Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2003:AN7087

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
15-10-2003
Datum publicatie
03-11-2003
Zaaknummer
BK-02/02472 t/m BK-02/02492
Formele relaties
Cassatie: ECLI:NL:HR:2005:AU4300
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

WOZ-beschikking verminderd.

Wetsverwijzingen
Wet waardering onroerende zaken 17
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
V-N 2004/18.1.9
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF TE 's-GRAVENHAGE

derde meervoudige belastingkamer

15 oktober 2003

nummers BK-02/02472 t/m BK-02/02492

UITSPRAAK

op het beroep van X, statutair gevestigd te Z, tegen de uitspraken van de heffingsambtenaar van de gemeente Oostflakkee (hierna: de Inspecteur), betreffende na te noemen beschikkingen.

1. Beschikkingen en bezwaar

1.1 Bij 733 beschikkingen als bedoeld in artikel 22 van de Wet waardering onroerende zaken (hierna: de Wet WOZ) heeft de Inspecteur de waarde van evenzoveel onroerende zaken, gelegen in Q en in eigendom bij belanghebbende, voor het tijdvak van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2004 vastgesteld. Deze beschikkingen zijn vervat in een geschrift, gedagtekend 28 februari 2001.

1.2 Belanghebbende heeft tegen 405 van die beschikkingen bezwaar gemaakt. Bij de bestreden uitspraken zijn de bezwaren tegen 289 beschikkingen afgewezen, de bezwaren tegen 108 beschikkingen gedeeltelijk gegrond verklaard en de bezwaren tegen 8 beschikkingen gegrond bevonden. Die uitspraken zijn vervat in 21 geschriften.

2. Loop van het geding

2.1 Belanghebbende is van 395 van de bovenvermelde uitspraken bij één beroepschrift in beroep gekomen bij het Hof. Het Hof heeft het beroep gesplitst in 21 zaken. In verband daarmee zijn door de griffier griffierechten geheven van (21 maal € 218 is) € 4.578 in totaal. De Inspecteur heeft verweerschriften ingediend.

2.2 De mondelinge behandeling van de zaken heeft plaatsgehad ter zitting van het Gerechtshof van 3 september 2003, gehouden te Den Haag. Aldaar zijn beide partijen verschenen. Van het verhandelde ter zitting is een proces-verbaal opgemaakt.

2.3 Partijen hebben ingevolge een door het Hof ter zitting tot hen gericht verzoek als aanvulling op het aldaar verhandelde bij een door hen gezamenlijk ondertekende brief, gedagtekend 9 september 2003, een overzicht ingezonden van de onroerende zaken waarvan de waarde tussen hen in geschil is en van hun standpunten dienaangaande. Zij hebben ter zitting bij voorbaat verklaard naar aanleiding van deze brief geen nadere zitting te verlangen.

2.4 Daarna heeft de Inspecteur bij brief van 15 september 2003 nog het standpunt ingenomen dat geen aanleiding bestaat de gemeente te veroordelen in de kosten van het geding.

2.5 Ter bevordering van de overzichtelijkheid vervat het Hof zijn beslissingen in de 21 zaken in deze uitspraak.

3. Vaststaande feiten

Op grond van de stukken van het geding en het ter zitting verhandelde is, als tussen partijen niet in geschil, dan wel door een van hen gesteld en door de wederpartij niet of onvoldoende weersproken, het volgende komen vast te staan:

3.1 Alle onroerende zaken waarop het geschil betrekking heeft, zijn te typeren als sociale huurwoningen, die door belanghebbende worden verhuurd.

3.2 De waarde van elk van die woningen is door de Inspecteur vastgesteld op een bedrag tussen ƒ 84.000 en ƒ 269.000. De Inspecteur heeft zich hierbij gebaseerd op schattingen van taxateur A.

3.3 De door belanghebbende ingeschakelde taxateur, B te R, heeft de waarde van elk van die woningen geschat op een bedrag tussen ƒ 70.000 en ƒ 255.000.

3.4 Om tot hun schattingen te komen hebben beide taxateurs gezamenlijk de woningen in categorieën ingedeeld. Zij hebben voorts ieder voor zich - waar mogelijk - van elke categorie een of meer woningen als representatief aangemerkt en daarvan de waarde getaxeerd. De getaxeerde waarden van de representatieve woningen hebben vervolgens tot uitgangspunt gediend voor het schatten van de waarde van de overige tot de desbetreffende categorie behorende woningen, zulks met gebruikmaking van bekende administratieve gegevens.

3.5 Beide taxateurs hebben van hun taxaties van de door ieder van hen als representatief beschouwde woningen rapporten opgemaakt die in kopie tot de gedingstukken behoren. De opzet van die rapporten is niet wezenlijk verschillend. In het bijzonder zijn waar mogelijk steeds gegevens vermeld omtrent de datum waarop en de prijs waarvoor andere, vergelijkbare woningen zijn verkocht.

4. Omschrijving geschil en standpunten van partijen

4.1 Tussen partijen is in alle gevallen in geschil of de waarde van de woningen op een lager bedrag moet worden vastgesteld dan bij de bestreden uitspraken is geschied, welke vraag door belanghebbende steeds bevestigend en door de Inspecteur steeds ontkennend wordt beantwoord.

4.2 Voor de standpunten van partijen en de gronden waarop zij deze doen steunen, verwijst het Hof naar de gedingstukken.

5. Conclusies van partijen

5.1 Partijen hebben hun conclusies dienaangaande vervat in de in 2.3 genoemde gezamenlijke brief.

5.2 De Inspecteur heeft in alle zaken geconcludeerd tot ongegrondverklaring van het beroep.

6. Overwegingen omtrent het geschil

6.1 Beide partijen hebben ieder voor zich hun standpunten omtrent de waarde van de woningen geloofwaardig geschraagd met de in 3.5 genoemde bewijsmiddelen en de in verband daarmee gebezigde argumenten. De door ieder van hen verdedigde waarde van elk van de woningen ligt niet ver uiteen: de door belanghebbende verdedigde waarden zijn gemiddeld ƒ 12.093, ofwel 6,85 percent, lager dan die welke door de Inspecteur worden verdedigd.

6.2 Een redelijke toepassing van artikel 17, eerste en tweede lid, van de Wet WOZ brengt onder deze omstandigheden mee dat het Hof ter beslechting van het geschil in alle zaken, de waarde van elk van de woningen in goede justitie schat en dat als waarde in de zin van artikel 17, tweede lid, van de Wet WOZ, moet worden aangenomen een waarde met een beloop dat tussen de door partijen geschatte waarden ligt.

6.3 Dit betekent dat de bestreden uitspraken niet in stand kunnen blijven en dat die waarden moeten worden vastgesteld op de hierna vermelde bedragen.

7. Proceskosten en griffierecht

7.1 Het Hof acht termen aanwezig de Inspecteur te veroordelen in de door belanghebbende gemaakte proceskosten als bedoeld in artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht, waarbij het Hof, gelet op de inhoud van de desbetreffende dossiers, de 21 zaken aanmerkt als met elkaar samenhangende zaken in de zin van artikel 3 van het Besluit proceskosten bestuursrecht. Het Hof stelt deze kosten, op de voet van het vorengenoemde Besluit en de daarbij behorende bijlage, voor de vorenbedoelde zaken tezamen vast op € 2.415 wegens beroepsmatig verleende rechtsbijstand (2,5 punten à € 322 x 2 (gewicht van de zaak) x 1,5 (samenhang)). Voor een hogere vergoeding acht het Hof geen termen aanwezig.

7.2 Op de hier als ingelast te beschouwen inhoud van de in 2.4 genoemde brief van de Inspecteur zal het Hof geen acht slaan, omdat die brief - in strijd met een goede procesorde - ongevraagd en na de sluiting van het onderzoek ter zitting is ingediend.

7.3 Voorts dient het voor deze zaken gestorte griffierecht van in totaal € 4.578 aan belanghebbende te worden vergoed.

8. Beslissing

Het Gerechtshof

- verklaart het beroep in alle zaken gegrond,

- vernietigt de uitspraken waarvan beroep,

- wijzigt de beschikkingen aldus dat de waarde van de onroerende zaken nader wordt vastgesteld op de onderstaande bedragen:

Kenmerk

Straat en huisnummer

Waarde in Hfl

Waarde in Euro's

BK-02/02472

A-straat

2

ƒ 209.000

(€ 94.840)

A-straat

4

ƒ 173.500

(€ 78.731)

A-straat

6

ƒ 211.000

(€ 95.748)

B-straat

18

ƒ 206.000

(€ 93.479)

B-straat

20

ƒ 208.000

(€ 94.386)

B-straat

22

ƒ 206.000

(€ 93.479)

B-straat

24

ƒ 208.000

(€ 94.386)

B-straat

26

ƒ 206.000

(€ 93.479)

B-straat

28

ƒ 208.000

(€ 94.386)

B-straat

30

ƒ 207.000

(€ 93.933)

B-straat

32

ƒ 207.000

(€ 93.933)

B-straat

34

ƒ 207.000

(€ 93.933)

B-straat

36

ƒ 206.000

(€ 93.479)

B-straat

38

ƒ 206.000

(€ 93.479)

B-straat

40

ƒ 206.000

(€ 93.479)

B-straat

42

ƒ 206.000

(€ 93.479)

B-straat

44

ƒ 206.000

(€ 93.479)

B-straat

46

ƒ 207.000

(€ 93.933)

B-straat

50

ƒ 202.000

(€ 91.664)

B-straat

52

ƒ 202.000

(€ 91.664)

B-straat

54

ƒ 202.000

(€ 91.664)

B-straat

56

ƒ 202.000

(€ 91.664)

B-straat

58

ƒ 202.000

(€ 91.664)

B-straat

60

ƒ 202.000

(€ 91.664)

B-straat

62

ƒ 227.000

(€ 103.008)

C-straat

3

ƒ 203.500

(€ 92.344)

C-straat

5

ƒ 203.500

(€ 92.344)

C-straat

7

ƒ 203.500

(€ 92.344)

C-straat

9

ƒ 203.500

(€ 92.344)

C-straat

11

ƒ 203.500

(€ 92.344)

C-straat

13

ƒ 203.500

(€ 92.344)

C-straat

15

ƒ 203.500

(€ 92.344)

C-straat

17

ƒ 203.500

(€ 92.344)

C-straat

19

ƒ 206.000

(€ 93.479)

C-straat

21

ƒ 207.000

(€ 93.933)

C-straat

23

ƒ 203.500

(€ 92.344)

C-straat

25

ƒ 203.500

(€ 92.344)

C-straat

27

ƒ 227.000

(€ 103.008)

D-straat

7

ƒ 191.000

(€ 86.672)

D-straat

9

ƒ 191.000

(€ 86.672)

D-straat

11

ƒ 191.000

(€ 86.672)

D-straat

13

ƒ 191.000

(€ 86.672)

D-straat

15

ƒ 191.000

(€ 86.672)

D-straat

17

ƒ 191.000

(€ 86.672)

B-straat

73

ƒ 214.000

(€ 97.109)

BK-02/02473

E-straat

31

ƒ 214.500

(€ 97.336)

E-straat

33

ƒ 213.000

(€ 96.655)

E-straat

35

ƒ 213.000

(€ 96.655)

E-straat

37

ƒ 213.000

(€ 96.655)

E-straat

39

ƒ 213.000

(€ 96.655)

E-straat

41

ƒ 213.000

(€ 96.655)

E-straat

43

ƒ 213.000

(€ 96.655)

E-straat

45

ƒ 213.000

(€ 96.655)

E-straat

47

ƒ 213.000

(€ 96.655)

E-straat

49

ƒ 213.000

(€ 96.655)

E-straat

51

ƒ 214.500

(€ 97.336)

BK-02/02474

F-straat

17

ƒ 232.500

(€ 105.504)

F-straat

23

ƒ 232.500

(€ 105.504)

BK-02/02475

G-straat

2

ƒ 215.000

(€ 97.563)

G-straat

4

ƒ 115.000

(€ 52.185)

G-straat

6

ƒ 115.000

(€ 52.185)

G-straat

8

ƒ 215.000

(€ 97.563)

G-straat

10

ƒ 115.000

(€ 52.185)

G-straat

12

ƒ 115.000

(€ 52.185)

BK-02/02476

G-straat

21

ƒ 220.000

(€ 99.832)

G-straat

23

ƒ 220.000

(€ 99.832)

G-straat

25

ƒ 220.500

(€ 100.059)

G-straat

27

ƒ 231.500

(€ 105.050)

G-straat

29

ƒ 237.000

(€ 107.546)

G-straat

31

ƒ 237.000

(€ 107.546)

G-straat

33

ƒ 250.500

(€ 113.672)

BK-02/02477

H-straat

23

ƒ 94.000

(€ 42.655)

H-straat

25

ƒ 82.500

(€ 37.437)

H-straat

29

ƒ 88.000

(€ 39.933)

H-straat

31

ƒ 78.500

(€ 35.622)

H-straat

33

ƒ 88.000

(€ 39.933)

H-straat

35

ƒ 88.000

(€ 39.933)

H-straat

23A

ƒ 92.500

(€ 41.975)

H-straat

25A

ƒ 146.000

(€ 66.252)

H-straat

25B

ƒ 100.000

(€ 45.378)

H-straat

27A

ƒ 88.000

(€ 39.933)

H-straat

29A

ƒ 88.000

(€ 39.933)

H-straat

31A

ƒ 88.000

(€ 39.933)

H-straat

33A

ƒ 88.000

(€ 39.933)

BK-02/02478

G-straat

11

ƒ 216.000

(€ 98.017)

G-straat

13

ƒ 219.000

(€ 99.378)

G-straat

15

ƒ 217.000

(€ 98.470)

G-straat

17

ƒ 211.500

(€ 95.975)

BK-02/02479

I-straat

1

ƒ 98.500

(€ 44.697)

I-straat

2

ƒ 89.500

(€ 40.613)

I-straat

3

ƒ 89.500

(€ 40.613)

I-straat

4

ƒ 89.500

(€ 40.613)

I-straat

5

ƒ 89.500

(€ 40.613)

I-straat

6

ƒ 89.500

(€ 40.613)

I-straat

7

ƒ 89.500

(€ 40.613)

I-straat

8

ƒ 98.500

(€ 44.697)

I-straat

9

ƒ 96.500

(€ 43.790)

I-straat

10

ƒ 88.500

(€ 40.160)

I-straat

11

ƒ 88.500

(€ 40.160)

I-straat

12

ƒ 88.500

(€ 40.160)

I-straat

13

ƒ 88.500

(€ 40.160)

I-straat

14

ƒ 88.500

(€ 40.160)

I-straat

15

ƒ 88.500

(€ 40.160)

I-straat

16

ƒ 96.500

(€ 43.790)

J-straat

66

ƒ 126.500

(€ 57.403)

J-straat

68

ƒ 126.500

(€ 57.403)

J-straat

70

ƒ 126.500

(€ 57.403)

J-straat

72

ƒ 126.500

(€ 57.403)

J-straat

74

ƒ 126.500

(€ 57.403)

J-straat

76

ƒ 126.500

(€ 57.403)

J-straat

78

ƒ 122.000

(€ 55.361)

J-straat

80

ƒ 122.000

(€ 55.361)

J-straat

82

ƒ 122.000

(€ 55.361)

J-straat

84

ƒ 122.000

(€ 55.361)

J-straat

86

ƒ 122.000

(€ 55.361)

J-straat

88

ƒ 122.000

(€ 55.361)

BK-02/02480

H-straat

6

ƒ 86.000

(€ 39.025)

H-straat

8

ƒ 86.000

(€ 39.025)

H-straat

10

ƒ 99.500

(€ 45.151)

H-straat

12

ƒ 86.000

(€ 39.025)

H-straat

14

ƒ 86.000

(€ 39.025)

H-straat

16

ƒ 86.000

(€ 39.025)

H-straat

18

ƒ 86.000

(€ 39.025)

H-straat

20

ƒ 86.000

(€ 39.025)

H-straat

22

ƒ 86.000

(€ 39.025)

H-straat

24

ƒ 82.500

(€ 37.437)

H-straat

26

ƒ 82.500

(€ 37.437)

H-straat

28

ƒ 82.500

(€ 37.437)

H-straat

30

ƒ 82.500

(€ 37.437)

H-straat

32

ƒ 82.500

(€ 37.437)

H-straat

34

ƒ 82.500

(€ 37.437)

H-straat

36

ƒ 82.500

(€ 37.437)

H-straat

38

ƒ 82.500

(€ 37.437)

H-straat

40

ƒ 82.500

(€ 37.437)

BK-02/02481

J-straat

21

ƒ 244.000

(€ 110.722)

BK-02/02482

K-straat

44

ƒ 202.500

(€ 91.890)

K-straat

60

ƒ 209.000

(€ 94.840)

K-straat

62

ƒ 217.000

(€ 98.470)

L-straat

19

ƒ 188.000

(€ 85.311)

L-straat

21

ƒ 184.000

(€ 83.496)

L-straat

23

ƒ 184.000

(€ 83.496)

L-straat

25

ƒ 188.000

(€ 85.311)

L-straat

33

ƒ 217.500

(€ 98.697)

L-straat

35

ƒ 195.000

(€ 88.487)

L-straat

36

ƒ 248.500

(€ 112.764)

L-straat

38

ƒ 250.000

(€ 113.445)

L-straat

39

ƒ 207.500

(€ 94.159)

L-straat

40

ƒ 235.500

(€ 106.865)

L-straat

41

ƒ 228.000

(€ 103.462)

L-straat

42

ƒ 250.000

(€ 113.445)

L-straat

43

ƒ 217.500

(€ 98.697)

L-straat

44

ƒ 235.500

(€ 106.865)

L-straat

46

ƒ 262.000

(€ 118.890)

L-straat

48

ƒ 247.500

(€ 112.311)

L-straat

50

ƒ 262.000

(€ 118.890)

L-straat

52

ƒ 235.500

(€ 106.865)

L-straat

54

ƒ 237.500

(€ 107.773)

L-straat

56

ƒ 250.000

(€ 113.445)

L-straat

58

ƒ 253.500

(€ 115.033)

L-straat

2

ƒ 237.500

(€ 107.773)

L-straat

4

ƒ 244.000

(€ 110.722)

L-straat

6

ƒ 234.500

(€ 106.411)

L-straat

8

ƒ 205.000

(€ 93.025)

L-straat

10

ƒ 205.000

(€ 93.025)

L-straat

12

ƒ 225.000

(€ 102.101)

K-straat

67

ƒ 160.500

(€ 72.832)

K-straat

28

ƒ 184.500

(€ 83.722)

K-straat

94

ƒ 200.500

(€ 90.983)

K-straat

96

ƒ 184.000

(€ 83.496)

K-straat

98

ƒ 182.000

(€ 82.588)

BK-02/02483

M-straat

2

ƒ 224.000

(€ 101.647)

M-straat

4

ƒ 213.500

(€ 96.882)

M-straat

6

ƒ 179.000

(€ 81.227)

M-straat

8

ƒ 179.000

(€ 81.227)

M-straat

9

ƒ 233.500

(€ 105.958)

M-straat

10

ƒ 178.000

(€ 80.773)

M-straat

11

ƒ 220.000

(€ 99.832)

M-straat

12

ƒ 219.500

(€ 99.605)

M-straat

13

ƒ 220.000

(€ 99.832)

M-straat

14

ƒ 216.500

(€ 98.243)

M-straat

15

ƒ 226.500

(€ 102.781)

M-straat

16

ƒ 219.500

(€ 99.605)

M-straat

18

ƒ 241.500

(€ 109.588)

M-straat

20

ƒ 242.000

(€ 109.815)

M-straat

27

ƒ 228.000

(€ 103.462)

M-straat

29

ƒ 210.500

(€ 95.521)

M-straat

31

ƒ 217.500

(€ 98.697)

M-straat

33

ƒ 184.000

(€ 83.496)

M-straat

35

ƒ 221.000

(€ 100.285)

M-straat

37

ƒ 231.500

(€ 105.050)

N-straat

1

ƒ 231.000

(€ 104.823)

N-straat

2

ƒ 217.500

(€ 98.697)

N-straat

3

ƒ 218.000

(€ 98.924)

N-straat

4

ƒ 211.000

(€ 95.748)

N-straat

5

ƒ 218.000

(€ 98.924)

N-straat

6

ƒ 225.500

(€ 102.327)

N-straat

7

ƒ 218.000

(€ 98.924)

N-straat

8

ƒ 225.500

(€ 102.327)

N-straat

10

ƒ 221.500

(€ 100.512)

N-straat

12

ƒ 228.500

(€ 103.689)

N-straat

14

ƒ 233.000

(€ 105.731)

N-straat

17

ƒ 225.000

(€ 102.101)

N-straat

19

ƒ 218.000

(€ 98.924)

N-straat

21

ƒ 220.500

(€ 100.059)

N-straat

23

ƒ 220.500

(€ 100.059)

N-straat

25

ƒ 219.000

(€ 99.378)

N-straat

27

ƒ 218.000

(€ 98.924)

N-straat

29

ƒ 203.000

(€ 92.117)

N-straat

31

ƒ 202.000

(€ 91.664)

N-straat

40

ƒ 225.000

(€ 102.101)

N-straat

42

ƒ 210.000

(€ 95.294)

N-straat

44

ƒ 210.000

(€ 95.294)

N-straat

46

ƒ 210.000

(€ 95.294)

N-straat

48

ƒ 206.000

(€ 93.479)

N-straat

50

ƒ 206.000

(€ 93.479)

N-straat

52

ƒ 192.500

(€ 87.353)

N-straat

54

ƒ 192.500

(€ 87.353)

BK-02/02484

K-straat

33

ƒ 152.500

(€ 69.201)

K-straat

41

ƒ 150.000

(€ 68.067)

K-straat

47

ƒ 165.500

(€ 75.101)

K-straat

49

ƒ 142.500

(€ 64.664)

K-straat

51

ƒ 154.000

(€ 69.882)

K-straat

53

ƒ 153.500

(€ 69.655)

K-straat

55

ƒ 156.500

(€ 71.017)

K-straat

57

ƒ 156.500

(€ 71.017)

K-straat

59

ƒ 155.000

(€ 70.336)

K-straat

61

ƒ 147.500

(€ 66.933)

K-straat

63

ƒ 150.000

(€ 68.067)

BK-02/02485

O-straat

3

ƒ 78.500

(€ 35.622)

O-straat

5

ƒ 105.500

(€ 47.874)

O-straat

7

ƒ 78.500

(€ 35.622)

O-straat

9

ƒ 105.500

(€ 47.874)

O-straat

11

ƒ 78.500

(€ 35.622)

O-straat

13

ƒ 105.500

(€ 47.874)

O-straat

15

ƒ 78.500

(€ 35.622)

O-straat

17

ƒ 105.500

(€ 47.874)

O-straat

19

ƒ 78.500

(€ 35.622)

O-straat

21

ƒ 105.500

(€ 47.874)

O-straat

23

ƒ 78.500

(€ 35.622)

O-straat

25

ƒ 105.500

(€ 47.874)

BK-02/02486

H-straat

51

ƒ 197.000

(€ 89.395)

H-straat

53

ƒ 177.500

(€ 80.546)

H-straat

55

ƒ 172.500

(€ 78.277)

H-straat

57

ƒ 169.500

(€ 76.916)

H-straat

59

ƒ 171.500

(€ 77.823)

H-straat

61

ƒ 207.000

(€ 93.933)

H-straat

63

ƒ 216.000

(€ 98.017)

H-straat

65

ƒ 185.000

(€ 83.949)

H-straat

67

ƒ 185.000

(€ 83.949)

H-straat

69

ƒ 207.000

(€ 93.933)

BK-02/02487

P-straat

2

ƒ 185.500

(€ 84.176)

P-straat

4

ƒ 188.500

(€ 85.538)

P-straat

6

ƒ 185.500

(€ 84.176)

P-straat

8

ƒ 185.500

(€ 84.176)

Q-straat

53

ƒ 176.500

(€ 80.092)

Q-straat

55

ƒ 175.500

(€ 79.638)

Q-straat

57

ƒ 175.500

(€ 79.638)

Q-straat

59

ƒ 175.500

(€ 79.638)

Q-straat

61

ƒ 174.500

(€ 79.185)

Q-straat

63

ƒ 174.500

(€ 79.185)

Q-straat

65

ƒ 176.500

(€ 80.092)

Q-straat

69

ƒ 168.500

(€ 76.462)

R-straat

2

ƒ 195.500

(€ 88.714)

R-straat

4

ƒ 193.500

(€ 87.806)

R-straat

6

ƒ 192.500

(€ 87.353)

R-straat

8

ƒ 192.500

(€ 87.353)

BK-02/02488

S-straat

19

ƒ 93.500

(€ 42.428)

S-straat

21

ƒ 93.500

(€ 42.428)

S-straat

23

ƒ 93.500

(€ 42.428)

S-straat

25

ƒ 93.500

(€ 42.428)

S-straat

27

ƒ 93.500

(€ 42.428)

S-straat

29

ƒ 93.500

(€ 42.428)

S-straat

19A

ƒ 80.500

(€ 36.529)

S-straat

21A

ƒ 80.500

(€ 36.529)

S-straat

23A

ƒ 80.500

(€ 36.529)

S-straat

25A

ƒ 80.500

(€ 36.529)

S-straat

27A

ƒ 80.500

(€ 36.529)

S-straat

29A

ƒ 80.500

(€ 36.529)

BK-02/02489

S-straat

49

ƒ 165.000

(€ 74.874)

S-straat

51

ƒ 163.000

(€ 73.966)

S-straat

53

ƒ 163.000

(€ 73.966)

S-straat

55

ƒ 163.000

(€ 73.966)

S-straat

57

ƒ 163.000

(€ 73.966)

S-straat

59

ƒ 163.000

(€ 73.966)

S-straat

61

ƒ 161.000

(€ 73.059)

S-straat

63

ƒ 163.000

(€ 73.966)

S-straat

65

ƒ 163.000

(€ 73.966)

S-straat

67

ƒ 163.000

(€ 73.966)

S-straat

69

ƒ 163.000

(€ 73.966)

S-straat

71

ƒ 164.500

(€ 74.647)

S-straat

31

ƒ 155.500

(€ 70.563)

S-straat

33

ƒ 155.500

(€ 70.563)

S-straat

35

ƒ 155.500

(€ 70.563)

S-straat

37

ƒ 156.500

(€ 71.017)

BK-02/02490

T-straat

31

ƒ 195.500

(€ 88.714)

T-straat

33

ƒ 179.000

(€ 81.227)

T-straat

35

ƒ 179.000

(€ 81.227)

T-straat

37

ƒ 179.000

(€ 81.227)

T-straat

39

ƒ 179.000

(€ 81.227)

T-straat

41

ƒ 195.500

(€ 88.714)

T-straat

43

ƒ 195.500

(€ 88.714)

T-straat

45

ƒ 173.000

(€ 78.504)

T-straat

47

ƒ 173.000

(€ 78.504)

T-straat

49

ƒ 183.000

(€ 83.042)

BK-02/02491

U-straat

1

ƒ 212.500

(€ 96.428)

U-straat

3

ƒ 184.000

(€ 83.496)

U-straat

5

ƒ 184.000

(€ 83.496)

U-straat

7

ƒ 184.000

(€ 83.496)

U-straat

9

ƒ 210.000

(€ 95.294)

U-straat

11

ƒ 245.000

(€ 111.176)

U-straat

13

ƒ 211.500

(€ 95.975)

U-straat

15

ƒ 211.500

(€ 95.975)

U-straat

17

ƒ 230.000

(€ 104.369)

V-straat

2

ƒ 198.500

(€ 90.075)

V-straat

4

ƒ 195.500

(€ 88.714)

V-straat

6

ƒ 195.500

(€ 88.714)

V-straat

8

ƒ 195.500

(€ 88.714)

V-straat

10

ƒ 195.500

(€ 88.714)

V-straat

12

ƒ 195.500

(€ 88.714)

V-straat

14

ƒ 195.500

(€ 88.714)

W-straat

1

ƒ 212.500

(€ 96.428)

W-straat

3

ƒ 200.500

(€ 90.983)

W-straat

5

ƒ 200.500

(€ 90.983)

W-straat

7

ƒ 200.500

(€ 90.983)

W-straat

9

ƒ 208.500

(€ 94.613)

W-straat

11

ƒ 202.500

(€ 91.890)

W-straat

13

ƒ 202.500

(€ 91.890)

W-straat

15

ƒ 200.500

(€ 90.983)

W-straat

17

ƒ 201.500

(€ 91.437)

W-straat

19

ƒ 200.500

(€ 90.983)

W-straat

21

ƒ 200.500

(€ 90.983)

W-straat

22

ƒ 106.500

(€ 48.328)

W-straat

23

ƒ 206.500

(€ 93.706)

W-straat

24

ƒ 106.500

(€ 48.328)

W-straat

25

ƒ 199.500

(€ 90.529)

W-straat

26

ƒ 106.500

(€ 48.328)

W-straat

27

ƒ 199.500

(€ 90.529)

W-straat

28

ƒ 96.500

(€ 43.790)

W-straat

29

ƒ 199.500

(€ 90.529)

W-straat

30

ƒ 96.500

(€ 43.790)

W-straat

31

ƒ 199.500

(€ 90.529)

W-straat

32

ƒ 96.500

(€ 43.790)

W-straat

33

ƒ 195.000

(€ 88.487)

W-straat

35

ƒ 195.000

(€ 88.487)

X-straat

2

ƒ 106.500

(€ 48.328)

X-straat

4

ƒ 109.500

(€ 49.689)

X-straat

6

ƒ 106.500

(€ 48.328)

X-straat

8

ƒ 95.500

(€ 43.336)

X-straat

10

ƒ 95.500

(€ 43.336)

X-straat

12

ƒ 95.500

(€ 43.336)

X-straat

14

ƒ 106.500

(€ 48.328)

X-straat

16

ƒ 106.500

(€ 48.328)

X-straat

18

ƒ 106.500

(€ 48.328)

X-straat

20

ƒ 106.500

(€ 48.328)

X-straat

22

ƒ 106.500

(€ 48.328)

X-straat

24

ƒ 106.500

(€ 48.328)

X-straat

26

ƒ 95.500

(€ 43.336)

X-straat

28

ƒ 95.500

(€ 43.336)

X-straat

30

ƒ 95.500

(€ 43.336)

X-straat

32

ƒ 95.500

(€ 43.336)

X-straat

34

ƒ 95.500

(€ 43.336)

X-straat

36

ƒ 95.500

(€ 43.336)

X-straat

38

ƒ 103.000

(€ 46.739)

X-straat

40

ƒ 103.000

(€ 46.739)

X-straat

42

ƒ 103.000

(€ 46.739)

X-straat

44

ƒ 103.000

(€ 46.739)

X-straat

46

ƒ 95.500

(€ 43.336)

X-straat

48

ƒ 95.500

(€ 43.336)

X-straat

50

ƒ 95.500

(€ 43.336)

X-straat

52

ƒ 95.500

(€ 43.336)

X-straat

54

ƒ 212.500

(€ 96.428)

X-straat

56

ƒ 203.500

(€ 92.344)

X-straat

58

ƒ 203.500

(€ 92.344)

X-straat

60

ƒ 205.500

(€ 93.252)

X-straat

62

ƒ 203.500

(€ 92.344)

X-straat

64

ƒ 210.500

(€ 95.521)

Y-straat

15

ƒ 226.000

(€ 102.554)

Y-straat

17

ƒ 222.500

(€ 100.966)

Y-straat

19

ƒ 221.500

(€ 100.512)

Y-straat

21

ƒ 223.500

(€ 101.420)

Y-straat

23

ƒ 226.000

(€ 102.554)

D-straat

21

ƒ 191.000

(€ 86.672)

D-straat

23

ƒ 191.000

(€ 86.672)

D-straat

25

ƒ 191.000

(€ 86.672)

D-straat

27

ƒ 191.000

(€ 86.672)

D-straat

29

ƒ 195.000

(€ 88.487)

D-straat

31

ƒ 191.000

(€ 86.672)

BK-02/02492

Z-straat

12

ƒ 207.500

(€ 94.159)

Z-straat

14

ƒ 205.000

(€ 93.025)

Z-straat

16

ƒ 205.000

(€ 93.025)

Z-straat

18

ƒ 206.000

(€ 93.479)

Z-straat

20

ƒ 206.000

(€ 93.479)

Z-straat

22

ƒ 205.000

(€ 93.025)

Z-straat

24

ƒ 205.000

(€ 93.025)

Z-straat

26

ƒ 207.500

(€ 94.159)

- veroordeelt de Inspecteur in de kosten van het beroep aan de zijde van belanghebbende, vastgesteld op € 2.415, en wijst de gemeente Oostflakkee aan als de rechtspersoon die deze kosten moet vergoeden, en

- gelast deze rechtspersoon het voor deze zaken gestorte griffierecht van in totaal € 4.578 aan belanghebbende te vergoeden.

Deze uitspraak is vastgesteld op 15 oktober 2003 door mrs. Schuurman, Vierhout en Vonk. De beslissing is op die datum in het openbaar uitgesproken, in tegenwoordigheid van de waarnemend griffier mr. Van Duijvendijk.

(Van Duijvendijk)

(Schuurman)

Aangetekend aan

Partijen verzonden:

Ieder van de partijen kan binnen zes weken na de verzenddatum van deze uitspraak beroep in cassatie instellen bij de Hoge Raad der Nederlanden. Daarbij moet het volgende in acht worden genomen:

1. Het instellen van beroep in cassatie geschiedt door het indienen van een beroepschrift bij dit gerechtshof (zie voor het adres de begeleidende brief).

2. Bij het beroepschrift wordt een kopie van deze uitspraak gevoegd.

3. Het beroepschrift wordt ondertekend en bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener;

- de dagtekening;

- de vermelding van de uitspraak waartegen het beroep in cassatie is

gericht;

- de gronden van het beroep in cassatie.

De partij die beroep in cassatie instelt is griffierecht verschuldigd en zal daarover bericht ontvangen van de griffier van de Hoge Raad. In het cassatieberoepschrift kan worden verzocht de wederpartij te veroordelen in de proceskosten.