Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2000:AA7716

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
17-10-2000
Datum publicatie
04-07-2001
Zaaknummer
BK-00/02639
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

PRESIDENT VAN HET GERECHTSHOF TE 's-GRAVENHAGE

Belastingkamer

17 oktober 2000

nummer BK-00/02639

UITSPRAAK

ingevolge artikel 8:84 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) op het verzoek om een voorlopige voorziening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V. te Z.

1. Ontstaan en loop van het geding

Aan belanghebbende is door verweerder, het hoofd van de eenheid P van de Belastingdienst, een naheffingsaanslag in de omzetbelasting opgelegd. Verweerder heeft op 26 september 1997 uitspraak gedaan op het bezwaarschrift van belanghebbende tegen deze aanslag. Belanghebbende is vervolgens tegen die uitspraak in beroep gekomen bij het Hof. De voorzitter van de derde meervoudige belastingkamer heeft bij beschikking van 29 november 1999, nummer BK-97/03650, belanghebbende niet-ontvankelijk verklaard in het beroep. Tegen deze beschikking is belanghebbende in verzet gekomen bij het Gerechtshof. Hangende dit verzet heeft belanghebbende het onderwerpelijke verzoek om voorlopige voorziening gedaan.

2. Inhoud van het verzoek

Het verzoek strekt tot veroordeling van verweerder tot betaling van ƒ xxx wegens door verzoeker geleden schade, vermeerderd met rente, en tot veroordeling van verweerder in de kosten van het geding.

3. Overwegingen omtrent het verzoek

3.1. Ingevolge artikel 8:81, lid 1, van de Awb kan, indien tegen een besluit bij het gerechtshof beroep is ingesteld dan wel, voorafgaand aan een mogelijk beroep bij het gerechtshof, bezwaar is gemaakt, de president van het gerechtshof die bevoegd is of kan worden in de hoofdzaak, op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

3.2. Artikel 8:83, lid 3, van de Awb bepaalt dat de president uitspraak kan doen zonder toepassing van lid 1 van genoemd artikel indien hij kennelijk onbevoegd is of het verzoek kennelijk niet-ontvankelijk, kennelijk ongegrond of kennelijk gegrond is. De president ziet aanleiding om van deze bevoegdheid gebruik te maken.

3.3. Ingevolge artikel 1:3, lid 1, van de Awb dient onder besluit te worden verstaan: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. Niet als bestuursorgaan wordt aangemerkt - voor zover hier van belang - onafhankelijke bij wet ingestelde organen die met rechtspraak zijn belast.

3.4. In dit geval is sprake van een verzoek om een voorlopige voorziening hangende het verzet tegen de onder 1 genoemde beschikking van de voorzitter van 29 november 1999. Deze beschikking kan echter naar het oordeel van de president niet worden aangemerkt als een besluit bedoeld in artikel 8:81 van de Awb. Wegens het ontbreken van de in dat artikel vereiste connexiteit staat de mogelijkheid tot het vragen van een voorlopige voorziening derhalve thans niet open. Het onderwerpelijke verzoek dient dan ook niet-ontvankelijk te worden verklaard. Slechts ingeval het verzet gegrond wordt verklaard, vervalt de beschikking van de voorzitter en staat de mogelijkheid een voorlopige voorziening te verzoeken open.

3.5. Voor het geval het verzoek wel ontvankelijk zou zijn verklaard, overweegt de president het volgende.

De belastingrechter is in het kader van het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening niet bevoegd te beslissen over het toekennen van schadevergoeding, aangezien artikel 8:73 van de Awb niet van overeenkomstige toepassing is verklaard in de voorlopige voorzieningprocedure.

4. Proceskosten

De president acht geen termen aanwezig voor een veroordeling in de proceskosten als bedoeld in artikel 8:75 van de Awb.

5. Beslissing

De president verklaart het verzoek om voorlopige voorziening niet-ontvankelijk.

Deze uitspraak is vastgesteld op 17 oktober 2000 door mr. Tijnagel als fungerend president. De beslissing is op die datum in het openbaar uitgesproken, in tegenwoordigheid van de waarnemend griffier.

Aangetekend aan

partijen verzonden