Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2010:BN3131

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
04-08-2010
Datum publicatie
04-08-2010
Zaaknummer
22-005884-09
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

De verdachte heeft in de periode van ongeveer een jaar afbeeldingen en filmfragmenten met kinderporno in zijn bezit gehad die personen betreffen die kennelijk jonger zijn dan 18 jaar. Het hof ziet aanleiding af te zien van het opleggen van een (deels) onvoorwaardelijke gevangenisstraf, zoals in eerste aanleg is opgelegd en door de advocaat-generaal is gevorderd, onder meer omdat de verdachte zich recent onder behandeling heeft laten stellen teneinde zijn als verslavend ervaren gedrag te kunnen controleren, en omdat de strafzaak voor de verdachte door de publiciteit en tuchtmaatregelen inmiddels een sanctionerend en corrigerend effect heeft gehad. Voorwaardelijke gevangenisstraf van 9 maanden en werkstraf van 180 uur.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rolnummer: 22-005884-09

Parketnummer: 10-765157-07

Datum uitspraak: 4 augustus 2010

TEGENSPRAAK

Gerechtshof te 's-Gravenhage

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 22 oktober 2009 in de strafzaak tegen de verdachte:

[naam],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1958,

[adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van dit hof van 21 juli 2010.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

hij in of omstreeks de periode van 21 juli 2006 tot en met 29 november 2007 te [plaatsnaam], in elk geval in Nederland, één of meermalen een groot aantal (in ieder geval 1572 of daaromtrent) afbeelding(en) (foto's en/of films) en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en), te weten één of meer harddisk(s) en DVD(s) (telkens) in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeeldinge(n) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit (onder meer):

- het anaal penetreren door een volwassen man van het lichaam van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt (onder meer foto ([bestandsnaam 1])

en/of

- het (laten) betasten/aanraken/strelen van de vagina van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt met onder meer een vibrator en/of (de steel van een) hamer (onder meer foto [bestandsnamen 2 en 3]

en/of

- het (laten) vasthouden van de (stijve) penis van een volwassen man door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (onder meer foto('s) [bestandsnamen 4, 5 en 6]

en/of

- het in de mond (laten) nemen en/of (laten) pijpen van de (stijve) penis van een volwassen man door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (onder meer film [bestandsnaam 7]

en/of

- het (door een volwassen man) masturberen boven en/of ejaculeren op het lichaam/gezicht van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (onder meer film [bestandsnaam 8])

en/of

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van die/de perso(o)n(en) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden en/of (kennelijk) het opwekken van seksuele prikkeling wordt beoogd (onder meer foto(‘s) [bestandsnamen 9, 10, 11, 12, 13 en 14],

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte ter zake van het tenlastegelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden, waarvan 9 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren. Voorts is een beslissing gegeven over de inbeslaggenomen voorwerpen als weergegeven in het vonnis waarvan beroep.

De verdachte heeft tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven, omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Kennelijk jonger dan 18 jaren

Het hof stelt voorop dat blijkens jurisprudentie van de Hoge Raad voor de bewezenverklaring en strafbaarheid

van het onderhavige feit het er om gaat of het kind er gelet op de afbeelding jonger dan 18 jaar uitziet.

Niet noodzakelijk is dat bewezen wordt dat de werkelijke leeftijd van de afgebeelde perso(o)n(en) onder de

18 jaar ligt.

Van belang is dat door het waarnemen van de afbeeldingen, op grond van als algemeen bekend te veronderstellen criteria zoals – onder meer – lengte en lichamelijke ontwikkeling, aanstonds zonder meer duidelijk is dat zij afbeeldingen bevatten van kinderen die kennelijk jonger zijn dan 18 jaar.

Het hof komt – naar eigen waarneming – tot het oordeel dat de personen op de afbeeldingen en filmfragmenten, zoals beschreven in de hierna volgende bewezenverklaring, jonger zijn dan 18 jaar, gelet op hun lichamelijke ontwikkeling en lichaamsbouw.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2007 tot en met 29 november 2007 te [plaatsnaam] meermalen een aantal afbeeldingen (foto's en films) en gegevensdragers bevattende afbeeldingen, te weten één harddisk en DVD’s in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

- het anaal penetreren door een volwassen man van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van

18 jaar nog niet heeft bereikt ([bestandsnaam 1])

en

- het (laten) betasten/aanraken/strelen van de vagina van personen die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet hebben bereikt met een vibrator en (de steel van een) hamer ([bestandsnamen 2 en 3])

en

- het (laten) vasthouden van de (stijve) penis van een volwassen man door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (foto's [bestandsnamen 4 en 5])

en

- het (door een volwassen man) masturberen boven en/of ejaculeren op het lichaam/gezicht van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (film [bestandsnaam 8])

en

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van personen die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet hebben bereikt, waarbij door het camerastandpunt en de (onnatuurlijke) pose en de wijze van kleden van die personen nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden en (kennelijk) het opwekken van seksuele prikkeling wordt beoogd

([bestandsnamen 9, 10, 11, 12, 13 en 14]),

van welk misdrijf hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

Het hof heeft de bewezenverklaring beperkt tot de beschreven afbeeldingen/filmfragmenten.

Hetgeen meer of anders is tenlastegelegd – met name met betrekking tot de film “[bestandsnaam 6] - is niet bewezen.

De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

Toelichting op de bewezenverklaring

De verdediging heeft zich naar aanleiding van de door de getuige-deskundige E. Weeda ter zitting in eerste aanleg afgelegde verklaring, inhoudende dat de afbeelding van de minderjarige jongen - zoals beschreven onder het eerste gedachtestreepje van het tenlastegelegde feit - zich in een zogenaamde unallocated cluster bevond.

Dit houdt in dat die afbeelding in de prullenbak was geplaatst en vervolgens ook weer uit de prullenbak was verwijderd. Verdachte kon daar, aldus de verdediging, niet meer bij zonder gebruik te maken van speciale software zodat het bezit ervan niet zou kunnen worden bewezen.

Het hof overweegt dat op pagina 40 van het dossier staat vermeld dat het gewiste maar nog in de prullenbak aanwezige bestand is veiliggesteld in een map, genaamd “R” (recycled). Op pagina 46 van het dossier staat bij de foto als weergegeven onder het eerste gedachtestreepje vermeld dat deze is opgeslagen in de map “recyclers”. Hieruit volgt naar het oordeel van het hof dat het bestand nog in de prullenbak aanwezig was, waardoor deze door de verdachte nog eenvoudig te openen was en de verdachte deze afbeelding derhalve nog in zijn bezit had. Het verweer wordt dan ook verworpen.

Bewijsvoering

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

In die gevallen waarin de wet aanvulling van het arrest vereist met de bewijsmiddelen dan wel, voor zover artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering wordt toegepast, met een opgave daarvan, zal zulks plaatsvinden in een aanvulling die als bijlage aan dit arrest zal worden gehecht.

Nadere bewijsoverweging

De raadsvrouw heeft aangevoerd dat de verdachte geen gewoonte heeft gemaakt van het in zijn bezit hebben van kinderporno.

Het hof overweegt hierover als volgt.

De verdachte heeft erkend dat hij in een bepaalde periode regelmatig en intensief (kinder)porno heeft gedownload. Voorts is uit de stukken in het dossier gebleken dat de verdachte de bewezenverklaarde afbeeldingen en filmfragmenten op verschillende locaties had opgeslagen. Op grond hiervan acht het hof bewezen dat de verdachte van het in zijn bezit hebben van kinderporno in de bewezen verklaarde periode een gewoonte heeft gemaakt.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

Een gewoonte maken van een afbeelding - en een gegevensdrager, bevattende een afbeelding - van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, in bezit hebben.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte

is dus strafbaar.

Strafmotivering

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden bevestigd.

Het hof heeft de op te leggen straffen bepaald op grond van de ernst van het feit en de omstandigheden waaronder dit is begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

Daarbij heeft het hof in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

De verdachte heeft in de periode van ongeveer een jaar afbeeldingen en filmfragmenten met kinderporno in zijn bezit gehad die personen betreffen die kennelijk jonger zijn dan 18 jaar. Met deze handelwijze heeft de verdachte de norm geschonden dat seksueel misbruik van jeugdigen, van wie immers de afbeeldingen zijn gemaakt, met kracht moet worden tegengegaan. Door het verzamelen van kinderporno is het de verdachte, zij het indirect, mede toe te rekenen dat uiterst laakbare handelingen, die plaatsvinden met kinderen van veelal zeer jonge leeftijd, in stand worden gehouden en bevorderd. Het is voorts een feit van algemene bekendheid dat kinderen die zijn betrokken bij dergelijke seksuele handelingen nog geruime tijd kunnen lijden onder de psychische gevolgen van hetgeen hun is aangedaan.

Het hof ziet aanleiding af te zien van het opleggen van een (deels) onvoorwaardelijke gevangenisstraf, zoals in eerste aanleg is opgelegd en door de advocaat-generaal

is gevorderd, op grond van de volgende omstandigheden:

-de verdachte is niet eerder ter zake van zedendelicten en andersoortige strafbare feiten veroordeeld;

-geenszins is aannemelijk geworden dat de verdachte in het bezit wenste te komen van afbeeldingen van zeer jonge kinderen, noch van afbeeldingen van ernstige en gewelddadige kinderporno;

-het hof sluit niet uit dat de verdachte enkele afbeeldingen in zijn bezit heeft gekregen als “bijvangst”;

-de verdachte heeft zich recent onder behandeling laten stellen van [naam], psycholoog/seksuoloog teneinde zijn als verslavend ervaren gedrag te kunnen controleren;

-de strafzaak heeft voor de verdachte door de publiciteit en tuchtmaatregelen inmiddels een sanctionerend en corrigerend effect gehad.

Het hof is - alles overwegende - van oordeel dat een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van na te melden duur, alsmede een geheel onvoorwaardelijke werkstraf van na te melden duur een passende en geboden reactie vormt.

Beslag

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de beslissing van de eerste rechter over de inbeslaggenomen voorwerpen zal worden bevestigd.

De inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven computer (desktop), merk Fujitsu Siemens, volgens opgave van verdachte aan hem toebehorend, is vatbaar voor verbeurdverklaring, nu het een voorwerp is met behulp waarvan het bewezenverklaarde is begaan.

Het hof zal daarom dit voorwerp verbeurdverklaren.

Het hof heeft hierbij rekening gehouden met de draagkracht van verdachte.

De na te melden inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven harddisks (2) uit de computer (desktop) en de dvd’s met nummers 1 en 6, met betrekking tot welke het bewezen verklaarde is begaan, dient te worden onttrokken aan het verkeer, aangezien het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet.

De overige inbeslaggenomen en niet teruggegeven dvd’s

met nummers 4 en 5 - welke bij gelegenheid van het onderzoek naar het door hem begane feit waarvan hij wordt verdacht zijn aangetroffen - dienen te worden onttrokken aan het verkeer, aangezien het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 9, 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 24, 33, 33a, 36b, 36c, 36d en 240b van het Wetboek van Strafrecht, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht.

Verklaart bewezen dat de verdachte het tenlastegelegde, zoals hierboven omschreven, heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen ter zake meer of anders is tenlastegelegd en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Bepaalt dat het bewezenverklaarde het hierboven vermelde strafbare feit oplevert.

Verklaart de verdachte strafbaar ter zake van het bewezenverklaarde.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van

9 (negen) maanden.

Beveelt dat de gevangenisstraf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten op grond dat de verdachte zich vóór het einde van de proeftijd van 2 (twee) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Veroordeelt de verdachte voorts tot een taakstraf in de vorm van een werkstraf voor de duur van

180 (honderdtachtig) uren,

te vervangen door hechtenis voor de tijd van 90 (negentig) dagen voor het geval die taakstraf niet naar behoren wordt verricht.

Verklaart verbeurd: een computer (desktop), merk Fujitsu Siemens.

Verklaart onttrokken aan het verkeer: de twee harddisks uit de computer (desktop) en de dvd’s met nummers 1, 4,

5 en 6.

Gelast de teruggave van de computer (laptop), merk

Sony Vayo, en de dvd’s met nummers 2, 3 en 7, aan de verdachte.

Dit arrest is gewezen door mr. B.A. Stoker-Klein,

mr. G.J.W. van Oven en mr. S. van Dissel, in bijzijn

van de griffier mr. C.E. Koppelaars.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van

het hof van 4 augustus 2010.