Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ5150

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
01-03-2011
Datum publicatie
19-05-2011
Zaaknummer
200.069.009
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Ondertoezichtstelling beëindigd omdat moeder de nodige hulp heeft ingeschakeld en het hof er vertrouwen in heeft dat zij die in de toekomst ook zal blijven aanvaarden. Met die hulp wordt de bedreiging van de belangen van de zoon in voldoende mate weggenomen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking d.d. 1 maart 2011

Zaaknummer 200.069.009

HET GERECHTSHOF LEEUWARDEN

Beschikking in de zaak van

[naam moeder],

wonende te op een geheim adres,

appellante,

hierna te noemen: de moeder,

advocaat voorheen mr. A. de Haan, kantoorhoudende te Heerenveen,

thans geen advocaat,

tegen

Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering,

gevestigd te Leeuwarden,

geïntimeerde,

hierna te noemen: LJ&R,

Belanghebbende:

[naam vader],

wonende te [woonplaats],

hierna te noemen: de vader.

advocaat mr. H.A. de Boer, kantoorhoudende te Sneek.

De inhoud van de tussenbeschikking van 23 november 2010 wordt hierbij overgenomen.

Het verdere procesverloop

Na voormelde tussenbeschikking is ter griffie van het hof ingekomen een brief van 30 december 2010 en een brief van 6 januari 2011 met bijlagen van LJ&R.

Ter zitting van 28 januari 2011 is de zaak opnieuw behandeld. Verschenen zijn de moeder, de heer Dusschoten namens LJ&R, en de vader, bijgestaan door zijn advocaat. Namens de Raad voor de Kinderbescherming (hierna: de raad) is de heer Kelderhuis verschenen.

De beoordeling

1. Voor het antwoord op de vraag of de duur van de ondertoezichtstelling van [naam kind] moet worden verlengd, dient te worden beoordeeld of [naam kind] zodanig opgroeit, dat zijn zedelijke of geestelijke belangen of zijn gezondheid ernstig worden bedreigd, en andere middelen ter afwending van deze bedreiging hebben gefaald of, naar is te voorzien, zullen falen.

2. Met het oog op deze vraag heeft het hof de zaak aangehouden en de moeder in de gelegenheid gesteld om mee te werken aan een onderzoek bij 'De Molendrift'. Bij 'De Molendrift' is bekeken of de moeder over voldoende draagkracht en/of over voldoende opvoedingsvaardigheden beschikt om [naam kind] - met zijn specifieke problematiek (te weten: ADHD en daaraan gekoppelde gedragsproblematiek) - te begeleiden.

3. Gebleken is dat de moeder haar medewerking heeft verleend aan het onderzoek bij 'De Molendrift'. LJ&R heeft het hof - bij brief van 6 januari 2011 - een afschrift van de rapportage van G. Hunse, orthopedagoog en gz-psycholoog van 'De Molendrift', doen toekomen.

4. Hunse geeft aan dat de gecombineerde problematiek van [naam kind] vraagt om een specifieke afstemming. Bij [naam kind] zijn ADHD en kenmerken van PPD-NOS geconstateerd. De moeder is, volgens Hunse, over het algemeen voldoende in staat om aan te sluiten bij de ADHD-problematiek van [naam kind]. Omdat er daarnaast ook rekening moet worden gehouden met momenten waarop [naam kind] situaties niet goed kan overzien en reacties te negatief kan opvatten, is nadere opvoedingsondersteuning van belang. Hiervoor kan vanuit 'De Molendrift' een hulpverleningstraject worden opgestart.

5. De moeder is akkoord gegaan met het door 'De Molendrift' voorgestelde hulpverleningstraject. In dit kader zullen er tien begeleidingsgesprekken plaatsvinden met de moeder. De gesprekken vinden plaats op de school van [naam kind].

6. De moeder heeft verklaard dat zij de hulpverlening die 'De Molendrift' haar heeft geboden, zal blijven aanvaarden, ook als er geen sprake meer zal zijn van een ondertoezichtstelling van [naam kind]. De moeder wil graag dat het blijvend goed gaat met [naam kind] en dat 'De Molendrift' haar daarbij zal blijven helpen.

7. De moeder heeft 'De Molendrift' gevraagd om haar ook te begeleiden met het op gang brengen van de omgang tussen de vader en [naam kind]. De vader en de moeder hebben al een tijdje weer een relatie met elkaar, maar wonen niet samen. Er heeft nog geen contact tussen [naam kind] en de vader plaatsgevonden. De moeder en de vader zijn van mening dat het contact tussen de vader en [naam kind] geleidelijk aan moet worden opgebouwd omdat [naam kind] een erg gevoelig jongetje is. LJ&R geeft aan dat de vader op dit moment nog geen plaats heeft in het leven van [naam kind] en dat er daarom niet direct omgang tussen de vader en [naam kind] kan worden opgestart. Er wordt thans door de raad onderzoek gedaan naar mogelijke omgang tussen de vader en [naam kind]. 'De Molendrift' heeft aangegeven in het opstarten van het contact tussen de vader en [naam kind] een begeleidende rol te willen spelen. Dit wordt door LJ&R ondersteund. De vader stelt rustig te blijven wachten totdat het mogelijk is om contact met [naam kind] te hebben. Ook indien geen sprake meer is van een ondertoezichtstelling, zal de vader wachten met het zoeken van contact met [naam kind] totdat 'De Molendrift' het in het belang van [naam kind] acht om contact tussen de vader en [naam kind] te laten plaatsvinden.

8. De ondertoezichtstelling is naar het oordeel van het hof terecht verlengd door de kinderrechter omdat de moeder bleef weigeren om hulp in een vrijwillig kader te aanvaarden ten aanzien van de verzorging en opvoeding van [naam kind]. De moeder heeft thans de hulp van 'De Molendrift' ingeschakeld en het hof heeft er voldoende vertrouwen in dat de moeder deze hulp in de toekomst zal blijven aanvaarden. De maatregel van de ondertoezichtstelling is daarom niet langer noodzakelijk, omdat deze hulp de bedreiging van de belangen van [naam kind] in voldoende mate wegneemt.

9. Het hof wenst ten overvloede nog op te merken dat het van belang wordt geacht dat 'De Molendrift' de moeder blijft ondersteunen. De moeder dient zich te realiseren dat wanneer zij deze vrijwillige hulpverlening niet zal doorzetten, het belang van [naam kind] met zich kan brengen dat een ondertoezichtstelling in de toekomst weer noodzakelijk zal kunnen zijn.

Slotsom

10. De beschikking waarvan beroep dient gedeeltelijk te worden vernietigd en er zal opnieuw worden beslist zoals hieronder aangegeven.

De beslissing

Het gerechtshof:

vernietigt de beschikking waarvan beroep voor zover het de ondertoezichtstelling betreft voor de periode met ingang van de datum van deze beschikking;

en opnieuw beslissende:

heft op de ondertoezichtstelling van de minderjarige [naam kind], geboren op [2002], met ingang van de datum van deze beschikking;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad;

bekrachtigt de beschikking waarvan beroep voor het overige;

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mrs. G.M. van der Meer, voorzitter, J.D.S.L. Bosch en R. Feunekes, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van dit hof van 1 maart 2011 in bijzijn van de griffier.