Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2005:AT9404

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
19-05-2005
Datum publicatie
15-07-2005
Zaaknummer
WAHV 04-01635
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Strafrecht
Bestuursstrafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Totale massa van de aanhangwagen bedraagt meer dan de toegestane maximummassa; Voor de aanhangwagen waarmee de gedraging is verricht, is geen kentekenbewijs afgegeven. Verder staat vast dat de aanhangwagen niet afzonderlijk in het kentekenregister was geregistreerd. Derhalve gold voor deze aanhangwagen een maximummassa van 750 kg. In de inleidende beschikking is een verkeerde feitcode vermeld; Hoogte van het bedrag van de sanctie vor beide feitcodes dezelfde. De betrokkene is door wijziging van de feitcode niet in zijn belangen geschaad.

Wetsverwijzingen
Voertuigreglement 5.18.17
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

WAHV 04/01635

19 mei 2005

CJIB 79066271287

Gerechtshof te Leeuwarden

Arrest

op het hoger beroep tegen de beslissing

van de kantonrechter van de rechtbank te Almelo

van 25 oktober 2004

betreffende

[betrokkene] (hierna te noemen: betrokkene),

wonende te [woonplaats]

1. De beslissing van de kantonrechter

De kantonrechter heeft het beroep van de betrokkene tegen de beslissing van de officier van justitie in het arrondissement Almelo ongegrond verklaard. De beslissing van de kantonrechter is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

2. Het procesverloop

De betrokkene heeft tegen de beslissing van de kantonrechter hoger beroep ingesteld.

De advocaat-generaal heeft een verweerschrift ingediend.

De betrokkene is in de gelegenheid gesteld het beroep schriftelijk nader toe te lichten. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

3. Beoordeling

3.1. Aan de betrokkene is bij inleidende beschikking een administratieve sanctie van Euro 289,- opgelegd ter zake van "de totale massa van de aanhangwagen bedraagt meer dan de toegestane maximummassa; overschrijding van meer dan 75% (feitcode P180h)", welke gedraging zou zijn verricht op 13 oktober 2003 om 16:49 uur op de Beckummerweg te Haaksbergen.

3.2. De betrokkene heeft ontkend de gedraging te hebben verricht. Hij heeft daartoe aangevoerd, dat de onder 3.1. bedoelde aanhangwagen geen één-assige aanhangwagen was, zoals door de verbalisanten gesteld, maar een drie-assige aanhangwagen, waarop hij een kentekenplaat met het kentekennummer van het trekkende voertuig had bevestigd, aangezien hij de voor die aanhangwagen bestemde nieuwe kentekenplaat nog niet van de RDW had ontvangen. Ten bewijze daarvan heeft hij een kopie van een registratiebewijs voor een drie-assige aanhangwagen met het kenteken [kenteken] overgelegd alsmede een schrijven d.d. 10 oktober 2003 van de Dienst voor het Wegverkeer, inhoudende dat de betrokkene een kenteken heeft aangevraagd voor de aanhangwagen met bovenvermeld registratienummer. Omdat deze aanhangwagen nog het kenteken van het trekkende voertuig droeg is door de verbalisanten het maximum gewicht vastgesteld op 750 kg. Op grond daarvan zou zijn aanhangwagen overbeladen zijn geweest. De betrokkene bestrijdt niet dat de aanhangwagen bij weging een totaal gewicht van 2260 kg had. Hij stelt zich echter op het standpunt dat voor de betreffende aanhangwagen een maximum belading van 2280 kilogram toegestaan was en dat hem ten onrechte een sanctie is opgelegd.

3.3. Blijkens de aankondiging van de beschikking en het zaakoverzicht is de betrokkene staande gehouden en heeft hij verklaard: "Erken feit. Ben onderweg van Beckum naar St. Isidorushoeve. Ik weet dat het te zwaar is.".

3.4. In een "Commentaar op aankondiging van beschikking" d.d. 15 januari 2004 hebben de verbalisanten A.J.H. van Brakel en A. van Lubek onder meer verklaard dat de bedrijfsauto van de betrokkene, voorzien van het kenteken [kenteken], een aanhangwagen met hetzelfde kenteken voortbewoog. "Wij zagen dat genoemde aanhangwagen een-assig was en tevens was voorzien van een defecte oploopreminrichting. Tevens zagen wij dat deze aanhangwagen zeer zwaar was beladen met trottoirtegels. Wij vermoedden dat deze aanhangwagen te zwaar beladen was en hebben derhalve dit voertuig overgebracht naar de geijkte weegbrug van de Akzo te Hengelo (O). Aldaar bleek [...] dat deze aanhangwagen een totaalgewicht had van 2260 kilogram. [...]. Gelet op het feit dat deze aanhangwagen niet was voorzien van een eigen kentekenplaat en eigen kentekenbewijs en het feit dat deze aanhangwagen niet beschikte over een oploopreminrichting betrof het hier een aanhangwagen welke een toegelaten maximum massa had van maximaal 750 kilogram. Betrokkene geeft in zijn bezwaarschrift aan dat hij op dat moment een drie-assige aanhangwagen met zich voerde, waarvoor een toegelaten maximum massa van 3500 kilogram geldt. Met deze bewering bedondert hij de zaak, om de doodeenvoudige reden dat de door hem aangegeven aanhangwagen op 13 oktober 2003 niet door hem werd meegevoerd. De door hem meegestuurde copie van een kentekenbewijs (het hof leest: registratiebewijs) was niet van de gecontroleerde aanhangwagen.".

3.5. Bij het door de advocaat-generaal bij zijn verweerschrift gevoegde aanvullend proces-verbaal d.d. 7 februari 2005 hebben de verbalisanten in reactie op het hoger beroepschrift van de betrokkene onder meer verklaard dat aanhangwagens met een toegelaten maximum massa van meer dan 750 kilogram met ingang van 1 september 2003 moeten zijn voorzien van een eigen kenteken(bewijs). Aangezien op de hier bedoelde aanhangwagen geen chassisnummer of ander identificatieteken was aangebracht, en evenmin een kentekenbewijs voor de aanhangwagen was afgegeven, hebben de verbalisanten op grond van art. 5.18.17, tweede lid, van het Voertuigreglement (Vr) vastgesteld dat de aanhangwagen behoorde tot de categorie met een toegelaten maximum massa van ten hoogste 750 kg.

3.6. Van art. 5.18.17 Vr, waarnaar de verbalisanten verwijzen, luidt het eerste lid: "Voertuigen mogen niet zodanig zijn beladen dat de toegestane maximum last van enige as of asstel, de maximum last onder de koppeling, dan wel de toegestane maximum massa van het voertuig wordt overschreden.". Het tweede lid luidt: "Indien van een aanhangwagen met toepassing van dit besluit de waarden, bedoeld in het eerste lid, niet kunnen worden vastgesteld, geldt voor deze aanhangwagen een toegestane maximum massa van 750 kg.".

3.7. Gelet op de argumenten die de verbalisanten ten grondslag hebben gelegd aan de vaststelling van de gedraging en op de omschrijving van de overtreding in de beschikking is het hof van oordeel dat ten onrechte feitcode P180h is vermeld in plaats van de van toepassing zijnde feitcode P170d. Feitcode P180h heeft - kort gezegd - betrekking op een onderdeel van art. 5.18.18 Vr, dat de verhouding van de massa van de aanhangwagen in relatie tot het trekkende voertuig betreft.

3.8. De bij feitcode P170d behorende gedraging betreft een overtreding van art. 5.18.17 Vr. De omschrijving van de gedraging luidt: "Het voertuig is zodanig beladen dat de toegestane maximum last van enige as of asstel, dan wel de toegestane maximum massa wordt overschreden met meer dan 75%". Het hof zal de feitcode in die zin wijzigen. Nu de hoogte van het bedrag van de sanctie voor de beide feitcodes dezelfde is, is het hof van oordeel dat de betrokkene hierdoor niet in zijn belangen is geschaad.

3.9. De zelfstandige kentekenplicht voor aanhangwagens boven de 750 kg geldt sinds 1 september 2003. Als vaststaand kan worden aangenomen dat voor de aanhangwagen waarmee de gedraging zou zijn verricht geen kentekenbewijs was afgegeven en dat deze aanhangwagen niet afzonderlijk in het kentekenregister was geregistreerd. Gelet hierop, op hetgeen in 3.3. is overwogen en op de inhoud van het aanvullend proces-verbaal als weergegeven onder 3.5 konden van de betreffende aanhangwagen de waarden als bedoeld in art. 5.18.17 , eerste lid , Vr niet worden vastgesteld en gold voor deze aanhangwagen, ingevolge art. 5.18.17, tweede lid, Vr een maximum massa van 750 kg.

3.10. Het voorgaande in aanmerking genomen stelt het hof vast dat de gedraging is verricht. Het hof zal de beslissing van de kantonrechter, de beslissing van de officier van justitie en de inleidende beschikking in zoverre vernietigen dat in plaats van feitcode P180h de feitcode P170d zal worden vermeld. Voor het overige dient de beslissing van de kantonrechter te worden bevestigd.

4. De beslissing

Het gerechtshof:

vernietigt de beslissing van de kantonrechter, de beslissing van de officier van justitie en de inleidende beschikking voor zover daarin de feitcode P180h is vermeld. In plaats daarvan dient feitcode P170d te worden gelezen;

bevestigt de beslissing van de kantonrechter.

Dit arrest is gewezen door mrs. Dijkstra, Poelman en Weenink, in tegenwoordigheid van mr. Zomer als griffier, en uitgesproken ter openbare zitting.