Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2004:AO8590

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
07-01-2004
Datum publicatie
29-04-2004
Zaaknummer
WAHV 03-00913
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Strafrecht
Bestuursstrafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

art. 9 WAHV; art. 20 RVV 1990; art. 21 RVV 1990; maximumsnelheid; geen schending gelijkheidsbeginsel; bebording;

Het hof stelt vast dat het in casu gaat om het wegvak van de Neerbosscheweg op de kruising met de Hogelandseweg, gaande in westelijke richting naar het verkeersplein Neerbosch alwaar aansluiting wordt verkregen op de autosnelweg A73.

Op zichzelf staat vast dat de maximum snelheid binnen de bebouwde kom 50 km/uur bedraagt en op autosnelwegen 120 km/uur, een en ander behoudens uitdrukkelijk aan te geven uitzonderingen. Van zodanige uitzonderingen is niet gebleken. Daarmede staat dan ook buiten discussie dat op het desbetreffende wegvak een maximum snelheid gold van 50 km/uur.

Met betrekking tot het beroep op het gelijkheidsbeginsel overweegt het hof het volgende. Alleen dan zou sprake zijn van schending van het beginsel, dat gelijke gevallen gelijk moeten worden behandeld, wanneer zonder (juridisch) geldige reden ten nadele van de betrokkene zou zijn afgeweken van het met betrekking tot gedragingen als de onderhavige geldende beleid. Gesteld noch gebleken is dat daarvan in casu sprake is. De norm van de ter plaatse geldende maximum snelheid is onverkort gehandhaafd, en dat is geen afwijking ten nadele van de betrokkene ten opzichte van het geldende beleid. De omstandigheid dat de kantonrechter kennelijk in andere hem voorgelegde individuele zaken tot het oordeel is gekomen dat ter plaatse van de gedraging sprake zou zijn van ontoereikende bebording, staat niet ter beoordeling van het hof en kan er niet toe leiden dat in de onderhavige zaak van het hiervoor vermelde uitgangspunt moet worden afgeweken.

Wetsverwijzingen
Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 9
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AB 2004, 327 met annotatie van O.J.D.M.L. Jansen
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

WAHV 03/00913

7 januari 2004

CJIB 69048793677

Gerechtshof te Leeuwarden

Arrest

op het hoger beroep tegen de beslissing

van de kantonrechter van de rechtbank te Arnhem

van 12 februari 2003

betreffende

[betrokkene] (hierna te noemen: betrokkene),

wonende te [woonplaats].

1. De beslissing van de kantonrechter

De kantonrechter heeft het beroep van de betrokkene tegen de beslissing van de officier van justitie in het arrondissement Arnhem ongegrond verklaard. De beslissing van de kantonrechter is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

2. Het procesverloop

De betrokkene heeft tegen de beslissing van de kantonrechter hoger beroep ingesteld. De advocaat-generaal is in de gelegenheid gesteld een verweerschrift in te dienen, maar heeft van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

3. Beoordeling

3.1. Aan de betrokkene is als kentekenhoudster bij inleidende beschikking een administratieve sanctie van €92,= Euro opgelegd ter zake van "overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom (gedragsregel) meer dan 20 km/h en t/m 25 km/h", welke gedraging zou zijn verricht op 23 januari 2002 om 16.15 uur op de Neerbosscheweg, kruising Hogelandseweg te Nijmegen.

3.2. De betrokkene erkent de gedraging te hebben gepleegd. Zij beroept zich echter op het gelijkheidsbeginsel. Daartoe heeft zij een kopie uit "de Gelderlander" van 19 april 2003 overgelegd. Daaruit kan blijken dat de kantonrechter in soortgelijke gevallen het navolgende heeft geoordeeld: "Voor de weggebruiker die over de Neerbosscheweg rijdt vanaf de kruising met de Energieweg is op geen enkele wijze meer kenbaar dat er nog sprake zou zijn van een bebouwde kom. … Noch langs de brug over het Maas-Waalkanaal, noch aan de overzijde van de brug, ter hoogte van de kruising van de Hogelandseweg, bevindt zich enige bebouwing van betekenis. Mede gelet op de breedte van de weg en de aanloop naar de A73 is het voor de weggebruiker onvoldoende duidelijk dat maar 50 mag worden gereden. … Het opleggen van administratieve sancties zonder dat aan de eis van duidelijkheid is voldaan, moet in strijd met de zorgvuldigheid en rechtszekerheid worden geacht", aldus het overgelegde citaat.

3.3. Het hof stelt vast dat het in casu gaat om het wegvak van de Neerbosscheweg op de kruising met de Hogelandseweg, gaande in westelijke richting naar het verkeersplein Neerbosch alwaar aansluiting wordt verkregen op de autosnelweg A73.

Op zichzelf staat vast dat de maximum snelheid binnen de bebouwde kom 50 km/uur bedraagt en op autosnelwegen 120 km/uur, een en ander behoudens uitdrukkelijk aan te geven uitzonderingen. Van zodanige uitzonderingen is niet gebleken. Daarmede staat dan ook buiten discussie dat op het desbetreffende wegvak een maximum snelheid gold van 50 km/uur.

3.4. Met betrekking tot het beroep op het gelijkheidsbeginsel overweegt het hof het volgende. Alleen dan zou sprake zijn van schending van het beginsel, dat gelijke gevallen gelijk moeten worden behandeld, wanneer zonder (juridisch) geldige reden ten nadele van de betrokkene zou zijn afgeweken van het met betrekking tot gedragingen als de onderhavige geldende beleid. Gesteld noch gebleken is dat daarvan in casu sprake is. De norm van de ter plaatse geldende maximum snelheid is onverkort gehandhaafd, en dat is geen afwijking ten nadele van de betrokkene ten opzichte van het geldende beleid. De omstandigheid dat de kantonrechter kennelijk in andere hem voorgelegde individuele zaken tot het oordeel is gekomen dat ter plaatse van de gedraging sprake zou zijn van ontoereikende bebording, staat niet ter beoordeling van het hof en kan er niet toe leiden dat in de onderhavige zaak van het hiervoor vermelde uitgangspunt moet worden afgeweken.

3.5. Uit het voorgaande vloeit dat het hoger beroep ongegrond is en dat de beslissing van de kantonrechter dient te worden bevestigd.

4. De beslissing

Het gerechtshof:

bevestigt de beslissing van de kantonrechter.

Dit arrest is gewezen door mr. Weenink, in tegenwoordigheid van mr. Hiemstra als griffier, en uitgesproken ter openbare zitting.