Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2009:6098

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
28-07-2009
Datum publicatie
12-08-2014
Zaaknummer
105.003.415/01
Formele relaties
Tussenuitspraak: ECLI:NL:GHSGR:2008:BH9162
Einduitspraak: ECLI:NL:GHSGR:2012:5326
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Benoeming deskundigen; Verkoop pand waarin later losgebonden asbest/spuitasbest is aangetroffen. Klachtplicht. Toerekenbare non-conformiteit?

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer : 105.003.415/01

Rolnummer (oud) : 05/1019

Zaaknummer rechtbank : 181366 / HA ZA 02-1749

arrest van 28 juli 2009

inzake

Botersloot C.V.,

gevestigd te Weert,

appellante,

hierna te noemen: Botersloot,

advocaat: mr. N. Overeem te 's-Gravenhage,

tegen

Fortis Bank Nederland N.V.,

gevestigd te Rotterdam,

geïntimeerde,

hierna te noemen: Fortis,

advocaat: mr. J.P. van Ginkel te 's-Gravenhage.

Het verdere verloop van het geding

Bij tussenarrest van 30 december 2008 heeft het hof de zaak naar de rol verwezen opdat partijen zich bij akte konden uitlaten over aantal en perso(o)n(en) van de te benoemen deskundige(n) en over de aan deze te stellen vragen. Partijen hebben tegelijkertijd een akte genomen en daarna andermaal arrest gevraagd.

De verdere beoordeling van het hoger beroep

1.

Partijen hebben geen opmerkingen gemaakt naar aanleiding van de door het hof voorgestelde vraagstelling aan de te benoemen deskundige(n). De in rov. 19 van het

tussenarrest geformuleerde vragen zullen daarom aan deze worden voorgelegd.

2.

Partijen zijn het erover eens dat drie deskundigen moeten worden benoemd.

3.

Over de personen van de te benoemen deskundigen hebben partijen geen overeenstemming bereikt. In het tussenarrest heeft het hof aangegeven dat in dat geval partijen het hof om een comparitie kunnen verzoeken. Echter alleen Fortis heeft zo een verzoek gedaan. Botersloot is op de suggestie van het hof om een comparitie te verzoeken niet ingegaan. Derhalve kan niet worden aangenomen dat er voldoende draagvlak bestaat voor een comparitie. Het verzoek van Fortis om een comparitie zal daarom niet worden ingewilligd.

4.

Het hof zal de hierna in het dictum te vermelden personen tot deskundigen benoemen. Deze, door geen van partijen genoemde, personen hebben desgevraagd opgegeven niet in relatie tot een van partijen te staan en niet eerder bij de onderhavige zaak te betrokken te zijn geweest.

5.

De vraagstelling aan de deskundigen houdt, zo blijkt uit het tussenarrest, verband met de vragen of aan de klachtplicht is voldaan en of sprake was van non-conforme levering. Ten aanzien van beide vragen heeft Botersloot de stelplicht en bewijslast. Zij zal daarom het voorschot aan de deskundigen hebben te voldoen. Dit voorschot zal, overeenkomstig de opgave van de deskundigen, worden vastgesteld op het bedrag van € 10.500,- exclusief BTW voor de drie deskundigen samen (€3.500,- excl. BTW per deskundige). Het hof heeft de raadslieden van beide partijen telefonisch om een reactie op de hoogte van dit voorschot gevraagd. Per e-mail hebben beide raadslieden laten weten daartegen geen bezwaar te hebben.

6.

Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

Beslissing

Het hof:

- beveelt een onderzoek door drie deskundigen teneinde aan het hof bericht uit te brengen omtrent de vragen (zie ook rov. 19 van het tussenarrest);

i. of de gemiddelde deskundige op het gebied van asbest uit het Vincotterapport zou hebben opgemaakt dat er een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestond dat zich ook in het gebouw boven de kelder losgebonden asbest zou bevinden;

ii. ii) of, bij bevestigende beantwoording van vraag i), een nader onderzoek — meer in het bijzonder een destructief onderzoek dat verenigbaar was met de planning van de renovatie- en leegsloopactiviteiten van Botersloot — door een gemiddelde deskundige op het gebied van asbest de aanwezigheid van losgebonden asbest in het gebouw boven de kelder daadwerkelijk aan het licht zou hebben gebracht;

- benoemt als zodanig:

1.

drs. LC. de Feijter

milieuadviseur

kantooradres: MWH B.V.

[adres 1]

2.

H.J.M. van den Broek

bouwkundig expert/taxateur

kantooradres: Nassau Poort Expertisebureau B.V.

[adres 2]

3.

A. Hulscher

bouwkundig expert/taxateur

kantooradres: Zuid Nederlands Expertisebureau B.V.

[adres 3]

 • -

  benoemt tot raadsheer-commissaris mr. M.Y. Bonneur;

 • -

  bepaalt dat de deskundigen hun onderzoek in beginsel zelfstandig zullen verrichten, doch indien de raadsheer-commissaris daartoe aanleiding ziet, onder diens leiding;

 • -

  bepaalt dat de deskundigen bij het verrichten van hun werkzaamheden naast de normen van hun beroepsgroep(en) tevens de leidraad deskundigen in civiele zaken in acht dienen te nemen; bepaalt dat de deskundigen hun werkzaamheden niet zullen behoeven aan te vangen voordat door Botersloot als voorschot op de nader te bepalen kosten van het deskundigenonderzoek een bedrag van € 10.500,- excl. BTW zal zijn gestort op bankrekeningnummer 19.23.25.795 ten name van MvJ Arrondissement ‘s-Gravenhage, zulks onder vermelding: “voorschot deskundige Gerechtshof ‘s-Gravenhage” alsmede de namen van partijen en het zaaknummer;

 • -

  bepaalt dat de deskundigen hun schriftelijk bericht ter griffie zullen deponeren binnen 3 maanden na de mededeling van de griffier dat het voorschot is ontvangen. Uit dat bericht moet blijken dat de deskundigen partijen in de gelegenheid hebben gesteld opmerkingen te maken en verzoeken te doen waarvan de inhoud eveneens in het bericht vermeld dient te worden;

 • -

  bepaalt dat de deskundige tegelijk met dit bericht een declaratie van loon en kosten ter griffie zal indienen onder vermelding van de namen van partijen en het zaaknummer;

 • -

  wijst partijen erop dat indien zij schriftelijke opmerkingen aan de deskundigen doen toekomen, daarvan terstond een afschrift aan de wederpartij dient te worden verstrekt;

 • -

  bepaalt dat Botersloot het procesdossier binnen een maand na heden aan de deskundigen ter hand zal stellen;

- bepaalt dat de zaak weer zal worden uitgeroepen ter rolle van 15 december 2009 voor memorie na deskundigenbericht aan de zijde van Botersloot;

- bepaalt dat de griffier een afschrift van dit arrest aan de deskundigen zendt;

- houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mrs. M.Y. Bonneur, E.J. van Sandick en H.C. Grootveld en is

uitgesproken ter openbare terechtzitting van 28 juli 2009 in aanwezigheid van de griffier.