Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2009:BI7395

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
22-04-2009
Datum publicatie
11-06-2009
Zaaknummer
22-005339-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

De verdachte heeft huiden van beschermde diersoorten onder zich gehad. Aldus heeft de verdachte een wettelijk voorschrift overtreden dat ertoe dient deze diersoorten te beschermen.

Wetsverwijzingen
Wet op de economische delicten
Flora- en faunawet 13
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rolnummer: 22-005339-08

Parketnummer: 09-994529-08

Datum uitspraak: 22 april 2009

TEGENSPRAAK

Gerechtshof te 's-Gravenhage

economische kamer

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de economische politierechter in de rechtbank 's-Gravenhage van 2 oktober 2008 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1971,

[adres].

Ontvankelijkheid van het openbaar ministerie

Ter terechtzitting in hoger beroep heeft de raadsman van de verdachte het verweer gevoerd - zoals nader toegelicht in zijn overgelegde pleitaantekeningen - dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in de vervolging, nu doorzoeking van de woning en de bedrijfsruimte onrechtmatig is verricht.

Het hof verwerpt dit verweer en overweegt hiertoe als volgt.

Gelet op het proces-verbaal stelt het hof vast dat de verbalisanten met toestemming van de bewoonster (echtgenote) – en derhalve rechtmatig – zijn binnengetreden en de woning en bedrijfsruimte hebben doorzocht.

Derhalve is het hof van oordeel dat het openbaar ministerie ontvankelijk is in de vervolging.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van dit hof van

8 april 2009.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 13 juli 2007, te Nieuwerbrug, gemeente Bodegraven, althans in Nederland,

al dan niet opzettelijk,

één of meer producten van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te weten:

- 39, althans één of meer, huiden (met bevedering) van waterhoenen (Gallinula Chloropus) en/of

- 22, althans één of meer, huiden (met bevedering) van gaaien (Garrulus Glandarius),

heeft verworven en/of ten verkoop voorhanden en/of in voorraad heeft gehad en/of onder zich heeft gehad.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte ter zake van het tenlastegelegde veroordeeld tot een geldboete van

EUR 1000,-, subsidiair 20 dagen hechtenis.

De verdachte heeft tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

hij op 13 juli 2007, te Nieuwerbrug, gemeente Bodegraven opzettelijk producten van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te weten:

- 39 huiden (met bevedering) van waterhoenen (Gallinula Chloropus) en

- 22 huiden (met bevedering) van gaaien (Garrulus Glandarius),

onder zich heeft gehad.

Hetgeen meer of anders is tenlastegelegd, is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Voorzover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewijsvoering

De raadsman van de verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep subsidiair bepleit dat het bewijs dat naar aanleiding van de onrechtmatige binnentreding is verkregen, eveneens onrechtmatig is en derhalve dient te worden uitgesloten.

Het hof verwerpt dit verweer met verwijzing naar de bovenvermelde overwegingen in het kader van de ontvankelijkheid van het openbaar ministerie.

Voorts heeft de raadsman van de verdachte betoogd dat – naar het hof begrijpt - de verdachte dient te worden vrijgesproken van het tenlastegelegde nu de verdachte geen opzet – ook niet in voorwaardelijke zin - heeft gehad op het overtreden van de Flora- en faunawet. Het hof verwerpt dit verweer nu niet aannemelijk is geworden dat de verdachte bij een onafhankelijke autoriteit als het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij navraag heeft gedaan naar de geldende regels op dit gebied. Derhalve heeft de verdachte, die zich als wildhandelaar en jager bewust was van het bestaan van gecompliceerde voorschriften voor de dierenbescherming, gelet op het feit dat hij de KNJV om advies heeft gevraagd, willens en wetens de aanmerkelijke kans aanvaard dat hij in strijd zou handelen met de geldende wet- en regelgeving.

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

In die gevallen waarin de wet aanvulling van het arrest vereist met de bewijsmiddelen dan wel, voor zover artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering wordt toegepast, met een opgave daarvan, zal zulks plaatsvinden in een aanvulling die als bijlage aan dit arrest zal worden gehecht.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

De raadsman heeft het verweer gevoerd dat het tenlastegelegde geen strafbaar feit oplevert – naar het hof begrijpt - omdat het verbod waar het hier om gaat niet van toepassing is door het bestaan van feiten die vrijstellen van het verbod en door het primaat van EG-regelingen van vrij verkeer, immers de in de tenlastelegging bedoelde dierenhuiden zouden legaal zijn verkregen van leveranciers in Nederland of een andere EG- lidstaat (Verenigd Koninkrijk) voor de slacht en voor preparatie.

Het hof verwerpt dit verweer. Op geen enkele wijze is een feitelijkheid die ziet op de legale herkomst van de huiden aannemelijk geworden, noch ook een andere feitelijkheid om die huiden legaal voorhanden te hebben. De stukken die de raadsman heeft overgelegd zijn daartoe ontoereikend. Hetgeen de raadsman overigens als grondslag voor zijn verweer heeft bedoeld aan te voeren, kan dat verweer evenmin dragen.

Het bewezenverklaarde levert op:

Opzettelijke overtreding van een voorschrift gesteld bij artikel 13, eerste lid, van de Flora- en faunawet.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

Strafmotivering

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd en dat de verdachte ter zake van het tenlastegelegde zal worden veroordeeld tot een voorwaardelijk geldboete van EUR 1000,- met een proeftijd van 2 jaren.

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van het feit en de omstandigheden waaronder dit is begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

Daarbij heeft het hof in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

De verdachte heeft huiden van beschermde diersoorten onder zich gehad. Aldus heeft de verdachte een wettelijk voorschrift overtreden dat ertoe dient deze diersoorten te beschermen.

Het hof is van oordeel dat een voorwaardelijke geldboete van navermelde hoogte een passende en geboden reactie vormt.

Het hof heeft hierbij rekening gehouden met de draagkracht van de verdachte.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 23, 24 en 24c van het Wetboek van Strafrecht, de artikelen 1a, 2 en 6 van de Wet op de economische delicten en artikel 13 van de Flora- en faunawet, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht.

Verklaart bewezen dat de verdachte het tenlastegelegde, zoals hierboven omschreven, heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen ter zake meer of anders is tenlastegelegd en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Bepaalt dat het bewezenverklaarde het hierboven vermelde strafbare feit oplevert.

Verklaart de verdachte strafbaar ter zake van het bewezenverklaarde.

Veroordeelt de verdachte tot het betalen van een geldboete van EUR 1.000,00 (duizend euro), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door hechtenis voor de tijd van 20 (twintig) dagen.

Beveelt dat de geldboete niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten op grond dat de verdachte zich vóór het einde van een proeftijd van 2 (twee) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Dit arrest is gewezen door mr. J. Borgesius,

mr. R.C. Langeler en dr. G.J. Fleers, in bijzijn van de griffier mr. F.L.C. Schoolderman.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 22 april 2009.

Dr. G.J. Fleers is buiten staat dit arrest te ondertekenen.