Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2009:BI7430

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
12-06-2009
Datum publicatie
15-06-2009
Zaaknummer
24-001472-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verdachte is ter zake van diefstal door middel van braak, inklimming en verbreking veroordeeld tot een werkstraf voor de duur van 70 uren, subsidiair te vervangen door 35 dagen hechtenis. Het hof heeft tevens de vordering van een benadeelde partij toegewezen en de schadevergoedingsmaatregel opgelegd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 24-001472-08

Parketnummer eerste aanleg: 18-656095-07

Arrest van 12 juni 2009 van het gerechtshof te Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Groningen van 30 mei 2008 in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren op [1977] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres],

verschenen in persoon, bijgestaan door zijn raadsman mr. F. Gosselaar, advocaat te Winschoten.

Het vonnis waarvan beroep

De politierechter in de rechtbank Groningen heeft de verdachte bij het vonnis wegens een misdrijf veroordeeld tot een straf en heeft voorts beslist op de vordering van een benadeelde partij en de schadevergoedingsmaatregel opgelegd, zoals in dat vonnis omschreven.

Gebruik van het rechtsmiddel

De verdachte is op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen.

Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof verdachte zal veroordelen tot een werkstraf voor de duur van 70 uren, subsidiair te vervangen door 35 dagen hechtenis. Daarnaast heeft de advocaat-generaal gevorderd dat het hof de vordering van de benadeelde partij toewijst tot een bedrag van € 396,- en de schadevergoedingsmaatregel zal opleggen ter hoogte van eenzelfde bedrag, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 7 dagen hechtenis.

De beslissing op het hoger beroep

Het hof zal het vonnis vernietigen en opnieuw recht doen.

Tenlastelegging

Aan verdachte wordt ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 27 oktober 2007, in de gemeente [gemeente], ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een perceel aan of nabij de [straat] te nemen een of meer goederen van zijn, verdachtes, gading, geheel of ten dele toebehorende aan het bedrijf [benadeelde], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en zich daarbij de toegang tot genoemd perceel te verschaffen en/of die/dat weg te nemen goed(eren) onder zijn bereik te brengen door middel van braak, verbreking en/of inklimming, met voormeld oogmerk een ruit van een roldeur heeft vernield en/of (vervolgens) door de aldus ontstane opening genoemd perceel is binnengegaan en/of (vervolgens) een computerkast heeft losgeknipt en/of klaargezet en/of een LCD-scherm heeft klaargezet (om later mee te nemen) en/of een computermuis onder zich heeft genomen en/of een LCD-scherm en/of een toetsenbord in een krat gedaan en/of (vervolgens) onder zich heeft genomen, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.

Bewezenverklaring

Het hof acht ten aanzien van verdachte bewezen dat:

hij op 27 oktober 2007, in de gemeente [gemeente], ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening uit een perceel aan de [straat] te nemen goederen van zijn, verdachtes, gading, toebehorende aan het bedrijf [benadeelde] en zich daarbij de toegang tot genoemd perceel te verschaffen en/of die weg te nemen goederen onder zijn bereik te brengen door middel van braak, verbreking en/of inklimming, met voormeld oogmerk een ruit van een roldeur heeft vernield en vervolgens door de aldus ontstane opening genoemd perceel is binnengegaan en vervolgens een computerkast heeft losgeknipt en klaargezet en een LCD-scherm heeft klaargezet (om later mee te nemen) en een computermuis onder zich heeft genomen en een LCD-scherm en een toetsenbord in een krat gedaan en vervolgens onder zich heeft genomen, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.

Het hof acht niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen.

Kwalificatie

Het bewezen verklaarde levert op het misdrijf:

poging tot diefstal terwijl de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak en inklimming en het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van verbreking.

Strafbaarheid

Het hof acht verdachte strafbaar. Strafuitsluitingsgronden worden niet aanwezig geacht.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de aard en ernst van het feit, de omstandigheden waaronder het feit is begaan en de persoon van verdachte. Daarbij heeft het hof in het bijzonder het navolgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft op 27 oktober 2007 geprobeerd om een aantal goederen te stelen uit een fabriekshal. Vanwege de omstandigheid dat verdachte door de politie werd betrapt, is het hem niet gelukt om de goederen weg te nemen. Verdachte heeft door zijn handelen getracht inbreuk te maken op het eigendomsrecht van het slachtoffer.

Het hof heeft bij de straftoemeting in aanmerking genomen dat verdachte blijkens een hem betreffend uittreksel uit het justitieel documentatieregister d.d. 6 mei 2009 veelvuldig eerder is veroordeeld voor soortgelijke strafbare feiten.

Op grond van het vorenstaande is het hof van oordeel, dat in beginsel een onvoorwaardelijke gevangenisstraf gerechtvaardigd is. Het hof houdt echter rekening met de gewijzigde persoonlijke omstandigheden van verdachte zoals deze ter terechtzitting van het hof zijn geschetst door verdachte en zijn raadsman. Verdachte heeft ter terechtzitting aangegeven dat hij zeer gemotiveerd is om aan zijn verslaving te werken.

Hij heeft hiertoe vrijwillig contact opgenomen met de Verslavingszorg Noord Nederland en kan per 29 mei 2009 worden opgenomen in de kliniek van de Verslavingszorg Noord Nederland aan de Vondellaan te Groningen. Na een opname van 4 weken kan hij vervolgens worden opgenomen in een andere kliniek van de Verslavingszorg Noord Nederland te Eelde.

Het hof constateert dat verdachte gemotiveerd is om zijn verslaving aan verdovende middelen grondig aan te pakken. Op grond daarvan verdient verdachte vooralsnog het voordeel van de twijfel. Het hof wil de mogelijkheden tot opname bij een kliniek van de Verslavingszorg Noord Nederland niet doorkruisen en zal verdachte daarom geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf opleggen. Het hof zal verdachte, conform de vordering van de advocaat-generaal, een werkstraf van na te melden duur opleggen.

Benadeelde partij

Uit het onderzoek ter terechtzitting van het hof is gebleken, dat de benadeelde partij zich in het geding in eerste aanleg heeft gevoegd en dat haar vordering geheel is toegewezen. Derhalve duurt de voeging ter zake van haar in eerste aanleg gedane vordering tot schadevergoeding in het geding in hoger beroep voort.

Het hof is van oordeel dat de in het geding zijnde schade voldoende aannemelijk is geworden en zal daarom de vordering toewijzen. Deze schade is niet door verdachte betwist.

Gelet op het vorenstaande dient verdachte, als de in het ongelijk gestelde partij, te worden veroordeeld in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt, tot aan deze uitspraak begroot op nihil en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken.

Het hof zal tevens na te noemen bedrag toewijzen in de vorm van een schadevergoedingsmaatregel.

Toepassing van wetsartikelen

Het hof heeft gelet op de artikelen 22c (oud), 22d, 36f (oud), 45, 63 (oud), 310 en 311 van het Wetboek van Strafrecht.

De uitspraak

HET HOF,

RECHT DOENDE OP HET HOGER BEROEP:

vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en opnieuw recht doende:

verklaart het verdachte ten laste gelegde bewezen en kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart dit feit en verdachte strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij;

veroordeelt verdachte [verdachte] tot taakstraf, bestaande uit een werkstraf, voor de duur van zeventig uren, met bevel voor het geval dat de veroordeelde de werkstraf niet naar behoren verricht, dat vervangende hechtenis voor de duur van vijfendertig dagen zal worden toegepast;

wijst toe de vordering van de benadeelde partij, [benadeelde], gevestigd te [vestigingsplaats], tot een bedrag van driehonderdzesennegentig euro;

veroordeelt verdachte in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt

- tot aan deze uitspraak begroot op nihil - en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken;

legt aan verdachte tevens de verplichting op tot betaling aan de Staat van driehonderdzesennegentig euro ten behoeve van het slachtoffer [benadeelde], gevestigd te [vestigingsplaats];

beveelt dat vervangende hechtenis voor de duur van zeven dagen zal worden toegepast, indien noch volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt;

bepaalt dat indien veroordeelde heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat van bovenvermeld bedrag, de verplichting om te voldoen aan de vordering van de benadeelde partij komt te vervallen, alsmede dat, indien veroordeelde aan de vordering van de benadeelde partij heeft voldaan, de verplichting tot betaling aan de Staat komt te vervallen.

Dit arrest is aldus gewezen door mr. O. Anjewierden, voorzitter, mr. A. Dijkstra en mr. J.A. Wiarda, in tegenwoordigheid van mr. M. Koster als griffier, zijnde mr. Wiarda voornoemd buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.