Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2005:AS8450

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
26-01-2005
Datum publicatie
02-03-2005
Zaaknummer
WAHV 04-00768
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Strafrecht
Bestuursstrafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Sanctie opgelegd ter zake van "toegestane max. last van enige as/max. last onder de koppeling/toegestane max. massa wordt overschreden met >75%"; Nu van de aanhangwagen de waarden, bedoeld in het eerste lid van art. 5.18.17 VR niet konden worden vastgesteld, ingevolge het tweede lid van dat artikel een toegestane maximum massa van 750 kg gold. Vastgestelde gewicht was 2390 kg. Derhalve staat vast dat de gedraging is verricht. Dat de betrokkene abusievelijk meende dat de aanhangwagen goedgekeurd was tot een maximum van 2000 kg - waarvan hij zich kennelijk niet had vergewist - komt voor zijn rekening en risico. Omstandigheden van het geval geven geen aanleiding tot matiging van de sanctie.

Wetsverwijzingen
Voertuigreglement 5.18.17
Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 9
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JWR 2005/39
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

WAHV 04/00768

26 januari 2005

CJIB 39055726284

Gerechtshof te Leeuwarden

Arrest

op het hoger beroep tegen de beslissing

van de kantonrechter van de rechtbank te Rotterdam

van 26 maart 2004

betreffende

D. Samsom (hierna te noemen: betrokkene),

wonende te Goedereede.

1. De beslissing van de kantonrechter

De kantonrechter heeft het beroep van de betrokkene tegen de beslissing van de officier van justitie in het arrondissement Rotterdam ongegrond verklaard. De beslissing van de kantonrechter is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

2. Het procesverloop

De betrokkene heeft tegen de beslissing van de kantonrechter hoger beroep ingesteld.

De advocaat-generaal heeft een verweerschrift ingediend.

De betrokkene is in de gelegenheid gesteld het beroep schriftelijk nader toe te lichten. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

3. Beoordeling

3.1. Aan de betrokkene is bij inleidende beschikking een administratieve sanctie van Euro 289,- opgelegd ter zake van "toegestane max. last van enige as/max. last onder de koppeling/toegestane max. massa wordt overschrede(n) met > 75%" (feitcode P170d), welke gedraging zou zijn verricht op 27 augustus 2002 op de Rijksweg A4 Z-N (OB) te Rotterdam.

3.2. De in feitcode P170d vermelde gedraging is een overtreding van art. 5.18.17 van het Voertuigreglement (VR), dat als volgt luidt:

"1. Voertuigen mogen niet zodanig zijn beladen dat de toegestane maximum last van enige as of asstel, de maximum last onder de koppeling, dan wel de toegestane maximum massa van het voertuig wordt overschreden.

2. Indien van een aanhangwagen met toepassing van dit besluit de waarden, bedoeld in het eerste lid, niet kunnen worden vastgesteld, geldt voor deze aanhangwagen een toegestane maximum massa van 750 kg.".

Blijkens de aankondiging van beschikking is de sanctie opgelegd ter zake van overschrijding van de maximum massa van een aanhangwagen.

3.3. De betrokkene ontkent niet ten tijde en ter plaatse als voormeld een auto te hebben bestuurd met daaraan gekoppeld een aanhangwagen en evenmin dat de maximum massa van die aanhangwagen meer bedroeg dan was toegestaan. Zijn betoog strekt ertoe dat de gedraging is verricht onder omstandigheden die dienen te leiden tot matiging van de opgelegde sanctie. De betreffende aanhanger/auto-ambulance was naar de mening van de betrokkene goedgekeurd tot een maximum massa van 2000 kg. De betrokkene nam aan dat de lading van de aanhanger, een Jaguar XJS, die hij vervoerde ter aanbieding ter keuring na invoer, ongeveer 1200 kg woog en dat samen met het eigen gewicht van de aanhanger de maximum massa niet zou worden overschreden. De weging wees echter anders uit (gewicht Jaguar XJS: 1775 kg), hetgeen de betrokkene nimmer had vermoed.

3.4. De advocaat-generaal stelt zich op het standpunt, zakelijk weergegeven, dat uit het dossier voortvloeit dat de waarden, als bedoeld in het eerste lid van art. 5.18.17. eerste lid, niet konden worden vastgesteld en dat derhalve ingevolge het tweede lid van genoemd artikel de toegestane maximum massa van de aanhangwagen 750 kg was. De overschrijding bedraagt in casu 218%. De sanctie is terecht opgelegd en het rijden met deze aanhangwagen komt geheel voor rekening en risico van de betrokkene, zodat er geen reden is om de sanctie te matigen.

3.5. Blijkens de toelichting van de verbalisant(en) op de aankondiging van beschikking, alsmede een op verzoek van de officier van justitie door de verbalisant Binnendijk op ambtseed opgemaakt proces-verbaal d.d. 7 maart 2003, betrof het een ongekeurde aanhangwagen en bedroeg de maximum massa derhalve 750 kg. De totale massa bedroeg 2390 kg. De overschrijding is bepaald op 119%. Dat het een ongekeurde aanhangwagen betrof wordt bevestigd door hetgeen de betrokkene stelt in zijn beroepschrift d.d. 13 april 2003 tegen de beslissing van de officier van justitie, te weten dat de betrokkene (nog) doende is met het verkrijgen van de juiste papieren voor de aanhangwagen en het bewijs van goedkeuring tot 2000 kg bij gebrek aan papieren en een typeplaatje moeilijk te leveren is.

3.6. Op grond van het voorgaande staat vast dat, nu van de aanhangwagen de waarden, bedoeld in het eerste lid van art. 5.18.17 VR niet konden worden vastgesteld, ingevolge het tweede lid van dat artikel een toegestane maximum massa van 750 kg gold. Uitgaande van het - niet door de betrokkene - bestreden vastgestelde gewicht van 2390 bedroeg de overschrijding van de toegestane maximum massa tenminste 75% (en wel 218%, zoals de advocaat-generaal terecht stelt) en staat vast dat de gedraging is verricht.

3.7. Dat de betrokkene abusievelijk meende dat aanhangwagen goedgekeurd was tot een maximum massa van 2000 kg - waarvan hij zich kennelijk niet had vergewist - komt voor zijn rekening en risico. Aan de omstandigheid dat feitelijk de massa van de aanhangwagen nog groter was tengevolge van het door de betrokkene niet voorziene exceptionele gewicht van de vervoerde Jaguar komt geen zelfstandige betekenis meer toe. Derhalve zijn er geen omstandigheden gebleken van dien aard dat deze het opleggen van de onderhavige administratieve sanctie niet billijken of welke tot matiging van de opgelegde sanctie dienen te leiden.

3.8. De beslissing waarvan beroep zal worden bevestigd.

4. De beslissing

Het gerechtshof:

bevestigt de beslissing van de kantonrechter.

Dit arrest is gewezen door mrs. Dijkstra, Poelman en Weenink, in tegenwoordigheid van mr. Hiemstra als griffier, en uitgesproken ter openbare zitting.