het plegen van strafbare feiten. Bij één van die veroordelingen - betrekking hebbend op meerdere geweldsdelicten - is aan de verdachte een gevangenisstraf voor de duur van zes jaren opgelegd, waarvan de executie op 7 juni 2009 is beëindigd. De verdachte was ten tijde van het plegen van de thans bewezen verklaarde feiten derhalve pas circa twee maanden op vrije voeten.

Het hof is - alles overwegende - van oordeel dat een geheel onvoorwaardelijke gevangenisstraf van na te melden duur een passende en geboden reactie vormt.

Vordering tot schadevergoeding van [benadeelde partij 3] en [benadeelde partij 4]

In het onderhavige strafproces hebben [benadeelde partij 3] en [benadeelde partij 4] zich als benadeelde partijen gevoegd en gezamenlijk een vordering ingediend tot vergoeding van geleden materiële schade als gevolg van het aan de verdachte onder 2 en 4 tenlastegelegde tot een bedrag van € 9.463,27.

De vordering is ter terechtzitting in hoger beroep gehandhaafd tot een bedrag van € 9.000,-.

De advocaat-generaal heeft geconcludeerd tot toewijzing van een gedeelte van de vordering van de benadeelde partijen, groot € 8.500,-, met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

De vordering van de benadeelde partijen is namens de verdachte gemotiveerd betwist.

Gelet op die gemotiveerde betwisting is de vordering - temeer nu de met het oog op die betwisting relevante stukken van de zijde van de benadeelde partijen niet in het geding zijn gebracht - naar het oordeel van het hof niet van zo eenvoudige aard dat deze zich leent voor behandeling in het onderhavige strafproces. Het hof zal dan ook bepalen dat de benadeelde partijen niet-ontvankelijk zijn in de vordering. De vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

Nu door of namens de verdachte niet is gesteld dat deze met het oog op de verdediging tegen de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partijen kosten heeft gemaakt, kan een kostenveroordeling achterwege blijven.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 57, 63, 285 en 350 van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 26 en 55 van de Wet wapens en munitie, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht.

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder 1, 2 primair, 4 primair en 5 primair tenlastegelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart bewezen dat de verdachte het onder 2 subsidiair, 3, 4 subsidiair en 5 subsidiair tenlastegelegde, zoals hierboven omschreven, heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen ter zake meer of anders is tenlastegelegd en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Bepaalt dat het bewezenverklaarde de hierboven vermelde strafbare feiten oplevert.

Verklaart de verdachte strafbaar ter zake van het bewezenverklaarde.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van

18 (achttien) maanden.

Bepaalt dat de tijd, die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Verklaart de benadeelde partijen [benadeelde partij 3] en [benadeelde partij 4] niet-ontvankelijk in de vordering.

Bepaalt dat de benadeelde partijen de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kunnen aanbrengen.

Dit arrest is gewezen door mr. L.A.J.M. van Dijk,

mr. C.G.M. van Rijnberk en mr. Chr.A. Baardman, in bijzijn van de griffier mr. M.Th.A. de Ridder.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 6 oktober 2010.