Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2004:AR0669

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
31-08-2004
Datum publicatie
09-09-2004
Zaaknummer
BK-02/03818
Formele relaties
Cassatie: ECLI:NL:HR:2007:AW3876, Bekrachtiging/bevestiging
Conclusie in cassatie: ECLI:NL:PHR:2007:AW3876
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

WOZ-beschikking. De Staat der Nederlanden is eigenaresse en gebruikster van de onderhavige onroerende zaak, die in 19-- in gebruik is geno-men. Zij kan - reeds omdat vaststaat dat zij de onroerende zaak niet gebruikt voor belaste prestaties - niet worden aangemerkt als een ondernemer in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968, die de omzetbelasting die aan haar in rekening wordt gebracht ter zake van aan haar verrichte leveringen en verleen-de diensten in aftrek kan brengen op door haar verschuldigde omzetbelasting. Derhalve is er geen reden om invloed van omzetbelasting bij de bepaling van de waarde van de onroerende zaak te elimi-neren. Beroep ongegrond.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Belastingblad 2004/1218
FutD 2004-1641
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF TE 's-GRAVENHAGE

derde meervoudige belastingkamer

31 augustus 2004

nummer BK-02/03818

UITSPRAAK

op het beroep van de Staat der Nederlanden tegen de uitspraak van de heffingsambtenaar van de gemeente Den Haag (hierna: de Inspecteur), betreffende na te noemen beschikking.

1. Beschikking en bezwaar

1.1 Ten aanzien van belanghebbende als genothebbende krachtens eigendom is bij beschikking als bedoeld in hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken de waarde van de onroerende zaak, plaatselijk bekend als a-straat 1 c.a. te Den Haag, voor het tijdvak van 1 januari 1997 tot en met 31 december 2000 vastgesteld op ƒ a per 1 januari 1995 (hierna: de waardepeildatum).

1.2 Na daartegen door belanghebbende gemaakt bezwaar zijn de bezwaren bij uitspraak van de Inspecteur gedeeltelijk gegrond verklaard en is de waarde verminderd tot op ƒ b.

2. Loop van het geding

2.1 Belanghebbende is van de bovenvermelde uitspraak in beroep gekomen bij het Hof. In verband daarmee is door de griffier een griffierecht geheven van € 218. De Inspecteur heeft een verweerschrift ingediend.

2.2 De mondelinge behandeling van de zaak heeft plaatsgehad ter zitting van het Gerechtshof van 26 november 2003, gehouden te Den Haag. Aldaar zijn beide partijen verschenen. Van het verhandelde ter zitting is een proces-verbaal opgemaakt.

2.3 Partijen hebben ingevolge een door het Hof ter zitting tot hen gericht verzoek, verduidelijkt bij brieven aan partijen van 28 november 2003, als aanvulling op het ter zitting verhandelde bij een door hen gezamenlijk ondertekende brief, gedagtekend 27 januari 2004, meegedeeld welke conclusies zij aan de door hun ingenomen standpunten verbinden. Daarna hebben zij, bij een telefonisch contact met de griffier, elk desgevraagd te kennen gegeven het Hof toestemming te verlenen om zonder een nadere mondelinge behandeling van de zaak uitspraak te doen.

3. Vaststaande feiten

Op grond van de stukken van het geding en het ter zitting verhandelde is, als tussen partijen niet in geschil, dan wel door een van hen gesteld en door de wederpartij niet of onvoldoende weersproken, het volgende komen vast te staan:

3.1 Belanghebbende is eigenaresse en gebruikster van de onroerende zaak a-straat 1 c.a. te Den Haag (hierna: de onroerende zaak). De onroerende zaak is een kantoorgebouw gelegen in (. . .). Het is in gebruik als kantoorruimte voor ambtenaren van een ministerie (. . .).

3.2 De onroerende zaak is omstreeks 19-- gebouwd en is in 19-- in gebruik genomen.

4. Omschrijving geschil en standpunten van partijen

4.1 Tussen partijen is, blijkens de in hun gezamenlijke brief van 27 januari 2004 en de daarbij behorende bijlage, uitsluitend nog in geschil of bij de waardebepaling invloed van omzetbelasting moet worden geëlimineerd. Belanghebbende beantwoordt deze vraag bevestigend; de Inspecteur ontkennend.

4.2 Ten aanzien van de vast te stellen waarde zijn partijen het in zoverre eens dat elke partij, voor het geval deze in het ongelijk wordt gesteld, subsidiair de conclusie van de wederpartij deelt.

4.3 Voor de standpunten van partijen en de gronden waarop zij deze doen steunen, verwijst het Hof naar de gedingstukken.

5. Conclusies van partijen

5.1 Het beroep van belanghebbende strekt tot vermindering van de waarde van de onroerende zaak tot op ƒ c.

5.2 De Inspecteur concludeert tot ongegrondverlaring van het beroep.

6. Overwegingen omtrent het geschil

6.1 De Staat der Nederlanden is eigenaresse en gebruikster van de onderhavige onroerende zaak, die in 19-- in gebruik is genomen.

6.2 Zij kan - reeds omdat vaststaat dat zij de onroerende zaak niet gebruikt voor belaste prestaties - niet worden aangemerkt als een ondernemer in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968, die de omzetbelasting die aan haar in rekening wordt gebracht ter zake van aan haar verrichte leveringen en verleende diensten in aftrek kan brengen op door haar verschuldigde omzetbelasting.

6.3 Derhalve is er geen reden om invloed van omzetbelasting bij de bepaling van de waarde van de onroerende zaak te elimineren. Het Hof verwerpt het andersluidende standpunt van belanghebbende.

6.4 Voor dit geval staat tussen partijen vast dat de waarde van de onroerende zaak moet worden bepaald op ƒ b, hetgeen inhoudt dat het beroep ongegrond moet worden verklaard.

7. Proceskosten

Het Hof acht geen termen aanwezig voor een veroordeling in de proceskosten als bedoeld in artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht.

8. Beslissing

Het Gerechtshof verkaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is vastgesteld door mrs. Schuurman, Vierhout en Visser. De beslissing is op 31 augustus 2004 in het openbaar uitgesproken, in tegenwoordigheid van de griffier.

(Otto)

(Schuurman)

Aangetekend aan

partijen verzonden:

Ieder van de partijen kan binnen zes weken na de verzenddatum van deze uitspraak beroep in cassatie instellen bij de Hoge Raad der Nederlanden. Daarbij moet het volgende in acht worden genomen:

1. Het instellen van beroep in cassatie geschiedt door het indienen van een beroepschrift bij dit gerechtshof (zie voor het adres de begeleidende brief).

2. Bij het beroepschrift wordt een kopie van deze uitspraak gevoegd.

3. Het beroepschrift wordt ondertekend en bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener;

- de dagtekening;

- de vermelding van de uitspraak waartegen het beroep in cassatie is

gericht;

- de gronden van het beroep in cassatie.

De partij die beroep in cassatie instelt is griffierecht verschuldigd en zal daarover bericht ontvangen van de griffier van de Hoge Raad. In het cassatieberoepschrift kan worden verzocht de wederpartij te veroordelen in de proceskosten.