Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2003:AN8152

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
08-10-2003
Datum publicatie
14-11-2003
Zaaknummer
BK-03/00094
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Forensenbelasting. Woning is uitsluitend bestemd voor verhuur. Reserveren van de woning voor eigen gebruik voor het plegen van onderhoud, schoonmaken en bijwonen van de vergaderingen van de vereniging van eigenaren doet hier niet aan af.

Wetsverwijzingen
Gemeentewet 223
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
FutD 2003-2178
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF TE 's-GRAVENHAGE

zevende enkelvoudige belastingkamer

8 oktober 2003

nummer BK-03/00094

PROCES-VERBAAL

van de mondelinge uitspraak op het beroep van X te Z tegen de uitspraak van de heffingsambtenaar van de gemeente Schouwen-Duiveland, op het bezwaarschrift van belanghebbende tegen de hem opgelegde aanslagen in de forensenbelasting dezer gemeente voor de jaren 2000 en 2001.

De mondelinge behandeling van de zaak heeft plaatsgehad ter zitting van het Gerechtshof van 24 september 2003, gehouden te Middelburg. Aldaar is verschenen namens de Inspecteur

A. Van de zijde van belanghebbende is niemand verschenen. Belanghebbende, die door de griffier bij aangetekende brief met ontvangstbevestiging, verzonden op 30 juli 2003, onder vermelding van plaats en tijdstip is uitgenodigd om op de zitting te verschijnen, heeft schriftelijk bericht niet ter zitting aanwezig te zullen zijn en heeft daarbij niet om uitstel van de zitting verzocht.

Beslissing

Het Gerechtshof

- verklaart het beroep gegrond,

- vernietigt de uitspraak waarvan beroep, alsmede de aanslagen, en

- gelast de gemeente Schouwen-Duiveland het voor deze zaak gestorte griffierecht van € 29 aan belanghebbende te vergoeden.

Gronden

1. Belanghebbende heeft in 1994 de vakantiebungalow (hierna: de woning), plaatselijk bekend als A-1 aan de a-straat te Q, gekocht als beleggingsobject. Hij heeft zich toen tevens ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noordoost-Brabant te 's-Hertogenbosch als verhuurder van vakantiebungalows.

2. Ter zake van de verhuur van de woning heeft belanghebbende met de boekingscentrale VVV Schouwen-Duiveland (voorheen: VVV Schouwse kust) een bemiddelingsovereenkomst gesloten. De woning is zowel in 2000 als 2001 minder dan 275 dagen aan derden verhuurd geweest. Belanghebbende heeft de woning in 2000 en 2001 respectievelijk voor 43 en 31 dagen gereserveerd voor eigen gebruik.

3. Aan belanghebbende zijn voor de jaren 2000 en 2001 aanslagen in de forensenbelasting van de gemeente Schouwen-Duiveland opgelegd.

4. Het tegen de aanslagen gerichte bezwaar van belanghebbende is bij de bestreden uitspraak afgewezen.

5. Ten tijde van de vaststelling van de onderwerpelijke aanslagen golden in de gemeente Schouwen-Duiveland de Verordening forensenbelasting Schouwen-Duiveland 2000 en de Verordening forensenbelasting Schouwen-Duiveland 2001 (hierna: de Verordening). De voor het onderhavige geding van belang zijnde bepalingen van de Verordening luiden als volgt:

" Artikel 2 Belastbaar feit en belastingplicht

1. Onder de naam 'forensenbelasting' wordt een directe belasting geheven van de natuurlijke personen, die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, er op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden.

2. (...)

Artikel 6

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar."

6. Tussen partijen is uitsluitend in geschil of de onderhavige aanslagen terecht zijn opgelegd, welk geschil zich toespitst op de vraag of belanghebbende, die niet zijn hoofdverblijf in de gemeente Schouwen-Duiveland had, aldaar in de onderhavige jaren op meer dan 90 dagen voor zich of zijn gezin een gemeubileerde woning beschikbaar heeft gehouden.

Niet in geschil is dat de woning een gemeubileerde woning betreft als bedoeld in artikel 223 van de Gemeentewet en in de Verordening.

7. Belanghebbende stelt zich op het standpunt dat hij de woning in de onderhavige jaren niet voor zich of zijn gezin beschikbaar heeft gehouden. De woning is uitsluitend bestemd voor verhuur. Belanghebbende wil de woning niet tot zijn beschikking hebben en hij stimuleert de VVV om zoveel mogelijk te verhuren. Belanghebbende heeft de woning alleen gereserveerd om onderhoud te plegen, de woning schoon te maken en vergaderingen van de vereniging van eigenaren bij te wonen.

8. De Inspecteur heeft het standpunt van belanghebbende gemotiveerd bestreden en stelt zich op het standpunt dat belanghebbende de woning wel op meer dan 90 dagen voor zich of zijn gezin beschikbaar heeft gehouden. De bemiddelingsovereenkomst biedt de mogelijkheid de woning te reserveren voor eigen gebruik. Voorts stelt de Inspecteur dat de door belanghebbende gestelde onderhoudsperiode betrekking heeft op privé-gebruik van de woning in plaats van op onderhoud.

9. In zijn arrest van 24 juli 1995, nr. 30.470 (BNB 1995/272*), heeft de Hoge Raad het volgende overwogen:

" 3.4. Van een gemeubileerde woning, die uitsluitend is bestemd voor verhuur en ook feitelijk door de eigenaar niet anders wordt gebruikt dan nodig is om deze voor de verhuur gereed te maken en te houden, kan niet worden gezegd dat deze door de eigenaar voor zich en zijn gezin ter beschikking wordt gehouden. "

10. Hieruit volgt dat belanghebbende de woning niet voor zich of zijn gezin beschikbaar heeft gehouden, indien hij de woning niet anders heeft gebruikt dan nodig was om deze voor verhuur gereed te maken en te houden.

11. In belanghebbendes stellingen ligt de stelling besloten dat de woning uitsluitend is bestemd voor verhuur aan derden. Het Hof acht zulks aannemelijk, mede in het licht van de - door het Hof eveneens aannemelijk geachte - stelling dat het in de door belanghebbende gesloten bemiddelingsovereenkomst genoemde 'blokkeren' voor eigen gebruik van de woning uitsluitend betrekking had op het plegen van onderhoud, schoonmaken en bijwonen van vergaderingen van de vereniging van eigenaren. De Inspecteur heeft naar het oordeel van het Hof zijn stelling dat belanghebbende de woning heeft gebruikt anders dan voor het gereedmaken en houden van de woning voor verhuur, tegenover de gemotiveerde betwisting daarvan door belanghebbende, niet, althans onvoldoende aannemelijk gemaakt.

12. Het vorenoverwogene brengt dan mee dat belanghebbende de woning in de onderhavige jaren niet voor zich of zijn gezin ter beschikking heeft gehouden in de zin van de vigerende Verordening. De aanslagen kunnen mitsdien niet in stand blijven. Het beroep is gegrond.

13. Het Hof acht geen termen aanwezig voor een veroordeling in de proceskosten als bedoeld in artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht aangezien gesteld noch gebleken is dat belanghebbende dergelijke kosten heeft gemaakt. Wel dient aan belanghebbende het voor deze zaak gestorte griffierecht te worden vergoed.

Deze uitspraak is vastgesteld op 8 oktober 2003 door mr. Schuurman en op dezelfde datum in het openbaar uitgesproken, in tegenwoordigheid van de waarnemend griffier Van den Bogerd.

(Van den Bogerd)

(Schuurman)

aangetekend aan

partijen verzonden:

Tegen deze mondelinge uitspraak is geen beroep in cassatie mogelijk; dat kan alleen tegen een schriftelijke uitspraak van het gerechtshof. Ieder van de partijen kan binnen vier weken na de verzenddatum van dit proces-verbaal het gerechtshof schriftelijk verzoeken de mondelinge uitspraak te vervangen door een schriftelijke uitspraak. De vervanging van een mondelinge uitspraak door een schriftelijke strekt ertoe de mondelinge uitspraak in een andere vorm vast te leggen. Bij de vervanging van een mondelinge uitspraak mag het gerechtshof de gedane uitspraak niet aan een heroverweging onderwerpen.

De partij die om een vervangende schriftelijke uitspraak verzoekt, is hiervoor griffierecht verschuldigd en krijgt daarover bericht van de griffier. Het griffierecht dat de belanghebbende betaalt ter verkrijging van een schriftelijke uitspraak, komt in mindering op het griffierecht dat de griffier van de Hoge Raad zal heffen als de belanghebbende beroep in cassatie instelt.