Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2003:AF9398

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
26-05-2003
Datum publicatie
03-06-2003
Zaaknummer
2200238102
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

-

Wetsverwijzingen
Opiumwet 2
Opiumwet 2
Wet wapens en munitie 26
Wetboek van Strafrecht 47
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

rolnummer 2200238101

parketnummer 0975406701

datum uitspraak 26 mei 2003

tegenspraak

GERECHTSHOF TE ?S-GRAVENHAGE

meervoudige kamer voor strafzaken

ARREST

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank te 's-Gravenhage van 8 mei 2002 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte]

1. Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzittingen in hoger beroep van dit hof van

8 januari 2003, 26 maart 2003 en 12 mei 2003.

2. Tenlastelegging

Aan de verdachte is tenlastegelegd hetgeen vermeld staat in de inleidende dagvaarding, zoals ter terechtzitting in eerste aanleg op vordering van de officier van justitie gewijzigd.

Van de dagvaarding en van de vordering wijziging tenlastelegging zijn kopieën in dit arrest gevoegd.

3. Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte van het onder 1 primair tenlastegelegde vrijgesproken en ter zake van het onder 1 subsidiair, 2 primair, 3 primair en 4 tenlastegelegde veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van twaalf jaar, met aftrek van voorarrest en met beslissing omtrent het inbeslaggenomene als vermeld in het vonnis.

Namens de verdachte is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

4. Beslissing op het subsidiair verzoek raadsman

Ter terechtzitting in hoger beroep van 12 mei 2003 heeft de raadsman van de verdachte, subsidiair, een verzoek gedaan strekkende tot heropening van het onderzoek tegen de verdachte teneinde, zakelijk weergegeven, de afgeluisterde tapgesprekken opnieuw te vertalen. De raadsman heeft hiertoe aangevoerd hetgeen staat vermeld in zijn op die terechtzitting aan het hof overgelegde pleitnotities met bijlage. Een kopie van deze pleitnotities met bijlage zijn aan het proces-verbaal van die terechtzitting gehecht.

Het hof is van oordeel dat de noodzaak tot het door de raadsman verzochte ontbreekt. Het hof verwijst hierbij, nu geen nieuwe feiten of omstandigheden naar voren zijn gebracht en/of het hof anderszins bekend zijn geworden die tot een andere oordeel zouden dienen te leiden, naar hetgeen het hof hieromtrent heeft overwogen en beslist op de terechtzittingen van 26 maart 2003 en 12 mei 2003. Het hof wijst derhalve dit verzoek van de raadsman af.

5. Beoordeling van het vonnis

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

6. Vrijspraak

Naar het oordeel van het hof is niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan de verdachte onder

1 primair, 3 primair, 3 subsidiair en 3 meer subsidiair is tenlastegelegd.

De verdachte moet derhalve hiervan worden vrijgesproken.

7. Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1 subsidiair, 2 primair en 4 tenlastegelegde heeft begaan op de wijze als is vermeld in de hierna ingevoegde bijlage die van dit arrest deel uitmaakt.

1. subsidiair

hij op 31 mei 2001 te ’s-Gravenhage en elders in Nederland tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk heeft afgeleverd en vervoerd een hoeveelheid van een materiaal bevattende heroïne, zijnde heroïne een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I

2.

hij in de periode van 20 mei 2001 tot en met 27 mei 2001 te ’s-Gravenhage en elders in Nederland tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk buiten het grondgebied van Nederland heeft gebracht een hoeveelheid van een materiaal bevattende heroïne, zijnde heroïne een middel vermeld op de bij die wet behorende lijst I.

4.

hij op 31 mei 2001 te ’s-Gravenhage een wapen als bedoeld in art. 2, lid 1 categorie III onder 1 van de Wet Wapens en Munitie, te weten een pistool merk: HS, kaliber: 9 mm, en voor dat wapen geschikte munitie van categorie III, te weten een aantal 9 mm patronen, voorhanden heeft gehad.

Hetgeen terzake meer of anders is tenlastegelegd, is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Voorzover in de tenlastelegging taal- en/of schrijf-fouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

8. Bewijsvoering

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan op de feiten en omstandig-heden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

De bewijsmiddelen zullen in die gevallen waarin de wet aanvulling van het arrest met de bewijsmiddelen vereist in een aan dit arrest gehechte bijlage worden opgenomen.

9. Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het onder 1 subsidiair, 2 primair en 4 bewezenverklaarde levert op:

1 subsidiair medeplegen van opzettelijk handelen in

strijd met het in artikel 2, eerste lid,

onder B van de Opiumwet gegeven verbod;

2 primair; medeplegen van opzettelijk handelen in

strijd met een in artikel 2, eerste lid, onder A van de Opiumwet gegeven verbod;

4. handelen in strijd met artikel 26, eerste

lid, van de Wet wapens en munitie en het feit begaan met betrekking tot een vuurwapen van categorie III

en

handelen in strijd met artikel 26, eerste

lid, van de Wet wapens en munitie.

10. Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

11. Strafmotivering

De advocaat-generaal mr. Wittop Koning heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd en dat de verdachte van het onder 1 primair tenlastegelegde zal worden vrijgesproken en terzake van het onder 1 subsidiair, 2 primair, 3 primair en 4 tenlastegelegde zal worden veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van elf jaar. Voorts heeft de advocaat-generaal gevorderd dat de op de beslaglijst onder 9, 10 en 11 genummerde voorwerpen zullen worden onttrokken aan het verkeer en de onder 1 tot en met 8 en 12 op de beslaglijst genummerde goederen zullen worden teruggegeven aan de verdachte.

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

Daarbij is in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

De verdachte is met zijn mededaders betrokken geweest bij het vervoeren en afleveren van een (aanzienlijke) partij heroïne en bij de uitvoer naar Engeland van een partij heroïne.

Dit zijn delicten die bijdragen aan de handel in en het gebruik van deze harddrug, waardoor de volksgezondheid wordt bedreigd en waardoor ook onder de gebruikers het plegen van vermogensdelicten wordt bevorderd, teneinde de voor het gebruik benodigde gelden te verkrijgen. Tegen dergelijke delicten dient derhalve krachtig te worden opgetreden.

Bovendien beschikte de verdachte bij zijn aanhouding over een vuurwapen met de bij dit vuurwapen behorende munitie. Vuurwapens worden meer en meer gebruikt bij het plegen van strafbare feiten. Het ongecontroleerde bezit van vuurwapens leidt voorts veelal tot het plegen van ernstige geweldsdelicten. Daarom moet streng worden opgetreden tegen het onbevoegd voorhanden hebben van een vuurwapen.

Het hof is dan ook van oordeel dat alleen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf, zoals na te melden, een passende reactie vormt.

Naar het oordeel van het hof noopt de enkele omstandigheid dat verdachte enige tijd in de EBI gedetineerd is geweest niet tot oplegging van een lagere dan na te melden straf.

12. Beslag

De inbeslaggenomen voorwerpen genummerd onder 9,10 en 11 van de beslaglijst, waarvan een kopie aan dit arrest is gehecht, te weten 9: 1 vuurwapen merk HS, type Glock 19, kaliber 9mm, 10: 1 patroonhouder en 11: 15 patronen dienen onttrokken te worden aan het verkeer, aangezien met betrekking tot deze voorwerpen het onder 4 bewezenverklaarde feit is begaan en deze van zodanige aard zijn dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet.

Ten aanzien van de inbeslaggenomen voorwerpen genummerd onder 1 tot en met 8 en 12, van de beslaglijst, waarvan een kopie aan dit arrest is gehecht, te weten

1: telefoontoestel Nokia kleur blauw zonder batterij en simkaart, 2: 15 prepaid simkaarten Libertel,

3: 1 telefoontoestel merk nokia 8210, 4: 1 Buzzer Motorolla, 5: 1 hotelkaartje Grand Hotel Centraal,

6: 1 portemonnee kleur zwart met inhoud geel notitieblaadje met aantekening, 7: 1 telefoontoestel Nokia 8210, 8: 1 telefoontoestel Nokia 3310 en

12: 1 personenauto Volswagen Golf TDI 1988 81 KW kenteken (TB-'s-Gravenhage-30), zal het hof de teruggave gelasten aan de verdachte.

13. Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 36b, 36c, 47 en 57 van het Wetboek van Strafrecht, de artikelen 2 en 10 van de Opiumwet en de artikelen 26(oud) en 55 van de Wet wapens en munitie.

14. Beslissing

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht.

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder

1 primair, 3 primair, 3 subsidiair en 3 meer subsidiair tenlastegelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart bewezen dat de verdachte het onder

1 subsidiair, 2 primair en 4 tenlastegelegde, zoals hierboven omschreven, heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen terzake meer of anders is tenlastegelegd en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Bepaalt dat het onder 1 subsidiair, 2 primair en 4 bewezenverklaarde de hierboven vermelde strafbare feiten oplevert.

Verklaart de verdachte strafbaar terzake van het onder

1 subsidiair, 2 primair en 4 bewezenverklaarde.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van

ACHT JAAR.

Bepaalt dat de tijd, die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voorzover die tijd niet reeds op een andere vrijheidsstraf in mindering is gebracht.

Verklaart onttrokken aan het verkeer de onder 9, 10 en 11 van de beslaglijst genummerde inbeslaggenomen voorwerpen.

Gelast de teruggave van de onder 1 tot en met 8 en 12 van de beslaglijst genummerde inbeslaggenomen voorwerpen aan de verdachte.

Dit arrest is gewezen door mrs. Oosterhof, Aler en Heemskerk in bijzijn van de griffier mr. Kloos.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 26 mei 2003.

rolnummer 2200238102

-2-