Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ7906

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
10-06-2011
Datum publicatie
15-06-2011
Zaaknummer
24-002601-10
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verdachte wordt van de primair aan hem ten laste gelegde openlijke geweld en subsidiair ten laste gelegde mishandeling vrijgesproken en wordt ter zake van bedreiging veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf voor de duur van 20 uur, subsidiair 10 dagen jeugddetentie, met een proeftijd van 2 jaar.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Gerechtshof Leeuwarden

Sector strafrecht

Parketnummer: 24-002601-10

Uitspraak d.d.: 10 juni 2011

TEGENSPRAAK

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Assen van

26 oktober 2010 in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [1991],

wonende te [woonplaats], [adres].

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 27 mei 2011 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal, strekkende tot bevestiging van het vonnis, waarvan beroep. Bij dat vonnis is verdachte ter zake van het

1 primair en 2 ten laste gelegde veroordeeld tot een werkstraf voor de duur van 80 uren, subsidiair 40 dagen jeugddetentie. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd.

Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen door verdachte en zijn raadsman,

mr. W.M. Bierens, naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen omdat het tot een andere bewijsbeslissing en strafoplegging komt en zal daarom opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

hij op of omstreeks 21 juni 2009, te [plaats 1], althans in de gemeente [gemeente], op of aan, althans zichtbaar vanaf, de openbare weg(en) de [straat] en/of de [straat], althans op of aan, althans zichtbaar vanaf, een openbare weg, in ieder geval op een openbare plaats, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of een of meer ander(en), welk geweld bestond uit het

- met (een) bierflesje(s), althans (een) zware/zwaar en/of hard(e) voorwerp(en), gooien tegen en/of naar die [slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 2] en/of die ander(en) en/of

- stompen en/of slaan en/of schoppen van/naar die [slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 2] en/of die ander(en);

althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, terzake dat

hij op of omstreeks 21 juni 2009 te [plaats 1], gemeente [gemeente], tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk mishandelend [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2]

- met (een) bierflesje(s), althans (een) zware/zwaar en/of hard(e) voorwerp(en), heeft gegooid en/of

- heeft gestompt en/of geslagen en/of geschopt, waardoor voornoemde [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] letsel hebben/heeft bekomen en/of pijn hebben/heeft ondervonden;

2.

hij op verschillende tijdstippen, althans op enig tijdstip gelegen in of omstreeks de periode van 20 februari 2009 tot en met 22 februari 2009 te [plaats 2], althans in Nederland, [slachtoffer 3] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft verdachte opzettelijk voornoemde [slachtoffer 3] dreigend de woorden toegevoegd: "als jij hier iets mee te maken hebt, dan heb je een groot probleem, hier lopen genoeg kameraden van mij in het centrum en dan ranselen we je helemaal af" en/of via het internet (een MSN gesprek): "ik sloop jou met je bek" en/of "ik moet je niet zien, ik sloop je gast", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Vrijspraak

Het hof heeft door de inhoud van wettige bewijsmiddelen niet de overtuiging bekomen dat verdachte het onder 1 primair en subsidiair ten laste gelegde heeft begaan, zodat verdachte daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, heeft het hof de overtuiging gekregen en acht het hof wettig bewezen, dat verdachte het onder 2 ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

2.

hij op tijdstippen in de periode van 20 februari 2009 tot en met 22 februari 2009 te [plaats 2], [slachtoffer 3] heeft bedreigd met zware mishandeling, immers heeft verdachte opzettelijk voornoemde [slachtoffer 3] dreigend de woorden toegevoegd: "als jij hier iets mee te maken hebt, dan heb je een groot probleem, hier lopen genoeg kameraden van mij in het centrum en dan ranselen we je helemaal af" en via het internet (een MSN gesprek): "ik sloop jou met je bek" en "ik moet je niet zien, ik sloop je gast".

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

het onder 2 bewezen verklaarde levert op:

bedreiging met zware mishandeling.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar aangezien geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.

Oplegging van straf en/of maatregel

De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Verdachte heeft zich tweemaal schuldig gemaakt aan bedreiging. Hij heeft [slachtoffer 3] zowel verbaal als via internet (MSN) bedreigd met zware mishandeling. Door zijn handelen heeft verdachte gevoelens van angst en onveiligheid bij [slachtoffer 3] veroorzaakt.

Blijkens een uittreksel justitiële documentatie d.d. 13 mei 2011 is verdachte niet eerder voor enig strafbaar feit veroordeeld.

Het hof geeft kennisgenomen van een - enigszins gedateerd - rapport van de Raad voor de Kinderbescherming d.d. 16 september 2009. De Raad is over het geheel genomen positief over de persoonlijke omstandigheden van verdachte en ziet geen aanleiding voor hulpverlening door de Raad. De Raad adviseert de oplegging van een werkstraf.

Gelet op het voorgaande acht het hof oplegging van een werkstraf passend. Ter zitting van het hof is gebleken dat verdachte het strafwaardige van zijn handelen inziet en dat hij aan het slachtoffer zijn excuses heeft aangeboden. Gelet hierop, het gegeven dat hij first offender is en het feit reeds in 2009 is gepleegd, ziet het hof aanleiding om de werkstraf geheel voorwaardelijk op te leggen, met een proeftijd van 2 jaar.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 77a, 77g, 77h, 77m, 77n, 77x, 77y, 77z en 285 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder 1 primair en subsidiair ten laste gelegde heeft begaan en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 2 ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 2 bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een werkstraf voor de duur van 20 (twintig) uren, indien niet naar behoren verricht te vervangen door 10 (tien) dagen jeugddetentie.

Bepaalt de werkstraf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter anders mocht gelasten omdat de verdachte zich voor het einde van de proeftijd van 2 (twee) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Aldus gewezen door

mr. H.J. Deuring, voorzitter,

mr. P.J.M. van den Bergh en mr. J. Dolfing, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. G.M. Fondse, griffier,

en op 10 juni 2011 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

mr. H.J. Deuring is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.