Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2003:AK4750

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
25-06-2003
Datum publicatie
18-09-2003
Zaaknummer
02/03617
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Zonder talmen aansluiten in de rij wachtenden ter betaling van parkeerbelasting bij automaat.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Belastingblad 2004/93
FutD 2003-1723
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF TE 's-GRAVENHAGE

tweede enkelvoudige belastingkamer

25 juni 2003

nummer BK-02/03617

PROCES-VERBAAL

van de mondelinge uitspraak op het beroep van mevrouw mr. [X] te [Z] tegen de uitspraak van het sectorhoofd Stadstoezicht van de gemeente Leiden (hierna: de Inspecteur) op het bezwaar-schrift van belanghebbende op het bezwaarschrift van belangheb-bende tegen de haar opgelegde naheffingsaanslag in de parkeer-belastingen dezer gemeente, aanslagnummer [XXXX].

De mondelinge behandeling van de zaak heeft plaatsgehad ter zitting van het Gerechtshof van 11 juni 2003, gehouden te Den Haag. Aldaar is verschenen mevrouw [A] namens de Inspecteur. Van de zijde van belanghebbende is niemand ter zitting versche-nen. Belanghebbende is door de griffier bij aangetekende brief met ontvangstbevestiging, verzonden op 15 mei 2003, onder ver-melding van plaats en tijdstip uitgenodigd om op de zitting te verschijnen. Blijkens een van TPG Post ontvangen retourkaart is die brief op 17 mei 2003 aan belanghebbende uitgereikt.

Beslissing

Het Gerechtshof verklaart het beroep ongegrond.

Gronden

1. Met hetgeen de Inspecteur in de stukken heeft aangevoerd, heeft hij aannemelijk gemaakt dat belanghebbende op 21 februari 2002 omstreeks 19.16 uur heeft geparkeerd op de Kaasmarkt te Leiden zonder de verschuldigde belasting te voldoen. Ook heeft de Inspecteur aannemelijk gemaakt dat het parkeren ten minste tien minuten heeft geduurd en dat belanghebbende voldoende in de gelegenheid is geweest de verschuldigde belasting te vol-doen. Van belanghebbende had mogen worden verwacht dat zij zich eerst zonder talmen zou aansluiten bij de wachtenden voor de parkeerautomaat om daar een parkeerkaartje te halen, om daarna haar vergaderstukken te verzamelen.

2. Belanghebbende heeft geen feiten en omstandigheden aange-voerd, en bij betwisting daarvan door de Inspecteur, aanneme-lijk gemaakt die de conclusie zouden kunnen rechtvaardigen dat door de parkeercontroleurs of de Inspecteur is gehandeld in strijd met het verbod van détournement de pouvoir of dat be-langhebbendes belangen op enig moment onvoldoende in ogenschouw zijn genomen. Ook van enige handeling van de zijde van de In-specteur in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur is niet gebleken.

3. Het Hof gaat voorbij aan belanghebbende opmerking in de conclusie van repliek dat "Alles is te bewijzen met getuigen". Voor zover al sprake is van een bewijsaanbod is dat te algemeen en beschouwt het hof het als ingetrokken, nu belanghebbende ter zitting geen getuigen heeft meegebracht noch heeft opgeroepen aldaar aanwezig te zijn, welke mogelijkheid in de uitnodiging voor de zitting uitdrukkelijk is vermeld.

4. Het beroep is ongegrond. Voor een proceskostenveroordeling acht het Hof geen redenen aanwezig.

Deze uitspraak is vastgesteld op 25 juni 2003 door mr. Vonk en op dezelfde datum in het openbaar uitgesproken, in tegenwoor-digheid van de waarnemend griffier Antonis.

(Antonis) (Vonk)

aangetekend aan

partijen verzonden:

Tegen deze mondelinge uitspraak is geen beroep in cassatie mogelijk; dat kan alleen tegen een schriftelijke uitspraak van het gerechtshof. Ieder van de partijen kan binnen vier weken na de verzenddatum van dit proces-verbaal het gerechtshof schriftelijk verzoeken de mondelinge uitspraak te vervangen door een schriftelijke uitspraak. De vervanging van een mondelinge uit-spraak door een schriftelijke strekt ertoe de mondelinge uitspraak in een andere vorm vast te leggen. Bij de vervanging van een mondelinge uitspraak mag het gerechtshof de gedane uitspraak niet aan een heroverweging onder-werpen.

De partij die om een vervangende schriftelijke uitspraak verzoekt, is hier-voor griffierecht verschuldigd en krijgt daarover bericht van de griffier. Het griffierecht dat de belanghebbende betaalt ter verkrijging van een schriftelijke uitspraak, komt in mindering op het griffierecht dat de grif-fier van de Hoge Raad zal heffen als de belanghebbende beroep in cassatie instelt.