Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2009:BI2896

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
04-05-2009
Datum publicatie
04-05-2009
Zaaknummer
24-001721-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Minderjarige verdachte heeft samen met drie anderen een vuurwerkbom tot ontploffing gebracht waardoor een verkeersbord is vernield en er gemeen gevaar voor een passerende sporter is ontstaan. Het verweer van de raadsman dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk verklaard dient te worden verklaard vanwege handelen in strijd met het vertrouwensbeginsel wordt verworpen. Verdachte mocht en kon aan de correspondentie van het openbaar ministerie geen gerechtvaardigde verwachting ontlenen omtrent niet vervolging.

Verdachte wordt veroordeeld tot een werkstraf voor de duur van 30 uren, subsidiair 15 dagen jeugddetentie.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 24-001721-08

Parketnummer eerste aanleg: 17-675000-08

Arrest van 4 mei 2009 van het gerechtshof te Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de kinderrechter in de rechtbank Leeuwarden van 19 juni 2008 in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren op [1992] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres],

verschenen in persoon, bijgestaan door zijn raadsman mr. E.J. Kuiters, advocaat te Leeuwarden.

Het vonnis waarvan beroep

De kinderrechter in de rechtbank Leeuwarden heeft de verdachte bij het vonnis wegens misdrijven veroordeeld tot een straf, zoals in dat vonnis omschreven.

Gebruik van het rechtsmiddel

De verdachte is op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen.

Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Ontvankelijkheid van het openbaar ministerie

De raadsman van verdachte heeft ter zitting aangevoerd dat het openbaarbaar ministerie niet ontvankelijk dient te worden verklaard in de vervolging vanwege handelen in strijd met het vertrouwensbeginsel. Verdachte mocht als minderjarige leek erop vertrouwen, gelet op de brieven van het openbaar ministerie van 15 en 31 januari 2008, dat hij na betaling van het schadebedrag niet meer zou worden gedagvaard.

Het hof is van oordeel dat verdachte aan de correspondentie van het openbaar ministerie geen gerechtvaardigde verwachting mocht en kon ontlenen omtrent niet vervolging. Gelet op de passage uit de brief d.d. 15 januari 2008, inhoudende 'ik wijs je er met nadruk op dat het vergoeden van de door jou aangerichte schade niet betekent dat er geen verdere strafvervolging zal worden ingesteld', kan bij verdachte niet het vertrouwen zijn gewekt dat hij na betaling van de schadevergoeding niet meer zou worden gedagvaard. De brief van 31 januari 2008 kan qua formulering bij een verdachte zonder juridische bijstand van een advocaat weliswaar voor enige onduidelijkheid hebben gezorgd, bezien echter in samenhang met de inhoud van de brief van 15 januari 2008 en de ernst van met name het onder primair ten laste gelegde feit, mocht en kon verdachte er niet uit afleiden dat hij na betaling van de schade niet meer gedagvaard zou worden. Dat immers wordt in de laatste brief niet geschreven.

Het hof verwerpt het verweer van de raadsman.

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof verdachte ter zake van het ten laste gelegde zal veroordelen tot een werkstraf voor de duur van 40 uren, subsidiair 20 dagen jeugddetentie.

De beslissing op het hoger beroep

Het hof zal het vonnis vernietigen en opnieuw recht doen.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 26 november 2007 te of bij [plaats 1] en/of [plaats 2], (althans) in de gemeente [gemeente], tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk een ontploffing teweeg heeft gebracht door een (zelfgemaakte) (zogenaamde) vuurwerkbom (samengesteld uit een (stalen) (CV-) buis gevuld met sterretjes) [zijnde een fragmenterende explosie bom] achter een (omleidings-/verkeers-) bord te plaatsen en/of (vervolgens) aan te steken (waarna/ waardoor deze (vuurwerk)bom explodeerde), terwijl daarvan gemeen gevaar voor een omleidingsbord (/verkeersbord), en/of (in elk geval) gemeen gevaar voor goederen en/of levensgevaar en/of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor[slachtoffer 1], en/of (in elk geval) levensgevaar en/of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor een ander of anderen, te duchten was;

en/of

hij op of omstreeks 26 november 2007 te of bij [plaats 1] en/of [plaats 2], (althans) in de gemeente [gemeente], tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, opzettelijk en wederrechtelijk een omleidingsbord (/verkeersbord), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, heeft vernield en/of beschadigd en/of onbruikbaar gemaakt.

Bewezenverklaring

Het hof acht het ten laste gelegde bewezen, met dien verstande, dat:

hij op 26 november 2007 in de gemeente [gemeente], tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk een ontploffing teweeg heeft gebracht door een zelfgemaakte zogenaamde vuurwerkbom, samengesteld uit een stalen buis gevuld met sterretjes, zijnde een fragmenterende explosiebom, achter een verkeersbord te plaatsen en vervolgens aan te steken waardoor deze vuurwerkbom explodeerde, terwijl daarvan gemeen gevaar voor een verkeersbord en gemeen gevaar voor goederen en gevaar voor lichamelijk letsel voor [slachtoffer 1] te duchten was

en

hij op 26 november 2007 in de gemeente [gemeente], tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk en wederrechtelijk een verkeersbord, toebehorende aan [slachtoffer 2], heeft vernield.

Het hof acht niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen.

Kwalificatie

Het bewezen verklaarde levert op de misdrijven:

medeplegen van opzettelijk een ontploffing teweeg brengen, terwijl daarvan zwaar lichamelijk letsel voor een ander te duchten is

en

medeplegen van opzettelijk een ontploffing teweeg brengen, terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen te duchten is

en

medeplegen van opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel aan een ander toebehoort vernielen.

Strafbaarheid

Het hof acht verdachte strafbaar. Strafuitsluitingsgronden worden niet aanwezig geacht.

Strafmotivering

Het hof heeft in hoger beroep de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en gelet op de persoon van verdachte. Het hof heeft daarbij in het bijzonder het volgende in beschouwing genomen.

Verdachte heeft op 26 november 2007 met drie anderen een zelfgemaakte vuurwerkbom tot ontploffing gebracht. Door deze vuurwerkbom is een verkeersbord vernield en een boom (licht) beschadigd. Tevens is er door de ontploffing gevaar ontstaan voor de, tijdens de ontploffing passerende, sporter [slachtoffer 1].

De ernst van het feit rechtvaardigt in beginsel een werkstraf van aanzienlijke duur.

Het hof heeft daarnaast rekening gehouden met het feit dat verdachte als enige en op eigen initiatief zijn excuses heeft aangeboden aan [slachtoffer 1], en zo blijk heeft gegeven van inzicht in de ernst van zijn handelen. Tevens is uit de houding van verdachte ter zitting gebleken dat hij spijt heeft van het gepleegde delict en het hem - ook nog ter terechtzitting - niet onberoerd heeft gelaten.

Uit het verdachte betreffende uittreksel uit de justitiƫle documentatie d.d. 23 januari 2009 blijkt, dat verdachte niet eerder is veroordeeld.

Uit het rapport van de Raad voor de Kinderbescherming kan worden geconcludeerd dat verdachte goed functioneert op alle leefgebieden en dat er geen onderliggende problemen zijn.

Gelet op het voorgaande acht het hof een werkstraf voor de duur van 30 uren een passende bestraffing.

Toepassing van wetsartikelen

Het hof heeft gelet op de artikelen 47, 77a, 77m (oud), 77n, 77gg, 157 en 350 van het Wetboek van Strafrecht.

De uitspraak

HET HOF,

RECHT DOENDE OP HET HOGER BEROEP:

vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en opnieuw recht doende:

verklaart het verdachte ten laste gelegde bewezen en kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart deze feiten en verdachte strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij;

veroordeelt verdachte [verdachte] tot een taakstraf, bestaande uit een werkstraf, dat wil zeggen: het verrichten van onbetaalde arbeid voor de duur van dertig uren, indien niet naar behoren verricht te vervangen door vijftien dagen jeugddetentie.

Dit arrest is aldus gewezen door mr. P.J.M. van den Bergh, voorzitter, mr. H.J. Deuring en mr. W. Foppen, in tegenwoordigheid van A.L.H. Wilkens als griffier, zijnde

mr. Foppen voornoemd buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.