Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2009:BJ6902

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
03-09-2009
Datum publicatie
04-09-2009
Zaaknummer
24-000653-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

De minderjarige verdachte wordt ter zake van oplichting, meermalen gepleegd, veroordeeld tot een werkstraf van 50 uren. Korting toegepast vanwege undue delay.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 24-000653-08

Parketnummer eerste aanleg: 18-641060-07

Arrest van 3 september 2009 van het gerechtshof te Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de kinderrechter in de rechtbank Groningen van 3 maart 2008 in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren op [1991] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres],

verschenen in persoon, bijgestaan door zijn raadsman mr. Th. Pluijter, advocaat te Groningen.

Het vonnis waarvan beroep

De kinderrechter in de rechtbank Groningen heeft de verdachte bij het vonnis wegens een misdrijf veroordeeld tot een straf, zoals in dat vonnis omschreven.

Gebruik van het rechtsmiddel

De verdachte is op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen.

Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof verdachte ter zake van het ten laste gelegde zal veroordelen tot een werkstaf voor de duur van 60 uren, subsidiair 30 dagen vervangende hechtenis, waarvan 30 uren, subsidiair 15 dagen vervangende hechtenis, voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren, onder de bijzondere voorwaarde dat verdachte zich gedurende de proeftijd zal houden aan de aanwijzingen van de jeugd-reclassering.

De beslissing op het hoger beroep

Het hof zal het vonnis vernietigen en opnieuw recht doen.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is - overeenkomstig de dagvaarding met daarin aangebracht de wijziging die in eerste aanleg is toegelaten - ten laste gelegd dat:

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 25 maart 2007 tot en met 14 april 2007 te [plaats 1] en/of te [plaats 2] en/of te [plaats 3] en/of te [plaats 4], in ieder geval in Nederland, meermalen, althans éénmaal, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] heeft bewogen tot de afgifte van respectievelijk EURO 70 en/of EURO 80 en/of EURO 32,50, in elk geval van enig goed, hebbende verdachte (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid, zich voorgedaan als serieuze verkoper en aldus

- (op Marktplaats) computer-onderdelen te koop aangeboden,

- het aankoopbedrag op een rekening laten overmaken, die tenaamgesteld was [naam],

- de (betaalde) goederen vervolgens niet geleverd,

waardoor genoemde [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte.

Het hof beschouwt de passage "die tenaamgesteld was [naam]" als een kennelijke misslag en leest dit verbeterd als "ten name van [naam]". Hierdoor wordt verdachte niet in enig belang geschaad.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

hij op tijdstippen in de periode van 25 maart 2007 tot en met 14 april 2007 in Nederland, meermalen, met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen, door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid, [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] heeft bewogen tot de afgifte van respectievelijk EURO 70 en EURO 80 en EURO 32,50, hebbende verdachte telkens met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en in strijd met de waarheid, zich voorgedaan als serieuze verkoper en aldus

- op Marktplaats computeronderdelen te koop aangeboden,

- het aankoopbedrag op een rekening laten overmaken, (voor wat betreft [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2]) ten name van [naam],

- de betaalde goederen vervolgens niet geleverd,

waardoor genoemde [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] werden bewogen tot bovenomschreven afgifte.

Het hof acht niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen.

Kwalificatie

Het bewezen verklaarde levert op het misdrijf:

oplichting, meermalen gepleegd.

Strafbaarheid

Het hof acht verdachte strafbaar. Strafuitsluitingsgronden worden niet aanwezig geacht.

Strafmotivering

Het hof heeft in hoger beroep de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en de persoon van verdachte. Het hof heeft daarbij in het bijzonder het volgende in beschouwing genomen.

Verdachte heeft een drietal mensen opgelicht door hen te laten betalen voor goederen die hij te koop had aangeboden op Marktplaats en de betreffende goederen vervolgens niet te leveren. In twee van de drie gevallen heeft verdachte een valse naam opgegeven. In alle drie gevallen heeft hij zich voorgedaan als bonafide verkoper terwijl hij dit niet was. Door aldus te handelen heeft verdachte het vertrouwen beschaamd dat deelnemers aan het handelsverkeer in elkaar behoren te kunnen stellen.

Het hof houdt bij de strafoplegging rekening met een verdachte betreffend uittreksel uit de justitiële documentatie d.d. 25 mei 2009, waaruit blijkt dat verdachte niet eerder onherroepelijk is veroordeeld voor een strafbaar feit. Tevens neemt het hof het voorlichtingsrapport van de Raad voor de Kinderbescherming van 9 november 2007 in aanmerking.

Gelet op de ernst van de feiten acht het hof oplegging van een werkstraf van 54 uren passend en geboden. Deze straf is lager dan de 60 uren die door de advocaat-generaal zijn gevorderd, nu het hof de straf geheel onvoorwaardelijk zal opleggen. Het hof ziet

- met name gelet op de door de ouders van verdachte ter terechtzitting van het hof afgelegde verklaringen - geen aanleiding een deel van de straf in voorwaardelijke vorm op te leggen en daaraan een bijzondere voorwaarde te verbinden.

Op genoemde straf zal voorts nog een korting van 4 uren worden toegepast, nu de redelijke termijn van berechting als bedoeld in artikel 6 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens in hoger beroep met twee maanden is overschreden en deze overschrijding geheel is toe te schrijven aan de achterstand van het hof in de behandeling van appelzaken.

Toepassing van wetsartikelen

Het hof heeft gelet op de artikelen 63, 77a, 77g, 77m, 77n, 77gg en 326 van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen golden ten tijde van het bewezen-verklaarde.

Het hof heeft gelet op artikel 63 van het Wetboek van Strafrecht, nu tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat verdachte inmiddels is veroordeeld door de rechtbank Groningen in de zaak voorzien van parketnummer 18-641078-08.

De uitspraak

HET HOF,

RECHT DOENDE OP HET HOGER BEROEP:

vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en opnieuw recht doende:

verklaart het verdachte ten laste gelegde bewezen en kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart deze feiten en verdachte strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij;

veroordeelt verdachte [verdachte] tot een taakstraf, bestaande uit een werkstraf, dat wil zeggen: het verrichten van onbetaalde arbeid voor de duur van vijftig uren, indien niet naar behoren verricht te vervangen door vijfentwintig dagen jeugd-detentie.

Dit arrest is aldus gewezen door mr. G. Dam, voorzitter, mr. S.H. Wachter en

mr. W. Foppen, in tegenwoordigheid van mr. E. Hoekstra als griffier.