Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2009:BX0461

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
19-05-2009
Datum publicatie
05-07-2012
Zaaknummer
105.005.808/01
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Burenrecht; inbreuk eigendomsrecht muur? schade? benoeming deskundige.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE

Sector handel

Zaaknummer : 105.005.808/01

Rolnummer (oud) : 06/1597

Rolnummer rechtbank : 06-500

arrest van de eerste civiele kamer d.d. 19 mei 2009

inzake

[Naam],

wonende te [woonplaats] (gemeente […]),

appellante,

hierna te noemen: [appellante],

advocaat: mr. S.A.P. van den Berg te 's-Gravenhage,

tegen

1. [Naam],

2. [Naam],

wonende te [woonplaats (gemeente […]),

geïntimeerden,

hierna te noemen: [geïntimeerden],

advocaat: mr. V.K.S. Budhu Lall te 's-Gravenhage.

Het vervolg van het geding

Het hof heeft in deze zaak arrest gewezen op 15 mei 2008. Voor het verloop van de procedure tot dan toe verwijst het daarnaar. Vervolgens heeft een comparitie van partijen plaatsgevonden. Een schikking is niet bereikt. Partijen hebben zich daarna bij akte en antwoordakte uitgelaten over de benoeming van een deskundige en over de aan deze te stellen vragen. Ten slotte hebben partijen wederom de stukken overgelegd en arrest gevraagd.

Beoordeling

1. In het arrest van 15 mei 2008 heeft het hof overwogen dat het behoefte heeft aan een deskundigenbericht over de vraag welke in opdracht van [geïntimeerden] uitgevoerde werkzaamheden precies hebben plaatsgevonden in of aan de muur van [appellante], en in hoeverre door die werkzaamheden schade is ontstaan die nog niet is hersteld, of nog schade zou kunnen ontstaan. Partijen zijn het erover eens dat één deskundige zal worden benoemd; [geïntimeerden] hebben ingestemd met de door [appellante] als zodanig voorgedragen E.W. Lopez Cardozo.

2. Het hof heeft E.W. Lopez Cardozo bereid gevonden om als deskundige op te treden. Aan de deskundige worden de volgende vragen voorgelegd:

1. Welke in opdracht van [geïntimeerden] uitgevoerde werkzaamheden hebben er precies plaatsgevonden in of aan de muur van [appellante]?

2. In hoeverre (en voor welk bedrag) is door die werkzaamheden schade ontstaan die nog niet is hersteld?

3. In hoeverre zou als gevolg van de verrichte werkzaamheden nog schade kunnen ontstaan, wat zijn de mogelijkheden om dit risico af te wenden en welke kosten zijn daarmee gemoeid?

4. Hebt U verder nog iets op te merken dat voor de beoordeling van deze zaak van belang kan zijn?

3. Het voorschot op het honorarium van de deskundige bedraagt € 5.000,- (inclusief BTW), met welk bedrag (de raadslieden van) partijen zich telefonisch akkoord hebben verklaard. Zoals in het tussenarrest is overwogen, dient [appellante] dat voorschot te storten op de in het dictum te vermelden rekening.

4. Het hof zal bepalen dat de deskundige zijn onderzoek in beginsel zelfstandig zal verrichten. Indien de deskundige vragen heeft over de inhoud van zijn opdracht of over de te volgen procedure, kan hij zich wenden tot de te dezer zake benoemde raadsheer-commissaris mr. A.V. van den Berg via de contactpersoon […], onder vermelding van de namen van partijen en het zaaknummer. De contactpersoon of de raadsheer-commissaris zal de deskundige berichten.

Beslissing

Het hof:

- beveelt een onderzoek door een deskundige teneinde aan het hof bericht uit te brengen omtrent de in rechtsoverweging. 2 vermelde vragen;

- benoemt als zodanig:

de heer E.W. Lopez Cardozo,

kantooradres: Marquette 11, 1081 AD Amsterdam,

telefoonnummer: 020-642.79.10,

faxnummer: 020-642.31.24;

- benoemt tot raadsheer-commissaris mr. A.V. van den Berg;

- bepaalt dat de deskundige zijn onderzoek in beginsel zelfstandig zal verrichten;

- bepaalt dat de deskundige bij het verrichten van zijn werkzaamheden naast de normen van zijn beroepsgroep tevens de leidraad deskundigen in civiele zaken in acht dient te nemen;

- bepaalt dat de deskundige zijn werkzaamheden niet zal behoeven aan te vangen voordat door [appellante] als voorschot op de nader te bepalen kosten van het deskundigenonderzoek een bedrag van € 5.000,- (inclusief BTW) zal zijn gestort op bankrekeningnummer 19.23.25.795 ten name van MvJ Arrondissement 's-Gravenhage, zulks onder vermelding: "voorschot deskundige Gerechtshof 's-Gravenhage" alsmede de namen van partijen en het zaaknummer;

- bepaalt dat de deskundige zijn schriftelijk bericht ter griffie zal deponeren binnen 3 maanden na de mededeling van de griffier dat het voorschot is ontvangen. Uit dat bericht moet blijken dat de deskundige de raadslieden van partijen in de gelegenheid heeft gesteld opmerkingen te maken en verzoeken te doen waarvan de inhoud eveneens in het bericht vermeld dient te worden;

- bepaalt dat de deskundige tegelijk met dit bericht een declaratie van loon en kosten ter griffie zal indienen onder vermelding van de namen van partijen en het zaaknummer;

- wijst partijen erop dat, indien zij schriftelijke opmerkingen aan de deskundige doen toekomen, daarvan terstond een afschrift aan de wederpartij dient te worden verstrekt;

- bepaalt dat [appellante] het procesdossier binnen 14 dagen aan de deskundige ter hand zal stellen;

- bepaalt dat de zaak weer zal worden uitgeroepen ter rolle van 20 oktober 2009 voor memorie na deskundigenbericht aan de zijde van [appellante];

- bepaalt dat de griffier een afschrift van dit arrest aan de deskundige zendt;

- houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.V. van den Berg, G. Dulek-Schermers en A.E.A.M. van Waesberghe en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 19 mei 2009 in aanwezigheid van de griffier.