Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2012:BZ6620

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
20-03-2012
Datum publicatie
09-04-2013
Zaaknummer
200.087.495
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bestuursstrafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Snelheidsoverschrijding gemeten met Multanova MultaRadar C. Aanvullend proces-verbaal met uitleg over de verschillende filmnummers op de foto en in het mutatierapport, de ijking en de bebording.

Wetsverwijzingen
Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 5
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
VR 2013/146
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

WAHV 200.087.495

20 maart 2012

CJIB 144130347

Gerechtshof te Leeuwarden

Arrest

op het hoger beroep tegen de beslissing

van de kantonrechter van de rechtbank Almelo

van 15 april 2011

betreffende

[betrokkene] (hierna te noemen: betrokkene), wonende te [woonplaats betrokkene],

voor wie als gemachtigde optreedt [gemachtigde], wonende te [woonplaats gemachtigde].

De beslissing van de kantonrechter

De kantonrechter heeft het beroep van de betrokkene tegen de door de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie namens de officier van justitie in het arrondissement Almelo genomen beslissing ongegrond verklaard. De beslissing van de kantonrechter is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Het procesverloop

De gemachtigde van de betrokkene heeft tegen de beslissing van de kantonrechter hoger beroep ingesteld. Tevens is verzocht om vergoeding van kosten.

De advocaat-generaal heeft een verweerschrift ingediend.

De gemachtigde van de betrokkene heeft schriftelijk een nadere toelichting gegeven op het beroep.

De advocaat-generaal is in de gelegenheid gesteld een reactie te geven op de nadere toelichting op het beroep. Hiervan is geen gebruik gemaakt.

Beoordeling

1. Aan de betrokkene is als kentekenhouder bij inleidende beschikking een administratieve sanctie van € 187,- opgelegd ter zake van “Overschrijding maximum snelheid op (auto)wegen buiten bebouwde kom met 25 km/h (verkeersbord A1 + wegwerk)”, welke gedraging zou zijn verricht op 21 juli 2010 om 12.44 uur op de Almeloseweg te Haarle met het voertuig met het kenteken [kenteken AB-AB-00].

2. De gemachtigde, die ten tijde van de gedraging de bestuurder was, voert aan dat de officier van justitie zich niet heeft gehouden aan de algemene bepalingen (het hof begrijpt: beginselen) van behoorlijk bestuur en met name niet aan het motiveringsbeginsel, nu hij in zijn beslissing niet concreet is ingegaan op alle bezwaren die de gemachtigde naar voren had gebracht. Verder ontkent de gemachtigde dat de gedraging is verricht. Nog er van afgezien dat de bewuste borden ten tijde van de gedraging omgedraaid waren, was het vanwege filevorming feitelijk onmogelijk om meer dan 40 à 50 kilometer per uur te rijden. Bovendien moet er volgens de gemachtigde getwijfeld worden aan de betrouwbaarheid van de meting, nu niet is te controleren of de gehele meetset (camera en antenne) is geijkt en het filmnummer op de foto (0014818) niet overeenkomt met het filmnummer in het mutatierapport (21071034). De gemachtigde verwijst daarbij naar Concept voorschriften meetmiddelen politie. Ook is op de foto niet te zien of de meetapparatuur goed was uitgelijnd. Naar aanleiding van het aanvullend proces-verbaal dat op verzoek van de advocaat-generaal is opgemaakt, merkt de gemachtigde op dat het niet mogelijk is dat de verbalisant zich dertien maanden na de gedraging nog precies kan herinneren wat er toen is gebeurd en dat de bijgevoegde foto's niet op de overtredingsdatum kunnen zijn gemaakt.

3. Met betrekking tot de klacht van de gemachtigde over de motivering van de beslissing van de officier van justitie, overweegt het hof dat de officier van justitie gemotiveerd heeft aangegeven waarom hij het bij hem ingestelde beroep ongegrond acht. Dat hij daarbij niet uitgebreid en expliciet op alle argumenten van de gemachtigde is ingegaan, maakt niet dat er sprake is van schending van het motiveringsbeginsel of van de door de gemachtigde gestelde strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

4. In WAHV-zaken biedt de ambtsedige verklaring van de verbalisant in beginsel een voldoende grondslag voor de vaststelling dat de gedraging is verricht. Dat is anders indien de betrokkene voor zijn zaak specifieke feiten en omstandigheden aanvoert, die aanleiding geven te twijfelen aan de juistheid van één of meer onderdelen van de ambtsedige verklaring dan wel indien uit het dossier zulke feiten en omstandigheden blijken.

5. De ambtsedige verklaring van de verbalisant zoals opgenomen in het zaakoverzicht van het CJIB houdt onder meer het volgende in:

“De werkelijke snelheid stelde ik vast m.b.v. een voor de meting geteste, geijkte en op de voorgeschreven wijze gebruikte radarsnelheidsmeter.

Gemeten (afgelezen) snelheid : 78 km per uur.

Werkelijke (gecorrigeerde) snelheid : 75 km per uur.

Toegestane snelheid : 50 km per uur.

Overschrijding met : 25 km per uur.

De werkelijke snelheid is het resultaat van een, overeenkomstig de geldende aanwijzing snelheidsovertredingen en snelheidsbegrenzers van het College van Procureurs-generaal, uitgevoerde correctie op de met het meetmiddel gemeten (afgelezen) snelheid.”

6. In het ambtsedige aanvullend proces-verbaal van 11 augustus 2011, dat de advocaat-generaal naar aanleiding van het verweer van de gemachtigde heeft opgevraagd, verklaart de verbalisant [verbalisant] onder meer als volgt.

"Op woensdag 21 juli 2010, werd door mij, verbalisant, een radarsnelheidscontrole uitgevoerd op de Almeloseweg, ter plaatse gelegen buiten de bebouwde kom van Haarle, gemeente Hellendoorn.

Op deze weg is tijdens werkzaamheden aan een te bouwen ecoduct een snelheidsbeperking ingesteld. De normale snelheidslimiet op deze weg is 80 km/uur. Tijdens de werkzaamheden geldt een snelheidslimiet van 50 km/uur.

Voor aanvang van de controle heb ik, verbalisant, op 21 juli 2010 omstreeks 10:30 uur de bebording gecontroleerd en gezien dat de borden (A1 50 km/uur) volgens de voorschriften op de juiste plaats en zichtbaar voor het verkeer in twee richtingen waren geplaatst. Deze snelheidscontrole duurde tot 15:00 uur.

Gedurende de controletijd van 10:30 uur tot 15:00 uur op deze dag werd er daadwerkelijk aan deze weg gewerkt. Zie bijlage foto 1 waarop ik enige werkactiviteit heb vastgelegd (shovel).

Op uw vraag om commentaar te geven op de volgende vragen kan ik, verbalisant, u mededelen:

Filmnummer

Betrokkene stelt dat de gebruikte filmnummers niet overeenkomen.

Verbalisant verwerkt de snelheidsovertredingen softwarematig op een laptop op de controlelocatie. Verbalisant beoordeelt de foto (de overtreding), leest het kenteken uit en voert deze in de software in.

Voordat echter de overtredingen verwerkt kunnen worden moet de verbalisant een filmnummer invoeren. Dat kan en mag een willekeurig nummer zijn. Dat nummer wordt door de verbalisant in de laptop ingevoerd.

Echter, binnen de afdeling Verkeer van de regiopolitie Twente is afgesproken om dat op een uniforme wijze te doen, namelijk in volgorde van de datum plus het nummer van het voertuig van de controle.

In onderhavige zaak is dit het filmnummer welke in de mutatie genoemd wordt, 21071034, 21 juli 2010 en het voertuig is de "34", bij de politie Twente het gebruikelijke roepnummer van het voertuig.

Op bovengenoemde wijze is er echter geen garantie op een uniek filmnummer. Binnen de afdeling Verkeer van de regiopolitie Twente is daarom afgesproken om "het systeem" (de digitale verwerkingsstraat) het uiteindelijke filmnummer te laten bepalen. Er is dan wel sprake van een uniek filmnummer. In onderhavige zaak is dat 0014818. (…).

Uitlijning

De uitlijning is door mij, verbalisant, conform de wettelijke voorschriften uitgevoerd.

Bebording

De bebording heb ik, verbalisant, voorafgaande aan de controle gecontroleerd, deze waren duidelijk zichtbaar voor het verkeer.

Ik, verbalisant, heb ter plaatse een gesprek gehad met de uitvoerder van de werkzaamheden en deze vertelde mij dat hij na de werkzaamheden omstreeks 16.00 uur altijd de borden wegdraaide zodat de snelheidsbeperking weer opgeheven wordt.

Na afloop van de controle omstreeks 15.00 uur stonden de borden nog duidelijk zichtbaar voor het verkeer opgesteld.

IJking

Betrokkene stelt dat er geen controle is dat de gebruikte apparatuur geijkt is.

Controle of de apparatuur geijkt is, is echter wel degelijk aanwezig. De betreffende NMI verklaring (ijkrapport) voeg ik hierbij. Uit deze NMI verklaring blijkt dat de gebruikte apparatuur op het moment van overtreding voldeed aan het concept voorschriften meetmiddelen politie.

De antenne-eenheid en camera (en de aanwijseenheid) worden door het NMI als set onderzocht.

Het nummer van de camera staat weliswaar niet op de foto maar op de NMI verklaring wordt het cameranummer (en ook de aanwijseenheid) genoemd die bij deze antenne-eenheid hoort.

De camera, antenne-eenheid en aanwijseenheid worden altijd als set (1 geheel) gebruikt. De antenne-eenheid is de meeteenheid, de camera legt de overtreding fotografisch vast.

Het serienummer van een antenne-eenheid die bij een bepaalde camera behoort, is softwarematig door de leverancier van de apparatuur "vast" in die camera gezet.

Wanneer er een antenne-eenheid wordt aangesloten op een camera dan komt het serienummer van die antenne-eenheid naast het in de camera ingevoerde serienummer van de antenne-eenheid op de foto te staan. Mochten de nummers op de foto niet gelijk zijn dan is dat een indicatie dat er een verkeerde antenne-eenheid is aangesloten op die camera. In onderhavige zaak zijn de nummers gelijk, dat geeft aan dat de juiste combinatie van antenne-eenheid en camera is gebruikt.

Daarmee is er naast het ijkrapport, een extra controlemogelijkheid gecreëerd of de juiste antenne-eenheid op de juiste camera is aangesloten.

Tijdstippen controle

Ik, verbalisant, heb abusievelijk 15.30 uur in de mutatie gezet, de controle duurde tot 15.00 uur.

Bijlagen:

1. foto gemaakt vanuit het radarvoertuig van een shovel tijdens werkzaamheden

2. Foto bebording vanuit de rijrichting Haarle

3. foto bebording vanuit de rijrichting Nijverdal

4. kopie verklaring (ijkrapport) NMI

5. foto overtreding

6. kopie radarvoorblad snelheidscontrole. "

7. Op de foto van bijlage 1 is een shovel te zien. Op de foto's van bijlage 2 en 3 is te zien dat aan beide zijden van de weg borden A1 (50 km/h) zijn geplaatst met daarboven borden J16 (werk in uitvoering). Bijlage 4 betreft een NMI-verklaring. Deze is op 18 maart 2010 afgegeven, geldig voor 12 maanden en heeft betrekking op de radarsnelheidsmeter van het merk Robot Visual Systems. Achter de antenne-eenheid staat als type MultaRadar C, nummer 590-107/60005 vermeld. De als vijfde bijlage genoemde foto betreft een foto van de gedraging. Op die foto is een voertuig met kenteken [kenteken AB-AB-00] te zien. In het kader boven die foto staat vermeld dat de gedraging is vastgelegd op filmnummer 0014818 en fotonummer 356 door de verbalisant met code 3532. Voorts staat vermeld dat is gemeten dat het voertuig met kenteken [kenteken AB-AB-00] op 21 juli 2010 om 12.44 uur op de Almeloseweg, plaatscode 5799, 78 kilmeter per uur heeft gereden. Deze datum, tijd, plaatscode, het kenteken en het aantal kilometers per uur staan ook vermeld in de databalk vlak boven de foto. Voorts staat rechtsboven in die databalk het nummer 60005/60005 vermeld. Op het als zesde bijlage genoemde radarvoorblad staat dat de controle is verricht met een Multanova MultaRadar C, setnummer 60005, door verbalisant [verbalisant], verbalisantnummer 3532.

8. Gelet op het hiervoor weergegeven aanvullend proces-verbaal van de verbalisant en de daarbij behorende bijlagen, acht het hof de stellingen van de gemachtigde met betrekking tot de bebording en de betrouwbaarheid van de meting op overtuigende wijze weerlegd. Daarbij zij opgemerkt dat de camera, anders dan de gemachtigde kennelijk veronderstelt, enkel dient voor de registratie van het resultaat van de snelheidsmeting en hebben de door hem aangehaalde ijkingsvoorschriften uitsluitend betrekking op het meetmiddel zelf. Voor het overige komt het betoog van de gemachtigde neer op de enkele ontkenning dat de gedraging is verricht. Die enkele ontkenning is onvoldoende om te twijfelen aan de verklaringen van de verbalisant. Dat het aanvullend proces-verbaal ruim twaalf maanden na het doen van de waarneming door de verbalisant is opgemaakt, geeft het hof evenmin aanleiding tot twijfel. Dit tijdsverloop brengt op zichzelf niet mee dat de verbalisant zich de gedraging niet (goed) heeft kunnen herinneren, zoals de gemachtigde suggereert. Ook overigens zijn er geen aanwijzingen die erop duiden dat daarvan sprake is. Nu uit het dossier evenmin blijkt van feiten en omstandigheden die aanleiding geven tot twijfel, is naar de overtuiging van het hof komen vast te staan dat de gedraging is verricht.

9. Gelet op het voorgaande zal het hof de beslissing van de kantonrechter bevestigen.

10. Nu (de gemachtigde van) de betrokkene niet in het gelijk wordt gesteld, zal het hof het verzoek tot vergoeding van kosten afwijzen.

Beslissing

Het gerechtshof:

bevestigt de beslissing van de kantonrechter;

wijst het verzoek tot vergoeding van kosten af.

Dit arrest is gewezen door mr. Beswerda, in tegenwoordigheid van mr. Arntz als griffier, en uitgesproken ter openbare zitting.