Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2010:BM4001

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
22-04-2010
Datum publicatie
10-05-2010
Zaaknummer
22-004488-09
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan openlijke geweldpleging in vereniging tegen personen. Verdachte is hiervoor veroordeeld tot een deels voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 90 (negentig) dagen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rolnummer: 22-004488-09

Parketnummer: 12-715025-09

Datum uitspraak: 22 april 2010

TEGENSPRAAK

Gerechtshof te 's-Gravenhage

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Middelburg van 24 augustus 2009 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1955,

[adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van dit hof van 8 april 2010.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

1:

"zij op enig(e) tijdstip(pen), in of omstreeks de periode van 10 januari 2009 tot en met 11 januari 2009 te Axel, in de gemeente Terneuzen, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk [slachtoffer 1] van het leven te beroven, met dat opzet met een of meer van haar mededader(s), althans alleen die [slachtoffer 1] (meermalen) met geschoeide voet (te weten: met klompen voorzien van een stalen neus) in/tegen het gezicht en/of tegen het hoofd heeft/hebben geschopt en/of getrapt, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid";

subsidiair:

"zij op enig(e) tijdstip(pen), in of omstreeks de periode van 10 januari 2009 tot en met 11 januari 2009 te Axel, in de gemeente Terneuzen, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen aan een persoon genaamd [slachtoffer 1], opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, met dat opzet met een of meer van haar mededader(s), althans alleen die [slachtoffer 1] (meermalen) met geschoeide voet (te weten: met klompen voorzien van een stalen neus) in/tegen het gezicht en/of tegen het hoofd heeft/hebben geschopt en/of getrapt, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid";

2:

"zij op enig(e) tijdstip(pen), in of omstreeks de periode van 10 januari 2009 tot en met 11 januari 2009 te Axel, in de gemeente Terneuzen, met een ander of anderen, op of aan de openbare weg, [straatnaam 1] en/of [straatnaam 2], in elk geval op of aan een openbare weg, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen [slachtoffer 1] en en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3], welk geweld bestond uit:

- het uit een auto trekken van die [slachtoffer 1] (toen deze als bijrijder in die auto zat), en/of

- het op de grond gooien van die [slachtoffer 1], en/of

- het slaan en/of stompen en/of schoppen en/of trappen tegen het hoofd en/of tegen het (overige) lichaam van die [slachtoffer 1] (terwijl deze [slachtoffer 1] op de grond lag);

- het (meermalen) duwen tegen en/of trekken aan het lichaam van die [slachtoffer 2] (waardoor deze op de grond terecht kwam), en/of

- het schoppen en/of trappen tegen een knie en/of tegen het (overige) lichaam van die [slachtoffer 2] en/of het slaan en/of stompen in/tegen het gezicht van die [slachtoffer 2], en/of

- het geven van een knietje tegen het gezicht van die [slachtoffer 2] (op het moment dat die [slachtoffer 2] gebukt stond), en/of

- het slaan en/of stompen tegen het hoofd van die [slachtoffer 3]".

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte van het onder 1 primair tenlastegelegde vrijgesproken en ter zake van het onder

1 subsidiair en 2 tenlastegelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 90 dagen met aftrek van voorarrest, waarvan 51 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren, alsmede tot een taakstraf in de vorm van een werkstraf voor de duur van 120 uren, subsidiair 60 dagen hechtenis, en met beslissing omtrent de vordering van de benadeelde partij, [slachtoffer 1], alsmede met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel als nader in het vonnis omschreven.

Namens de verdachte is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Vrijspraak

Het hof heeft op grond van het verhandelde ter terechtzitting niet de overtuiging bekomen dat de verdachte het onder 1 primair en subsidiair tenlastegelegde feit heeft begaan.

De verdachte dient derhalve te worden vrijgesproken van het onder 1 primair en subsidiair tenlastegelegde.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 2 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

"zij in de periode van 10 januari 2009 tot en met 11 januari 2009 te Axel, in de gemeente Terneuzen, met anderen, op of aan een openbare weg, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen [slachtoffer 1] of [slachtoffer 2] of [slachtoffer 3], welk geweld bestond uit:

- het op de grond gooien van die [slachtoffer 1], of

- het duwen tegen het lichaam van die [slachtoffer 2] of

- het slaan of stompen tegen die [slachtoffer 3]".

Hetgeen meer of anders is tenlastegelegd, is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewijsvoering

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

In die gevallen waarin de wet aanvulling van het arrest vereist met de bewijsmiddelen dan wel, voor zover artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering wordt toegepast, met een opgave daarvan, zal zulks plaatsvinden in een aanvulling die als bijlage aan dit arrest zal worden gehecht.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het onder 2 bewezenverklaarde levert op:

Openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

Strafmotivering

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd en dat de verdachte ter zake van het onder 1 subsidiair en 2 zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 90 dagen met aftrek van voorarrest, waarvan 51 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren, alsmede tot een taakstraf in de vorm van een werkstraf voor de duur van 120 uren, subsidiair 60 dagen hechtenis.

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van het feit en de omstandigheden waaronder dit is begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

Het hof is dan ook van oordeel dat gelet op de generale en speciale preventie alleen een deels onvoorwaardelijke vrijheidsbenemende straf en dan van na te melden duur passend en geboden is.

Beslag

Ten aanzien van de inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven 1 paar klompen, van het merk Sika, zal het hof de teruggave gelasten aan verdachte.

Vordering tot schadevergoeding [slachtoffer 1]

In het onderhavige strafproces heeft [slachtoffer 1] zich als benadeelde partij gevoegd en een vordering ingediend tot vergoeding van geleden materiële en immateriële schade als gevolg van het aan de verdachte tenlastegelegde, tot een totaal bedrag van € 1.909,90.

In hoger beroep is deze vordering aan de orde tot het in eerste aanleg toegewezen bedrag van € 909,90.

De advocaat-generaal heeft geconcludeerd tot toewijzing van de vordering van de benadeelde partij, met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

De vordering van de benadeelde partij is door en namens de verdachte betwist.

Naar het oordeel van het hof is de vordering van de benadeelde partij niet van zo eenvoudige aard dat zij zich leent voor behandeling in het onderhavige strafproces. Het hof zal dan ook bepalen dat de benadeelde partij niet-ontvankelijk is in de vordering. De vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

Nu door of namens de verdachte niet is gesteld dat deze met het oog op de verdediging tegen de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij kosten heeft gemaakt, kan een kostenveroordeling achterwege blijven.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c en 141 van het Wetboek van Strafrecht, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht.

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder

1 primair en subsidiair tenlastegelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart bewezen dat de verdachte het onder 2 tenlastegelegde, zoals hierboven omschreven, heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen ter zake meer of anders is tenlastegelegd en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Bepaalt dat het bewezenverklaarde het hierboven vermelde strafbare feit oplevert.

Verklaart de verdachte strafbaar ter zake van het bewezenverklaarde.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 90 (negentig) dagen.

Bepaalt, dat een op 51 (eenenvijftig) dagen bepaald gedeelte van de gevangenisstraf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten op grond dat de verdachte zich vóór het einde van de proeftijd van 2 (twee) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Bepaalt dat de tijd, die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van het onvoorwaardelijke gedeelte van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Gelast de teruggave van 1 paar klompen, van het merk Sika, aan de verdachte.

Verklaart de benadeelde partij [slachtoffer 1] niet-ontvankelijk in de vordering. Bepaalt dat de benadeelde partij de vordering dan ook slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen.

Dit arrest is gewezen door mr. A.S.M. Horstink, mr. N. Schaar en dr. G.J. Fleers, in bijzijn van de griffier R. Luijken.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 22 april 2010.

Dr. G.J. Fleers is buiten staat dit arrest te ondertekenen.