Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2008:BG1444

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
11-07-2008
Datum publicatie
24-10-2008
Zaaknummer
108.004.385
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bestuursstrafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Termijnoverschrijding niet verschoonbaar wanneer de gemachtigde, feitelijk bestuurder ten tijde van de gedraging, te laat beroep instelt omdat hij de inleidende beschikking pas na afloop van de beroepstermijn van de kentekenhouder heeft ontvangen. Het ligt op de weg van de kentekenhouder om tijdig beroep in te stellen, dan wel de gemachtigde daartoe in staat te stellen. Niet relevant dat de gemachtigde wellicht niets valt te verwijten mm.b.t. niet tijdig instellen van beroep.

Wetsverwijzingen
Algemene wet bestuursrecht 6:7
Algemene wet bestuursrecht 6:8
Algemene wet bestuursrecht 6:11
Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 5
Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 6
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

WAHV 108.004.385

11 juli 2008

CJIB 69101164280

Gerechtshof te Leeuwarden

Arrest

op het hoger beroep tegen de beslissing

van de kantonrechter van de rechtbank Zwolle-Lelystad

van 29 januari 2008

betreffende

[betrokkene] B.V. (hierna te noemen: betrokkene),

gevestigd te [woonplaats]

voor wie als gemachtigde optreedt [gemachtigde],

wonende te [woonplaats].

1. De inhoud van het tussenarrest van 4 juni 2008 wordt hier overgenomen.

2. Het procesverloop

De zaak is behandeld ter zitting van 27 juni 2008. De gemachtigde van de betrokkene is, zoals bij brief van 13 juni 2008 was aangekondigd, niet verschenen. Als gemachtigde van de advocaat-generaal is verschenen mr. A. Dijkstra.

3. Beoordeling

3.1. Bij de bestreden beslissing heeft de kantonrechter het beroep van betrokkene ongegrond verklaard. Hiertoe is overwogen dat de betrokkene na het verstrijken van de wettelijke termijn beroep heeft ingesteld bij de officier van justitie en dat niet is gebleken dat de deze termijnoverschrijding verschoonbaar is.

3.2. De gemachtigde van de betrokkene stelt zich op het standpunt dat sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding. Hij voert daartoe aan dat hij niet eerder beroep bij de officier van justitie kon instellen omdat de betrokkene de inleidende beschikking pas na afloop van de beroepstermijn naar hem heeft toegezonden.

3.3. Ingevolge het bepaalde in artikel 6, eerste lid, WAHV in verbinding met de artikelen 6:7 en 6:8 Algemene wet bestuursrecht (Awb) dient het beroep tegen de inleidende beschikking te worden ingesteld door het indienen van een beroepschrift binnen een termijn van zes weken, welke termijn aanvangt op de dag na die waarop de beschikking aan de betrokkene is toegezonden.

3.4. Blijkens de gedingstukken is de inleidende beschikking op 27 december 2006 aan de betrokkene toegezonden. De beroepstermijn eindigde derhalve op 7 februari 2007. Het beroepschrift is gedateerd 30 maart 2007 en het is blijkens een daarop gesteld stempel op 2 april 2007 bij de CVOM ingekomen. Derhalve is het beroepschrift niet tijdig ingediend.

3.5. Het te dezen toepasselijke artikel 6:11 Awb bepaalt dat ten aanzien van een na afloop van de termijn ingediend beroepschrift niet-ontvankelijkverklaring op grond daarvan achterwege blijft, indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest.

3.6. Artikel 5 WAHV bepaalt - voor zover hier van belang - dat indien is vastgesteld dat de gedraging heeft plaatsgevonden met of door middel van een motorrijtuig waarvoor een kenteken is opgegeven, en niet aanstonds is vastgesteld wie daarvan de bestuurder is, de administratieve sanctie wordt opgelegd aan degene op wiens naam het kenteken ten tijde van de gedraging in het kentekenregister was ingeschreven.

3.7. Naar het oordeel van het hof kan de door de gemachtigde aangevoerde omstandigheid niet worden aangemerkt als een omstandigheid die tot de conclusie kan leiden dat redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest. De inleidende beschikking is immers - overeenkomstig artikel 5 WAHV - op naam gesteld van de betrokkene als kentekenhouder. Derhalve had het op de weg gelegen van de kentekenhouder, als degene op wie de aansprakelijkheid voor de sanctie rust, om tijdig beroep in te stellen, dan wel de gemachtigde, als feitelijk bestuurder van het voertuig waarmee de gedraging is verricht, in staat te stellen tijdig beroep in te stellen. Derhalve is het in dit verband niet relevant dat de gemachtigde wellicht niets valt te verwijten met betrekking tot het niet tijdig instellen van beroep.

3.8. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, zal het hof de beslissing van de kantonrechter bevestigen.

4. De beslissing

Het gerechtshof:

bevestigt de beslissing van de kantonrechter.

Dit arrest is gewezen door mr. Van Wagtendonk, in tegenwoordigheid van

mr. Samplonius als griffier, en uitgesproken ter openbare zitting.