Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2007:BB4429

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
26-09-2007
Datum publicatie
27-09-2007
Zaaknummer
0700164
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

[appellant] heeft in eerste aanleg ter zake van schadevergoeding aanspraak gemaakt op een bedrag corresponderend met 12 maanden huur [..]. De kantonrechter heeft de vordering tot schadevergoeding in beginsel toewijsbaar geoordeeld, doch deze vervolgens beperkt tot een bedrag corresponderend met 6 maanden huur [..]. Aan die beslissing heeft de kantonrechter ten grondslag gelegd dat zij een schadevergoeding in de omvang van de huur over de periode tot en met 30 september 2007 onder de gegeven omstandigheden niet in overeenstemming acht met de maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Tegen die beperking richt zich de grief, met dien verstande dat [appellant] thans aanspraak maakt op een schadevergoeding corresponderend met de huur over 8 maanden. [appellant] legt aan zijn grief de stelling ten grondslag dat hij zich heeft ingespannen het huurobject aan een derde te verhuren of te verkopen, doch dat die inspanningen eerst vanaf 1 juni 2007 succes hebben opgeleverd, zodat zijn feitelijke schade de huurderving over een periode van 8 maanden bedraagt. Nu [geïntimeerde] in hoger beroep verstek heeft laten gaan en de hiervoor weergegeven stelling van [appellant] derhalve niet is weersproken, heeft deze als vaststaand te gelden. Dat impliceert dat de grief doel treft en dat de vordering van [appellant], zoals deze ter zake van schadevergoeding in hoger beroep luidt, alsnog dient te worden toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Arrest d.d. 26 september 2007

Rolnummer 0700164

HET GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN

Arrest van de eerste kamer voor burgerlijke zaken in de zaak van:

[appellant],

wonende te [woonplaats],

appellant,

in eerste aanleg: eiser,

hierna te noemen: [appellant],

procureur: mr. C. Elsinga,

tegen

[geïntimeerde],

wonende te [woonplaats],

geïntimeerde,

in eerste aanleg: gedaagde,

hierna te noemen: [geïntimeerde],

in hoger beroep niet verschenen.

Het geding in eerste instantie

In eerste aanleg is geprocedeerd en beslist zoals weergegeven in de vonnissen uitgesproken op 1 september 2006 en 8 december 2006 door de sector kanton, locatie Leeuwarden van de rechtbank Leeuwarden, verder aan te duiden als de kantonrechter.

Het geding in hoger beroep

Bij exploot van 7 maart 2007 is door [appellant] hoger beroep ingesteld van het vonnis d.d. 8 december 2006 met dagvaarding van [geïntimeerde] tegen de zitting van 21 maart 2007.

De conclusie van de appeldagvaarding luidt:

"Alsdan op nader aan te voeren gronden te horen eis doen en concluderen, dat het het Gerechtshof moge behagen te vernietigen het vonnis d.d. 8 december 2006 door de Rechtbank Leeuwarden, sector kanton, locatie Leeuwarden, onder rolnummer CV EXPL 06-2275 en zaaknummer 193251 gewezen in de procedure tussen mijn rekwirant als eiser en geïntimeerde als gedaagde, voorzover in dit vonnis niet de vorderingen van eiser, thans appellant, toegewezen zijn en opnieuw rechtdoende naast ontbinding van de huurovereenkomst geïntimeerde te veroordelen te betalen aan appellant € 27.251,28 vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag sedert 6 oktober 2006 tot aan de dag der algehele voldoening en met veroordeling van geïntimeerde in de proceskosten in appel."

De conclusie van de memorie van grieven luidt:

"te beslissen overeenkomstig de eis in de appèldagvaarding met dien verstande dat de schadevergoedingsveroordeling is de huurpenningen over een periode van 8 maanden te rekenen vanaf 1 oktober 2006, dat wil zeggen 8 maal € 1.586,67 geeft € 12.693,36 in plaatst van het bedrag ad € 9.520,02 welk bedrag de kantonrechter als schadevergoedingsbedrag heeft vastgesteld en voor het overige tot bekrachtiging van het bestreden vonnis.

Dit betekent dat [geïntimeerde]veroordeeld dient te worden tot:

A. een bedrag van € 7.933,31 terzake achterstallige huur

B. een bedrag ad € 278,02

C. een bedrag ad € 12.693,33 terzake schadevergoeding

D. alles vermeerderd met de wettelijke rente sedert 6-10-2006

Met veroordeling van [geïntimeerde] in de kosten van beide instanties."

Tenslotte heeft [appellant] de stukken overgelegd voor het wijzen van arrest.

De grieven

[appellant] heeft één grief opgeworpen.

De beoordeling

1. Nu de Boer zijn vordering bij memorie van grieven heeft verminderd, zal het hof recht doen op de vordering zoals deze bij memorie van grieven is gedaan.

2. Tegen de weergave van de vaststaande feiten onder rechtsoverweging 2.1 tot en met 2.5 van het vonnis van 6 september 2006 en rechtsoverweging 2.1 tot en met 2.4 van het vonnis van 8 december 2006 is geen grief ontwikkeld, zodat ook het hof van die feiten uit zal gaan.

Met betrekking tot de grief:

3. [appellant] heeft in eerste aanleg ter zake van schadevergoeding aanspraak gemaakt op een bedrag corresponderend met 12 maanden huur, oftewel € 19.039,95.

4. De kantonrechter heeft de vordering tot schadevergoeding in beginsel toewijsbaar geoordeeld, doch deze vervolgens beperkt tot een bedrag corresponderend met 6 maanden huur, oftewel € 9.520,02. Aan die beslissing heeft de kantonrechter ten grondslag gelegd dat zij een schadevergoeding in de omvang van de huur over de periode tot en met 30 september 2007 onder de gegeven omstandigheden niet in overeenstemming acht met de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

5. Tegen die beperking richt zich de grief, met dien verstande dat [appellant] thans aanspraak maakt op een schadevergoeding corresponderend met de huur over 8 maanden.

6. [appellant] legt aan zijn grief de stelling ten grondslag dat hij zich heeft ingespannen het huurobject aan een derde te verhuren of te verkopen, doch dat die inspanningen eerst vanaf 1 juni 2007 succes hebben opgeleverd, zodat zijn feitelijke schade de huurderving over een periode van 8 maanden bedraagt.

7. Nu [geïntimeerde] in hoger beroep verstek heeft laten gaan en de hiervoor weergegeven stelling van [appellant] derhalve niet is weersproken, heeft deze als vaststaand te gelden. Dat impliceert dat de grief doel treft en dat de vordering van [appellant], zoals deze ter zake van schadevergoeding in hoger beroep luidt, alsnog dient te worden toegewezen.

Slotsom

8. Het beroepen vonnis dient te worden vernietigd voor wat betreft de veroordeling onder c. In zoverre zal opnieuw recht worden gedaan. Het vonnis zal voor het overige worden bekrachtigd. [geïntimeerde] zal, als de in het ongelijk te stellen partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure in hoger beroep (salaris procureur: 1 punt tarief I).

Beslissing

Het gerechtshof:

vernietigt het vonnis d.d. 8 december 2006, waarvan beroep, voor wat het dictum onder c betreft;

en in zoverre opnieuw rechtdoende:

veroordeelt [geïntimeerde] tot betaling aan [appellant] van een bedrag groot € 12.693,38 (zegge: twaalfduizend zeshonderd drieënnegentig euro en achtendertig cent), te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 6 oktober 2006, tot aan de dag der voldoening;

bekrachtigt bedoeld vonnis voor het overige, met dien verstande dat onder d in plaats van “de bedragen onder a tot en met c”moet worden gelezen de bedragen onder a en b;

veroordeelt [geïntimeerde] in de kosten van de procedure in appel, tot op heden aan de zijde van [appellant] begroot op € 321,85 aan verschotten en op € 632,-- aan salaris voor de procureur;

Aldus gewezen door mrs. Mollema, voorzitter, Breemhaar en De Hek, raden, en uitgesproken door mr. Streppel, vice-president, lid van een enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mevrouw Haites-Verbeek als griffier ter openbare terechtzitting van dit hof van woensdag 26 september 2007.