Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2002:AE8597

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
14-08-2002
Datum publicatie
25-10-2002
Zaaknummer
993-H-01
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Uitspraak : 14 augustus 2002

Rek.nummer : 993-H-01

Rek.nr rb. : 01.3580

GERECHTSHOF TE 'S-GRAVENHAGE

FAMILIEKAMER

B e s c h i k k i n g

in de zaak van

[appellante],

wonende te [X],

verzoeker in hoger beroep,

hierna te noemen: de vrouw,

procureur mr. P.A.M. Perquin.

Als belanghebbende wordt aangemerkt:

de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag,

zetelend te 's-Gravenhage,

verweerder in hoger beroep,

hierna te noemen: de ambtenaar.

Het openbaar ministerie, vertegenwoordigd door de advocaat-generaal mr. A.J.M. Kaptein, is opgeroepen voor de mondelinge behandeling.

PROCESVERLOOP

De vrouw is op 5 december 2001 in hoger beroep gekomen van de beschikking van de rechtbank te 's-Gravenhage van 8 oktober 2001.

De ambtenaar heeft bij brief met bijlagen van 18 april 2002 zijn mening kenbaar gemaakt.

Van de zijde van de vrouw is bij het hof een brief met bijlagen ingekomen gedateerd 9 april 2002.

Op 7 mei 2002 is bij het hof de schriftelijke conclusie van de advocaat-generaal ingekomen.

Op 8 mei 2002 is de zaak mondeling behandeld. Verschenen is de vrouw, bijgestaan door haar procureur.

VASTSTAANDE FEITEN

Het hof houdt rekening met de volgende feiten.

Bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Assen d.d. 22 december 1980 is de adoptie uitgesproken van de minderjarige Vivian, geboren te Jhansi, India, op 8 september 1972 door [de adoptief-ouders]. Tevens is de voornaamswijziging gelast van "Vivian" in die van "Vivian Priya".

Op 22 januari 1981 is een akte opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand te

's-Gravenhage, inhoudende dat het hiervoor genoemde adoptievonnis met de beschikking lastgeving voornaamswijziging is ingeschreven en de minderjarige door de adoptie de geslachtsnaam "[van de adoptief-ouders]" en de voornamen "Vivian Priya" verkreeg.

Begin juni 2001 heeft de vrouw de rechtbank te 's-Gravenhage verzocht de voor het opmaken van haar geboorteakte noodzakelijke gegevens vast te stellen.

Bij de bestreden beschikking heeft de rechtbank vastgesteld dat op 8 september 1972 te Jhansi, India, is geboren Vivian, van het vrouwelijk geslacht, uit onbekende ouders.

BEOORDELING VAN HET HOGER BEROEP

1. De vrouw verzoekt de bestreden beschikking te vernietigen en te bepalen dat op 20 juli 1969 te Jhansi, India, is geboren Maria Victoria, van het vrouwelijk geslacht uit onbekende ouders. Ter zitting heeft zij een kopie overgelegd van de akte van inschrijving d.d. 21 december 2001 van de bestreden beschikking.

2. De vrouw stelt dat vanwege miscommunicatie tussen haar en haar procureur in het inleidend verzoekschrift geen melding is gemaakt van het feit dat haar daadwerkelijke geboortedatum 20 juli1969 is. Omdat de leeftijdsgrens voor adoptie in India 6 jaar was hebben de nonnen van het kindertehuis waar zij ten tijde van haar adoptie verbleef haar geboorteda-tum gewijzigd van 20 juli 1969 in 8 september 1972, waardoor zij wel voor adoptie in aanmer-king kwam. Tevens zijn toen haar namen "Maria Victoria" gewijzigd in "Vivian". Verschillende stukken zijn hiertoe vervalst, waaronder haar paspoort.

Bij het inleidend verzoek is voorts het bestaan van een bepaald stuk, te weten een "Baptism Certificate" niet vermeld omdat het geen betrekking op haar leek te hebben. Het stuk wordt in hoger beroep wel overgelegd, omdat thans blijkt dat het een essentieel stuk is.

De vrouw legt voorts in hoger beroep nog over een brief d.d. 2 november 2001 van haarzelf, gericht aan haar procureur, alsmede een brief d.d. 8 april 2002 [van de] Stichting Bemiddeling Adoptie, met als bijlage een kopie van voornoemd "Baptism Certificate". In deze brief concludeert mevrouw Elie dat de vrouw op 20 juli 1969 is geboren.

3. De ambtenaar stelt dat de vrouw sinds haar vestiging in Nederland is opgenomen met de geboortedatum 8 september 1972. Een vaststelling van een afwijkende geboortedatum kan slechts plaatsvinden indien de gewenste geboortedatum onomstotelijk vaststaat. Dit is in casu echter niet het geval omdat het overgelegde "Baptism Certificate" niet inhoudelijk is geverifi-eerd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken in India.

4. De advocaat-generaal concludeert (schriftelijk) tot bekrachtiging van de bestreden beschikking.

5. De rechtbank heeft naar het oordeel van het hof op goede gronden de geboortegegevens vastgesteld, nu in alle in eerste aanleg overgelegde officiële stukken wordt vermeld dat Vivian [met de geslachtsnaam van de adoptief-ouders] op 8 september 1972 te Jhansi, India, is geboren.

6. In hoger beroep legt de vrouw over een "Baptism Certificate", gedateerd 13 maart 1998, waarin staat vermeld dat op 20 juli 1969 is geboren Maria Victoria.

Uit de, in hoger beroep door de ambtenaar overgelegde, circulaire inzake de legalisatie en verificatie van buitenlandse bewijsstukken betreffende de staat van personen (Ministerie van Justitie, Directie Wetgeving, kenmerk 5001966/99/6) blijkt dat India door het Ministerie van Buitenlandse Zaken is aangewezen als probleemland. Dit wil zeggen dat stukken afkomstig uit India alleen dienen te worden aanvaard indien deze zijn gelegaliseerd en inhoudelijk geverifi-eerd door de daartoe bevoegde Nederlandse diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging.

Het door de vrouw overgelegde "Baptism Certificate" is niet gelegaliseerd en niet inhoudelijk geverifieerd. Dit stuk heeft derhalve binnen de Nederlandse rechtsorde geen bewijskracht.

7. Nu ook verder in hoger beroep geen feiten zijn gesteld waaruit als juiste geboortedatum 20 juli 1969 blijkt - het relaas van [de] Stichting Bemiddeling Adoptie in de brief van 8 april 2002 wordt immers niet met bewijzen gestaafd, noch het verhaal van de vrouw zoals neergelegd in haar brief van 2 november 2001 - dient de bestreden beschikking te worden bekrachtigd.

8. Derhalve wordt als volgt beslist.

BESLISSING VAN DE ZAAK IN HOGER BEROEP

Het hof:

bekrachtigt de bestreden beschikking.

Deze beschikking is gegeven door mrs. De Bruijn-Lückers, Labohm en Jansen, bijge-staan door mr. Buiting als griffier, en uitgespro-ken ter openbare terecht-zitting van 14 augustus 2002.