Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2010:BO7033

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
21-10-2010
Datum publicatie
13-12-2010
Zaaknummer
22-005263-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Ter terechtzitting in hoger beroep is gebleken dat de verdachte onder behandeling is bij GGZ Reclassering Palier en dat hij zich serieus inspant om zijn leven weer op de rails te krijgen. Voorts heeft het hof acht geslagen op de omstandigheid dat de verdachte de bewezenverklaarde feiten volledig heeft erkend en het strafwaardige karakter van zijn handelen inziet. Het hof is alles afwegend van oordeel dat een onvoorwaardelijke taakstraf in de vorm van een werkstraf voor de duur van 160 uren in beginsel passend en geboden is. Het hof zal echter gelet op de schending van de redelijke termijn door het opgelopen tijdsverloop tussen de datum van het instellen van het hoger beroep op 9 oktober 2008 en de ontvangst van de stukken op 12 maart 2010, bepalen dat die onvoorwaardelijke werkstraf 150 uren zal bedragen. Voorts is het hof - met name gelet op het door de verdachte tegen een persoon gepleegde geweld - van oordeel dat daarnaast nog een voorwaardelijke gevangenisstraf van na te melden duur geboden is, teneinde de verdachte te weerhouden opnieuw strafbare feiten te plegen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rolnummer: 22-005263-08

Parketnummers: 09-561472-08 en 09-412518-08 (TUL)

Datum uitspraak: 21 oktober 2010

TEGENSPRAAK

Gerechtshof te 's-Gravenhage

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank 's-Gravenhage van

9 oktober 2008 en de van dat vonnis deel uitmakende beslissing op de vordering tot tenuitvoerlegging in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1979,

[adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van dit hof van 7 oktober 2010.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

hij op of omstreeks 18 mei 2008 te 's-Gravenhage met een ander of anderen, op of aan de openbare weg, [straatnaam 1], in elk geval op of aan een openbare weg, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen een (of meer)

-(terras)stoel(en) en/of

-(terras)kussen(s) en/of

-(terras)scherm(en) en/of

-fiets(en) en/of

-barkruk(ken) en/of

-(terras)tafel(s) en/of (terras)tafelblad(en) en/of

-ruit(en) van broodjeszaak/bar [broodjeszaak/bar ] en/of

-(toilet)deur(en) en/of

-jus d'orangepers, althans een keukenmachine en/of

-urinoir(s),

welk geweld bestond uit het meermalen, althans eenmaal,

-met die/dat (terras)stoel(en) en/of (terras)kussen(s) en/of (terras)scherm(en) en/of fiets(en) en/of barkruk(ken) en/of (terras)tafel(s) en/of (terras)tafelblad(en) (door/tegen die/dat (terras)scherm(en) gooien en/of

-(aan) die/dat (terras)scherm(en) hangen en/of trekken en/of laten vallen en/of

-op (een) fiets(en) staan en/of

-aan (de/het wiel(en) van) die/dat fiets(en) trekken en/of

-door/tegen die/dat (terras)scherm(en) en/of (terras)stoel(en) schoppen en/of

-in brand steken van die/dat (terras)kussen(s) en/of

-met (een) (bak)ste(e)n(en) door die ruit(en) gooien en/of

-met een ladder, door/tegen die (terras)schermen slaan en/of duwen en/of gooien en/of

-een urinoir omgooien;

subsidiair:

hij op of omstreeks 18 mei 2008 te 's-Gravenhage tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk en wederrechtelijk een (of meer)

-(terras)stoel(en) en/of

-(terras)kussen(s) en/of

-(terras)scherm(en) en/of

-fiets(en) en/of

-barkruk(ken) en/of

-(terras)tafel(s) en/of (terras)tafelblad(en) en/of

-ruit(en) van broodjeszaak/bar [broodjeszaak/bar] en/of

-(toilet)deur(en) en/of

-jus d'orangepers, althans een keukenmachine, in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan [persoon 1] en/of broodjeszaak [broodjeszaak/bar] (gelegen aan [straatnaam 1] te 's-Gravenhage), in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), heeft vernield en/of beschadigd en/of onbruikbaar gemaakt door toen en daar opzettelijk en wederrechtelijk meermalen, althans eenmaal,

-met die/dat (terras)stoel(en) en/of (terras)kussen(s) en/of (terras)scherm(en) en/of fiets(en) en/of barkruk(ken) en/of (terras)tafel(s) en/of (terras)tafelblad(en) te gooien (door/tegen die/dat (terras)scherm(en)) en/of

-(aan) die/dat (terras)scherm(en) te hangen en/of te trekken en/of te laten vallen en/of

-op (een) fiets(en) te staan en/of

-aan (de/het wiel(en) van) die/dat fiets(en) te trekken en/of

-door/tegen die/dat (terras)scherm(en) en/of (terras)stoel(en) te schoppen en/of

-die/dat (terras)kussen(s) in brand te steken en/of

-met (een)(bak)ste(e)n(en) door die ruit(en) te gooien en/of

-met een ladder, door/tegen die (terras)schermen te slaan en/of te gooien;

2.

hij op of omstreeks 18 mei 2008 te 's-Gravenhage met een ander of anderen, op of aan de openbare weg, [straatnaam 2], in elk geval op of aan een openbare weg, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen een onbekend gebleven persoon, welk geweld bestond uit het meermalen, althans eenmaal,

-duwen en/of trekken en/of

-trachten een fotocamera en/of een tas uit de hand(en) van die persoon trekken en/of

-die persoon bij zijn armen, althans het lichaam, beetpakken en/of

-tackelen, althans laten struikelen en/of

-op/tegen de zij, althans het lichaam, schoppen;

subsidiair:

hij op of omstreeks 18 mei 2008 te 's-Gravenhage tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk een persoon (te weten een onbekend gebleven persoon)

-heeft geduwd en/of aan die persoon heeft getrokken en/of -die persoon bij zijn armen, althans het lichaam, heeft beet gepakt en/of

-heeft getackeld, althans heeft laten struikelen en/of

-op/tegen de zij, althans het lichaam, heeft geschopt, waardoor voornoemde persoon letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte ter zake van het onder

1 primair en 2 primair tenlastegelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 10 weken, waarvan 6 weken voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren, met de bijzondere voorwaarde dat de verdachte zich gedurende de proeftijd zal gedragen naar de aanwijzingen die zullen worden gegeven door of namens de Stichting Reclassering Nederland, ressort Den Haag, waaronder het Psycho-medisch centrum Parnassia te 's-Gravenhage, zolang die instelling zulks nodig acht.

Voorts is de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaard in de vordering tot schadevergoeding.

Tevens is met betrekking tot de door de politierechter in de rechtbank 's-Gravenhage bij vonnis van 21 april 2008 onder parketnummer 09-412518-08 opgelegde voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 week, de tenuitvoerlegging gelast.

De verdachte heeft tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1 primair en 2 primair tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1 primair.

hij op 18 mei 2008 te 's-Gravenhage met anderen, op of aan de openbare weg, [straatnaam 1], openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen een

-urinoir,

welk geweld bestond uit

-een urinoir omgooien.

2 primair.

hij op 18 mei 2008 te 's-Gravenhage met anderen, op of aan de openbare weg, [straatnaam 2], openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen een onbekend gebleven persoon, welk geweld bestond uit het meermalen, althans eenmaal,

-duwen en

-trachten een fotocamera uit de hand(en) van die persoon trekken en

-tackelen, althans laten struikelen en

-tegen het lichaam, schoppen.

Hetgeen meer of anders is tenlastegelegd, is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewijsvoering

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

In die gevallen waarin de wet aanvulling van het arrest vereist met de bewijsmiddelen dan wel, voor zover artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering wordt toegepast, met een opgave daarvan, zal zulks plaatsvinden in een aanvulling die als bijlage aan dit arrest zal worden gehecht.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

Feit 1 primair:

Openlijk in vereniging geweld plegen tegen goederen.

Feit 2 primair:

Openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

Strafmotivering

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd en dat de verdachte ter zake van het onder 1 primair en 2 primair tenlastegelegde zal worden veroordeeld tot een taakstraf in de vorm van een werkstraf voor de duur van 160 uren, subsidiair 80 dagen hechtenis, alsmede tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 2 weken.

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

Blijkens een hem betreffend Uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 30 september 2010, is de verdachte vele malen onherroepelijk veroordeeld voor het plegen van strafbare feiten, waaronder voor geweldsdelicten, hetgeen hem er kennelijk niet van heeft weerhouden de onderhavige feiten te plegen.

Het hof heeft acht geslagen op het voorlichtingsrapport van GGZ Reclassering Palier d.d. 3 september 2008.

Ter terechtzitting in hoger beroep is gebleken dat de verdachte onder behandeling is bij GGZ Reclassering Palier en dat hij zich serieus inspant om zijn leven weer op de rails te krijgen.

Voorts heeft het hof acht geslagen op de omstandigheid dat de verdachte de bewezenverklaarde feiten volledig heeft erkend en het strafwaardige karakter van zijn handelen inziet.

Het hof is alles afwegend van oordeel dat een onvoorwaardelijke taakstraf in de vorm van een werkstraf voor de duur van 160 uren in beginsel passend en geboden is. Het hof zal echter gelet op de schending van de redelijke termijn door het opgelopen tijdsverloop tussen de datum van het instellen van het hoger beroep op

9 oktober 2008 en de ontvangst van de stukken op 12 maart 2010, bepalen dat die onvoorwaardelijke werkstraf 150 uren zal bedragen.

Voorts is het hof - met name gelet op het door de verdachte tegen een persoon gepleegde geweld - van oordeel dat daarnaast nog een voorwaardelijke gevangenisstraf van na te melden duur geboden is, teneinde de verdachte te weerhouden opnieuw strafbare feiten te plegen.

Vordering tot schadevergoeding [persoon 1]

In het onderhavige strafproces heeft [persoon 1] zich als benadeelde partij gevoegd en een vordering ingediend tot vergoeding van geleden materiële schade als gevolg van het aan de verdachte onder 1 primair en subsidiair tenlastegelegde, tot een bedrag van EUR 22.967,--.

In hoger beroep is deze vordering aan de orde tot een bedrag van EUR 4.825,--.

De advocaat-generaal heeft geconcludeerd tot niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij in de vordering, nu de vordering onvoldoende is onderbouwd en deze voorts niet eenvoudig van aard is.

De vordering van de benadeelde partij is door en namens de verdachte betwist.

Nu de verdachte ter zake van die onderdelen van het onder 1 primair tenlastegelegde wordt vrijgesproken waarop de vordering tot schadevergoeding betrekking heeft, dient de benadeelde partij niet-ontvankelijk te worden verklaard in de vordering.

Nu door of namens de verdachte niet is gesteld dat deze met het oog op de verdediging tegen de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij kosten heeft gemaakt, kan een kostenveroordeling achterwege blijven.

Vordering tenuitvoerlegging

Bij vonnis van de politierechter te 's-Gravenhage van

21 april 2008 onder parketnummer 09-412518-08 is de verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 1 week, met bevel dat die gevangenisstraf niet ten uitvoer zal worden gelegd onder de algemene voorwaarde dat de verdachte zich vóór het einde van de proeftijd van twee jaren niet schuldig maakt aan een strafbaar feit.

De advocaat-generaal heeft ter terechtzitting in hoger beroep, in afwijking van de in eerste aanleg ingediende vordering van het openbaar ministerie tot tenuitvoerlegging van die niet-tenuitvoergelegde straf, gevorderd dat deze gevangenisstraf wordt vervangen door een taakstraf in de vorm van een werkstraf voor de duur van 14 uren, subsidiair 7 dagen hechtenis.

In hoger beroep is komen vast te staan, dat de verdachte de genoemde algemene voorwaarde niet heeft nageleefd. De verdachte heeft immers de in de onderhavige strafzaak bewezenverklaarde feiten begaan terwijl de hiervoor bedoelde proeftijd nog niet was verstreken.

De vordering van het openbaar ministerie tot tenuitvoerlegging van die niet-tenuitvoergelegde straf is derhalve gegrond.

In plaats daarvan zal het hof evenwel - gelet op de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan ter terechtzitting in hoger beroep is gebleken - een taakstraf in de vorm van een werkstraf voor de duur van 14 uren gelasten.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 9, 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 57, 63 en 141 van het Wetboek van Strafrecht, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht.

Verklaart bewezen dat de verdachte het onder 1 primair en 2 primair tenlastegelegde, zoals hierboven omschreven, heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen ter zake meer of anders is tenlastegelegd en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Bepaalt dat het bewezenverklaarde de hierboven vermelde strafbare feiten oplevert.

Verklaart de verdachte strafbaar ter zake van het bewezenverklaarde.

Veroordeelt de verdachte tot een taakstraf in de vorm van een werkstraf voor de duur van 150 (honderdvijftig) uren, te vervangen door hechtenis voor de tijd van 75 (vijfenzeventig) dagen voor het geval die taakstraf niet naar behoren wordt verricht.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 2 (twee) weken.

Beveelt dat de gevangenisstraf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten op grond dat de verdachte zich vóór het einde van de proeftijd van 2 (twee) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Verklaart de benadeelde partij [persoon 1] niet-ontvankelijk in de vordering.

Wijst de vordering tot tenuitvoerlegging toe, in die zin dat in plaats van de tenuitvoerlegging van de straf, voorzover voorwaardelijk opgelegd bij vonnis van de politierechter te 's-Gravenhage van 21 april 2008 onder parketnummer 09-412518-08, te weten een gevangenisstraf voor de duur van 1 week, de tenuitvoerlegging wordt gelast van een taakstraf in de vorm van een werkstraf voor de duur van 14 (veertien) uren, te vervangen door hechtenis voor de duur van 7 (zeven) dagen voor het geval die werkstraf niet naar behoren wordt verricht.

Dit arrest is gewezen door mr. C.M. le Clercq-Meijer, mr. C.J. van der Wilt en mr. N.C. van Bellen, in bijzijn van de griffier R. Luijken.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 21 oktober 2010.

Mr. N.C. van Bellen is buiten staat dit arrest te ondertekenen.