Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2008:BC7253

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
05-03-2008
Datum publicatie
20-03-2008
Zaaknummer
1848-H-06
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Deskundigenkosten worden vergoed ook al is opdracht niet optimaal uitgevoerd. Benoeming nieuwe deskundige. Taxatie woningen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ‘s-GRAVENHAGE

Familiesector

Uitspraak : 5 maart 2008

Rekestnummer. : 1848-H-06

Rekestnr. rechtbank : FA RK 05-7378

[appellant],

wonende te Delft,

verzoeker, tevens incidenteel verweerder, in hoger beroep,

hierna te noemen: de man,

procureur mr. J. Dongelmans,

tegen

[verweerster],

wonende te Delft,

verweerster, tevens incidenteel verzoekster, in hoger beroep,

hierna te noemen: de vrouw,

procureur mr. A.M. de Deken.

HET VERDERE PROCESVERLOOP IN HOGER BEROEP

Het hof verwijst voor de loop van het geding naar zijn tussenbeschikking van 23 januari 2008, waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast dient te worden beschouwd. Bij deze beschikking heeft het hof een aanvullend voorschot ter dekking van de kosten van de deskundige de heer Lukaart RA vastgesteld.

Bij brief van 18 september 2007 zijn bij het hof de taxatierapporten betreffende de panden [in] Delft bij het hof ingekomen. Bij deze brief is voorts de declaratie van de taxateur aan het hof toegezonden.

Partijen zijn door het hof in de gelegenheid gesteld zowel op de taxatierapporten als op de declaratie te reageren.

Op 15 februari 2008 heeft het hof het deskundigenbericht van de deskundige de heer Lukaart RA ontvangen.

Vervolgens heeft op 20 februari 2008 een regiezitting plaatsgevonden, van welke zitting afzonderlijk proces-verbaal is opgemaakt.

BEOORDELING VAN HET PRINCIPALE EN HET INCIDENTELE HOGER BEROEP

1. Ter zitting van 20 februari 2008 heeft mr. Dongelmans het hof verzocht om, gezien het feit dat er bij de taxatie van de beide panden in Delft enkele fouten zijn gemaakt, een nieuwe taxateur te benoemen om beide panden opnieuw te taxeren. Mr. de Deken heeft zich hiermee akkoord verklaard. De raadsheer-commissaris heeft de advocaten hierop meegedeeld geen aanleiding te zien de declaratie van de eerder benoemde taxateur betreffende de reeds verrichte taxaties niet te betalen. Zowel mr. Dongelmans als mr. de Deken hebben zich hiermee akkoord verklaard.

2. Nu het hof de door de taxateur overgelegde declaratie redelijk acht, stelt het hof hierbij de vergoeding van de taxateur vast op hetgeen door hem is verzocht.

3. Het hof zal de hierna te noemen heer D. Boonstoppel, makelaar te Delft, als taxateur benoemen, teneinde de panden gelegen [te] Delft opnieuw te taxeren.

4. Het hof verzoekt de taxateur een onderzoek in te stellen en rapport uit te brengen ter beantwoording van de volgende vraag:

- wat is de waarde van de woning, staande en gelegen [te] Delft, en de woning, staande en gelegen [te] Delft, in het vrije en economische verkeer, vrij van recht van gebruik of bewoning, per datum 1 januari 2007.

De taxateur wordt verzocht alle opmerkingen die hij overigens van belang acht in zijn schriftelijk bericht te vermelden. Voorts dient de taxateur hoor en wederhoor toe te passen alvorens zijn definitieve rapport aan het hof toe te zenden. Uit het taxatierapport moet blijken dat partijen in de gelegenheid zijn gesteld opmerkingen te maken en verzoeken te doen.

5. De taxateur dient zijn taxatierapport met redenen omkleed en ondertekend en voor zover mogelijk vergezeld van relevante en schriftelijke bescheiden, vóór 19 april 2008 aan het hof te doen toekomen. Partijen zullen na ontvangst door het hof in de gelegenheid worden gesteld op dit taxatierapport te reageren.

6. Partijen hebben met betrekking tot de eerdere taxaties een bedrag van in totaal € 3.000,- als voorschot ter griffie van het hof gedeponeerd. Van dit voorschot resteert, na voldoening van de declaratie van de eerder door het hof benoemde taxateur, een bedrag van € 1.830,82. Dit voorschot voldoet voor de thans benoemde taxateur, zodat de griffier van het hof de taxateur per datum beschikking zal meedelen dat hij met zijn werkzaamheden kan beginnen.

7. Het hof zal zorgdragen voor de verzending van een fotokopie van deze beschikking en een begeleidend schrijven aan de taxateur.

8. Derhalve wordt als volgt beslist.

BESLISSING OP HET PRINCIPALE EN HET INCIDENTELE HOGER BEROEP

Het hof:

stelt de kosten van het deskundigenbericht vast op € 1.169,18 (inclusief btw) en gelast de griffier van dit hof dit bedrag aan de taxateur te voldoen ten laste van het in deze zaak onder de griffier rustende voorschot ten behoeve van een taxateur van € 3.000,-;

gelast de griffier het restant van het voorschot onder zich te houden, teneinde hieruit de kosten ten behoeve van de nieuwe taxateur te voldoen;

benoemt tot taxateur de heer D. Boonstoppel, werkzaam bij Hof van Delft Makelaardij B.V., Spoorsingel 45, Postbus 617, 2600 AP Delft, telefoonnummer 015-2126426, RMT 06.609.0813;

bepaalt dat de taxateur zijn rapport met redenen omkleed vóór 19 april 2008 toezendt aan de griffier van dit hof, onder vermelding van rekestnummer 1848-H-06;

bepaalt dat uit het taxatierapport moet blijken dat partijen bij het onderzoek in de gelegenheid zijn gesteld opmerkingen te maken en verzoeken te doen;

draagt de griffier op een kopie van deze beschikking met een begeleidend schrijven aan de taxateur toe te zenden;

houdt de zaak pro forma aan tot 26 april 2008;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Deze beschikking is gegeven door mrs. Labohm, Dusamos en Burgers, bijgestaan door mr. Buiting als griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 5 maart 2008.