Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2012:BW2316

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
13-04-2012
Datum publicatie
13-04-2012
Zaaknummer
24-000022-11
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Het hof heeft een verdachte wegens het aanwezig hebben van professioneel vuurwerk bestemd voor particulier gebruik veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 2 jaren, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, met een proeftijd voor de duur van 2 jaren.

Wetsverwijzingen
Wet milieubeheer 9.2
Wet op de economische delicten
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF LEEUWARDEN

Sector strafrecht

Parketnummer: 24-000022-11

Uitspraak d.d.: 13 april 2012

TEGENSPRAAK

Verkort arrest van de economische kamer

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de economische kamer van de rechtbank Leeuwarden van 3 januari 2011 in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [1962],

wonende te [woonplaats], [adres].

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 30 maart 2012 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal, strekkende tot bevestiging van het vonnis in eerste aanleg. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd. Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen door verdachte en zijn raadsman, mr. E. Albayrak, naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep om proceseconomische redenen vernietigen en daarom opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is tenlastegelegd dat:

hij op of omstreeks 4 november 2010, op een of meerdere locaties in de gemeente Leeuwarden, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, al dan niet opzettelijk, professioneel vuurwerk bestemd voor particulier gebruik, te weten:

- enkelschotsbuizen, te weten 1950 mortierbommen (TXB-546), althans een aantal mortierbommen (TXB-546) en/of

- combinaties van fonteinen, mijnen, Romeinse kaarsen en enkelschotsbuizen, te weten 5 flowerbeds (UMC-100), althans een aantal flowerbeds (UMC-100) en/of

- knalvuurwerk en/of knalstrengen, te weten 143 Chinese rollen (T-809), althans een aantal Chinese rollen (T-809) en/of

- knalvuurwerk en/of knalstrengen, te weten 7680 nitraatknallers (TXP 847), althans een aantal nitraatknallers (TXP 847) en/of

- knalvuurwerk en/of knalstrengen, te weten 10.320 stuks, merk Achtung (TXP-001), althans een aantal stuks, merk Achtung en/of

- knalvuurwerk en/of knalstrengen, te weten 7200 strijkers (K0207), althans een aantal strijkers (K0207),

voorhanden heeft gehad;

Subsidiair zo het vorenstaande niet mocht leiden tot schuldigverklaring van en strafoplegging aan verdachte

hij op of omstreeks 4 november 2010, op één of meer locaties in de gemeente Leeuwarden, althans in Nederland, al dan niet opzettelijk, als een ander dan een persoon met gespecialiseerde kennis professioneel vuurwerk, te weten:

- enkelschotsbuizen, te weten 1950 mortierbommen (TXB-546), althans een aantal mortierbommen (TXB-546) en/of

- combinaties van fonteinen, mijnen, Romeinse kaarsen en enkelschotsbuizen, te weten 5 flowerbeds (UMC-100), althans een aantal flowerbeds (UMC-100) en/of

- knalvuurwerk en/of knalstrengen, te weten 143 Chinese rollen (T-809), althans een aantal Chinese rollen (T-809) en/of

- knalvuurwerk en/of knalstrengen, te weten 7680 nitraatknallers (TXP 847), althans een aantal nitraatknallers (TXP 847) en/of

- knalvuurwerk en/of knalstrengen, te weten 10.320 stuks, merk Achtung (TXP-001), althans een aantal stuks, merk Achtung en/of

- knalvuurwerk en/of knalstrengen, te weten 7200 strijkers (K0207), althans een aantal strijkers (K0207),

voorhanden heeft gehad.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, acht het hof bewezen en heeft het hof de overtuiging gekregen, dat verdachte het primair tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

hij op 4 november 2010 in de gemeente Leeuwarden, opzettelijk professioneel vuurwerk bestemd voor particulier gebruik, te weten:

- enkelschotsbuizen, te weten 1950 mortierbommen (TXB-546) en

- combinaties van fonteinen, mijnen, Romeinse kaarsen en enkelschotsbuizen, te weten 5 flowerbeds (UMC-100) en

- knalvuurwerk, te weten 143 Chinese rollen (T-809) en

- knalvuurwerk, te weten 7680 nitraatknallers (TXP 847) en

- knalvuurwerk, te weten 10.320 stuks, merk Achtung (TXP-001) en

- knalvuurwerk, te weten 7200 strijkers (K0207),

voorhanden heeft gehad.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

het primair bewezen verklaarde levert op het misdrijf:

Overtreding van een voorschrift, gesteld krachtens artikel 9.2.2.1. van de Wet milieubeheer, opzettelijk begaan.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar aangezien geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.

Oplegging van straf en/of maatregel

De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Verdachte heeft zich als particulier schuldig gemaakt aan het voorhanden hebben van een aanzienlijke hoeveelheid professioneel vuurwerk. Verdachte had onder andere 5000 kilo vuurwerk opgeslagen in een opslagloods die niet aan de eisen voldeed. Een opslagplaats voor vuurwerk dient aan strenge eisen te voldoen, dit ter bescherming van de omgeving. Verdachte heeft zich met betrekking tot de opslag van het vuurwerk niets aangetrokken van deze geldende regels. Het vuurwerk stond in deze opslagloods in één ruimte waar ook een opslagtank voor dieselolie en een tweetal zuurstofflessen stonden opgeslagen. Deze opslagloods stond pal naast een bewoond woonhuis en in de nabijheid van meerdere woningen. Het spreekt voor zich dat de aanwezigheid van dergelijk explosief materiaal gevaar oplevert voor alle roerende en onroerende goederen in de directe omgeving en, met name, voor de zich daarin bevindende personen.

Het hof heeft voorts gelet op het de verdachte betreffend uittreksel uit de justitiële documentatie van 18 januari 2012, waaruit blijkt dat aan verdachte eerder wegens overtredingen van het Vuurwerkbesluit transacties zijn aangeboden.

Gezien de ernst van het feit acht het hof in beginsel een onvoorwaardelijke gevangenisstraf zoals opgelegd door de rechtbank en geëist door de advocaat-generaal op zijn plaats. Het hof ziet echter in de persoonlijke omstandigheden van verdachte redenen om hiervan af te wijken.

Verdachte heeft ter zitting verklaard dat hij pas na verloop van tijd heeft ingezien hoe gevaarlijk zijn manier van handelen is geweest. Uit het proces-verbaal van de zitting in eerste aanleg blijkt dat verdachte zijn gedrag bagatelliseerde en dat hij op vragen van de rechters geen blijk gaf doordrongen te zijn van het gevaarzettende gedrag. Deze houding van verdachte heeft - zoals ook blijkt uit het vonnis - ten nadele van verdachte mede de hoogte van de straf bepaald.

Verdachte heeft ter zitting van het hof verklaard dat hij, toen hij voor de rechtbank moest verschijnen, erg druk was met zijn bedrijf en hij (mede) daardoor niet besefte hoeveel risico's zijn handelen met zich heeft meegebracht. Ter zitting van het hof heeft verdachte blijk gegeven het laakbare van zijn handelen in te zien.

Tevens heeft verdachte ter zitting aangegeven wat de gevolgen van zijn handelen voor hem zijn geweest. Verdachte is zijn baan bij het WTC Expo en zijn baan als taxichauffeur kwijtgeraakt, de bank heeft de kredietlening stopgezet en de verzekeringsmaatschappij heeft te kennen gegeven niet langer met verdachte zaken te willen doen. Ook zal een onherroepelijke veroordeling consequenties hebben voor de vergunning die aan verdachte is afgegeven met betrekking tot de handel en opslag van legaal vuurwerk.

De raadsman heeft ter zitting aangegeven dat verdachte kostwinner is en dat hij de zorg heeft voor zijn vriendin en zijn dochter en dat er een tweede kindje op komst is. Indien aan verdachte een onvoorwaardelijke gevangenisstraf wordt opgelegd dan zal het bedrijf van verdachte failliet gaan en staan zijn vriendin en zijn kind(eren) op straat.

Het hof heeft hiervoor overwogen dat - gezien de proceshouding van verdachte in hoger beroep - de straf zoals is opgelegd door de rechtbank en is geëist door de advocaat-generaal gematigd dient te worden. Gezien de ernst van het feit en dan met name de hoeveelheid vuurwerk die bij verdachte in de loods is aangetroffen is het hof echter van oordeel dat hier niet kan worden volstaan met enkel een werkstraf en/of een voorwaardelijke gevangenisstraf.

Het hof zal aan verdachte derhalve een gevangenisstraf opleggen voor de duur van 2 jaren, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, waarbij de voorwaardelijke gevangenisstraf dient om te voorkomen dat verdachte opnieuw (soortgelijke) strafbare feiten begaat.

Onttrekking aan het verkeer

De door het hof aan het verkeer te onttrekken voorwerpen, te weten het bij verdachte aangetroffen vuurwerk, zijn daarvoor vatbaar. Immers met betrekking tot die voorwerpen is het hiervoor bewezen verklaarde feit begaan en zij zijn van zodanige aard, dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 36b en 36c van het Wetboek van Strafrecht en artikel 9.2.2.1. van de Wet milieubeheer, artikel 1.2.2. Vuurwerkbesluit en de artikelen 1a, 2. en 6 van de Wet op de economische delicten.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht.

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het primair ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het primair bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 2 (twee) jaren.

Bepaalt dat een gedeelte van de gevangenisstraf, groot 1 (één) jaar, niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat de verdachte zich voor het einde van een proeftijd van 2 (twee) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Beveelt de onttrekking aan het verkeer van het in beslag genomen, nog niet teruggegeven vuurwerk.

Aldus gewezen door

mr. O. Anjewierden, voorzitter,

mr. E. de Witt en mr L.J. Hofstra, raadsheren,

in tegenwoordigheid van H. Pool, griffier,

en op 13 april 2012 ter openbare terechtzitting uitgesproken.