Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ1375

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
22-02-2011
Datum publicatie
15-04-2011
Zaaknummer
200.015.766/01
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Beëindiging van de samenwerking tussen vennoten van een BV. Geschil over de ter zake van de ontvlechting gemaakte afspraken.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Arrest d.d. 22 februari 2011

Zaaknummer 200.015.766/01

HET GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN

Arrest van de vierde kamer voor burgerlijke zaken in de zaak van:

1. Body Works International B.V.,

gevestigd te Finsterwolde,

hierna te noemen: Body Works,

2. [geïntimeerde 2],

wonende te [adres],

hierna te noemen: [geïntimeerde 2],

tezamen te noemen [geïntimeerden],

appellanten in het principaal appel, eisers in het incident en geïntimeerden in het incidenteel appel,

in eerste aanleg: gedaagden,

advocaat: mr. H.G.M. Littink, kantoorhoudende te Groningen,

die ook gepleit heeft,

tegen

1. [geïntimeerde 1],

gevestigd te [adres],

hierna te noemen: [geïntimeerde 1],

2. [geïntimeerde 2],

wonende te [adres],

hierna te noemen: [geïntimeerde 2],

tezamen te noemen [geïntimeerden],

geïntimeerden in het principaal appel en in het incident; appellanten in het incidenteel appel,

in eerste aanleg: eisers,

advocaat: mr. R.A. Wolf, kantoorhoudende te 's-Gravenhage,

die ook gepleit heeft.

Het geding in eerste instantie

In eerste aanleg is geprocedeerd en beslist zoals weergegeven in het vonnis uitgesproken op 17 september 2008 door de rechtbank Groningen, zoals aangevuld bij vonnis van 5 november 2008.

Het geding in hoger beroep

Bij exploot van 26 september 2008 is door [geïntimeerden] hoger beroep ingesteld van het vonnis van 17 september 2008 met dagvaarding van [geïntimeerden] tegen de zitting van 14 oktober 2008.

De conclusie van de memorie van grieven, tevens houdende incident tot zekerheidstelling, luidt:

"om bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad voor zover de wet dat toelaat,

in het incident:

aan de uitvoer bij voorraad verklaring van rechtsoverweging 5.2 het vonnis van 17 september alsnog de voorwaarde te verbinden dat [geïntimeerde 2] en/of [geïntimeerde 1] zekerheid stellen voor zover zij tot tenuitvoerlegging daarvan overgaan voordat op het onderhavige appel zal zijn beslist, met veroordeling van [geïntimeerde 2] en [geïntimeerde 1] in de kosten van het incident.

in de hoofdzaak:

dat het het Gerechtshof Leeuwarden moge behagen om het op 17 september 2008 en het op

5 november 2008 door de Rechtbank Groningen, onder zaak/rolnummer: 99923 HA ZA 08-116 tussen appellanten als gedaagden en geïntimeerden als eisers gewezen vonnis te vernietigen en, opnieuw recht doende, geïntimeerde thans, eiseres in eerste aanleg, niet ontvankelijk te verklaren in haar vorderingen dan wel deze af te wijzen als zijnde ongegrond niet bewezen, met veroordeling van geïntimeerde thans, eiseres in eerste aanleg, in de proceskosten in beide instanties."

Bij conclusie van antwoord in het incident tot zekerheidstelling is door [geïntimeerden] verweer gevoerd met als conclusie:

"bij arrest [appellant 2] niet ontvankelijk te verklaren in het incident, althans hen hun incidentele vordering te ontzeggen, met veroordeling van [appellant 2] in de kosten van dit incident, en te bepalen dat zij de wettelijke rente over deze kosten verschuldigd zullen zijn indien en voor zover zij die kosten niet binnen veertien dagen na het in deze te wijzen arrest aan [geïntimeerde 2] zullen hebben voldaan."

Bij memorie van antwoord in het principaal appel is door [geïntimeerden] verweer gevoerd en incidenteel geappelleerd met als conclusie:

"bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad,

In principaal appel

te bekrachtigen de vonnissen van de rechtbank Groningen gewezen op 17 september 2008 en op 5 november 2008 onder zaak- en rolnummer 99923/ HA ZA 08-116;

In incidenteel appel

te verklaren voor recht dat geïntimeerden aan appellanten de dwangsommen ad € 20.000,00 zijn verschuldigd;

Zowel in principaal appel als in incidenteel appel

appellanten in principaal appel, geïntimeerden in incidenteel appel te veroordelen in de kosten van het geding, en te bepalen dat zij de wettelijke rente over deze kosten verschuldigd zullen zijn indien en voor zover zij die kosten niet binnen veertien dagen na het in dezen te wijzen arrest aan geïntimeerden in principaal appel, appellanten in incidenteel appel zullen hebben voldaan."

Door [geïntimeerden] is in het incidenteel appel geantwoord met als conclusie:

"om bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad, voor zover de wet dat toelaat incidenteel dat UEA Gerechtshof niet bevoegd is van de vorderingen kennis te nemen dan wel appellanten niet ontvankelijk te verklaren in hun vorderingen dan wel deze af te wijzen als zijnde ongegrond en niet bewezen, met veroordeling van incidenteel appellanten in de kosten van het incidenteel appel."

Vervolgens hebben partijen hun zaak doen bepleiten onder overlegging van pleitnota's door hun advocaten. Van deze zitting, tevens dienende ter comparitie van partijen, is proces-verbaal opgemaakt. De comparitie is na aanhouding voortgezet. Ook daarvan is proces-verbaal opgemaakt.

Hierna is door [geïntimeerden] een akte in het geding brengen producties, akte uitlaten na comparitie en akte wijziging van eis genomen, met als conclusie:

"bij arrest, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, de heer [appellant 2] en Body Works International te bevelen:

binnen veertien dagen na het in dezen te wijzen arrest medewerking te verlenen en uitvoering te geven door daartoe alle noodzakelijke handelingen te verrichten aan de tussen partijen gemaakte afspraken d.d. 14 februari 2007, zoals die afspraken nader zijn ingevuld door het proces-verbaal van comparitie d.d. 25 maart 2010 en de brief van 9 april 2010 van mr. Wolf aan mr. Littink, en welke aldus (thans) luiden als volgt:

1. [geïntimeerde 2] zal aftreden als bestuurder van WES4U B.V. WES4U B.V. zal hem bij aftreden decharge verlenen voor het gevoerde beleid tot datum aftreden. Body Works International B.V. zal als aandeelhouder hieraan onvoorwaardelijk haar medewerking verlenen door daartoe alle noodzakelijke handelingen te verrichten, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt het houden van een AVA en het opstellen en ondertekenen van notulen van die AVA om het besluit tot aftreden en de decharge te effectueren;

2. De statutaire zetel van WES4U B.V. zal omgaand worden verhuisd naar: [adres]. Partijen zullen als aandeelhouders en bestuurders hieraan onvoorwaardelijk hun medewerking verlenen door daartoe alle noodzakelijke handelingen te verrichten, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt het houden van een AVA en het opstellen en ondertekenen van notulen van die AVA om het besluit tot verhuizing en de statutaire zetel te effectueren en het doen opstellen en verlijden van een notariële akte;

3. De heer [appellant 2] en/of Body Works International B.V. en/of WES4U B.V. zullen een bedrag ad € 55.000,00 (zegge: vijfenvijftigduizend euro) in depot storten bij notaris

mr. Van der Niet of op de derdenrekening van Stichting Beheer Derdengelden TeekensKarstens te Leiden;

4. Partijen geven hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk volmacht aan de onder 3 genoemde notaris of stichting het bedrag ad € 55.000,00 vrij te geven en over te maken aan [geïntimeerde 1] volgens de instructies zoals [geïntimeerde 1] aan genoemde notaris of stichting zal (doen) opgeven nadat de in sub 6 genoemde akte van levering zal zijn gepasseerd;

5. [geïntimeerde 2] zal schriftelijk afstand doen van zijn vordering uit hoofde van rekening- courant op WES4U B.V. op het moment dat zij het bedrag ad € 55.000,00 (zegge: vijfenvijftigduizend euro) zal hebben ontvangen;

6. [geïntimeerde 1] zal alle door haar in WES4U B.V. gehouden aandelen (nummers 201 tot en met 350) aan Body Works International B.V. tegen betaling door Body Works International B.V. aan [geïntimeerde 1] van een koopsom van

€ 1,00 (zegge: één euro) overdragen. Partijen verlenen medewerking aan deze verkoop en levering bij notariële akte en zullen bewerkstelligen dat WES4U B.V. die verkoop en levering erkent;

7. De in sub 6 geformuleerde transactie is - in verband met de in artikel 7 van de statuten van WES4U B.V. opgenomen blokkeringsregeling - aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat (i) de derde aandeelhouder in WES4U B.V., [naam medeaandeelhouder] B.V. over die transactie bij aangetekende brief is ingelicht, en (ii) [naam medeaandeelhouder] B.V. binnen één maand na verzending van die brief (a) de transactie schriftelijk heeft goedgekeurd dan wel (b) heeft medegedeeld geen bezwaar te hebben tegen de transactie dan wel (c) geen inhoudelijke, schriftelijke reactie op die brief heeft gegeven. De onder (i) genoemde brief zal uiterlijk binnen veertien dagen na het in deze te wijzen arrest van het Hof Leeuwarden in de procedure tussen partijen onder rolnummer 200.015.766/01 door de advocaat van [geïntimeerde 1] worden verzonden;

8. [geïntimeerde 1] en Body Works International B.V. zullen op kortst mogelijke termijn in een AVA de jaarrekening 2006, volgens het concept dat als productie 15 aan de memorie van antwoord in principaal appel, tevens memorie van grieven in incidenteel appel d.d. 12 mei 2009 is gehecht, vaststellen;

9. In de onder sub 8 genoemde AVA zullen tevens de punten als genoemd in sub 1 en 2 worden besloten;

10. Indien en voor zover er nog administratieve en/of andere gegevens in bezit van [geïntimeerde 2] en/of [geïntimeerde 1] met betrekking tot WES4U B.V. zijn, zullen die administratieve en/of gegevens omgaand aan [appellant 2] en/of Body Works International B.V. worden overhandigd;

11. De domeinnamen www.ikneemje.nl, www.ikzieje.nl, www.ikkoophet.nl, en www.ikwebje.nl zullen om niet door [geïntimeerde 1] aan WES4U B.V. worden overgedragen, inclusief de daarbij behorende inlogcodes;

12. [geïntimeerde 1] zal alle door haar in Data Universal B.V. gehouden aandelen (nummers 154 tot en met 180) op eerste verzoek van Body Works International B.V. aan Body Works International B.V. tegen betaling door Body Works International B.V. aan [geïntimeerde 1] van een koopsom van € 1,00 (zegge: één euro) overdragen. Partijen verlenen medewerking aan deze verkoop en levering bij notariële akte;

13. [geïntimeerde 2] zal bij akte van levering als bedoeld in sub 11 verklaren als bestuurder van WES4U B.V. dat hij alle hem bekende feiten en omstandigheden ten aanzien van de bedrijfsvoering van de door WES4U B.V. gedreven onderneming over de periode tot en met 31 december 2006 aan [appellant 2] heeft medegedeeld;

14. [appellant 2] en Body Works International B.V. vrijwaren [geïntimeerde 2] en [geïntimeerde 1] van iedere vordering van derden - hoe ook genaamd en op welke grond dan ook - ten aanzien van de bedrijfsvoering van de door WES4U B.V. gedreven onderneming over de periode vanaf 1 januari 2007. Onder deze vrijwaring is niet begrepen het handelen of nalaten van vrijwaren [geïntimeerde 2] en/of [geïntimeerde 1] zelf;

15. De kosten van de notaris - alsmede de eventuele, noodzakelijke kosten van derden - ter uitvoering van bovenstaande afspraken komen voor rekening van [geïntimeerde 1] en Body Works International B.V. en worden door die vennootschappen bij helfte gedragen;

16. Na uitvoering van vorenstaande afspraken verlenen partijen elkaar over en weer finale kwijting en verklaren zij over en weer niets meer van elkaar te vorderen te hebben.

Zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 25.000,00 per dag (een deel daarvan daaronder begrepen) of keer dat de heer [appellant 2] en/of Body Works International B.V. nala(a)t(en) aan dit bevel uitvoering te geven.

Voor het overige zowel in principaal en als incidenteel appel: tot volharding!"

[geïntimeerden] hebben geen antwoordakte genomen, ter zake waarvan ambtshalve akte van niet dienen is verleend.

Ten slotte hebben [geïntimeerden] de stukken overgelegd voor het wijzen van arrest.

De grieven

[geïntimeerden] hebben in het principaal appel zes grieven opgeworpen.

Hoewel de appeldagvaarding uitsluitend is gericht tegen het vonnis van 17 september 2008, richten de grieven zich mede tegen het vonnis van 5 november 2008. Dat laatste is beslissend, zodat het hoger beroep zich ook uitstrekt tot dat vonnis (HR 14 oktober 1983, NJ 1984, 47).

[geïntimeerden] hebben in het incidenteel appel één grief opgeworpen.

De beoordeling

1. [geïntimeerde 2] en [appellant 2] zijn bestuurders van WES4U BV. Deze vennootschap drijft een onderneming op het gebied van multi-channelcommunicatie. [geïntimeerde 1] (waarvan [geïntimeerde 2] enig bestuurder is) en Body Works (met [appellant 2] als enig bestuurder) houden beide een aandelenbelang van 37,5% in WES4U. De derde aandeelhouder is [naam medeaandeelhouder] BV. Op 14 februari 2007 hebben [geïntimeerde 2] en [appellant 2] afspraken gemaakt ter beëindiging van hun samenwerking in WES4U. In eerste aanleg hebben [geïntimeerden] gevorderd dat [geïntimeerden] worden veroordeeld om onder verbeurte van dwangsommen deze afspraken na te komen. De rechtbank heeft die vordering in het vonnis van 17 september 2008 overeenkomstig de eis toegewezen.

2. Behoudens het incident in eerste aanleg beogen [geïntimeerden] met de grieven in het principaal appel het geschil in volle omvang aan het hof voor te leggen. De strekking ervan is, dat nooit volledige overeenstemming is bereikt over de voorwaarden waaronder partijen uit elkaar zouden gaan.

3. Het incident in dit hoger beroep houdt in dat aan het uitvoerbaar bij voorraad verklaren van het bestreden dictum onder 5.2 de voorwaarde wordt verbonden dat [geïntimeerde 2] en/of [geïntimeerde 1] zekerheid stellen voor zover zij tot tenuitvoerlegging daarvan overgaan, voordat op dit appel zal zijn beslist.

4. In het incidenteel appel vorderen [geïntimeerden] voor recht te verklaren dat inmiddels € 20.000,= aan dwangsommen is verbeurd.

5. De (oorspronkelijke) vordering van [geïntimeerden] is bij gelegenheid van een op 25 maart 2010 gehouden comparitie van partijen uitgebreid besproken. Daarbij hebben partijen afspraken geformuleerd ten behoeve van nadere besprekingen over een minnelijke regeling. De voorzitter heeft deze ter zitting gemaakte afspraken nagelopen aan de hand van de eerdere afspraken zoals die op papier zijn gezet en die door de rechtbank zijn overgenomen in r.o. 2.3 van haar vonnis van 17 september 2008. De ter zitting gemaakte (nadere) afspraken komen op het volgende neer:

1. de afspraak dat [geïntimeerde 2] aftreedt als bestuurder, blijft staan;

2. ook de afspraak dat de statutaire zetel verhuist, blijft staan;

3. voor de overeengekomen storting van € 55.000,= op de derdenrekening van de notaris (het depot) komt in de plaats de afspraak dat [appellant 2] een eerste aanbetaling doet van plusminus € 21.000,=, en dat vervolgens in maandelijkse termijnen van € 1.000,= zal worden betaald tot een totaal van € 45.000,= is bereikt. Bij niet nakomen van dhr. [appellant 2] bij een van die betalingen zal terstond een bedrag van € 55.000,= opeisbaar zijn minus het reeds betaalde;

4. de notariskosten moeten worden voldaan bij de tenuitvoerlegging van de overeenkomst. Ieder zal de helft betalen. Dat geldt ook voor eventuele andere externe afwikkelingskosten;

5. de statutaire aanbiedingsplicht aan medeaandeelhouder [naam medeaandeelhouder] vormt geen discussiepunt;

6. de afspraak dat de administratie verhuist, blijft ook staan;

(…)

9. de overdracht van de domeinen moet nog plaatsvinden. De inlogcodes zullen ook moeten worden verstrekt. De overdracht van de domeinen moet nog plaatsvinden;

10. de jaarrekening van 2006 moet nog door de AVA worden goedgekeurd;

11. ieder draagt zijn eigen kosten.

6. Voorafgaand aan de verwijzing naar de rol van 20 april 2010 heeft de voorzitter partijen meegedeeld (i) dat zij rekening moeten houden met de vraag wie zich in een minnelijke regeling waartoe verplicht, en tegenover wie (natuurlijke personen en rechtspersonen); (ii) dat, mocht het anders lopen dan verwacht, arrest zal volgen waarin de ter zitting gemaakte afspraken alsnog kunnen worden opgenomen, en (iii) dat partijen zullen worden gehouden aan datgene waarover ter zitting overeenstemming is bereikt.

7. Partijen zijn er uiteindelijk niet in geslaagd een minnelijke regeling te treffen. Om die reden is de comparitie op 4 oktober 2010 voortgezet. Op deze zitting zijn [geïntimeerden] niet verschenen. Ter zitting (en nadien, in een door deze partijen genomen akte) is van de zijde van [geïntimeerden] met een beroep op confraternele correspondentie tussen de raadslieden uiteengezet dat partijen nog slechts verschillen over de hoofdelijke aansprakelijkheid van [appellant 2] ter zake van de betalingen van WES4U aan [geïntimeerde 2] (het depot) en over de database. De raadsman van [geïntimeerden] stelt zich in de overgelegde correspondentie op het standpunt dat het hof ten aanzien van deze resterende geschilpunten de knoop maar moet doorhakken. Op grond van dit alles concluderen [geïntimeerden], in de genoemde akte dat, nu geen nadere afspraak over het depotbedrag kan worden gemaakt, teruggegrepen moet worden op de oorspronkelijke afspraak daarover. Ten aanzien van de database merkten zij op dat daarover geen afzonderlijke afspraken zijn gemaakt, en dat zij ook niet afzonderlijk een database kunnen leveren. [geïntimeerden] stellen zich op het standpunt dat de afspraken moeten worden nagekomen zoals deze ter comparitie zijn ingevuld, met dien verstande dat de oorspronkelijke afspraak over het depot van kracht blijft. In overeenstemming daarmee hebben zij hun eis gewijzigd.

8. Hoewel [geïntimeerden] daartoe in de gelegenheid zijn gesteld, hebben zij zich tegen deze eiswijziging niet verzet. Het hof is ook niet van oordeel dat deze in strijd is met de regels van goede procesorde. Daarom zal in hoger beroep worden uitgegaan van de gewijzigde eis. Die eis is naar het oordeel van het hof in overeenstemming met de tussen partijen uiteindelijk gemaakte afspraken, en is van de zijde van [geïntimeerden] ook overigens niet bestreden. Om die reden zal deze eis worden toegewezen, met dien verstande dat de gevorderde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd.

9. In de gewijzigde eis wordt geen verklaring voor recht gevorderd, inhoudende dat [geïntimeerden] € 20.000,= aan dwangsommen verschuldigd zijn. Omdat het bestreden vonnis wordt vernietigd, hebben [geïntimeerden] naar het oordeel van het hof geen belang meer bij behandeling van hun grief in het incidenteel appel (de gevraagde verklaring van recht ter zake van verbeurde dwangsommen) of hun vordering in het incident.

De slotsom

10. Het vonnis van 17 september 2008 zal worden vernietigd voor zover dat onder 5.1 en 5.2 is gewezen. De gewijzigde vordering zal als volgt worden toegewezen. In het incident en het principaal appel zullen de proceskosten gelet op het procesverloop worden gecompenseerd.

De beslissing

Het gerechtshof:

In het principaal en in het incidenteel appel

vernietigt het vonnis van 17 september 2008 waarvan beroep voor zover dat onder 5.1 en 5.2 is gewezen, en opnieuw rechtdoende:

beveelt [appellant 2] en Body Works om binnen veertien dagen na betekening van dit arrest medewerking te verlenen en uitvoering te geven door daartoe alle noodzakelijke handelingen te verrichten aan de tussen partijen gemaakte afspraken, welke thans luiden als volgt:

1. [geïntimeerde 2] zal aftreden als bestuurder van WES4U B.V. WES4U B.V. zal hem bij aftreden decharge verlenen voor het gevoerde beleid tot datum aftreden. Body Works International B.V. zal als aandeelhouder hieraan onvoorwaardelijk haar medewerking verlenen door daartoe alle noodzakelijke handelingen te verrichten, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt het houden van een AVA en het opstellen en ondertekenen van notulen van die AVA om het besluit tot aftreden en de decharge te effectueren;

2. De statutaire zetel van WES4U B.V. zal omgaand worden verhuisd naar: [adres]. Partijen zullen als aandeelhouders en bestuurders hieraan onvoorwaardelijk hun medewerking verlenen door daartoe alle noodzakelijke handelingen te verrichten, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt het houden van een AVA en het opstellen en ondertekenen van notulen van die AVA om het besluit tot verhuizing en de statutaire zetel te effectueren en het doen opstellen en verlijden van een notariële akte;

3. De heer [appellant 2] en/of Body Works International B.V. en/of WES4U B.V. zullen een bedrag ad € 55.000,00 (zegge: vijfenvijftigduizend euro) in depot storten bij notaris mr. Van der Niet of op de derdenrekening van Stichting Beheer Derdengelden TeekensKarstens te Leiden;

4. Partijen geven hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk volmacht aan de onder 3 genoemde notaris of stichting het bedrag ad € 55.000,00 vrij te geven en over te maken aan [geïntimeerde 1] volgens de instructies zoals [geïntimeerde 1] aan genoemde notaris of stichting zal (doen) opgeven nadat de in sub 6 genoemde akte van levering zal zijn gepasseerd;

5. [geïntimeerde 2] zal schriftelijk afstand doen van zijn vordering uit hoofde van rekening-courant op WES4U B.V. op het moment dat zij het bedrag ad € 55.000,00 (zegge: vijfenvijftigduizend euro) zal hebben ontvangen;

6. [geïntimeerde 1] zal alle door haar in WES4U B.V. gehouden aandelen (nummers 201 tot en met 350) aan Body Works International B.V. tegen betaling door Body Works International B.V. aan [geïntimeerde 1] van een koopsom van € 1,00 (zegge: één euro) overdragen. Partijen verlenen medewerking aan deze verkoop en levering bij notariële akte en zullen bewerkstelligen dat WES4U B.V. die verkoop en levering erkent;

7. De in sub 6 geformuleerde transactie is - in verband met de in artikel 7 van de statuten van WES4U B.V. opgenomen blokkeringsregeling - aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat (i) de derde aandeelhouder in WES4U B.V., [naam medeaandeelhouder] B.V. over die transactie bij aangetekende brief is ingelicht, en (ii) [naam medeaandeelhouder] B.V. binnen één maand na verzending van die brief (a) de transactie schriftelijk heeft goedgekeurd dan wel (b) heeft meegedeeld geen bezwaar te hebben tegen de transactie dan wel (c) geen inhoudelijke, schriftelijke reactie op die brief heeft gegeven. De onder (i) genoemde brief zal uiterlijk binnen veertien dagen na betekening van dit arrest door de advocaat van [geïntimeerde 1] worden verzonden;

8. [geïntimeerde 1] en Body Works International B.V. zullen op kortst mogelijke termijn in een AVA de jaarrekening 2006, volgens het concept dat als productie 15 aan de memorie van antwoord in principaal appel, tevens memorie van grieven in incidenteel appel d.d. 12 mei 2009 is gehecht, vaststellen;

9. In de onder sub 8 genoemde AVA zullen tevens de punten als genoemd in sub 1 en 2 worden besloten;

10. Indien en voor zover er nog administratieve en/of andere gegevens in bezit van [geïntimeerde 2] en/of [geïntimeerde 1] met betrekking tot WES4U B.V. zijn, zullen die administratieve en/of gegevens omgaand aan [appellant 2] en/of Body Works International B.V. worden overhandigd;

11. De domeinnamen www.ikneemje.nl, www.ikzieje.nl, www.ikkoophet.nl, en www.ikwebje.nl zullen om niet door [geïntimeerde 1] aan WES4U B.V. worden overgedragen, inclusief de daarbij behorende inlogcodes;

12. [geïntimeerde 1] zal alle door haar in Data Universal B.V. gehouden aandelen (nummers 154 tot en met 180) op eerste verzoek van Body Works International B.V. aan Body Works International B.V. tegen betaling door Body Works International B.V. aan [geïntimeerde 1] van een koopsom van € 1,00 (zegge: één euro) overdragen. Partijen verlenen medewerking aan deze verkoop en levering bij notariële akte;

13. [geïntimeerde 2] zal bij akte van levering als bedoeld in sub 11 verklaren als bestuurder van WES4U B.V. dat hij alle hem bekende feiten en omstandigheden ten aanzien van de bedrijfsvoering van de door WES4U B.V. gedreven onderneming over de periode tot en met 31 december 2006 aan [appellant 2] heeft meegedeeld;

14. [appellant 2] en Body Works International B.V. vrijwaren [geïntimeerde 2] en [geïntimeerde 1] van iedere vordering van derden - hoe ook genaamd en op welke grond dan ook - ten aanzien van de bedrijfsvoering van de door WES4U B.V. gedreven onderneming over de periode vanaf 1 januari 2007. Onder deze vrijwaring is niet begrepen het handelen of nalaten van [geïntimeerde 2] en/of [geïntimeerde 1] zelf;

15. De kosten van de notaris - alsmede de eventuele, noodzakelijke kosten van derden - ter uitvoering van bovenstaande afspraken komen voor rekening van [geïntimeerde 1] en Body Works International B.V. en worden door die vennootschappen bij helfte gedragen;

16. Na uitvoering van vorenstaande afspraken verlenen partijen elkaar over en weer finale kwijting en verklaren zij over en weer niets meer van elkaar te vorderen te hebben;

bepaalt dat [appellant 2] en Body Works voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij in strijd handelen met het hiervoor onder 1 tot en met 16 bepaalde, aan [geïntimeerde 2] en [geïntimeerde 1] een dwangsom verbeuren van € 1.000,= tot een maximum van € 20.000,=;

wijst af het meer of anders gevorderde;

bekrachtigt het vonnis van 17 september 2008 voor het overige;

bekrachtigt het vonnis van 5 november 2008;

bepaalt dat iedere partij de eigen kosten van het geding in hoger beroep zal dragen;

verklaart dit arrest ten aanzien van de daarin uitgesproken vernietiging en veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Aldus gewezen door mrs. M.W. Zandbergen, voorzitter, L. Janse en

M.M.A. Wind, en uitgesproken door de rolraadsheer ter openbare terechtzitting van dit hof van dinsdag 22 februari 2011 in bijzijn van de griffier.