Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2008:BD3250

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
03-04-2008
Datum publicatie
05-06-2008
Zaaknummer
05/1395
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep kort geding
Inhoudsindicatie

Bewijslast ten aanzien van het hebben van auteursrecht op een Bollywoodfilm.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ‘s-GRAVENHAGE

Sector handel

Rolnummer : 05/1395

Rolnummer Rechtbank : KG 05/943

arrest van de vijfde civiele kamer d.d. 3 april 2008

inzake

1. de vennootschap onder firma

[appellant 1],

h.o.d.n. Binder Videotheek,

gevestigd te ’s-Gravenhage,

hierna te noemen: [appellant 1],

2. [appellant 2],

wonende te ’s-Gravenhage,

3. [appellant 3],

wonende te ’s-Gravenhage,

appellanten,

hierna ook gezamenlijk te noemen: [appellanten],

procureur: mr. E.J.W.F. Deen,

tegen:

1. de vennootschap naar vreemd recht

DHARMA PRODUCTIONS PRIVATE LTD.,

gevestigd te Mumbai, India,

hierna te noemen: Dharma,

2. [geïntimeerde 2],

h.o.d.n. Etnolife Diensten,

wonende te Schiedam,

hierna te noemen: [geïntimeerde 2],

geïntimeerden,

hierna ook gezamenlijk te noemen: Dharma c.s.,

procureur: mr. E. Kars.

Verder verloop van het geding

Na het in deze zaak op 18 oktober 2007 gewezen tussenarrest hebben partijen ieder een akte genomen. Daarbij hebben [appellanten] het procesdossier in eerste aanleg, en Dharma c.s. de op 24 oktober 2007 door de rechtbank ’s-Gravenhage in de bodemzaak gewezen uitspraak in het geding gebracht.

Vervolgens hebben partijen, Dharma c.s. onder overlegging van haar procesdossier, arrest gevraagd.

Beoordeling van het hoger beroep

1. Gelet op de door partijen genomen aktes beschikt het hof thans ook over de pleitnota met producties zijdens [appellanten] Verder gaat het hof er, bij gebreke van enige aanwijzing voor het tegendeel, vanuit dat de bij memorie van antwoord overgelegde producties dezelfde zijn als die, welke in eerste aanleg door Dharma c.s. zijn overgelegd.

2. Verder hebben Dharma c.s. overgelegd het op 24 oktober 2007 door de rechtbank

’s-Gravenhage tussen – onder andere – partijen gewezen vonnis in de bodemprocedure. De rechtbank heeft daarin, voor zover van belang, Dharma c.s. opgedragen te bewijzen dat Dharma producent van de film “Kaal” is, althans auteursrechthebbende, en voorts dat [appellanten] DVD’s van de film “Kaal” met Franse ondertiteling hebben verkocht of verhuurd.

3. Dharma c.s. stellen dat Dharma als producent het auteursrecht heeft op de Bollywood-film “Kaal”. Dharma c.s. stellen voorts bij overeenkomst van 15 maart 2005 aan [geïntimeerde 2], h.o.d.n. Etnolife Diensten, een licentie te hebben verschaft voor het geografische gebied van Nederland, voor een periode van drie jaar. In de, als productie IIc bij memorie van antwoord overgelegde, overeenkomst is het volgende vermeld. Artikel 2.1:

“Licensor hereby grants to Licensee the sole and exclusive Videogram Rights

for Home Viewing in respect of the Said Film only within the Territory during the Term. (…).”

In artikel 1.1 zijn “Videogram Rights” gedefinieerd als:

(…) the exclusive license to manufacture, sell and distribute the Video cassettes in the VHS format and the Video discs in the Video Compact Disc and Video Disc in Digital Versatile Disc format for Home Viewing only with no English sub-titles or any other language sub-titles except DUTCH language sub-titles.”

In artikel 1.1 is “Territory” gedefinieerd als:

“(…) the territory of the NETHERLANDS comprising of Dutch speaking Luxembourg and Dutch speaking Belgium as understood in the Indian film trade.”

4. Dharma c.s. stellen dat [appellanten] inbreuk maken op hun auteursrecht, respectievelijk licentie, door in de door hen geëxploiteerde videotheek kopieën van de film “Kaal” te verkopen, dan wel te verhuren, welke niet afkomstig zijn van Etnolife. Het betreft volgens Dharma c.s. kopieën met een Franse ondertiteling. Voorts hebben Dharma c.s. in eerste aanleg tevens gesteld dat [appellanten] zich door voormelde handelwijze schuldig maken aan een onrechtmatige daad jegens hen. De Voorzieningenrechter heeft de vorderingen, gebaseerd op de gestelde inbreuk op het auteursrecht, grotendeels toegewezen. De op onrechtmatige daad gebaseerde vorderingen heeft de Voorzieningenrechter afgewezen. Alleen [appellanten] zijn in hoger beroep gekomen van dit vonnis; de op onrechtmatige daad gebaseerde vorderingen zijn derhalve niet meer aan de orde. Ook overigens hebben Dharma c.s. zich niet meer op deze grondslag beroepen.

5. [appellanten] hebben drie grieven aangevoerd. De meest verstrekkende stelling is vervat in grief II, zodat het hof deze als eerste zal beoordelen. In deze grief betwisten [appellanten] dat Dharma het auteursrecht op de film “Kaal” heeft. [appellanten] wijzen erop dat op de exemplaren van de film die door KMI worden verkocht staat dat Sony BMG Music Entertainment van de eigenaar een licentie heeft verkregen. Dharma c.s. stellen daar tegenover dat Dharma authentieke bescheiden met betrekking tot haar auteursrecht heeft overgelegd.

6. Volgens artikel 45d van de Auteurswet 1912 worden, tenzij de makers en de producent schriftelijk anders zijn overeengekomen, de makers van een filmwerk geacht het recht op onder meer openbaarmaking en verveelvoudiging van dat werk aan de producent te hebben overgedragen. Het auteursrecht op een film komt derhalve in beginsel toe aan de producent van die film. Dharma c.s. stellen dat Dharma als zodanig moet worden aangemerkt. Ter onderbouwing van die stelling hebben zij een kopie van een overeenkomst overgelegd, waarbij Dharma aan Sewnarain een licentie verschaft voor het grondgebied Nederland, als nader in die overeenkomst omschreven. Ander bewijsmateriaal hebben zij niet overgelegd. In het bijzonder is bij het hof geen videoband of DVD gedeponeerd, waaruit het gepretendeerde recht zou kunnen blijken. Daar tegenover hebben [appellanten] stukken overgelegd waaruit valt af te leiden dat twee personen, genaamd [betrokkene 1]en [betrokkene 2], de film hebben geproduceerd. Mitsdien kan, te meer nu ook in de bodemzaak het gestelde auteursrecht onderwerp is van bewijslevering zijdens Dharma c.s., in dit kort geding niet – ook niet voorlopig - worden aangenomen dat Dharma het auteursrecht op de film heeft.

7. Ten overvloede overweegt het hof, naar aanleiding van grief III, dat Dharma c.s. vooralsnog evenmin voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat [appellanten], zoals door Dharma c.s. aan hun vorderingen ten grondslag wordt gelegd, DVD’s van de film “Kaal” met Franse ondertiteling hebben verkocht of verhuurd. In dit verband hecht het hof betekenis aan de door [appellanten] bij hun memorie van grieven overgelegde verklaringen, waarin door klanten van de door [appellanten] gedreven videotheek wordt aangegeven dat de door hen bij die videotheek gehuurde DVD’s van de film “Kaal” van een Engelse ondertiteling waren voorzien, alsmede aan de omstandigheid dat de rechtbank ook ten aanzien van de hier bedoelde stelling bewijslevering aan Dharma c.s. hebben opgedragen.

8. Nu in dit kort geding voor bewijslevering met betrekking tot voornoemde stellingen geen plaats is, slaagt het hoger beroep en behoeft de eerste grief van [appellanten] geen bespreking meer. Het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd en de vorderingen van Dharma c.s. zullen worden afgewezen. Daarbij zullen Dharma c.s. in de kosten van het geding worden veroordeeld.

Beslissing

Het hof

vernietigt het vonnis waarvan beroep voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen en, opnieuw recht doende: wijst de vorderingen van Dharma c.s. af;

veroordeelt Dharma c.s. in de kosten van geding in beide instanties, aan de zijde van [appellanten] gevallen, voor wat betreft de procedure in eerste aanleg begroot op € 251,- aan griffierechten en € 816,- aan salaris procureur en voor wat betreft het hoger beroep tot op heden begroot op € 364,91 aan verschotten en € 1.341,- aan salaris procureur (1,5 punten in tarief II).

Dit arrest is gewezen door mrs. J.C. Fasseur-van Santen, A.D. Kiers-Becking en

T.H. Tanja-van den Broek en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 3 april 2008 in aanwezigheid van de griffier.