Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2009:BI9417

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
23-06-2009
Datum publicatie
23-06-2009
Zaaknummer
24-002862-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Poging tot zware mishandeling, mishandeling en opzettelijk en wederrechtelijk enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, beschadigen. Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 maanden. Verbeurdverklaring en onttrekking aan het verkeer van de inbeslaggenomen voorwerpen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 24-002862-08

Parketnummer eerste aanleg: 19-606001-08

Arrest van 23 juni 2009 van het gerechtshof te Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Assen van 21 november 2008 in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren op [1982] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres],

niet ter terechtzitting verschenen. Wel verschenen is de raadsvrouw van verdachte, mr. M.J. Buitenhuis, advocaat te Drachten.

Het vonnis waarvan beroep

De politierechter in de rechtbank Assen heeft de verdachte bij het vonnis wegens misdrijven veroordeeld tot een straf, een bijkomende straf en een maatregel, zoals in dat vonnis omschreven.

Gebruik van het rechtsmiddel

De verdachte is op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen.

Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

De raadsvrouw van verdachte heeft verklaard niet uitdrukkelijk te zijn gemachtigd verdachte ter terechtzitting te verdedigen. Het hof heeft verstek verleend tegen de niet verschenen verdachte.

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof het verdachte onder 1 primair, 2 primair en 3 ten laste gelegde bewezen zal verklaren en hem ter zake zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 maanden, met aftrek van voorarrest.

Hij heeft voorts de onttrekking aan het verkeer van de hond en de verbeurdverklaring van de hondenketting gevorderd.

De beslissing op het hoger beroep

Het hof zal het vonnis vernietigen en opnieuw recht doen.

Tenlastelegging

Verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

hij op of omstreeks 22 juli 2008 te [plaats], gemeente [gemeente], ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om aan een persoon genaamd [slachtoffer 1], opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, met dat opzet

- die [slachtoffer 1] in het gezicht heeft gestompt en/of geslagen en/of

- die [slachtoffer 1] met ketting/hondenriem, althans een dergelijk hard voorwerp, meermalen, althans eenmaal op/tegen het lichaam heeft geslagen, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, terzake dat

hij op of omstreeks 22 juli 2008 te [plaats], gemeente [gemeente], opzettelijk mishandelend een persoon (te weten [slachtoffer 1]),

- in het gezicht heeft gestompt en/of geslagen en/of

- met ketting/hondenriem, althans een dergelijk hard voorwerp,

meermalen, althans eenmaal op/tegen het lichaam heeft geslagen ,

tengevolge waarvan deze (telkens) zwaar lichamelijk letsel, althans (telkens) enig lichamelijk letsel, heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden;

2.

hij op of omstreeks 22 juli 2008 te [plaats], althans in de gemeente [gemeente], ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om aan een persoon genaamd [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3], opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, met dat opzet

- de onder zijn commando en/of hoede staande hond (ras: Mechelse herder), door middel van de/het aan die hond gegeven bevel(en)/commando('s) "pak hem... pak hem", althans (een) dergelijk(e) bevel(en)/commando('s), heeft bevolen die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] te bijten/pakken, waardoor/waarna die hond die [slachtoffer 2] (meermalen) in een been heeft gebeten, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, terzake dat

hij op of omstreeks 22 juli 2008 te [plaats], gemeente [gemeente], opzettelijk mishandelend een persoon (te weten [slachtoffer 2]), de onder zijn commando en/of hoede staande hond (ras: Mechelse herder), door middel van de/het aan die hond gegeven bevel(en)/commando('s) "pak hem... pak hem", althans (een) dergelijk(e) bevel(en)/commando('s), heeft bevolen die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] te bijten/pakken, waardoor/waarna die hond die [slachtoffer 2] (meermalen) in een been heeft gebeten , tengevolge waarvan deze zwaar lichamelijk letsel, althans enig lichamelijk letsel, heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden;

althans, indien ook terzake van het laatstvermelde geen veroordeling mocht volgen, terzake dat

hij op of omstreeks 22 juli 2008 te [plaats], gemeente [gemeente] een dier, te weten een hond (ras: Mechelse herder), door middel van de/het aan dat dier gegeven bevel(en)/commando('s) 'pak hem .. pak hem', althans (een) dergelijk(e) bevel(en)/commando('s), heeft aangehitst op een mens, te weten [slachtoffer 2];

3.

hij op of omstreeks 22 juli 2008 te [plaats], gemeente [gemeente], opzettelijk en wederrechtelijk een fiets, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, heeft vernield en/of beschadigd en/of onbruikbaar gemaakt.

Vrijspraak

Ten aanzien van feit 2 acht het hof niet bewezen dat verdachte het opzet had op het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, zodat verdachte van het hem onder 2 primair ten laste gelegde moet worden vrijgesproken.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat:

1. primair:

hij op 22 juli 2008 te [plaats], gemeente [gemeente], ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om aan een persoon genaamd [slachtoffer 1] opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, met dat opzet

- die [slachtoffer 1] in het gezicht heeft gestompt en

- die [slachtoffer 1] met een ketting/hondenriem, meermalen tegen het lichaam heeft geslagen, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

2. subsidiair:

hij op 22 juli 2008 te [plaats], gemeente [gemeente], opzettelijk de onder zijn commando en hoede staande hond (ras: Mechelse herder), door middel van het aan die hond gegeven commando "pak hem... pak hem", heeft bevolen een persoon (te weten [slachtoffer 2]) te bijten, waarna die hond die [slachtoffer 2] in een been heeft gebeten, tengevolge waarvan deze enig lichamelijk letsel heeft bekomen en pijn heeft ondervonden;

3.

hij op 22 juli 2008 te [plaats], gemeente [gemeente], opzettelijk en wederrechtelijk een fiets, toebehorende aan [slachtoffer 2], heeft beschadigd.

Het hof acht niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld onder 1 primair, 2 subsidiair en 3 meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen.

Kwalificatie

Het bewezen verklaarde levert respectievelijk op de misdrijven:

onder 1 primair: poging tot zware mishandeling;

onder 2 subsidiair: mishandeling;

onder 3: opzettelijk en wederrechtelijk enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, beschadigen.

Strafbaarheid

Het hof acht verdachte strafbaar. Strafuitsluitingsgronden worden niet aanwezig geacht.

Strafmotivering

Het hof heeft bij het bepalen van de straf gelet op de aard en de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon van verdachte. Het hof heeft in het bijzonder gelet op het navolgende.

Verdachte heeft zich op 22 juli 2008 schuldig gemaakt aan poging tot zware mishandeling door [slachtoffer 1] in het gezicht te stompen en met volle kracht met een hondenketting meermalen tegen haar lichaam te slaan. Het slachtoffer heeft aanzienlijke verwondingen in het gezicht en aan haar lichaam opgelopen. Door zijn handelen heeft verdachte een ernstige inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer. Daarnaast heeft het gebeurde voor het slachtoffer, blijkens de zich in het dossier bevindende schriftelijke slachtofferverklaring, ingrijpende psychische en ook fysieke gevolgen gehad.

Voorts heeft verdachte zich op 22 juli 2008 schuldig gemaakt aan mishandeling. Hij heeft zijn hond het commando gegeven [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] te pakken. De hond heeft daarop [slachtoffer 2] in een been gebeten. Daarnaast heeft verdachte de fiets van [slachtoffer 2] beschadigd.

Kenmerkend bij deze delicten was het agressieve, offensieve gedrag van verdachte.

Het hof heeft gelet op een verdachte betreffend uittreksel uit de justitiële documentatie van 16 maart 2009, waaruit blijkt dat verdachte eerder wegens soortgelijke feiten is veroordeeld.

Gelet op het voorgaande, in onderling verband en samenhang bezien, acht het hof, conform de eis van de advocaat-generaal, een gevangenisstraf van na te noemen duur passend en geboden. Voor een andere, mildere strafmodaliteit ziet het hof geen aanleiding.

Verbeurdverklaring

Het door het hof verbeurd te verklaren voorwerp, een hondenketting, is daarvoor vatbaar. Immers, met behulp van die ketting is het hiervoor onder 1 primair bewezenverklaarde feit begaan, terwijl uit het onderzoek ter zitting van het hof is gebleken dat die ketting toebehoort aan verdachte. Het hof heeft daarbij gelet op de draagkracht van verdachte, voor zover daarvan uit het onderzoek ter zitting van het hof is gebleken.

Onttrekking aan het verkeer

Het door het hof aan het verkeer te onttrekken voorwerp, een hond, Mechelse herder, is daarvoor vatbaar. Immers, met behulp van die hond is het hiervoor onder 2 subsidiair bewezenverklaarde feit begaan en de hond is van zodanige aard, dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met het algemeen belang.

Toepassing van wetsartikelen

Het hof heeft gelet op de artikelen 33, 33a, 36b, 36c, 45, 57, 300, 302 en 350 van het Wetboek van Strafrecht.

De uitspraak

HET HOF,

RECHT DOENDE OP HET HOGER BEROEP bij verstek:

vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en opnieuw recht doende:

verklaart het verdachte onder 2 primair ten laste gelegde niet bewezen en spreekt hem daarvan vrij;

verklaart het verdachte onder 1 primair, 2 subsidiair en 3 ten laste gelegde bewezen, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart deze feiten en verdachte strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld onder 1 primair, 2 subsidiair en 3 meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij;

veroordeelt verdachte [verdachte] tot gevangenisstraf voor de duur van vier maanden;

beveelt dat de tijd door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering wordt gebracht;

verklaart verbeurd:

- een metalen hondenketting, kleur zilver, lengte ca. 1,50 m;

verklaart aan het verkeer onttrokken:

- een hond, Mechelse Herder, reu, gemerkt, kleur geel.

Dit arrest is aldus gewezen door mr. S.H. Wachter, voorzitter, mr. A.J. Rietveld en mr. E. Pennink, in tegenwoordigheid van

mr. I.N. Koers als griffier, zijnde mr. Pennink voornoemd buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.