Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2007:BA1533

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
16-02-2007
Datum publicatie
27-03-2007
Zaaknummer
C04/1417
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Mocht de werknemer in redelijkheid vertrouwen op bepaalde verstrekte informatie van de werkgever met betrekking tot zijn pensioenaanspraken? Heeft de werkgever voldoende "tegensignalen" afgegeven?

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Uitspraak: 16 februari 2007

Rolnummer: 04/1417

Zaaknummer rechtbank: 471037/CV EXPL/03/Pv

HET GERECHTSHOF TE ’S-GRAVENHAGE,

negende civiele kamer, heeft het volgende arrest gewezen in de zaak van

UNILEVER NEDERLAND B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

appellante,

hierna te noemen: Unilever,

procureur: mr. R.A.A. Duk,

tegen

[WERKNEMER],

wonende te [X],

geïntimeerde,

hierna te noemen: [Werknemer],

procureur: eerst mr. W. Taekema, thans mr. H.J.A. Knijff.

Het verloop van het geding (vervolg)

Na het tussenarrest van 21 oktober 2005 hebben partijen diverse stukken in het ge-ding gebracht en zijn getuigen gehoord: op 26 januari 2006 in de enquête de heer [X] en mevrouw [Y], op 16 mei 2006 in de contra-enquête de heer [Z]. Daarna is door elk van partijen een memorie na enquête (met producties) genomen. Tot slot hebben partijen de stukken overgelegd en (opnieuw) arrest gevraagd.

In het procesdossier van [Werknemer] ontbreekt de "akte tot het in het geding brengen van stukken" (met producties) van 22 mei 2003.

De beoordeling van het hoger beroep (vervolg)

1. Het hof blijft bij hetgeen in voormeld tussenarrest is overwogen en beslist en overweegt voorts als volgt.

2. In het tussenarrest is Unilever toegelaten te bewijzen "dat [Y] aan [Werknemer] tij-dens haar overleg met hem duidelijk heeft gemaakt dat bij beëindiging "at com-pany request" sprake was van een "kunstterm", dat het daarbij ging om een zoge-heten ex gratiaverhoging van het pensioen als vorm waarin de afvloeiingsregeling naar En-gels recht werd getroffen en dat daarop uitsluitend aanspraak bestond bij een af-vloei-ingsregeling naar Engels recht".

3. Naar het oordeel van het hof heeft Unilever niet aan voormelde bewijsopdracht voldaan en is hetgeen wel is komen vast te staan (zie daarover hierna) onvoldoen-de om ten aanzien van het pensioen van [Werknemer] tot een ander oordeel te komen dan waartoe de rechtbank kwam. Daartoe wordt als volgt overwogen.

3.1. Zoals in het tussenarrest sub 2.2. is overwogen, bevat de brief van 25 juni 1998 van de Corporate Pensions Division aan [Werknemer] onder meer de navolgende tekst:

"It is guaranteed that on your eventual retirement or termination from Concern service you or your dependants will receive the same gross benefits as you would have received if you had remained employed in the United Kingdom for the whole of your Concern service. These be-nefits will be inclusive of any other rights (including State benefits) you have acquired whilst a Unilever expatriate."

Hieruit blijkt, kort gezegd, dat voor [Werknemer] (materieel) de "Engelse" aanspraken op pensioen van toepassing zouden blijven.

3.2. De pensioenaanspraken waarop [Werknemer] (in ieder geval) aanspraak kon maken zijn - blijkens de verklaring van [Y] - vastgelegd in een zgn. SERA Letter, welke afkorting staat voor Senior Executives Retirement Arrangements. Dit is door Unile-ver en [Werknemer] niet weersproken, zodat het hof van de juistheid daarvan uitgaat.

3.3. Het hof heeft Unilever in het kader van de getuigenverhoren verzocht om die SERA Letter in het geding te brengen. Unilever heeft bij conclusie na enquête onder meer overgelegd de zgn. 1999 SERA Letter van maart 1999 met de daarin aange-kondigde Appendix daarbij, en heeft zich daarbij ook op de inhoud daarvan beroe-pen. Blijkens de daarbij overgelegde, door [Werknemer] ondertekende, "FORM OF AC-CEP-TANCE" kwam de 1999 SERA Letter in de plaats van de voordien geldende "Existing SERA Letters".

3.4. De 1999 SERA Letter telt in totaal 18 bladzijden en daarop is na "Yours sincerely" boven de handtekening vermeld "MRS S.C. [Y], UK Pensions Department", en be-vat voorts onder meer de volgende tekst:

- in artikel 3. onder "Voluntary retirement on or after age 50":

"If you give your Employer one year's written notice of your intention to retire from Service […] the Employer will pay whatever supplementary pension is required to bring your total retirement pension […] from all sources in respect of your service and […] up to the following percentage […] of your Final Pensionable Pay: "

- in het daaronder vermelde staatje is bij leeftijd 53 het percentage 35 vermeld.

- in artikel 4. onder "Retirement at or after age 60 at the Employer's request":

"If your Employer, by notice in writing, requests you tot retire from Service on or after your 60th birthday and on a date not less than one year after the date of such notice, the Emplo-yer will pay whatever supplementary pension is required to bring your total retirement pen-si-on […] from all sources […] up to two-thirds of your Final Pensionable Pay."

- in artikel 6. onder "Leaving service before age 60 with a deferred pension":

"6.1. If you leave Service:

? before age 50, or

? on or after your 50th birthday without giving (or before expriry of) the notice periode required by paragraph 3 above and before your 60th birthday,

with, in either case, an entitlement under the USF Rules to a deferred pension, you will be entitled (…)"

3.5. Voormelde Appendix, waarnaar in 1999 SERA Letter uitdrukkelijk wordt verwe-zen onder het kopje "Additional information", telt 2 bladzijden en vermeldt onder meer als volgt:

- bij punt 8. "Further information":

"Further information about the 1999 SERA Letter is available and enquiries, generally or about entitlement to benefit, should be addressed tot the U.K. Pensions Department at Uni-lever House […] (please contact Mrs. [Y] of Mr. [A] in the first instance)."

3.6. Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat de 1999 SERA Letter met appendix Ha-wes als de (eerst) aangewezen persoon wordt aangemerkt om nadere informatie ter zake te verkrijgen en voorts dat daarin de termen "voluntary" en "at […] request" wor-den gehanteerd op een wijze die in lijn is met het gewone taalgebruik.

3.7. In de concept beëindigingsovereenkomst zoals deze in juni 2001 door [X] aan [Werknemer] - die volgens eigen zeggen en blijkens de verklaring van [X] voordien reeds had geko-zen voor afvloeiing naar Nederlands recht - wordt voor-ge-legd wordt sub 2.b als volgt vermeld:

"In respect of the employment contract and / or the termination of the same Unilever shall vis-à-vis [Werknemer] comply with all obligatins arising from the Pension Scheme (including life insurance). This will be dealt with by Central Pensions Department in London."

3.8. Blijkens de verklaring van [Y] heeft zij tijdens telefoongesprekken met [Werknemer] in de periode april t/m juni 2001 uitsluitend in globale bewoordingen uitgelegd dat er "company request terms" waren die uitgingen boven hetgeen in de SERA Letter was verwoord, alsmede dat de optie bestond om dit lump sum, benefits of een combina-tie van die twee te laten zijn. Voorts heeft zij verklaard, zakelijk weergegeven, dat dit een uitgewerkte regeling betreft die zoveel mogelijk geheim gehouden wordt.

3.9. [Y] heeft, blijkens de door haar afgelegde getuigenverklaring, half juni 2001 van [B] [hof: [B], employee relations lawyer in dienst van Unilever; "[B]"] het verzoek gekregen om toezending van een "statement of benefits of ear--ly retirement at company re-quest per eind juni 2002". Zij heeft die statement op 19 juni 2001 gemaakt en aan [B] en [X] gestuurd. Blijkens [Y]' ver-kla-ring meld-de [Werknemer] haar in augustus 2001 dat hij van [X] daarvan een kopie had ontvangen en heeft zij zich door het stellen van controlevragen ervan over-tuigd dat het inderdaad om hetzelfde stuk ging. Een en ander is door geen van par-tijen weersproken, zodat het hof van de juistheid daarvan uitgaat. Dit statement luidt als volgt:

"MR [WERKNEMER]

Provisional forecast of immediate benefits based on retirement at Company request on 30th June 2002 and final pensionable pay of £140,169 (includes bonus allowance).

Retirement Pension £71,962 a year to age 65

£68,366 a year from age 65

Widow Pension Insurance £34,183 a year

Notes:

1. Benefits based on overall UK terms so inclusive of rights for overseas service.

2. There will be the option to convert some of the above pension into a tax free Lump Sum.

MRS [Y]

UK Pensions Department

19.6.2001"

3.10. Gesteld noch gebleken is dat aan [Werknemer] - in het kader van het aan hem ver-strek-ken van voormeld statement - op enigerlei wijze is gemeld dat dit de regeling bij keuze voor afvloeiing Engels recht betrof, zodat het hof het ervoor houdt dat dit niet is ge-beurd.

3.11. De in het tussenarrest sub 2.7 t/m 2.11 geciteerde e-mailberichten die tussen [Werknemer] en [Y] zijn verstuurd vermelden bij "Subject" steeds "pension". Daarin is geen sprake van enig voorbehoud ten aanzien van de toepasselijkheid van de ver-strekte gegevens (zoals bijvoorbeeld "alleen ingeval van afvloeiing naar Engels recht") en/of enige waarschuwing dat de woorden "at company request" (o.i.d.) een andere betekenis hebben dan de gebruikelijke, ook in de 1999 SERA Letter gehan-teerde, betekenis.

3.12. In de in het tussenarrest sub 2.12. geciteerde e-mail van [Werknemer] aan [Y] van 1 oktober 2001 met als onderwerp "My project" is als volgt opgenomen:

"I am sending you this from the office to save time but would appreciate your reply at home.

We are very close now to putting together an agreement. In order to do that my lawyer has asked for a pro forma of what my pension rights, life cover etc. will be. The structure we are now homing in on is either

a) garden leave from say end October and leave Unilever's employment 31/12/01

or

b) handover untill 31/12/01, leave Unilever's employment on that date.

I am stating both of these in case they are different for your purposes."

3.13. In de in het tussenarrest sub 2.13. geciteerde e-mail van [Y] aan [Werknemer] van 2 oktober 2001 antwoordt zij als volgt:

"As promised in our conversation today I attach a statement showing a benefit forecast ba-sed on the position at the end of October 2002 and trust this is sufficient for your needs. You will see it is similar format tot the original one but as Geert-Jan [hof: [X]] has asked me to give you terms for both "company request" and "voluntary" I have put them on the one statement. I am also sending it to him and in view of your further email after we spoke I am about put the signed original on the faxmachine to you."

3.14. De hierboven bedoelde statement als geciteerd in het tussenarrest sub 2.14. luidt als volgt:

"MR [WERKNEMER]

Provisional forecast of immediate benefits based on retirement on 31st October 2002 and final pensionable pay of £140,169 (includes bonus allowance).

Company Request Settlement

Retirement Pension £72,888 a year from 1st Nov 2002 to age 65

£68,891 a year from age 65

Widow Pension Insurance £34,445 a year

Voluntary Retirement

Retirement Pension £51,862 a year from 1st Nov 2002 to age 65

£47,865 a year from age 65

Widow Pension Insurance £23,932 a year

Notes:

1. Assuming service ends before 31st October 2002 there will also be compensation for short notice.

2. Benefits based on overall UK terms so inclusive of rights for overseas service.

3. There will be the option to convert some of the above pension into a tax free Lump Sum.

MRS S C [Y]

UK Pensions Department

2.10.2001"

3.15. Het hof heeft voorts acht geslagen op de navolgende citaten van (gedeelten van) de hierna vermelde e-mails:

a) 12 juni 2001 van [B] aan [C]:

"Subject: sera

(…)

At this moment our Dutch personnel director, [X] is handling the redundancy of Mr [Werknemer], who has an English SERAletter.

As we are negotiating his redundancy package at the moment we wonder what the conse-quences are of the SERA letter as Mr [Werknemer] is now over 50. (Birth date 10.05.49.)

Could you give us the necessary information and figures? I understand that the SERA in the UK is part of the pension scheme."

b) 15 juni 2001 van [Y] aan [B]:

"Subject: .. sera

(…)

[C] has sent me your message as I am responsible for the pension arrangements of UK SERA members and also calculate their redundancy terms. As I have already quoted a company request settlement for [Werknemer] [Werknemer] and given the details to Terry [D] I am copying him …"

c) 18 juni 2001 van [B] aan [D]:

"Subject: … sera

(…)

"[X] has an appointment with NAS [hof: afkorting voor [Werknemer]] early Wednes-day morning. We asked for information about the English SERA to UK pensions department and, as you can see below, mrs. [Y] informed me that you have all the information avai-lable regarding the SERA at the company's request. We would like to have the details before the meeting with NAS (…) ."

d) 19 juni 2001 om 11:56 uur van [D] aan [B] en [Y]:

"Could you please call [hof: [B]] and try to give her the information she needs. I think if I get involved in the technicalities of this I will just confuse it.

My only point is that we must only pay [Werknemer] once. He should be clear that that he cannot ha-ve an enhanced severance deal in the Netherlands and a company funded ER [hof: early retirement] package from Sera in the UK.

As the meeting is tomorrow It would be helpful if you could do this today."

e) 19 juni 2001 om 18.21 uur van [Y] aan [B], cc. [D] en [X]:

"Following our conversation this afternoon I attach the statement already sent to you by fax and confirm the signed original is in the post to you. As agreed it only shows the target be-ne-fits at 30th June 2002 all in pension form as with the time constraint I did not stop to calcu-la-te the Lump Sum option but I have referred to it in the footnotes.

I confirm that as an UK SERA member over age 50 the company request settlement is an immediate pension payable from the end of the 12 month notice period. It includes an en-han-cement of the voluntary retirement pension and therefore there is a cost to the Company which for this example is about GBP400,000. As Terry had said this is the UK settlement so it is not in addition to a Dutch compensation package. I hope therefore I have provided sufficient information for the meeting tomorrow (…)."

f) 21 september 2001 van [E] aan [X]:

"[Werknemer] has spoken with both [Y] (UK Pensions Department) and myself today.

I am worried that we may be at risk of negotiating both a Dutch and a UK settlement, rather than one or the other.

The retirement benefits quoted by [hof: [Y]] back in June, and which I understand [Werknemer] has now a copy of, are based on an enhanced pension because [Werknemer] is leaving at com-pany request. This is the full UK severance package. If you are negotiating a further lump sum to reflect normal Dutch terms, this would be giving him two deals, not one.

Also, in the UK, [Werknemer] would be entitled to 12 months notice under his employment contract. We need to ensure that your settlement explicitly includes, or is agreed to have excluded an entitlement to, this notice, because this would add very substantially to the cost.

I may be worrying unnecessarily, but I thought I would alert you to this fear, before a deal was finalised."

g) 24 september 2001 van [X] aan [E], cc. [D] en [B]:

"Yes, [Werknemer] is negotiating the Dutch terms, so it is important that he is informed about what that means for his pension."

h) 24 september 2001 van [D] aan [X] en [E], cc. [B] en [Y]:

"If you make clear to him that it is one or the other but not both,we can write to him and tell him is UK terms; these will not be enhanced in any way if he gets a Dutch settlement."

i) 24 september 2001 van [X] aan [D] en [E], cc. [B] en [Y]:

"To my best knowledge it is clear to [Werknemer] that it is one or the other. So what he should get from the UK is two separate statements:

-What he gets if he leaves under Dutch law

-What he gets if he leaves under UK law

If Geoff [hof: [E]] sents this to him copying me I will answer possible questions of [Werknemer] regarding this."

j) 2 oktober 2001 van [Y] aan [X], [D] en [E], cc. [B]:

"As you may know Geoff is on holiday and as I have prepared a statement of the voluntary terms (…) it is attached plus the signed original is in the post to you. You will see is is the same format as the Company request forecast I sent to Wijnie [hof: [B]] last June and again I have used a retirement date of 30th June 2002. I realise this will not be the final date but assume you want to see the direct comparison between 'voluntary' and 'company re-quest'

Meanwhile [Werknemer] has also asked for statements based on notice expiring at the end of Octo-ber 2002 so I am about tot do those and will copy you (…)."

3.16. Uit de afgelegde getuigenverklaringen blijkt dat geen van de getuigen met zoveel woorden aan [Werknemer] heeft medegedeeld dat de term "at company request" een "kunstterm" is waarmee iets anders dan in het gewone spraakgebruik c.q. de in de 1999 SERA Letter gehanteerde betekenis wordt bedoeld. Dat geldt evenzo met betrekking tot de term "voluntary retirement".

3.17. Nu geen van partijen heeft gesteld dat de hierboven sub 3.4. geciteerde rege-ling van artikel 6 van de 1999 SERA Letter (in beginsel) op [Werknemer] van toepassing zou zijn, gaat het hof er - mede gelet op hetgeen aldaar in artikel 6.1. is verwoord -van uit dat dit niet het geval is. Aldus is in de 1999 SERA Letter geregeld waarop in het geval van [Werknemer] aanspraak bestaat, te weten - kort gezegd - bij ontslagname door de werknemer op of na het bereiken van de 50-jarige leeftijd, mits met inacht-neming van een opzegtermijn van een jaar (zie artikel 3), alsmede bij vertrek na schriftelijk verzoek daartoe van de werkgever op of na het bereiken van de 60-jarige leeftijd, mits tenminste een jaar is gelegen tussen dat verzoek en uitdiensttreding (zie artikel 4). Aldus is in de 1999 SERA Letter niet uitdrukkelijk geregeld op welk pen-sioen aanspraak bestaat in de situatie waarin [Werknemer] - zoals in dit geval - op initi-a-tief van de werkgever moest vertrekken bij een leeftijd tussen 50 en 60 jaar. En als dat bij navraag bij [Y] van het UK Pensions Department blijkt neer te komen op een percentage dat ergens ligt tussen dat wat voor de wel expliciet geregel-de geval-len als voormeld uitkomt, dan behoeft dat naar het oordeel van het hof bij [Werknemer] geen enkele twijfel omtrent de toepasselijkheid daarvan te wekken.

3.18. Voorts speelt in dit verband een rol dat [Werknemer] meende op onheuse wijze door Unilever, althans zijn laatstelijk direct leidinggevende de heer Haars, te zijn behan-deld. Uit hetgeen [Z] als getuige heeft verklaard blijkt naar het oordeel van het hof dat hij [Werknemer] in die mening enigszins steunde. In een dergelijk geval be-hoeft een ruime regeling - onweersproken komt het verschil tussen de SERA-aan-spraken bij "voluntary retirement" en hetgeen [Y] ten aan-zien van de "company request" regeling meedeelde, tezamen met hetgeen als be-ëindigingsvergoeding werd uitonderhandeld, neer op een vergoeding op basis van de zgn. kantonrech-ters-formule met factor C = 1,4 à 1,5 - bij [Werknemer] "geen bellen te doen rinkelen".

3.19. Naar het oordeel van het hof heeft als uitgangspunt te gelden dat Unilever ge-houden was om [Werknemer] - die door haar daartoe naar het UK Pensions Department van het Unilever concern werd verwezen - juist en ondubbelzinnig te informeren en [Werknemer] mocht ervan uitgaan dat dit feitelijk ook gebeurde. In het licht van de feitelijke gang van zaken zoals uit de hierboven en in het tussenarrest geciteerde e-mails en de afgelegde getuigenverklaringen blijkt, kan die informatie in dit geval aan Unilever worden toegerekend.

3.20. Uit hetgeen [Y] heeft verklaard omtrent hetgeen zij in het telefoongesprek van augustus 2001 aan [Werknemer] heeft gezegd - namelijk dat hij vroeg of er een relatie was tussen hetgeen hij in Nederland onderhandelde en hetgeen zij hem om-trent de company request regeling mededeelde - kan naar het oordeel van het hof niet wor-den afgeleid dat dit zodanig specifiek was dat [Werknemer] dit niet, zoals hij heeft aange-voerd, heeft kunnen en mogen begrijpen als zijnde uitsluitend van toe-pas-sing op het vol-gens hem op dat moment tussen hem en [Y] besproken as-pect "opzegter-mijn" (het expliciet daarop gerichte onderdeel van de vordering van [Werknemer] is door de rechtbank afgewezen). Ook [E] maakt blijkens zijn hierboven sub 3.15. onder f) geciteerde e-mail zo'n onderscheid.

3.21. Ook uit hetgeen [Y] heeft verklaard omtrent hetgeen zij in het telefoonge-sprek van september 2001 heeft gezegd - te weten "you don't get both" zonder zich de woorden die zij heeft gebruikt te kunnen herinneren - en haar vermelding op de uitgeprinte versie van haar e-mail van 18 september 2001 - te weten dat zij het ver-schil tussen de UK voluntary terms en de company request terms aan [Werknemer] heeft uitgelegd - is nog steeds onvoldoende specifiek om aan te merken als een voor [Werknemer] voldoende duidelijke waarschuwing dat hij bij een in Nederland uitonderhan-del-de regeling met be-ëindigingsvergoeding naar Nederlands recht, in het geheel geen recht zou hebben op de - zonder enig voorbehoud ter zake schriftelijk uiteen-ge-zette - com-pany request regeling.

3.22. Bij een en ander is in aanmerking genomen dat [Werknemer] - zoals door de verkla-ring van [X] ook wordt beaamd - reeds in juni 2001 feite-lijk heeft gekozen voor afvloeiingsregeling naar Nederlands recht, alsmede dat de con-cep-ten voor een beëindigingsovereenkomst ook steeds op die leest zijn geschoeid. Voorts is gesteld noch ge-bleken dat [Y] - mede gelet op het geen hierboven sub 3.6. is over-wo-gen - uit hetgeen [Werknemer] haar heeft gezegd en gevraagd kon en mocht afleiden dat [Werknemer] haar uitsluitend benaderde om te onderzoeken wat het verschil tussen af-vloei-en naar Nederlands of naar Engels recht voor hem zou betekenen.

3.23. De verklaring van [X] legt amper gewicht in de schaal. Immers, daaruit blijkt dat hij zelf hooguit een vaag en onvolledig beeld had van wat onder de SERA re-geling moest worden verstaan, zodat het hof niet aannemelijk acht dat zijn verwij-zing daarnaar voor [Werknemer] - die reeds een SERA Letter had en een toezegging dat zijn pensioen volgens de Engelse rege-ling zou worden opgebouwd - een rele-vante "signaalfunctie" heeft had.

3.24. Het hierboven sub 3.12. geciteerde verzoek van [Werknemer] laat aan duidelijkheid niets te wensen over: men staat op het punt tot overeenstemming te komen en zijn advocaat wil een opgave van wat zijn pensioenrechten zullen zijn. Dit biedt naar het oor-deel van het hof geen enkele basis voor de veronderstelling dat [Werknemer] (nog) bezig is met onderzoek naar het verschil tussen afvloeiien naar Nederlands of naar Engels recht. Het alsdan zonder nadere toelichting of voorbehoud verstrekken van de geac-tualiseerde opgave van het pensioen volgens de "company request" regeling teza-men met - onweersproken voor het eerst - de bedragen bij "voluntary retirement" is naar het oordeel van het hof dan - al hetgeen hierboven is overwogen daarbij in onderlinge samenhang mede in aanmerking genomen - voldoende basis voor, zoals [Werknemer] heeft aangevoerd, het door Unilever te honoreren vertrouwen dat hij bij tot-stand-koming van die overeen-stem-ming inderdaad op de daarin vermelde company request bedragen aanspraak zal hebben.

4. Met betrekking tot de vordering ter zake van buitengerechtelijke kosten over-weegt het hof als volgt. De rechtbank heeft toegewezen het door [Werknemer] gevorderde forfaitaire bedrag conform "Voorwerk II". Gesteld noch gebleken is dat ter zake een onjuist bedrag is gehanteerd. Voorts is door Unilever niet (gemotiveerd) weerspro-ken dat er gedu-rende acht maanden voorafgaand aan de inleidende dagvaarding correspondentie tussen de respectievelijke advocaten is gevoerd, zoals door [Werknemer] bij conclusie van repliek sub 25. is verwoord. Het financiële belang van de zaak en de mate van complexiteit in aanmerking nemende ziet het hof dan ook geen reden om dit bedrag niet toewijsbaar te achten.

6. Hetgeen hierboven is overwogen leidt ertoe dat de grieven falen en dat het vonnis van de rechtbank zal worden bekrachtigd. Unilever zal als in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding in hoger beroep.

De beslissing

Het hof:

- bekrachtigt het vonnis van de rechtbank Rotterdam, sector kanton, locatie Rotterdam, van 1 juli 2004, gewezen tussen partijen;

- veroordeelt Unilever in de kosten van het geding in hoger beroep, tot op dit arrest aan de zijde van [Werknemer] begroot op € 241,= aan verschotten en € 11.685,= aan salaris procureur;

- verklaart voormelde kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.H. de Wild, A.A. Schuering en M.H. van Coe-verden en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 16 februari 2007 in aan-wezigheid van de griffier.