Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2009:BI1125

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
10-04-2009
Datum publicatie
15-04-2009
Zaaknummer
24-000019-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verdachte is ter zake van deelneming aan een organisatie die tot oogmerk had het plegen van misdrijven en het tezamen en in vereniging met anderen in de uitoefening van een beroep of bedrijf opzettelijk telen van hennep veroordeeld tot een voorwaardelijk gevangenisstraf voor de duur van 4 maanden, met een proeftijd van twee jaren, en een werkstraf voor de duur van 120 uren, subsidiair 60 dagen hechtenis.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJFS 2009, 124
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 24-000019-08

Parketnummer eerste aanleg: 19-830221-06

Arrest van 10 april 2009 van het gerechtshof te Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Assen van 28 december 2007 in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren op [1963] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres],

verschenen in persoon, bijgestaan door zijn raadsman mr. D. Moszkowicz, advocaat te Maastricht.

Het vonnis waarvan beroep

De rechtbank Assen heeft de verdachte bij het vonnis wegens misdrijven veroordeeld tot straffen, zoals in dat vonnis omschreven.

Gebruik van het rechtsmiddel

De officier van justitie is op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen. Hij heeft dit hoger beroep aan verdachte doen betekenen.

Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof verdachte zal veroordelen ter zake het hem onder 1 en 2 ten laste gelegde tot een gevangenisstraf voor de duur van 15 maanden, met aftrek van de tijd die verdachte in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht.

De beslissing op het hoger beroep

Het hof zal het vonnis vernietigen en opnieuw recht doen.

Tenlastelegging

Verdachte wordt onder 1 met betrekking tot het onder het eerste gedachtestreepje ten laste gelegde opiumdelict verweten het deelnemen aan een criminele organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van een dergelijk misdrijf. Hoewel in de tenlastelegging niet expliciet is vermeld dat dit delict opzettelijk zou zijn begaan, moet de tenlastelegging, gelet op de gehele tekst daarvan, zo worden gelezen dat deze is toegesneden op artikel 11, derde lid, van de Opiumwet. Het hof leest derhalve 'opzettelijk' in tussen de woorden 'wijze' en 'telen'.

Ook overigens zal het hof kennelijke misslagen in de tekst van de tenlastelegging herstellen. Verdachte is hierdoor niet in zijn belangen geschaad.

Aan verdachte is - met inachtneming van vorenoverwogene - ten laste gelegd dat:

1.

hij in of omstreeks de periode 1 augustus 2005 tot en met 5 september 2006 te [plaats], althans in Nederland, heeft deelgenomen aan een organisatie, te weten een samenwerkingsverband tussen verdachte en/of [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 4] en/of [medeverdachte 5] en/of [medeverdachte 6] en/of een of meer anderen en welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk

- het op beroeps- en/of bedrijfsmatige wijze opzettelijk telen en/of bereiden en/of verwerken en/of verkopen en/of afleveren van een grote hoeveelheid hennep, althans middelen als bedoeld in de bij de Opiumwet bedoelde lijsten I en/of II,

- het voorhanden hebben van wapens en/of munitie als bedoeld in de in artikel 2 van de Wet wapens en munitie opgenomen categorieën II en/of III;

2.

hij op meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode 1 augustus 2005 tot en met 5 september 2006 te [plaats], gemeente [gemeente], tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, in de uitoefening van een beroep of een bedrijf, (telkens) opzettelijk heeft geteeld en/of bereid en/of bewerkt en/of verwerkt, in elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad (in een pand aan [adres]) (een) hoeveelheid/hoeveelheden van (in totaal tenminste) ongeveer 27.360 hennepplanten, althans een groot aantal hennepplanten en/of delen daarvan, in elk geval (telkens) een hoeveelheid van meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep, zijnde hennep een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid van die wet.

Overwegingen ten aanzien van het bewijs

Verdachte wordt onder 1 met betrekking tot de onder het tweede gedachtestreepje ten laste gelegde overtreding van de Wet wapen en munitie verweten het deelnemen aan een criminele organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van een dergelijk misdrijf.

Uit het dossier en het verhandelde ter zitting van het hof is gebleken dat medepleger [medeverdachte 1] ten behoeve van de bewaking van het kassencomplex, waarin zich een hennepplantage bevond, een pistoolmitrailleur met patronen voorhanden heeft gehad.

Naar het oordeel van het hof kan niet wettig en overtuigend worden bewezen dat de criminele organisatie, waarvan naar het oordeel van het hof verdachte deel uit heeft gemaakt, ten doel heeft gehad het plegen van een misdrijf in de zin van de Wet wapens en munitie, zoals is ten laste gelegd onder het tweede gedachtestreepje. Derhalve zal het hof verdachte van vorenomschreven deel van het hem onder 1 ten laste gelegde vrijspreken.

Verdachte wordt onder 2 verweten - zakelijk weergegeven - het tezamen en in vereniging met anderen in de uitoefening van een beroep of bedrijf opzettelijk telen van hennep.

De raadsman heeft ter terechtzitting in hoger beroep onder meer betoogd dat verdachte ten aanzien van feit 2 dient te worden vrijgesproken, nu verdachte niet kan worden aangemerkt als medepleger. Hij heeft hiertoe - zakelijk weergegeven - aangevoerd dat verdachte slechts gedurende een betrekkelijk korte periode aanwezig was in de hennepkwekerij. Voorts participeerde verdachte niet in de aangetroffen hennepkwekerij. Hij had geen betrokkenheid bij het maken van plannen of bij de verdere uitvoering van het misdrijf. Volgens de raadsman gaat het dan ook te ver om te spreken van medeplegen.

Het hof overweegt hieromtrent als volgt.

Nu uit het procesdossier is gebleken dat verdachte gedurende zijn betrokkenheid bij de werkzaamheden in [plaats] steeds op de hoogte is geweest van het feit dat in het betreffende kassencomplex te [plaats] een hennepkwekerij is geweest en verdachte, zij het gedurende een periode van enkele weken, niet alleen een eigen maar ook een substantiële rol heeft gespeeld in de organisatie, namelijk als bewaker van de kas, is het hof van oordeel dat wettig en overtuigend kan worden bewezen dat verdachte als dader en in dit geval als medepleger hennep heeft geteeld, zoals hem onder 2 is ten laste gelegd.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het hem onder 1 en 2 ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1.

hij in de periode 1 juli 2006 tot en met 5 september 2006 te [plaats], heeft deelgenomen aan een organisatie, te weten een samenwerkingsverband tussen verdachte en [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] en [medeverdachte 4] en [medeverdachte 6] en/of een of meer anderen en welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk

- het op beroeps- en/of bedrijfsmatige wijze opzettelijk telen en/of bereiden en/of verwerken van een grote hoeveelheid hennep, als bedoeld in de bij de Opiumwet bedoelde lijst II;

2.

hij in de periode 1 juli 2006 tot en met 5 september 2006 te [plaats], gemeente [gemeente], tezamen en in vereniging met anderen, in de uitoefening van een beroep of een bedrijf, telkens opzettelijk heeft geteeld en/of bereid en/of verwerkt, (in een pand aan [adres]) een hoeveelheid van tenminste 27.360 hennepplanten, zijnde hennep een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II.

Het hof acht niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld onder 1 en 2 meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen.

Kwalificatie

Het bewezen verklaarde levert respectievelijk op de misdrijven:

onder 1: Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van een misdrijf als bedoeld in artikel 11, derde lid, van de Opiumwet;

onder 2: Medeplegen van in de uitoefening van een beroep of bedrijf opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 3, onder B, van de Opiumwet gegeven verbod.

Strafbaarheid

Het hof acht verdachte strafbaar. Strafuitsluitingsgronden worden niet aanwezig geacht.

Strafmotivering

Bij het bepalen van de in hoger beroep op te leggen straf heeft het hof gelet op de aard en de ernst van de strafbare feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en de persoon van verdachte. Het hof daarbij in het bijzonder het volgende in beschouwing genomen.

Verdachte heeft in de periode van 1 juli 2006 tot en met 5 september 2006 deelgenomen aan een criminele organisatie die beroeps- of bedrijfsmatige hennepteelt tot doel had. In die periode heeft verdachte tezamen met anderen een grote hoeveelheid hennepplanten geteeld.

Op 5 september 2006 zijn er in een kassencomplex in [plaats] ruim 27.000 hennepplanten aangetroffen. Verdachte heeft op instigatie van medeplegers [medeverdachte 4] en [medeverdachte 1] een bijdrage geleverd aan het telen van hennep. Zijn werkzaamheden hebben hierbij voornamelijk bestaan uit het bewaken van het betreffende kassencomplex.

De rol die verdachte binnen de organisatie heeft vervuld is evenwel beperkter dan de rol die de reeds door dit hof veroordeelde leidinggevenden, [medeverdachte 4] en [medeverdachte 1], in dit samenwerkingsverband hebben vervuld. Zij hebben een organisatie geleid waaraan verschillende mensen hebben deelgenomen, elk met eigen - op hun kennis en ervaring gebaseerde - taken. Er waren deskundigen op het gebied van de hennepteelt, alsmede stekkers en knippers, en anderen hielden zich bezig met het uitvoeren van technische werkzaamheden ten behoeve van het exploiteren van de hennepkwekerij. Een aantal personen had tot taak de kas te bewaken, waaronder verdachte.

Door deel te nemen aan een organisatie die op grote schaal en op beroeps- of bedrijfsmatige wijze hennep heeft geteeld, heeft verdachte de normen ter bescherming van de openbare orde en de volksgezondheid ernstig geschonden.

Uit een verdachte betreffend uittreksel uit het justitiële documentatieregister

d.d. 8 december 2008 is gebleken dat verdachte niet eerder is veroordeeld wegens het plegen van (soortgelijke) strafbare feiten.

Voorts stelt het hof vast dat de deelname van verdachte aan de organisatie beperkt is gebleven tot een aantal weken binnen de ten laste gelegde periode.

Het hof is van oordeel dat de ernst van de bewezen verklaarde feiten in beginsel een onvoorwaardelijke gevangenisstraf rechtvaardigt. Echter, gelet op de rol die verdachte in het samenwerkingsverband heeft gespeeld, tegen de achtergrond van een ontbrekend strafrechtelijk verleden bezien, kan naar het oordeel van het hof worden volstaan met de oplegging van een voorwaardelijke gevangenisstraf en een werkstraf. Hierbij zal het hof overigens rekening houden met de betrekkelijk korte pleegperiode, een en ander als hierna te melden. Het voorwaardelijk opleggen van de gevangenisstraf heeft mede ten doel verdachte ervan te weerhouden nieuwe strafbare feiten te plegen.

Toepassing van wetsartikelen

Het hof heeft gelet op de artikelen 3 en 11 en 11a van de Opiumwet en de artikelen 14a (oud), 14a, 14b (oud), 14b, 14c, 22c (oud), 22d, 47, 55 en 57 (oud) van het Wetboek van Strafrecht.

De uitspraak

HET HOF,

RECHT DOENDE OP HET HOGER BEROEP:

vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en opnieuw recht doende:

verklaart het verdachte onder 1 en 2 ten laste gelegde bewezen en kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart deze feiten en verdachte strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld onder 1 en 2 meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij;

veroordeelt verdachte [verdachte] tot gevangenisstraf voor de duur van vier maanden;

beveelt, dat de gevangenisstraf niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten op grond, dat de veroordeelde zich voor het einde van een proeftijd van twee jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt;

veroordeelt verdachte tevens tot een taakstraf, bestaande uit een werkstraf, voor de duur van honderdtwintig uren, met bevel voor het geval dat de veroordeelde de werkstraf niet naar behoren verricht, dat vervangende hechtenis voor de duur van zestig dagen zal worden toegepast;

beveelt dat de tijd door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de eventuele uitvoering van de voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering wordt gebracht.

Dit arrest is aldus gewezen door mr. P.J.M. van den Bergh, voorzitter, mr. L.T. Wemes en mr. W.F. van Zant, in tegenwoordigheid van mr. L. Keekstra als griffier, zijnde mr. Van Zant voornoemd buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.