Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2009:BH2468

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
10-02-2009
Datum publicatie
11-02-2009
Zaaknummer
105.006.265-01
Formele relaties
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBROT:2007:AZ6550, Bekrachtiging/bevestiging
Cassatie: ECLI:NL:HR:2010:BN9465, Bekrachtiging/bevestiging
Conclusie in cassatie: ECLI:NL:PHR:2010:BN9465
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Onrechtmatige overheidsdaad. Aansprakelijkheid waterschap voor schade door overstroming; overvloedige regenval.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ’s-GRAVENHAGE

Sector handel

Zaaknummer : 105.006.265/01

Rolnummer (oud) : 07/400

Rolnummer rechtbank : 03-1973

arrest van de eerste civiele kamer d.d. 10 februari 2009

inzake

[Naam],

wonende te Moerkapelle (gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle),

appellant,

hierna te noemen: [appellant],

advocaat: mr. P.J.L.J. Duijsens te 's-Gravenhage,

tegen

HET HOOGHEEMRAADSCHAP VAN SCHIELAND EN DE KRIMPENERWAARD (als rechtsopvolger van het Hoogheemraadschap van Schieland),

zetelende te Rotterdam,

geïntimeerde,

hierna te noemen: het Hoogheemraadschap,

advocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage.

Het geding

Bij exploot van 20 maart 2007 is [appellant] in hoger beroep gekomen van de vonnissen van 24 mei 2006 en 10 januari 2007, door de rechtbank Rotterdam gewezen tussen partijen. Bij memorie van grieven heeft [appellant] twee grieven tegen de vonnissen aangevoerd, welke door het Hoogheemraadschap bij memorie van antwoord (met producties) zijn bestreden. Partijen hebben hun zaak schriftelijk doen bepleiten. Ten slotte hebben partijen de stukken overgelegd en arrest gevraagd.

Beoordeling van het hoger beroep

1. Het gaat in deze zaak om het volgende. [appellant] is agrarisch ondernemer. Hij exploiteert een akkerbouwbedrijf op percelen, gelegen in de Binnenwegsepolder, de Eendragtspolder, de polder De Wilde Veenen en de Zuidplaspolder. Het Hoogheemraadschap is belast met het oppervlaktewaterbeheer in (onder meer) de genoemde polders. Na zeer natte weken is in de periode van 19 tot en met 21 september 2001 sprake geweest van langdurige en hevige regenval.

2. [appellant] heeft, stellende dat percelen van hem ter gelegenheid van deze regenval onder water zijn gelopen en dat het Hoogheemraadschap verwijtbaar heeft nagelaten noodzakelijke maatregelen te treffen ter voorkoming van zijn schade en jegens hem in zijn zorgplicht is tekortgeschoten, bij de rechtbank (na wijziging van eis) gevorderd dat deze het Hoogheemraadschap zal veroordelen zijn schade, op te maken bij staat, te vergoeden, vermeerderd met rente en kosten. De rechtbank heeft de vordering afgewezen.

3. In zijn eerste grief keert [appellant] zich ertegen dat de rechtbank in het vonnis van 24 mei 2006 heeft overwogen dat hij tot op dat moment te weinig heeft onderbouwd waarom het Hoogheemraadschap voor de wateroverlast jegens hem aansprakelijk is. Hij verwijst voor die onderbouwing naar de conclusie van repliek en de nadere akte van 13 september 2006. Hij klaagt er verder over dat de rechtbank hem in dat tussenvonnis op die grond niet tot bewijs heeft toegelaten. Hij acht het bovendien onjuist dat de rechtbank in dat tussenvonnis heeft overwogen dat hij zijn eigen schade niet aannemelijk heeft gemaakt. Hij wijst daarbij op het door hem overgelegde expertiserapport. De tweede grief is gericht tegen nagenoeg alle overwegingen van de rechtbank in het vonnis van 10 januari 2007. Ter onderbouwing voert [appellant] wederom aan dat hij zijn stellingen in eerste aanleg voldoende heeft onderbouwd en dat de rechtbank hem tot bewijs had moeten toelaten. Hij brengt naar voren dat de rechtbank een deskundigenonderzoek had moeten gelasten, ook zonder dat hij een TNO-rapport in het geding had gebracht. De concrete bezwaren die [appellant] tegen de overwegingen van de rechtbank naar voren brengt, bestaan voornamelijk uit herhaling van zijn stellingen en verwijzing naar conclusies en aktes in eerste aanleg. Nieuwe feiten of omstandigheden brengt [appellant] niet naar voren. De grieven lenen zich voor gezamenlijke behandeling.

4. De rechtbank heeft de vordering afgewezen omdat (kort samengevat) [appellant] nog steeds de exacte ligging van de percelen waar schade is opgetreden, niet heeft aangegeven en ook overigens de door de rechtbank bij tussenvonnis aangegeven relevante informatie, inhoudende welk concreet verwijt hij het Hoogheemraadschap ter zake van ieder perceel maakt en welke feiten en omstandigheden daaraan ten grondslag liggen, niet heeft verstrekt, alsmede omdat hij evenmin duidelijkheid heeft verschaft omtrent de (onjuiste?) tenaamstelling van het door hem overgelegde schaderapport. Een en ander is volgens [appellant] ten onrechte.

5. In de dagvaarding in eerste aanleg heeft [appellant] zijn percelen niet gespecificeerd. Het Hoogheemraadschap heeft vervolgens ten verwere aangevoerd dat hem onduidelijk was op welke percelen [appellant] schade zou hebben geleden. [appellant] is daarna, ondanks een daartoe strekkende opdracht van de rechtbank in bovenbedoeld tussenvonnis, stelselmatig in gebreke gebleven de ligging van zijn percelen ook maar op enige wijze te preciseren. Bij nadere akte heeft hij nog wel aangekondigd een duidelijke tekening over te zullen leggen waarop zijn percelen in de polder zichtbaar zijn, doch die heeft de rechtbank niet mogen aantreffen. Terecht heeft de rechtbank in het eindvonnis daarom geconstateerd dat [appellant] nog immer de exacte ligging van de percelen waar schade is opgetreden, alsmede de overige door de rechtbank verlangde relevante gegevens niet heeft verstrekt.

6. In hoger beroep heeft [appellant] evenmin de percelen aangewezen waarop hij schade heeft geleden, terwijl het voor hem toch een kleine moeite moet worden geacht om van die percelen de kadastrale nummers te vermelden of om op een plattegrond de ligging van die percelen aan te geven. Nu hij kennelijk niet in staat of bereid is om aan te geven waar de door hem beweerdelijk geleden schade is opgetreden, komt het hof tot de slotsom dat niet is komen vast te staan dat [appellant] binnen het beheersgebied van het Hoogheemraadschap ook maar enige schade heeft geleden door handelen of nalaten van het Hoogheemraadschap ten aanzien van een waterwerk, -gang, -pomp of ander -systeem, dat op zijn percelen invloed heeft gehad. Daarop stuit zijn vordering reeds af. De grieven falen en het hof zal derhalve de vonnissen waarvan beroep bekrachtigen.

7. Ten overvloede overweegt het hof verder als volgt.

7.1 De verdere concrete klachten van [appellant] over het vonnis van de rechtbank inzake aan het Hoogheemraadschap gemaakte verwijten betreffen blijkens rechtsoverweging 2.11 van het eindvonnis van de rechtbank overwegingen van de rechtbank ten overvloede. Reeds om die reden kunnen zij, ook indien zij gegrond zouden zijn, niet tot vernietiging van de beslissing van de rechtbank leiden. Bij behandeling daarvan heeft [appellant] daarom geen belang.

7.2 Nu niet is komen vast te staan dat [appellant] in verband met het waterbeheer door het Hoogheemraadschap voor en tijdens de regenval in de periode van 19 tot en met 21 september 2001 schade heeft geleden, heeft het hof geen behoefte aan het benoemen van een deskundige. Indien [appellant] zelf iets door een deskundigenrapport had willen aantonen, heeft hij daartoe vanaf het najaar van 2001 de gelegenheid gehad.

8. Bij bekrachtiging van de bestreden vonnissen past een kostenveroordeling van [appellant]. Tot de gevorderde kosten behoren de nakosten. Het hof zal de nakosten, anders dan het Hoogheemraadschap vraagt, thans niet vaststellen, omdat de vaststelling van de kosten ingevolge artikel 237, derde lid, Rv beperkt blijft tot de vóór de uitspraak gemaakte kosten.

Beslissing

Het hof:

- bekrachtigt de tussen partijen gewezen vonnissen van de rechtbank Rotterdam van 24 mei 2006 en 10 januari 2007;

- veroordeelt [appellant] in de kosten van het geding in hoger beroep, aan de zijde van het Hoogheemraadschap tot op heden vastgesteld op € 300,- aan verschotten en € 1.788,- aan salaris advocaat, en bepaalt dat deze bedragen binnen veertien dagen na de dag van deze uitspraak moeten zijn voldaan, bij gebreke waarvan de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW verschuldigd is vanaf het einde van voormelde termijn tot aan de dag der algehele voldoening;

- verklaart dit arrest ten aanzien van de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. A. Dupain, A.V. van den Berg en G. Dulek-Schermers en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 10 februari 2009 in aanwezigheid van de griffier.