Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2009:BK5260

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
02-12-2009
Datum publicatie
03-12-2009
Zaaknummer
22-004767-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rolnummer: 22-004767-08

Parketnummer: 09-535002-08

Datum uitspraak: 2 december 2009

TEGENSPRAAK

Gerechtshof te 's-Gravenhage

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 1 september 2008 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [plaats] op [dag] 1958,

[adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van dit hof van 18 november 2009.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

1. zij op of omstreeks [dag] 2008 te [plaats], in ieder geval in Nederland, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om aan haar kind, althans een persoon, te weten [slachtoffer], opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, met dat opzet meermalen, althans eenmaal, door middel van een stok, althans een hard voorwerp, op een knie en/of tegen het lichaam van die [slachtoffer] heeft geslagen, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

zij op of omstreeks [dag] 2008 te [plaats], in ieder geval in Nederland, opzettelijk mishandelend haar kind, althans een persoon, te weten [slachtoffer], meermalen, althans eenmaal, door middel van een stok, althans een hard voorwerp, op een knie en/of tegen het lichaam heeft geslagen, waardoor deze letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden;

2. zij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van [periode] te [plaats], in ieder geval in Nederland, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om aan haar kind, althans een persoon, te weten [slachtoffer], (telkens) opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, met dat opzet meermalen, althans eenmaal, door middel van een stok en/of een riem, althans een hard voorwerp, op een knie, althans tegen het lichaam van die [slachtoffer] heeft geslagen, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

zij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van [periode] te [plaats], in ieder geval in Nederland, (telkens) opzettelijk mishandelend haar kind, althans een persoon, te weten [slachtoffer], meermalen, althans eenmaal, door middel van een stok en/of een riem, althans een hard voorwerp, op een knie, althans tegen het lichaam heeft geslagen, waardoor deze letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden;

3. zij op één of meer tijstip(pen) in of omstreeks de periode van [periode] te [plaats], in ieder geval in Nederland, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om aan haar kind, althans een persoon, te weten [slachtoffer 2], (telkens) opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, met dat opzet meermalen, althans eenmaal, met een stok en/of een riem, althans een hard voorwerp, tegen het lichaam van die [slachtoffer 2] heeft geslagen, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

zij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van [periode] te [plaats], in ieder geval in Nederland, (telkens) opzettelijk mishandelend haar kind, althans een persoon, te weten [slachtoffer 2], meermalen, althans eenmaal, met een stok en/of een riem, althans een hard voorwerp, tegen het lichaam heeft geslagen, waardoor deze letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte ter zake van het onder 1 subsidiair, 2 subsidiair en 3 subsidiair tenlastegelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 10 maanden met aftrek van voorarrest.

Namens de verdachte is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Vrijspraak

Naar het oordeel van het hof is niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan de verdachte onder 1 primair, 2 primair en 3 primair is tenlastegelegd, zodat de verdachte - overeenkomstig de vordering van de advocaat-generaal - daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1 subsidiair, 2 subsidiair en 3 subsidiair tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1.

subsidiair

zij op [dag] 2008 te [plaats], opzettelijk mishandelend haar kind, te weten [slachtoffer], meermalen, door middel van een stok, op een knie en tegen het lichaam heeft geslagen, waardoor deze pijn heeft ondervonden;

2. subsidiair

zij in de periode van [periode] te [plaats], opzettelijk mishandelend haar kind, te weten [slachtoffer], meermalen, door middel van een stok of een riem, tegen het lichaam heeft geslagen, waardoor deze letsel heeft bekomen en pijn heeft ondervonden;

3. subsidiair

zij in de periode van [periode] te [plaats opzettelijk mishandelend haar kind, te weten [slachtoffer 2], meermalen, met een riem, tegen het lichaam heeft geslagen, waardoor deze pijn heeft ondervonden.

Hetgeen meer of anders is tenlastegelegd, is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Voorzover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewijsvoering

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

In die gevallen waarin de wet aanvulling van het arrest vereist met de bewijsmiddelen dan wel, voor zover artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering wordt toegepast, met een opgave daarvan, zal zulks plaatsvinden in een aanvulling die als bijlage aan dit arrest zal worden gehecht.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

ten aanzien van het onder 1 subsidiair, 2 subsidiair en 3 subsidiair bewezenverklaarde:

mishandeling, begaan tegen haar kind, meermalen gepleegd.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

Strafmotivering

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd en dat de verdachte ter zake van het onder 1 subsidiair, 2 subsidiair en 3 subsidiair zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 76 dagen met aftrek van voorarrest.

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

Daarbij heeft het hof in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan mishandeling van haar twee minderjarige kinderen - kinderen aan wie zij juist het bieden van bescherming verschuldigd is - door hen gedurende een periode van een half jaar meermalen met een hard voorwerp te slaan. Zij heeft daarmee inbreuk gemaakt op de psychische en lichamelijke integriteit van haar eigen kinderen. Dit klemt des te meer nu - zoals in het onderhavige geval - de feiten worden gepleegd in de eigen woning van de slachtoffers, een plaats waar in het bijzonder kinderen zich juist veilig zouden moeten kunnen voelen.

Anderzijds houdt het hof rekening met het feit dat de verdachte blijkens een haar betreffend uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 27 oktober 2009 niet eerder met politie en justitie in aanraking is gekomen.

Blijkens de geneeskundige verklaring van J. Vink, psychiater, is de verdachte thans gediagnosticeerd met psychotische stoornis NAO. Er zijn sterke aanwijzingen dat de verdachte ten tijde van de tenlastegelegde feiten eveneens geestelijk niet stabiel was. Het hof houdt hiermee in het voordeel van de verdachte rekening.

Het hof is - alles overwegende - van oordeel dat een geheel onvoorwaardelijke gevangenisstraf van navermelde duur een passende en geboden reactie vormt.

Beslag

Daar zich in het dossier geen beslaglijst bevindt, zal hieromtrent door het hof geen beslissing worden genomen.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 57, 300 en 304 van het Wetboek van Strafrecht, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht.

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder 1 primair, 2 primair en 3 primair tenlastegelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart bewezen dat de verdachte het onder 1 subsidiair, 2 subsidiair en 3 subsidiair tenlastegelegde, zoals hierboven omschreven, heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen ter zake meer of anders is tenlastegelegd en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Bepaalt dat het bewezenverklaarde de hierboven vermelde strafbare feiten oplevert.

Verklaart de verdachte strafbaar ter zake van het bewezenverklaarde.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van

1 (één) maand.

Bepaalt dat de tijd, die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Dit arrest is gewezen door mr. G. Oosterhof, mr. R.A.TH.M. Dekkers en mr. B. Vermeulen, in bijzijn van de griffier mr. P. Melis.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 2 december 2009.

Mr. B. Vermeulen is buiten staat dit arrest te ondertekenen.