Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2006:AV1449

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
10-02-2006
Datum publicatie
10-02-2006
Zaaknummer
2200204405
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

De verdachte heeft zich alleen, dan wel samen met één of meerdere mededaders schuldig gemaakt aan het onbereikbaar en onbruikbaar maken van servers en websites door middel van DDoS-aanvallen. Daarbij heeft de verdachte niet alleen de beoogde servers en websites getroffen, maar ook andere diensten die daarvan afhankelijk waren. Het bewezenverklaarde handelen heeft grote financiële schade veroorzaakt en de betrokkenen voor kortere of langere tijd ernstig gehinderd in hun bedrijfsvoering of andere internetgerelateerde bezigheden. Tegen een dergelijk gebruik van de computertechniek als slagwapen moet naar het oordeel van het hof streng worden opgetreden. Het hof wenst in deze voorts te benadrukken dat ook het sterk toenemende sociaal-economische belang van de informatie- en communicatietechnologie en het grote maatschappelijke belang van het internet en daarmee samenhangende toepassingen het noodzakelijk maken dat tegen misdrijven als de onderhavige streng wordt opgetreden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rolnummer: 22-002044-05

Parketnummer(s): 09-754161-04

Datum uitspraak: 10 februari 2006

TEGENSPRAAK

Gerechtshof te 's-Gravenhage

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank te 's-Gravenhage van 14 maart 2005 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

adres: [adres]

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van dit hof van 27 januari 2006.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is tenlastegelegd hetgeen vermeld staat in de inleidende dagvaarding, zoals ter terechtzitting in eerste aanleg op vordering van de officier van justitie gewijzigd.

Van de dagvaarding en van de vordering wijziging tenlastelegging zijn kopieën in dit arrest gevoegd.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte van het onder 2 primair, 2 subsidiair, 2 meer subsidiair, 2 meest subsidiair en 4 primair tenlastegelegde vrijgesproken en terzake van het onder 1 primair, 3 primair en 4 subsidiair tenlastegelegde veroordeeld tot onvoorwaardelijke jeugddetentie voor de duur van 29 dagen met aftrek van voorarrest en voorwaardelijke jeugddetentie voor de duur van drie maanden met een proeftijd van twee jaren, alsmede tot een taakstraf in de vorm van een werkstraf voor de duur van 120 uren, subsidiair 60 dagen jeugddetentie, met beslissing omtrent de inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen en de vordering van de benadeelde partij als nader omschreven in het vonnis waarvan beroep.

Namens de verdachte is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Omvang van het hoger beroep

Het hoger beroep is kennelijk niet gericht tegen de in eerste aanleg gegeven vrijspraak.

Waar hierna wordt gesproken van "de zaak" of "het vonnis", wordt daarmee bedoeld de zaak of het vonnis voorzover op grond van het vorenstaande aan het oordeel van dit hof onderworpen.

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Vrijspraak

Op grond van het procesdossier en hetgeen ter terechtzitting in eerste aanleg en in hoger beroep is verhandeld is naar het oordeel van het hof niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan de verdachte onder 4 primair, 4 subsidiair, 4 meer subsidiair en 4 meest subsidiair is tenlastegelegd, zodat de verdachte daarvan behoort te worden vrijgesproken. Het hof acht in het bijzonder niet wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte, als (mede)pleger dan wel als medeplichtige, voorafgaand aan het handelen van de medeverdachte [medeverdachte 1] met betrekking tot één of meerdere websites in gebruik bij of toebehorende aan de Telegraaf N.V. daarvan enige kennis had. Voorzover de medeverdachte [medeverdachte 1] gebruik heeft gemaakt van een zogenaamd botnetwerk van de verdachte, staat op grond van het beschikbare bewijsmateriaal onvoldoende vast dat de verdachte dit netwerk aan de verdachte ter beschikking heeft gesteld, terwijl hij wist of had moeten weten dat deze dat netwerk ten behoeve van de 'DdoS-aanvallen' op de sites genoemd in het hiervoor omschreven tenlastegelegde zou gebruiken.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1 primair en 3 primair tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1.

[zaakdossier ASP4ALL]

primair

hij op een of meerdere tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 3 oktober 2004 tot en met 8 oktober 2004, althans (in elk geval) (telkens) in de maand oktober 2004, te Breda en/of te Huizen en/of te 's-Gravenhage en/of (in elk geval) elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk (door middel van (een) (digitale) (zogenaamde) Distributed Denial of Service-aanval(len) ('DDoS-aanval(len)')/ aanval(len) op (een) IP-adres(sen)) enig geautomatiseerd werk voor opslag of verwerking van gegevens en/of enig werk voor telecommunicatie, te weten:

- (een (internet/web)server (toebehorende aan ASP4ALL) (welke onder andere (hosting) diensten verleent aan/ optreedt als (hosting)provider voor) een of meerdere website(s) onderscheidenlijk genaamd www.regering.nl en/of www.nederland.nl en/of www.overheid.nl en/of www.ictu.nl en/of www.waarschuwingsdienst.nl en/of www.XPIN.nl en/of www.GOVCERT.nl en/of www.CERT.nl en/of een (zogenaamde) router waarmee een (VPN-)verbinding kan/moet worden opgezet (voor een citrix server) ten behoeve van een internet reisbureau genaamd Sportura Reizen en/of een of meerdere (andere) website(s) en/of

- althans (een of meerdere (internet/web)server(s) welke (telkens) (hosting) diensten verleent aan/optreedt als (hosting) provider voor) een of meerdere (andere) website(s),

(telkens) heeft vernield en/of beschadigd en/of onbruikbaar heeft gemaakt en/of stoornis in de gang of in de werking van dit/deze/zodanig(e) werk(en) heeft veroorzaakt en/of een ten opzichte van zodanig(e)/dat/die werk(en) genomen veiligheidsmaatregel heeft verijdeld, terwijl daardoor wederrechtelijke verhindering of bemoeilijking van de opslag of verwerking van gegevens ten algemene nutte en/of stoornis in een openbaar telecommunicatienetwerk of in de uitvoering van een openbare telecommunicatiedienst is ontstaan en/of terwijl daardoor gemeen gevaar voor goederen of voor verlening van diensten te duchten was;

3.

[zaakdossier GARNIER/BOTNET]

primair

hij op een of meerdere tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van op of omstreeks) 13 oktober 2004 en/of gelegen in de periode van 22 oktober 2004 tot en met 25 oktober 2004, althans (in elk geval) (telkens) in de maand oktober 2004, te Breda en/of te Bennekom en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk (door middel van (een) (digitale) (zogenaamde) Distributed Denial of Service-aanval(len) ('DDoS-aanval(len)')/ aanval(len) op (een) IP-adres(sen)) enig geautomatiseerd werk voor opslag of verwerking van gegevens en/of enig werk voor telecommunicatie, te weten:

- een (web)site van (en/of een of meerdere segment(en) van een netwerk van een (internet/web)servers (van) (toebehorende aan Garnier Projects (B.V.)) en/of ( welke Garnier Projects B.V. onder andere (hosting) diensten/internet diensten verleent aan/ optreedt als (hosting) provider voor) een (web)site genaamd www.retecool.com en/of

- (een (internet/web)server (toebehorende aan Garnier Projects B.V.) (welke onder andere (hosting) diensten/internetdiensten verleent aan/ optreedt als (hosting)provider voor) een website genaamd www.geenstijl.nl en/of een of meerdere (andere) website(s) en/of

- althans (een of meerdere (internet/web)server(s) welke (telkens) (hosting)diensten verlenen aan/optreden als (hosting) provider voor) een of meerdere (andere) website(s),

(telkens) heeft vernield en/of beschadigd en/of onbruikbaar heeft gemaakt en/of stoornis in de gang of in de werking van dit/deze/zodanig(e) werk(en) heeft veroorzaakt en/of een ten opzichte van zodanig(e)/dat/die werk(en) genomen veiligheidsmaatregel heeft verijdeld, terwijl daardoor (telkens) wederrechtelijke verhindering of bemoeilijking van de opslag of verwerking van gegevens ten algemene nutte en/of stoornis in een openbaar telecommunicatienetwerk of in de uitvoering van een openbare telecommunicatiedienst is ontstaan en/of terwijl daardoor gemeen gevaar voor goederen of voor verlening van diensten te duchten was;

Hetgeen meer of anders is tenlastegelegd, is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Voorzover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewijsvoering

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

In die gevallen waarin de wet aanvulling van het arrest vereist met de bewijsmiddelen dan wel, voor zover artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering wordt toegepast, met een opgave daarvan, zal zulks plaatsvinden in een aanvulling die als bijlage aan dit arrest zal worden gehecht.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

Ten aanzien van het onder 1 en 3 bewezenverklaarde:

Medeplegen van opzettelijk stoornis in de gang van of in de werking van enig werk voor telecommunicatie veroorzaken, terwijl daardoor gemeen gevaar voor verlening van diensten is te duchten, meermalen gepleegd.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

Strafmotivering

De advocaat-generaal heeft geconcludeerd tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep en opnieuw rechtdoende tot veroordeling van de verdachte terzake van het onder 1 primair, 3 primair en 4 meest subsidiair tenlastegelegde tot onvoorwaardelijke jeugddetentie voor de duur van 29 dagen met aftrek van voorarrest, voorwaardelijke jeugddetentie voor de duur van drie maanden met een proeftijd van 2 jaren, alsmede tot een taakstraf in de vorm van een werkstraf voor de duur van 120 uren, subsidiair 60 dagen jeugddetentie. De advocaaat-generaal heeft voorts de verbeurdverklaring gevorderd van de onder de verdachte in beslaggenomen computer, zoals deze voorkomt op de in kopie aan dit arrest gehechte lijst van inbeslaggenomen voorwerpen.

Het hof heeft de op te leggen straffen bepaald op grond van de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

Daarbij heeft het hof in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

De verdachte heeft zich alleen, dan wel samen met één of meerdere mededaders schuldig gemaakt aan het onbereikbaar en onbruikbaar maken van servers en websites door middel van DDoS-aanvallen. Daarbij heeft de verdachte niet alleen de beoogde servers en websites getroffen, maar ook andere diensten die daarvan afhankelijk waren. Het bewezenverklaarde handelen heeft grote financiële schade veroorzaakt en de betrokkenen voor kortere of langere tijd ernstig gehinderd in hun bedrijfsvoering of andere internetgerelateerde bezigheden. Tegen een dergelijk gebruik van de computertechniek als slagwapen moet naar het oordeel van het hof streng worden opgetreden. Het hof wenst in deze voorts te benadrukken dat ook het sterk toenemende sociaal-economische belang van de informatie- en communicatietechnologie en het grote maatschappelijke belang van het internet en daarmee samenhangende toepassingen het noodzakelijk maken dat tegen misdrijven als de onderhavige streng wordt opgetreden.

Het hof heeft bij de strafoplegging acht geslagen op de navolgende met betrekking tot de persoon van de verdachte opgemaakte stukken.

- Raad voor de Kinderbescherming: rapport raadsonderzoek strafzaken d.d 25 november 2004 van dhr. J.P. Poot, raadsonderzoeker: [-- persoonlijke omstandigheden --]

- Rapportage Jeugdreclassering d.d. 14 februari 2005 van H. Iddrissi, jeugdreclasseerder: [-- persoonlijke omstandigheden --]

- Raad voor de Kinderbescherming rapport raadsonderzoek strafzaken d.d 10 oktober 2005 van dhr. A. Schouten, raadsonderzoeker:

[-- persoonlijke omstandigheden --]

Het hof rekent de verdachte voorts aan dat hij reeds eerder met justitie in aanraking is geweest inzake een via het internet gepleegd strafbaar feit.

Het hof is - alles overwegende - van oordeel dat een deels voorwaardelijke jeugddetentie van navermelde duur in combinatie met een geheel onvoorwaardelijke taakstraf in de vorm van een werkstraf van navermelde duur, een passende en geboden reactie vormt.

Het hof acht het aangewezen om aan de verdachte een deels voorwaardelijke jeugddetentie van navermelde duur op te leggen met als bijzondere voorwaarde verplicht reclasseringstoezicht teneinde de jeugdreclassering in staat te stellen om toezicht te houden op de ontwikkeling van de verdachte.

Beslag

Het na te melden inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerp zoals dit vermeld is onder 1 (een computer) op de in kopie aan dit arrest gehechte lijst van inbeslaggenomen voorwerpen, volgens opgave van verdachte aan hem toebehorend, is vatbaar voor verbeurdverklaring, nu het een voorwerp is met behulp waarvan het onder 1 en 3 bewezenverklaarde is begaan. Het hof zal daarom dit voorwerp verbeurdverklaren.

Het hof heeft hierbij rekening gehouden met de draagkracht van verdachte.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 24, 33, 33a, 77a, 77g, 77h, 77i, 77m, 77n, 77x, 77y, 77z, 77aa en 77gg van het Wetboek van Strafrecht.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep - voorzover aan het oordeel van het hof onderworpen - en doet opnieuw recht.

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder 4 primair, 4 subsidiair, 4 meer subsidiair en 4 meest subsidiair tenlastegelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart bewezen dat de verdachte het onder 1 primair en 3 primair tenlastegelegde, zoals hierboven omschreven, heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen terzake meer of anders is tenlastegelegd en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Bepaalt dat het bewezenverklaarde de hierboven vermelde strafbare feiten oplevert.

Verklaart de verdachte strafbaar terzake van het bewezenverklaarde.

Veroordeelt de verdachte tot jeugddetentie voor de duur van

3 (DRIE) MAANDEN EN 29 (NEGENENTWINTIG) DAGEN.

Bepaalt, dat een gedeelte van de jeugddetentie, groot 3 MAANDEN niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten op grond dat de verdachte zich vóór het einde van een proeftijd van 2 (twee) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt, dan wel de navolgende bijzondere voorwaarde niet heeft nageleefd.

Stelt als bijzondere voorwaarde dat de verdachte zich in de proeftijd zal gedragen naar de aanwijzingen die zullen worden gegeven door of namens de Jeugdreclassering, zolang deze instelling dit nodig oordeelt.

Draagt aan deze instelling op aan de verdachte hulp en steun te verlenen terzake van de naleving van de bijzondere voorwaarde.

Bepaalt, dat de tijd, door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de eventuele tenuitvoerlegging van de opgelegde vrijheidsstraf geheel in mindering zal worden gebracht.

Veroordeelt de verdachte tot een taakstraf in de vorm van een werkstraf voor de duur van

100 (HONDERD) UREN.

Beveelt dat bij het niet naar behoren verrichten van de taakstraf deze wordt vervangen door jeugddetentie voor de duur van

50 (VIJFTIG) DAGEN.

Verklaart verbeurd het voorwerp zoals dit vermeld is op de in kopie aan dit arrest gehechte lijst van inbeslaggenomen voorwerpen onder het nummer 1 (een computer).

Dit arrest is gewezen door mr. M.L.C.C. de Bruijn-Lückers, mr. M.J. Bax-Luhrman en mr. H.W.J. de Groot, in bijzijn van de griffier mr. M. van Kuilenburg.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 10 februari 2006.

Mr. H.W.J. de Groot is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.