Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2003:AO4087

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
28-11-2003
Datum publicatie
18-02-2004
Zaaknummer
03/00772
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Onroerende-zaakbelastingen betreffende het gebruik voor het jaar 2001. De onroerende zaak was op 1 januari 2001 gedeelteljk gesloopt en daardoor onbruikbaar. Is sprake van gebruik in de zin van de Verordening? In dit geval bij het begin van het belastingjaar geen sprake van het door belanghebbende metterdaad bezigen van de onroerende zaak ter bevrediging van haar behoefte.

Wetsverwijzingen
Gemeentewet 220
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Belastingblad 2004/381.1
FutD 2004-0371
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF TE 's-GRAVENHAGE

elfde enkelvoudige belastingkamer

28 november 2003

nummer BK-03/00772

PROCES-VERBAAL

van de mondelinge uitspraak op het beroep van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V. te Z tegen de uitspraak van P van de gemeente Pijnacker-Nootdorp (hierna: de Inspecteur) op het bezwaarschrift van belanghebbende tegen de aan haar opgelegde aanslag in de onroerende-zaakbelastingen voor het jaar 2001 betreffende het gebruik van de onroerende zaak a-straat te Q.

De mondelinge behandeling van de zaak heeft plaatsgehad ter zitting van het Gerechtshof van 14 november 2003, gehouden te Den Haag. Aldaar zijn verschenen A en B namens belanghebbende alsmede C namens de Inspecteur.

Beslissing

Het Gerechtshof:

- verklaart het beroep gegrond,

- vernietigt de uitspraak waarvan beroep alsmede de aanslag gebruikersbelasting,

- veroordeelt de Inspecteur in de kosten van het beroep, aan de zijde van belanghebbende gevallen en vastgesteld op € 644, onder aanwijzing van de gemeente Pijnacker-Nootdorp als de rechtspersoon die deze kosten moet vergoeden, en

- gelast de gemeente Pijnacker-Nootdorp het voor deze zaak gestorte griffierecht van € 232 aan belanghebbende te vergoeden.

Gronden

1. Aan belanghebbende is met dagtekening 31 oktober 2001 voor het jaar 2001 naar een bedrag van € 2.549,82 een aanslag in de onroerende-zaakbelastingen opgelegd ter zake van het gebruik van de onroerende zaak a-straat te Q (hierna: de onroerende zaak). Na daartegen gemaakt bezwaar heeft de Inspecteur de aanslag bij de bestreden uitspraak gehandhaafd.

2. Belanghebbende heeft de onroerende zaak op 28 september 2000 gekocht met als doel het als projectontwikkelaar te slopen, de grond te saneren, een nieuw pand te realiseren en vervolgens door te verkopen. Op 1 januari 2001 was de onroerende zaak gedeeltelijk gesloopt en daardoor onbruikbaar. Inmiddels is de onroerende zaak geheel gesloopt en heeft belanghebbende in afwachting van een wijziging van het bestemmingsplan al haar activiteiten met betrekking tot de onroerende zaak gestaakt.

3. De raad van de gemeente Pijnacker heeft in zijn openbare vergadering van 19 december 2000 vastgesteld de Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2001 (hierna: de Verordening). De Verordening is laatstelijk gewijzigd bij besluit van de raad van 26 juni 2001. De Verordening en vorengenoemde wijziging zijn in werking getreden op 1 januari 2001 respectievelijk op 26 juli 2001. Blijkens de inhoud van de gedingstukken zijn de Verordening en de wijziging daarvan op 20 december 2000 respectievelijk op 18 juli 2001 in bekendgemaakt in een plaatselijk blad, onder vermelding dat de Verordening c.q. de wijziging voor een ieder ter inzage lag bij de publieksbalie van Communicatie in het gemeentekantoor en dat de Verordening was opgenomen in een algemeen verkrijgbare uitgave.

4. Tussen partijen is in geschil het antwoord op de vraag of belanghebbende de onroerende zaak waarop de aanslag betrekking heeft op 1 januari 2001 gebruikte in de zin van artikel 1, eerste lid en onderdeel a, van de Verordening, die voorzover hier van belang overeenstemt met artikel 220, aanhef en onderdeel a, van de Gemeentewet.

5. Artikel 1, eerste lid en onderdeel a, van de Verordening houdt in:

"1. Onder de naam 'onroerende-zaakbelastingen' worden ter zake van binnen de gemeente gelegen onroerende zaken twee directe belastingen geheven:

a) een gebruikersbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een onroerende zaak al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt, verder te noemen: gebruikersbelasting;"

6. Mede gelet op hetgeen onder 2 is vastgesteld neemt het Hof als vaststaand aan dat de onroerende zaak op 1 januari 2001 gedeeltelijk was gesloopt en daardoor niet meer voor enig gebruik geschikt was en dat op die datum nog sloopwerkzaamheden plaatsvonden. Het was kennelijk de bedoeling om - nadat de sloop geheel was voltooid en de grond was gesaneerd - een geheel nieuw pand te realiseren. Gelet hierop is er naar 's Hofs oordeel bij het begin van het onderhavige belastingjaar geen sprake van het door belanghebbende metterdaad bezigen van de onroerende zaak ter bevrediging van haar behoefte. Bezien tegen deze achtergrond is de omstandigheid dat op 1 januari 2001 nog sprake was van verdere sloopwerkzaamheden in dezen van onvoldoende gewicht om te kunnen spreken van enige vorm van gebruik van de onroerende zaak. Naar het oordeel van het Hof is van gebruik van de onroerende zaak in de zin van de Verordening op 1 januari 2001 derhalve geen sprake.

7. Op grond van het vorenstaande is het beroep gegrond.

8. Het Hof acht termen aanwezig de Inspecteur te veroordelen in de door belanghebbende gemaakte proceskosten als bedoeld in artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht. Het Hof stelt deze kosten, op de voet van het Besluit proceskosten bestuursrecht en de daarbij behorende bijlage, vast op € 644 wegens beroepsmatig verleende rechtsbijstand (2 punten) à € 322 x 1 (gewicht van de zaak)).Voor een hogere vergoeding acht het Hof geen termen aanwezig. Voorts dient aan belanghebbende het voor deze zaak gestorte griffierecht te worden vergoed.

Deze uitspraak is vastgesteld op 28 november 2003 door mr. Sanders en op dezelfde datum in het openbaar uitgesproken, in tegenwoordigheid van de waarnemend griffier mr. Bergman.

(Bergman)

(Sanders)

aangetekend aan

partijen verzonden:

Tegen deze mondelinge uitspraak is geen beroep in cassatie mogelijk; dat kan alleen tegen een schriftelijke uitspraak van het gerechtshof. Ieder van de partijen kan binnen vier weken na de verzenddatum van dit proces-verbaal het gerechtshof schriftelijk verzoeken de mondelinge uitspraak te vervangen door een schriftelijke uitspraak. De vervanging van een mondelinge uitspraak door een schriftelijke strekt ertoe de mondelinge uitspraak in een andere vorm vast te leggen. Bij de vervanging van een mondelinge uitspraak mag het gerechtshof de gedane uitspraak niet aan een heroverweging onderwerpen.

De partij die om een vervangende schriftelijke uitspraak verzoekt, is hiervoor griffierecht verschuldigd en krijgt daarover bericht van de griffier. Het griffierecht dat de belanghebbende betaalt ter verkrijging van een schriftelijke uitspraak, komt in mindering op het griffierecht dat de griffier van de Hoge Raad zal heffen als de belanghebbende beroep in cassatie instelt.